Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 120/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o ustavení Mezinárodního visegrádského fondu

Datum vyhlášení 11.11.2002
Uzavření smlouvy 09.06.2000
Platnost od 04.09.2002
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

120

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. června 2000 byla ve Štiříně podepsaná Dohoda o ustavení Mezinárodního visegrádského fondu.

Listina o schválení Dohody Českou republikou byla uložena u vlády Slovenské republiky, depozitáře Dohody.

Dohoda se na základě svého článku 4 předběžně prováděla ode dne jejího podpisu a na základě ustanovení článku 3 vstoupila v platnost dne 4. září 2002.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


DOHODA

o ustavení Mezinárodního visegrádského fondu

Vláda České republiky, vláda Maďarské republiky, vláda Polské republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen „smluvní strany“), vedeny ustanoveními Společného visegrádského prohlášení, podepsaného 14. května 1999 v Bratislavě,

se dohodly takto:

Článek 1

Tímto se ustavuje Mezinárodní visegrádský fond (dále jen „Fond“) se sídlem v Bratislavě.

Článek 2

Tímto se přijímá Statut Fondu, který tvoří přílohu této Dohody.

Článek 3

Tato Dohoda bude schválena v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy státu každé smluvní strany a vstoupí v platnost dnem uložení poslední listiny potvrzující schválení této Dohody u vlády Slovenské republiky, která bude působit jako depozitář.

Článek 4

Tato Dohoda bude předběžně prováděna ode dne jejího podpisu do dne jejího vstupu v platnost v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy států smluvních stran.

Článek 5

Vláda Slovenské republiky, působící jako depozitář, vyrozumí všechny smluvní strany o uložení všech listin o schválení, o vstupu této Dohody v platnost, jakož i o jakýchkoli jiných skutečnostech souvisejících s touto Dohodou.

Článek 6

Vystoupení smluvní strany z Fondu nebo rozpuštění Fondu v souladu se Statutem Fondu zakládá odstoupení této strany od této Dohody nebo ukončení platnosti této Dohody v jejích vztazích se všemi ostatními smluvními stranami.


Dáno v Štiříně dne 9. června 2000 v jednom původním vyhotovení v jazyce anglickém, které bude uloženo u vlády Slovenské republiky. Depozitář předá všem smluvním stranám ověřené opisy této Dohody.


STATUT MEZINÁRODNÍHO VISEGRÁDSKÉHO FONDU

HLAVA PRVNÍ

Účel a cíle

Článek 1

Účelem Fondu je přispívat k:

- rozvoji užší spolupráce mezi smluvními stranami;

- posilování vazeb mezi státy smluvních stran;

- integraci států smluvních stran do Evropské unie.

Článek 2

Cíle Fondu jsou naplňovány prostřednictvím finanční podpory činností, zejména v následujících oblastech:

- podpora a rozvoj kulturní spolupráce;

- podpora a rozvoj vědeckých výměn, výzkumu a spolupráce v oblasti školství mezi smluvními stranami;

- podpora a rozvoj výměn mládeže;

- podpora a rozvoj přeshraniční spolupráce.

Spolupráce mezi smluvními stranami v těchto oblastech na základě jiných mezinárodních smluv není dotčena.

HLAVA DRUHÁ

Sídlo a členství

Článek 3

Zakládajícími členy Fondu jsou smluvní strany této Dohody. Sídlo Fondu je v Bratislavě, Slovenská republika.

HLAVA TŘETÍ

Organizační struktura

Článek 4

Řídícími orgány Fondu jsou: Konference ministrů zahraničních věcí; Rada velvyslanců.

Výkonným orgánem Fondu je výkonný ředitel. Administrativním orgánem Fondu je Sekretariát.

HLAVA ČTVRTÁ

Konference ministrů zahraničních věcí

Článek 5

Konference ministrů zahraničních věcí je vrcholným orgánem Fondu.

Článek 6

Konference ministrů zahraničních věcí sestává z ministrů zahraničních věcí smluvních stran nebo jejich řádně zplnomocněných zástupců.

Článek 7

Konference ministrů zahraničních věcí určí ze svých členů svého předsedu, přičemž předsednictví rotuje v anglickém abecedním pořadí názvů států smluvních stran.

Článek 8

Funkční období předsedy Konference ministrů zahraničních věcí je jeden rok a nelze je obnovit.

Článek 9

Konference ministrů zahraničních věcí stanovuje výši ročních příspěvků a data jejich splatnosti pro každou smluvní stranu.

Článek 10

Konference ministrů zahraničních věcí schvaluje roční a dlouhodobé plány činnosti Fondu.

Článek 11

Konference ministrů zahraničních věcí schvaluje rozpočet Fondu, výroční zprávy a účetní uzávěrku, předkládané Radou velvyslanců.

Článek 12

Konference ministrů zahraničních věcí schvaluje jednací řád Sekretariátu a může rozhodovat o jeho změnách.

Článek 13

Konference ministrů zahraničních věcí přijímá rozhodnutí jednomyslně.

Článek 14

Konference ministrů zahraničních věcí se schází alespoň jednou ročně za účelem zajištění realizace úkolů stanovených v tomto Statutu. Předseda Konference ministrů zahraničních věcí stanoví místo a datum jejího zasedání.

HLAVA PÁTÁ

Rada velvyslanců

Článek 15

Rada velvyslanců sestává z:

- velvyslanců smluvních stran akreditovaných u hlavy státu, jehož zmocněnec v současné době vykonává funkci předsedy Konference ministrů zahraničních věcí, nebo chargé ďaffaires a. i.; a

- zmocněnce smluvní strany, jejíž představitel vykonává funkci předsedy Konference ministrů zahraničních věcí.

Článek 16

Zasedáním Rady velvyslanců předsedá zmocněnec smluvní strany, jejíž představitel vykonává funkci předsedy Konference ministrů zahraničních věcí.

Článek 17

Rada velvyslanců připravuje programy činnosti Fondu a zprávy o jejich realizaci za předchozí rok a předkládá je Konferenci ministrů zahraničních věcí ke schválení.

Článek 18

Rada velvyslanců připravuje návrhy rozpočtu Fondu a zprávy o čerpání rozpočtu za předchozí rok a předkládá je Konferenci ministrů zahraničních věcí ke schválení.

Článek 19

Rada velvyslanců stanovuje závazné směrnice pro činnost výkonného ředitele a pravidla upravující přípravu, přijímání a realizaci projektů předkládaných Fondu, s přihlédnutím k právům a povinnostem výkonného ředitele stanoveným Konferencí ministrů zahraničních věcí.

Článek 20

Rada velvyslanců připravuje programy a podklady pro zasedání Konference ministrů zahraničních věcí.

Článek 21

Rada velvyslanců přijímá rozhodnutí jednomyslně.

Článek 22

Rada velvyslanců se schází alespoň jednou za každých šest měsíců a v mezidobí kdykoli to považuje za potřebné pro realizaci úkolů uvedených v hlavě první. Předseda Rady velvyslanců stanoví místo a datum jejího zasedání.

Článek 23

Rada velvyslanců přijme svůj jednací řád, který podléhá schválení Konferencí ministrů zahraničních věcí.

Článek 24

Rada velvyslanců může Konferenci ministrů zahraničních věcí navrhnout změny jednacího řádu Sekretariátu ke schválení podle článku 12.

HLAVA ŠESTÁ

Výkonný ředitel a Sekretariát

Článek 25

1. Výkonný ředitel je odpovědný za realizaci cílů Fondu a jeho hladký chod. Výkonný ředitel je zmocněn vystupovat navenek jménem Fondu. Jménem Fondu je výkonný ředitel zmocněn Konferencí ministrů zahraničních věcí podepsat Dohodu mezi Slovenskou republikou a Mezinárodním visegrádským fondem.

2. Výkonný ředitel stojí v čele Sekretariátu.

Článek 26

Každá smluvní strana této Dohody je oprávněna navrhnout svého kandidáta na funkci výkonného ředitele. Výkonný ředitel je jmenován Konferencí ministrů zahraničních věcí. Funkční období výkonného ředitele je tříleté a může být obnoveno pro jedno další období.

Článek 27

Konference ministrů zahraničních věcí stanoví pravidla upravující práva a povinnosti výkonného ředitele, způsob jejich výkonu, jakož i funkční období výkonného ředitele.

Článek 28

Výkonný ředitel se účastní zasedání Rady velvyslanců jako poradce.

Článek 29

Výkonný ředitel odpovídá za práci Sekretariátu a v souladu s právním řádem státu, na jehož území má Fond sídlo, stanovuje podmínky pracovního poměru podle pravidel přijatých Konferencí ministrů zahraničních věcí.

Článek 30

Výkonný ředitel pravidelně informuje předsedu Rady velvyslanců o způsobu realizace programu činnosti Fondu, připravuje výroční zprávy a účetní uzávěrky.

Článek 31

Sekretariát odpovídá za služby poskytované během zasedání Rady velvyslanců a za služby poskytované v souvislosti se zasedáními Konference ministrů zahraničních věcí, jakož i jiné služby související s činností Fondu.

Článek 32

Pracovní náplň výkonného ředitele je výlučně mezinárodní povahy. Při výkonu svých povinností se výkonný ředitel musí řídit pravidly stanovenými Konferencí ministrů zahraničních věcí a nesmí přijímat pokyny od třetích stran.

Článek 33

Úředním jazykem Fondu je anglický jazyk.

HLAVA SEDMÁ

Právní postavení Fondu

Článek 34

Fond má plnou právní subjektivitu nezbytnou k plnění úkolů spojených s jeho činností.

HLAVA OSMÁ

Finance

Článek 35

Činnost Fondu je financována příspěvky smluvních stran a finančními prostředky z jiných zdrojů schválených Radou velvyslanců.

Článek 36

Každá smluvní strana se zavazuje poskytnout roční příspěvek do Fondu k datu splatnosti stanovenému Konferencí ministrů zahraničních věcí. První roční příspěvek do Fondu bude činit jeden milion euro, který uhradí smluvní strany rovným dílem. Výši dalšího ročního příspěvku stanoví Konference ministrů zahraničních věcí.

Článek 37

Pravidla upravující využívání finančních prostředků Fondu stanoví Konference ministrů zahraničních věcí.

Článek 38

Fond otevře svůj bankovní účet ve státu sídla Fondu. Finanční prostředky Fondu budou uloženy na tomto bankovním účtu. Finanční prostředky spravuje výkonný ředitel.

HLAVA DEVÁTÁ

Ukončení členství

Článek 39

Každá smluvní strana může kdykoli vystoupit z Fondu zasláním listiny o výpovědi depozitářské vládě. Její členství bude ukončeno dvanáct měsíců od obdržení takové listiny depozitářskou vládou.

Článek 40

V případě vystoupení smluvní strany z Fondu bude na nejbližším zasedání Konference ministrů zahraničních věcí provedeno závěrečné vyrovnání mezi takovou smluvní stranou a Fondem na základě vzájemné dohody.

HLAVA DESÁTÁ

Rozpuštění Fondu

Článek 41

Fond může být rozpuštěn výhradně na základě jednomyslného rozhodnutí Konference ministrů zahraničních věcí, s předchozím souhlasem smluvních stran.

Článek 42

Po přijetí rozhodnutí podle článku 41 tohoto Statutu výkonný ředitel neprodleně zastaví veškerou činnost, kromě činnosti související s řádným inkasováním a likvidací aktiv a vyrovnáním závazků.

Článek 43

Při vyplácení aktiv mají závazky Fondu přednost před refundací příspěvků.

Přesunout nahoru