Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 129/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o podpoře poskytované Ministerstvem obrany Spojených států amerických ozbrojeným silám České republiky během konání summitu NATO

Datum vyhlášení 25.11.2002
Uzavření smlouvy 18.11.2002
Platnost od 18.11.2002
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

129

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. listopadu 2002 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o podpoře poskytované Ministerstvem obrany Spojených států amerických ozbrojeným silám České republiky během konání summitu NATO.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dnem podpisu a podle téhož článku zůstane v platnosti do dne 1. prosince 2002.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických

o podpoře poskytované Ministerstvem obrany Spojených států amerických ozbrojeným silám České republiky během konání summitu NATO

Preambule

Vláda České republiky a vláda Spojených států amerických, dále jen „smluvní strany“,

přejíce si prohlubovat bilaterální spolupráci v oblasti obrany i vzájemnou spolupráci v rámci NATO,

uznávajíce, že podpora poskytovaná ozbrojenými silami Spojených států amerických ozbrojeným silám České republiky během konání summitu NATO v Praze výrazně posílí jeho bezpečnost,

uznávajíce aplikaci Severoatlantické smlouvy ze dne 4. dubna 1949 a Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil ze dne 19. června 1951,

se dohodly následovně:

Článek 1

Vymezení pojmů

Pro účely této Dohody:

a) „NATO“ znamená Organizaci Severoatlantické smlouvy,

b) „MO USA“ znamená Ministerstvo obrany Spojených států amerických,

c) „OS ČR“ znamená ozbrojené síly České republiky,

d) „prostředky MO USA“ znamená bojové letouny, zbraňové systémy a jiné vybavení používané MO USA při poskytování podpory OS ČR,

e) „příslušníci MO USA“ znamená příslušníci ozbrojených sil USA a civilní složka dočasně rozmístění na území České republiky v souvislosti s touto Dohodou.

Článek 2

Účel

Účelem této Dohody je vymezení základních podmínek pro poskytování podpory MO USA ozbrojeným silám ČR během summitu NATO.

Článek 3

Rozsah podpory MO USA

1. Podpora, kterou bude MO USA poskytovat OS ČR během konání summitu NATO, bude spočívat v posílení schopností OS ČR zasahovat proti vzdušnému ohrožení na celém území České republiky, a to prostřednictvím prostředků MO USA k tomuto účelu vyčleněných a dislokovaných na území České republiky i mimo něj.

2. Prostředky MO USA určené k podpoře OS ČR budou pod stálým velením amerických orgánů. Podrobnosti o koordinaci řízení a velení, jakož i doba poskytování podpory budou dohodnuty mezi příslušnými orgány OS ČR a příslušníky MO USA.

3. Podpora podle odstavce 1 bude americkou stranou poskytována bez nároku na úhradu od České republiky.

4. Počet příslušníků MO USA pobývajících na území České republiky nepřekročí 250 osob a doba trvání jejich pobytu nepřesáhne 30. listopad 2002.

Článek 4

Použití síly

Příslušníci MO USA mohou na území ČR použít silu pouze na žádost nebo se souhlasem zodpovědného představitele České republiky. Právo na individuální a kolektivní sebeobranu není tímto ustanovením dotčeno.

Článek 5

Právní postavení příslušníků MO USA

1. Smluvní strany potvrzují, že právní postavení příslušníků MO USA se bude řídit ustanoveními Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil, sjednané v Londýně dne 19. června 1951, není-li touto Dohodou stanoveno jinak.

2. Česká republika se zříká práva na výkon trestní jurisdikce vůči všem příslušníkům MO USA v souvislosti s použitím síly podle článku 4.

3. Česká republika se zříká všech nároků na náhradu škody vůči americké straně a všem příslušníkům MO USA v souvislosti s použitím síly podle článku 4.

Článek 6

Ochrana utajovaných skutečností

Utajované skutečnosti, které si smluvní strany předají v souvislosti s touto Dohodou, budou chráněny podle ustanovení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací, podepsané v Praze dne 19. září 1995.

Článek 7

Podpora poskytovaná českou stranou

1. Česká republika zdarma poskytne příslušníkům MO USA ubytování a stravování a rovněž pohonné hmoty pro prostředky MO USA.

2. Další podpora poskytovaná Českou republikou příslušníkům a prostředkům MO USA se bude řídit ustanoveními Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o akvizici a vzájemném poskytování služeb, podepsané v Praze dne 19. listopadu 1996.

Článek 8

Prováděcí dokumenty

Podrobnosti provádění této Dohody mohou být stanoveny v prováděcích dokumentech sjednaných mezi příslušnými orgány OS ČR a příslušníky MO USA.

Článek 9

Řešení sporů

Spory mezi smluvními stranami týkající se výkladu a provádění této Dohody budou řešeny jednáním představitelů smluvních stran na nejnižší možné úrovni. Pokud tento spor nebude vyřešen na této úrovni, bude předán k řešení představitelům smluvních stran vyšší úrovně.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do dne 1. prosince 2002.

Tato Dohoda může být změněna písemnou dohodou smluvních stran.


Dáno v Praze dne 18. listopadu 2002 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a jazyce anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Ing. Jaroslav Tvrdík v. r.
ministr obrany

Za vládu Spojených států amerických
Craig R. Stapleton v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Spojených států amerických v České republice

Přesunout nahoru