Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 127/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o úplném financování mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Programem dobrovolníci Organizace spojených národů

Datum vyhlášení 22.11.2002
Uzavření smlouvy 06.12.2001
Platnost od 06.12.2001
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

127

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. prosince 2001 byla v Bonnu podepsána Dohoda o úplném financování mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Programem dobrovolníci Organizace spojených národů.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku X dnem podpisu.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


DOHODA

O ÚPLNÉM FINANCOVÁNÍ

mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Programem dobrovolníci Organizace spojených národů

Stranami této Dohody jsou Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (dále „Ministerstvo“) a Program dobrovolníci Organizace spojených národů (dále „UNV“).

Jako projev uznání významného přínosu dobrovolníků pro hospodářský a sociální rozvoj a podporu soudržnější společnosti je Ministerstvo ochotno finančně přispět UNV pro účely náboru a vysílání dobrovolníků Organizace spojených národů (dále „dobrovolníci UNV“).

Ministerstvo a UNV se tímto dohodly takto:

Článek I

Spolupráce s kontaktním místem UNV

1. V souladu s rámcovou Dohodou mezi vládou České republiky a Programem dobrovolníci Organizace spojených národů ze dne 4. srpna 1998 pověří Ministerstvo České kontaktní místo pro spolupráci s UNV (dále „České kontaktní místo UNV“) prováděním této Dohody o úplném financování.

2. Toto pověření bude upřesněno zvláštní dohodou mezi Ministerstvem a Českým kontaktním místem UNV.

Článek II

Výběr postů

1. Posty budou určovány v souladu se strategickými cíli a prioritami České republiky v oblasti humanitární a rozvojové pomoci.

2. Dobrovolníci UNV budou poskytováni v reakci na konkrétní žádosti UNV, který bude ze své strany vyžadovat takové dobrovolníky UNV, pouze pokud jej o to požádají přijímající země.

3. Dobrovolníci UNV nebudou přidělováni na jakékoli posty v centrále jakékoli organizace v rámci Organizace spojených národů či v centrále UNV.

Článek III

Postup při náboru

1. Ministerstvo bude podporovat (prostřednictvím Českého kontaktního místa UNV) veřejnou informovanost o programu UNV v České republice a bude informovat zainteresované strany o požadavcích UNV na kvalifikované a zkušené dobrovolníky.

2. Žádosti o dobrovolníky UNV, které bude UNV předkládat Ministerstvu (prostřednictvím Českého kontaktního místa UNV), budou obvykle mít formu podrobného popisu práce, včetně obecných informací o projektu, k němuž bude dobrovolník UNV přidělen.

3. Ministerstvo (prostřednictvím Českého kontaktního místa UNV) bude posty inzerovat nebo využije své databáze dobrovolníků k vyhledání vhodných kandidátů pro předložené žádosti.

4. UNV bude odpovídat za předběžný výběr kandidátů. Na základě vyhodnocení provedeného centrálou UNV a příslušnou místní úřadovnou Programu OSN pro rozvoj (dále „UNDP“) bude Ministerstvo požádáno o provedení (prostřednictvím Českého kontaktního místa UNV) pohovorů s kandidáty zahrnutými do užšího výběru.

5. Konečné rozhodnutí o přidělení dobrovolníka UNV je věcí UNV, výkonné agencie provádějící projekt, k němuž má být dobrovolník UNV přidělen (v případech, kdy projekt provádí agencie), a vlády přijímající země. Žádný dobrovolník UNV nebude pobývat v přijímající zemi bez souhlasu její vlády.

6. Po schválení kandidáta místní úřadovnou UNDP a Ministerstvem (prostřednictvím Českého kontaktního místa UNV) vydá UNV Závaznou nabídku přidělení dobrovolníka. Tento dokument se vztahuje na celou dobu přidělení, včetně cesty do místa přidělení a zpět. Ministerstvo (prostřednictvím Českého kontaktního místa UNV) zajistí písemný souhlas kandidáta s přijetím postu a Podmínek služby mezinárodních odborníků UNV (dále „Podmínky služby“, v příloze).

7. Ministerstvo (prostřednictvím Českého kontaktního místa UNV) zajistí, aby kandidát podstoupil lékařskou prohlídku a aby dokumentace byla předána Zdravotnické službě OSN v Ženevě.

8. UNV zajistí letenky a dá příkaz k převodu zálohy na cestovní výdaje v souladu s Podmínkami služby UNV. UNV zajistí víza, pokud se v České republice nenachází zastupitelský úřad země přidělení.

Článek IV

Podmínky

1. Ministerstvo uznává, že takto získaní dobrovolníci UNV budou po dobu přidělení podléhat Pravidlům chování a Podmínkám služby dobrovolníků UNV a podmínkám obsaženým v jejich Závazné nabídce; že po dobu pobytu v zemi přidělení bude dobrovolník UNV administrativně podřízen rezidentnímu představiteli UNDP; a že dobrovolníci UNV nebudou při plnění svých úkolů vyžadovat ani přijímat příkazy od žádné vlády, včetně své vlastní, ani od jiných orgánů, které nejsou součástí Organizace spojených národů.

2. Ministerstvo bude odpovídat za následující výdaje související s přidělováním dobrovolníků podle této Dohody:

a) jednorázová platba ve výši 350 USD každému dobrovolníku UNV jako náhrada výdajů vzniklých před výjezdem do místa přidělení (náklady související s lékařskou prohlídkou, očkováním, vízy apod. a diety pro případ nevyhnutelných přerušení cesty při tuzemských cestách souvisejících s předvýjezdovou přípravou);

b) poskytnutí jednosměrné nejlevnější jízdenky či letenky na přímý spoj v turistické třídě, diet pro případ nevyhnutelných přerušení cesty a náhrad výdajů v cíli cesty ve výši 50 USD na jednoho oprávněného cestujícího;

c) jednorázová platba ve výši 500 USD (přidělení a repatriace v každém případě) na jednoho cestujícího (dobrovolníka UNV a každého oprávněného rodinného příslušníka) bude poskytnuta na úhradu nadlimitních zavazadel či zásilek a pojištění osobních věcí. Tato jednorázová částka zahrnuje veškeré poplatky za celní odbavení a skladování;

d) životní pojištění, zdravotní pojištění a pojištění pro případ trvalé invalidity každého dobrovolníka UNV v souladu se skupinovým pojištěním UNV, přičemž pojistné období začíná datem zahájení cesty a končí skončením platnosti smlouvy;

e) cesty na dovolenou uskutečňované letecky po 24 měsících služby, pokud bude dobrovolník UNV dále sloužit ještě alespoň dalších 12 měsíců;

f) náhrada výdajů souvisejících s návratem ve výši 100 USD za každý měsíc služby, splatná po skončení služby.

Finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem slouží rovněž na úhradu zařizovacího příplatku a životních nákladů, vyplácenou dobrovolníkovi UNV v souladu s Podmínkami služby UNV.

3. UNV odpovídá za veškerá administrativní opatření související s výdaji uvedenými v odstavci 2 tohoto článku.

4. Pracovní doba, dny pracovního klidu a dovolená se řídí platnými Podmínkami služby UNV.

Článek V

Převod finančních prostředků

1. Ministerstvo každoročně uloží prostředky na účet:

UNV Contributions Account
číslo účtu 014-1-050658
Chase Manhattan Bank
International Agencies Banking Centre
633 Third Avenue
New York, N. Y. 10017
U. S. A.

Na základě disponibilních prostředků zahájí UNV proces určování postů a náboru dobrovolníků UNV.

2. Po schválení dobrovolníka UNV poskytne UNV Ministerstvu (prostřednictvím Českého kontaktního místa UNV) podrobný předběžný odhad nákladů, včetně desetiprocentního administrativního poplatku, s rozpisem výdajů uvedených v článku IV

3. Není-li dohodnuto jinak, bude příspěvek poskytnut UNV v amerických dolarech.

4. Tentýž postup bude platit v případech prodloužení původního období přidělení dobrovolníka UNV.

Článek VI

Správa finančních prostředků

1. UNV bude příspěvek využívat k úhradě nákladů dobrovolníků UNV uvedených v předběžném odhadu.

2. UNV bude spravovat příspěvek a výdaje v souladu s předpisy, pravidly a směrnicemi UNDP/UNV UNV povede samostatnou účetní evidenci plateb provedených podle článku V, s uvedením způsobu užití peněz.

3. Jakékoli příjmy z úroků z příspěvku Ministerstva se budou připisovat k dobru účtu úplného financování.

4. Rozpočtovaná částka na přidělení dobrovolníků UNV vychází z předběžného odhadu nákladů v tuzemsku a zahraničí. Pokud skutečné náklady přidělení překročí předpokládanou částku, předloží UNV včas Ministerstvu (prostřednictvím Českého kontaktního místa UNV) výkaz skutečných nákladů a žádost o dodatečné prostředky, které budou zapotřebí, Ministerstvo však není povinno poskytnout jakékoliv dodatečné finance nad rámec částky uvedené v předběžném odhadu nákladů. Ministerstvo (prostřednictvím Českého kontaktního místa UNV) se vynasnaží zajistit požadované dodatečné prostředky. Pokud skutečné náklady budou nižší než předpokládaná částka, budou zbývající prostředky ponechány na účtu úplného financování pro potřeby dalších přidělení.

5. Pokud se očekávají nebo vzniknou nepředpokládaná navýšení výdajů či závazků (ať již vlivem inflačních faktorů, fluktuace devizových kurzů nebo nepředvídaných nouzových situací), předloží UNV včas Ministerstvu (prostřednictvím Českého kontaktního místa UNV) dodatečný odhad s uvedením dalších prostředků, které budou zapotřebí. Ministerstvo (prostřednictvím Českého kontaktního místa UNV) se vynasnaží zajistit požadované dodatečné finanční prostředky nebo zahájit jednání o ukončení přidělení k dřívějšímu datu, Ministerstvo však není povinno poskytnout jakékoliv dodatečné finance nad rámec částky uvedené v předběžném odhadu nákladů.

6. Pokud příspěvek uvedený v článku V odst. 1 není obdržen v souladu s časovým plánem plateb, nebo pokud Ministerstvo nedá k dispozici dodatečné finanční prostředky požadované v souladu s odstavci 4 a 5 tohoto článku, může UNV omezit, pozastavit či ukončit přijímání a přidělování dobrovolníků UNV podle této Dohody.

7. Příspěvek podléhá výhradně internímu a externímu auditu stanovenému finančními předpisy, pravidly a postupy UNDP/UNV.

Článek VII

Zprávy

1. UNV poskytne Ministerstvu (prostřednictvím Českého kontaktního místa UNV) výroční finanční zprávu připravenou v souladu s postupy účetnictví a vykazování UNDP/UNV, která poskytne informace o příjmech a výdajích za předchozí rok. Každým rokem, jakmile budou k dispozici účetní uzávěrky, a nejpozději v dubnu každého roku, předloží UNV Ministerstvu (prostřednictvím Českého kontaktního místa UNV) výkaz stavu účtu k 31. prosinci předchozího roku.

2. Aby Ministerstvo (prostřednictvím Českého kontaktního místa UNV) mohlo sledovat a vyhodnocovat svou spolupráci s UNV, bude UNV poskytovat Ministerstvu (prostřednictvím Českého kontaktního místa UNV) periodické a závěrečné zprávy o přidělených dobrovolnících UNV.

Článek VIII

Ukončení

1. Po konzultacích mezi Ministerstvem a UNV a pokud již obdržené příspěvky postačují na vypořádání všech závazků vzniklých při provádění činností, může být tato Dohoda ukončena ze strany Ministerstva nebo UNV.

2. Dohoda pozbývá platnosti třicet dnů poté, co jedna ze stran písemně oznámí druhé straně své rozhodnutí ukončit tuto Dohodu.

3. Pokud nevyužité příspěvky nepostačují na pokrytí takových závazků, UNV vyrozumí Ministerstvo a bude s ním konzultovat způsob úplného vypořádání takových závazků.

4. Nezávisle na ukončení této Dohody si UNV ponechá nevyužité příspěvky až do okamžiku uspokojení veškerých závazků vzniklých z ukončení Dohody a repatriace dobrovolníků UNV a operativního a finančního ukončení činností.

5. Jakékoli příspěvky, které po uspokojení takových závazků zůstanou nevyužity, zlikviduje UNV po poradě s Ministerstvem do 6 měsíců od formálního ukončení přidělení.

Článek IX

Změny

Podmínky této Dohody lze změnit písemnou dohodou mezi Ministerstvem a UNV.

Článek X

Vstup v platnost

Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.


NA DŮKAZ TOHO níže podepsaní, řádně k tomu zmocněni, podepsali tuto Dohodu ve dvou vyhotoveních, pouze v jazyce anglickém.

Dáno v Bonnu dne 6. prosince 2001

Jaroslava Jeslínková v. r.
rada-vyslanec,
vedoucí pobočky Velvyslanectví České republiky v Bonnu
Za Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Miguel Berned v. r.
v zastoupení Sharon Capeling-Alakija
výkonného koordinátora
Za Dobrovolníky Organizace spojených národů

Přesunout nahoru