Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 133/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o založení společnosti „EUROFIMA“ Evropské společnosti pro financování železničních vozů a Dodatkovému protokolu k Úmluvě o založení společnosti „EUROFIMA“ Evropské společnosti pro financování železničních vozů

Datum vyhlášení 05.12.2002
Uzavření smlouvy 20.10.1955
Ratifikace Smlouvy 26.06.2002
Platnost od 22.07.1959
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

133

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. října 1955 byla v Bernu přijata Úmluva o založení společnosti „EUROFIMA" Evropské společnosti pro financování železničních vozů a Dodatkový protokol k Úmluvě o založení společnosti „EUROFIMA" Evropské společnosti pro financování železničních vozů.

S Úmluvou a Dodatkovým protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky.

Listina o přístupu České republiky k Úmluvě a Dodatkovému protokolu, podepsaná prezidentem republiky dne 21. června 2002, byla uložena u vlády Švýcarska, depozitáře, dne 26. července 2002.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 15 odst. a. dne 22. července 1959 a pro Českou republiku vstoupila v platnost v souladu s ustanovením svého článku 11 odst. b. dne 26. července 2002. Dodatkový protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 2 dne 22. července 1959 a pro Českou republiku vstoupil v platnost dne 26. července 2002.

Francouzské znění a český překlad Úmluvy a francouzské znění a český překlad Dodatkového protokolu se vyhlašují současně


ÚMLUVA

o založení společnosti „EUROFIMA“ Evropské společnosti pro financování železničních vozů

Vlády Spolkové republiky Německo, Rakouské republiky, Belgického království, Dánského království, Španělska, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Norského království, Nizozemského království, Portugalské republiky, Švédska, Švýcarské konfederace a Federativní lidové republiky Jugoslávie,1)

vzhledem k tomu, že železnice je schopná plnit svou úlohu v ekonomice pouze při nezbytných investicích potřebných pro běžnou obnovu a modernizaci vozů; vzhledem k pokroku dosaženém ve standardizaci vozů a v jejich společném provozování a k tomu, že logický doplněk se nalézá v přijetí způsobu mezinárodního financování nákupů;

vzhledem k tomu, že takové financování je schopné přispívat ke skutečnému a opravdovému technickému úsilí, které je vynakládáno k zajištění postupné integrace železnic na evropské úrovni; vzhledem k tomu, že toto financování je také zvlášť výhodné pro vozy, standardizované jednotky, jejichž vlastnictví lze snadno převádět z jednoho státu do druhého;

vzhledem k tomu, že Německá spolková železnice, Státní společnost francouzských železnic, Italské státní železnice, Státní společnost belgických železnic, Švýcarské spolkové železnice, Nizozemské železnice a. s., Státní železnice Švédska, Státní síť španělských železnic, Státní společnost lucemburských železnic, Jugoslávské železnice, Společnost portugalských železnic, Rakouské spolkové železnice, Dánské státní železnice, Norské státní železnice;

se dohodly na založení společnosti „EUROFIMA“, Evropské společnosti pro financování železničních vozů (dále jen „Společnost“);

vzhledem k tomu, že jak svým složením, tak svým cílem Společnost představuje veřejný zájem a má mezinárodní charakter;

konstatujíce, že cílem Společnosti je podporovat vybavení a provozování veřejných služeb železniční dopravy smluvních stran za nejlepších možných podmínek;

s přáním poskytnout Společnosti veškerou možnou podporu;

uznávajíce, že činnost Společnosti v ekonomické a finanční oblasti má být usnadněna výjimečnými opatřeními a že její založení a provoz nemá způsobit zdanění a platbu poplatků zainteresovaných železničních správ, kterými by tyto nebyly zatíženy, kdyby si každá z nich opatřovala vlastními prostředky své vozy;

vzhledem k tomu, že Společnost, jež si bude muset vypůjčovat na financování velké části zakázek, které bude uzavírat, bude moci získat a spravovat úvěry pouze za podmínky, že závazky, které vůči ní budou mít železniční správy, budou dodržovány za všech okolností;

určily níže podepsané zástupce, kteří řádně zmocněni, dohodli následující:

Článek 1

a. Vlády - strany této Úmluvy schvalují založení Společnosti, která se bude řídit Stanovami připojenými k této Úmluvě (dále jen „Stanovy“) a dále právem státu, v němž sídlí, pokud není touto Úmluvou stanoveno jinak.

b. Vláda státu, v němž Společnost sídlí, učiní opatření nezbytná k založení Společnosti, jakmile tato Úmluva vstoupí v platnost.

Článek 2

a. Stanovy a také jakékoli změny, které budou provedeny za stanovených podmínek a s ohledem na níže uvedená ustanovení, budou platit a budou účinné bez ohledu na opačná ustanovení práva státu, v němž Společnost sídlí.

b. Dohodě všech vlád - stran této Úmluvy, jejichž železniční správa je akcionářem Společnosti, budou podléhat změny Stanov týkající se:

- sídla Společnosti;

- jejího předmětu činnosti;

- jejího trvání;

- předpokládaných podmínek pro přijetí železniční správy za akcionáře společnosti;

- kvalifikované většiny požadované v některých případech při hlasování valné hromady;

- poskytnutí rovného volebního práva všem členům správní rady;

- záruky akcionářů na plnění smluv o financování uzavřených Společností; (ustanovení zahrnutá v článcích 2, 3, 4, 9, 15, 18 a 27 přiložených Stanov).

c. Změny ustanovení Stanov, vztahující se na zvýšení a snížení základního kapitálu, volební právo akcionářů, složení správní rady a rozdělení zisku (ustanovení zahrnutá v článcích 5, 15, 18 a 30 přiložených Stanov), budou podléhat souhlasu vlády státu, v němž Společnost sídlí.

d. Vláda státu, v němž Společnost sídlí, oznámí neprodleně ostatním vládám všechny změny Stanov přijaté Společností. V případech stanovených v odstavcích b. a c. tohoto článku bude možno tyto změny uplatnit ve lhůtě tří měsíců po tomto oznámení, pokud nebyla vznesena žádná námitka vládou, jejíž souhlas je vyžadován podle uvedených odstavců. Námitky vznesené na základě tohoto odstavce budou oznámeny vládě státu, v němž Společnost sídlí, která ji pak oznámí ostatním vládám.

e. V případě námitky některé vlády, tato provede konzultace s ostatními vládami na žádost jedné z nich, aby projednaly vhodnost změny, o kterou se jedná.

Článek 3

a. Pokud budou smlouvy uzavřené Společností a železničními správami o poskytnutí vozů koupených Společností podléhat zákonům státu, v němž Společnost sídlí, zůstane Společnost vlastníkem uvedených vozů, pokud nebude dohodnuto jinak, a to až do doby, kdy obdrží celou cenu, aniž by bylo zapotřebí úřední registrace. V takovém případě bude mít Společnost právo, v případě odstoupení od smlouvy z důvodu zpoždění některé železniční správy, požadovat, kromě náhrady škod z důvodu nesplnění smlouvy, vrácení dotyčných vozů, aniž by musela vracet splátky, které již obdržela.

b. Soudy státu, v němž Společnost sídlí, budou rozhodovat spory týkající se smluv uzavřených Společností a železničními správami podle zákonů státu, v němž Společnost sídlí.

Článek 4

a. Vlády udělí svým železničním správám požadovaná oprávnění, aby mohly provést úkony spojené se založením Společnosti.

b. Vlády usnadní svým železničním správám splnění všech úkonů spojených s činností Společnosti.

Článek 5

a. V případě, kdy stát na základě svých platných právních předpisů není vázán závazky sjednanými železniční správou svého státu, akcionářem společnosti, buď vůbec, nebo v rámci části svého majetku, vláda bude ručit Společnosti za závazky smluvené touto železniční správou.

b. Tato záruka není povinně poskytována v případě, kdy železniční správa sama poskytuje záruku jiné železniční správě, která není akcionářem Společnosti, nebo jinému železničnímu subjektu. V tomto posledním případě, při neexistenci záruky vlády, na níž je závislá správa - akcionář, ostatní vlády nepřejímají žádné záruky.

Článek 6

a. Rozhodnutí Společnosti ohledně zakládání zastoupení nebo poboček budou podléhat souhlasu všech vlád - stran této Úmluvy, jejichž železniční správa je akcionářem Společnosti. Postup stanovený v článku 2 odst. d. a e. výše se uplatní na rozhodnutí Společnosti uvedená v tomto odstavci.

b. Společnost podá každý rok vládám - stranám této Úmluvy, jejichž železniční správa je akcionářem Společnosti, zprávu o rozvoji Společnosti a o její finanční situaci. Tyto vlády budou konzultovat všechny problémy společného zájmu, které by se mohly týkat činnosti Společnosti a pro činnost společnosti nezbytných opatření.

Článek 7

a. Vlády - strany této Úmluvy přijmou, jak bude třeba, potřebná opatření, aby úkony provedené Společností za účelem poskytnutí Společností železničních vozů železničním správám do vlastnictví ihned nebo později se prováděly bez dodatečné daňové zátěže ve srovnání s přímým nabytím stejného zařízení železničními správami.

b. Rovněž, pokud jde o dovoz a vývoz železničních vozů, ke kterému dochází v rámci úkonů zmíněných v předchozím odstavci, přijmou vlády potřebná opatření, aby se tyto dovozy a vývozy prováděly, aniž by z nich vyplynula dodatečná daňová a celní zatížení ve srovnání s přímým dovozem a vývozem stejného zařízení železničními správami.

c. Zvláštní daňové výhody schválené státem, v němž Společnost sídlí, s ohledem na založení a provoz Společnosti, jsou předmětem Dodatkového protokolu k této Úmluvě, uzavřeného vládou státu, v němž Společnost sídlí, a ostatními vládami - stranami této Úmluvy.

Článek 8

Vlády - strany této Úmluvy přijmou dle potřeby opatření k usnadnění dovozů a vývozů vozů odpovídajících činnosti Společnosti.

Článek 9

Vlády - strany této Úmluvy přijmou v rámci svých právních řádů opatření potřebná k zajištění pohybu fondů, ke kterým dojde v důsledku založení a činnosti Společnosti.

Článek 10

Pokud by se později zjistilo, že uplatnění zákonných ustanovení ve státě sídla Společnosti nebo ve státě jiné vlády - strany této Úmluvy by mohlo způsobit potíže při plnění cílů Společnosti, zahájí dotyčná vláda konzultace s ostatními vládami na žádost jedné z nich, aby došlo k vyřešení obtíží v duchu ustanovení této Úmluvy a Dodatkového protokolu podle článku 7 odst. c.

Článek 11

a. Od začátku provádění této Úmluvy bude moci každá vláda nesignatářského evropského státu k ní přistoupit oficiálním oznámením zaslaným vládě Švýcarska.

b. Nicméně přístup vlády, která není členem Evropské konference ministrů dopravy, se stane účinným až jednomyslným souhlasem vlád - stran této Úmluvy oficiálně oznámeným vládě Švýcarska.

c. Přístup k této Úmluvě znamená přístup k Dodatkovému protokolu zmíněnému v článku 7 odst. c.

Článek 12

Tato Úmluva se uzavírá na dobu trvání Společnosti.

Článek 13

a. Vláda - strana této Úmluvy, jejíž žádná železniční správa není akcionářem, nebo jejíž všechny železniční správy přestaly být akcionáři Společnosti, může ukončit provádění této Úmluvy prostřednictvím oznámení zaslaného vládě Švýcarska 3 měsíce předem. Ovšem, pokud toto oznámení předá vláda státu, v němž je sídlo, platnost této Úmluvy pro ni neskončí, dokud sídlo Společnosti nebude přemístěno do jiného státu.

b. Odstoupení některé vlády provedené podle tohoto článku není na újmu povinnostem, jež na sebe zmíněná vláda vzala na základě článku 5 výše, pokud jde o závazky její železniční správy nebo jejích železničních správ přijaté v době, kdy byly akcionáři Společnosti.

Článek 14

Každý spor mezi vládami - stranami této Úmluvy, týkající se výkladu nebo provádění této Úmluvy, bude podléhat rozhodování Mezinárodního soudního dvora, nedojde-li k dohodě o jiném postupu.

Článek 15

a. Tato Úmluva vstoupí v platnost měsíc poté, co ji i Dodatkový protokol zmíněný v článku 7 odst. c. ratifikuje vláda Švýcarska a až akcie náležející železničním správám vlád, které ji podepsaly bez výhrady ratifikace nebo ji podepsaly s výhradou ratifikace a uložily svou ratifikační listinu, budou představovat 80 % základního kapitálu Společnosti.

b. Pro každého signatáře, který bude Úmluvu ratifikovat později, vstoupí tato v platnost po uložení ratifikační listiny.

c. Ratifikační listiny budou uloženy u vlády Švýcarska.

Článek 16

a. Bez ohledu na ustanovení předešlého článku se signatáři dohodli provádět tuto Úmluvu na dobu určitou v míře slučitelné se svými ústavními předpisy. Při podpisu oznámí každá vláda, za jakých podmínek a v jaké míře bude dočasně tuto Úmluvu provádět.

b. Tento článek vstoupí v platnost pro všechny vlády, které podepsaly tuto Úmluvu, ať již s výhradou ratifikace, či nikoli, až vláda Švýcarska ratifikuje tuto Úmluvu i Dodatkový protokol zmíněný v článku 7 odst. c.

Článek 17

Vláda Švýcarska ihned po obdržení ratifikačních listin, listin o přístupu nebo oznámení o odstoupení sdělí tyto skutečnosti všem vládám - stranám Úmluvy a Společnosti. Oznámí jim rovněž datum vstupu této Úmluvy v platnost.


Na důkaz toho níže podepsaní zástupci, po předání svých plných mocí, které byly uznány za správné a řádné, podepsali tuto Úmluvu.

Dáno v Bernu dne 20. října 1955, ve francouzštině, němčině a italštině v jediném vyhotovení, které zůstane uloženo v archivu vlády Švýcarska, která předá ověřené kopie všem členským vládám Evropské konference ministrů dopravy.

Poznámky pod čarou

1) K této Úmluvě přistoupily také:
- Vláda Turecké republiky dne 18. března 1957
- Vláda Řeckého království dne 14. srpna 1957
- Vláda Maďarské republiky dne 6. února 1991
- Vláda Chorvatské republiky dne 10. března 1993
- Vláda Republiky Slovinsko dne 6. května 1993
- Vláda Republiky Bosny a Hercegoviny dne 19. září 1996
- Vláda Bývalé jugoslávské republiky Makedonie dne 27. listopadu 1996
- Vláda Bulharské republiky dne 2. dubna 1998
- Vláda Slovenské republiky dne 21. listopadu 2000


DODATKOVÝ PROTOKOL

k Úmluvě o založení společnosti „EUROFIMA“ Evropské společnosti pro financování železničních vozů

Vlády Spolkové republiky Německo, Rakouské republiky, Belgického království, Dánského království, Španělska, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Norského království, Nizozemského království, Portugalské republiky, Švédska a Federativní lidové republiky Jugoslávie na jedné straně,

a vláda Švýcarské konfederace na druhé straně,

signatáři Úmluvy o založení Evropské společnosti pro financování železničních vozů (dále jen „Úmluva“),

s ohledem na článek 7 odst. c. uvedené Úmluvy;

konstatujíce, že Stanovy Evropské společnosti pro financování železničních vozů (dále jen „Společnost“) připojené k Úmluvě předpokládají, že sídlem Společnosti bude Basilej (Švýcarsko);

konstatujíce, že vláda Švýcarska je připravena schválit zvláštní daňové výhody, s ohledem na založení a činnost Společnosti;

se dohodli na následujícím:

Článek 1

Společnost se bude ve Švýcarsku těšit, dokud tam bude mít své sídlo, níže uvedeným daňovým úlevám, nehledě na provádění ustanovení článku 7 odst. a. a b. Úmluvy:

1. Osvobození od placení kolkovného při vydávání akcií Společnosti.

2. Osvobození od daně na obranu státu z příjmu a ze základního kapitálu a z rezerv a od každé budoucí federální daně, která by ji nahradila.

3.

a) Osvobození od kolkovného při vydávání cenných papírů, za každou výpůjčku Společnosti, vydaných po 31. březnu 1993;

b) Osvobození od poplatku za převod cenných papírů u převodů cenných papírů Společnosti, provedených po 31. březnu 1993;

c) Osvobození od zálohy na daň z úroků z výpůjček Společnosti, upsaných výlučně v zahraničí, které nebudou připuštěny ke kótování na švýcarských burzách a jejichž zúročení a proplacení bude provedeno pouze kancelářemi v zahraničí.

4. Nevybíraní zálohy na daň z dividend, které Společnost vyplatí železničním správám.

5. Nevybíraní doplatku k poplatku za zápis do obchodního rejstříku.

6. Osvobození od kantonální a obecní daně z příjmu a z majetku Společnosti v kantonu Basilej-město.

7. Osvobození, s účinností od 1. ledna 1995, od švýcarské daně z přidané hodnoty, tj. osvobození od daně, ale s právem žádat snížení dříve zaplacených daní.

Článek 2

Tento Protokol vstoupí v platnost po ratifikaci vládou Švýcarska, která tuto ratifikaci oficiálně oznámí signatářským vládám.

Na důkaz toho níže podepsaní zástupci, po předání svých plných mocí, které byly uznány za správné a řádné, podepsali tento Protokol.


Dáno v Bernu dne 20. října 1955, ve francouzštině, němčině a v italštině v jediném vyhotovení, které zůstane uloženo v archivu vlády Švýcarska, jež předá ověřené kopie všem členským vládám Evropské konference ministrů dopravy.

Přesunout nahoru