Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 132/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o včasném oznamování jaderné nehody

Datum vyhlášení 05.12.2002
Uzavření smlouvy 28.06.2002
Platnost od 14.11.2002
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

132

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. června 2002 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o včasném oznamování jaderné nehody.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dne 14. listopadu 2002.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky

o včasném oznamování jaderné nehody

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen „Smluvní strany“)

- berouce v úvahu mezinárodněprávní závazky vyplývající z Úmluvy o včasném oznamování jaderné nehody a Úmluvy o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody, které byly sjednány dne 26. září 1986 ve Vídni,

- berouce v úvahu mezinárodněprávní závazky vyplývající z Úmluvy o jaderné bezpečnosti, která byla sjednána dne 17. června 1994 ve Vídni,

- vedeny přáním rozvíjet úzkou spolupráci při mimořádných událostech k posílení ochrany obyvatel obou států před dopady ionizujícího záření

se dohodly takto:

Článek 1

1. V případě jakékoliv události, která souvisí s činností jaderného zařízení a nebo s činností se zdroji ionizujícího záření (dále jen „činnost“), v důsledku které dochází nebo může dojít z hlediska radiační ochrany na území státu druhé Smluvní strany k významnému úniku radioaktivních látek přes společnou státní hranici (dále jen „jaderná nehoda“), oznámí neprodleně Smluvní strana, na jejímž území státu k jaderné nehodě došlo, prostřednictvím styčných míst, stanovených v článku 5 odst. 3, tuto skutečnost druhé Smluvní straně.

2. Jaderným zařízením a činností podle odstavce 1 se rozumí:

a) jaderný reaktor,

b) zařízení jaderného palivového cyklu,

c) zařízení obsahující jaderné palivo nebo jaderný materiál,

d) zařízení k nakládání s radioaktivními odpady,

e) přeprava a skladování jaderného paliva, jaderného materiálu nebo radioaktivních odpadů,

f) výroba, využití, skladování, ukládání a přeprava radioaktivních izotopů pro zemědělství, průmysl, zdravotnictví a pro vědecké a výzkumné cíle v těchto i v jiných oblastech.

3. Až do přijetí jednotných mezinárodních úrovní pro včasné oznamování se podle odstavce 1 bude pokládat za významnou taková jaderná nehoda, která vede nebo může vést k závažnému uvolnění radioaktivních látek do životního prostředí, které vyžaduje zavádění neodkladných opatření k ochraně obyvatelstva a životního prostředí.

Článek 2

1. Informace podle článku 1 odst. 1 této dohody se budou předávat rovněž v případě zahájení opatření k ochraně obyvatelstva států Smluvních stran.

2. Smluvní strany budou dbát na to, aby informace předávané podle článku 1 odst. 1 této dohody měly, pokud je to prakticky možné, takový rozsah, který umožní druhé Smluvní straně rozhodnout o přípravě nebo provedení příslušných opatření k ochraně obyvatelstva státu.

Článek 3

1. Informace podle článku 1 odst. 1 této dohody obsahují, jestliže jsou v dané chvíli pro informující Smluvní stranu dostupné, především údaje o:

a) době, přesném místu, je-li to možné, a o charakteru jaderné nehody,

b) příslušném jaderném zařízení nebo druhu činnosti,

c) předpokládané nebo zjištěné příčině a předpokládaném vývoji jaderné nehody, pokud jde nebo může jít o únik radioaktivních látek za hranice státu,

d) obecné charakteristice úniku radioaktivních látek, a pokud je to prakticky možné a účelné, také o pravděpodobném charakteru fyzikální a chemické formy, množství, složení, efektivní výšce úniku radioaktivních látek a o jeho časovém průběhu,

e) aktuálních a předpovídaných meteorologických a hydrologických podmínkách v místě úniku, nezbytných pro prognózu úniku radioaktivních látek za hranice státu,

f) výsledcích monitorování životního prostředí týkajících se úniku radioaktivních látek za hranice státu,

g) prováděných nebo plánovaných ochranných opatřeních na ochranu obyvatelstva,

h) předvídatelném rozvoji radioaktivního úniku.

2. Předávané údaje budou průběžně upřesňovány podle vývoje situace. Informující Smluvní strana bude poskytovat druhé Smluvní straně na požádání vysvětlení a doplnění předaných údajů.

3. Tyto údaje a jejich případná doplnění budou předávány do té doby, dokud bude existovat situace uvedená v článku 1 odst. 1 této dohody nebo dokud poskytnuté informace již budou dostatečné k posouzení situace.

Článek 4

1. V případě, že radiační monitorovací systém státu jedné ze Smluvních stran zaregistruje výskyt ionizujícího záření nad ověřené překročení zásahové úrovně stanovené vnitrostátními právními předpisy Smluvních stran, které nebylo vyvoláno únikem radioaktivních látek z jaderných zařízení a nebo z jiných činností na území státu Smluvní strany, Smluvní strana neprodleně upozorní druhou Smluvní stranu na tuto skutečnost a bude pokračovat v poskytování informací o dalším vývoji.

2. Smluvní strany se budou na požádání vzájemně informovat také o dalších událostech, které se týkají jaderných zařízení a činností, které nejsou událostmi podle článku 1 odst. 1.

3. Smluvní strany si budou vzájemně vyměňovat informace o nezákonném obchodování s jadernými materiály a s ostatními zdroji ionizujícího záření přes společnou státní hranici Smluvních stran, informace o jejich ztrátě, odcizení, nálezu a informace o vyhrožování jejich použitím k teroristickým útokům nebo vydíráním v případech, kdy lze předpokládat vztah ke druhé Smluvní straně.
Jestliže budou vyměňované informace předmětem utajovaných skutečností, budou Smluvní strany postupovat podle svých příslušných vnitrostátních právních předpisů.

Článek 5

1. Informace podle této dohody se předávají v jazyce českém nebo slovenském, alternativně v jazyce anglickém.

2. Informace se předávají a přijímají prostřednictvím styčných míst Smluvních stran.

3. Styčným místem v České republice je Státní úřad pro jadernou bezpečnost a ve Slovenské republice Úřad jádrového dozoru Slovenskej republiky.

4. Styčná místa dále:

a) dohodnou a jednou za rok prověří systém předávání údajů,

b) budou plnit podle potřeby i jiné úkoly související s předmětem Dohody.

Článek 6

Žádná ze Smluvních stran si nebude činit nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací na základě této dohody, kromě případů, kdy obstarání podkladů je spojeno se zvýšenými výdaji. Tyto náklady ponese žádající Smluvní strana.

Článek 7

1. Tato dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy států obou Smluvních stran a vstoupí v platnost 90. dnem ode dne doručení pozdější diplomatické noty o tomto schválení.

2. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

3. Každá Smluvní strana může vypovědět tuto dohodu diplomatickou cestou. Platnost Dohody bude ukončena uplynutím jednoho roku od doručení oznámení o výpovědi druhé Smluvní straně.


Dáno v Praze dne 28. června 2002 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Ing. Dana Drábová v. r.
předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Za vládu Slovenské republiky
Ing. Marta Žiaková v. r.
předsedkyně Úřadu jaderného dozoru

Přesunout nahoru