Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 114/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci mezi vládou České republiky na straně jedné a vládou Francouzského společenství Belgie a vládou Valonského regionu na straně druhé

Datum vyhlášení 25.10.2002
Uzavření smlouvy 28.03.2001
Platnost od 22.07.2002
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

114

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. března 2001 byla v Praze podepsána Dohoda o spolupráci mezi vládou České republiky na straně jedné a vládou Francouzského společenství Belgie a vládou Valonského regionu na straně druhé.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dne 22. července 2002.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

o spolupráci mezi vládou České republiky na straně jedné a vládou Francouzského společenství Belgie a vládou Valonského regionu na straně druhé

Vláda České republiky na straně jedné a vláda Francouzského společenství Belgie a vláda Valonského regionu na straně druhé (dále jen „Strany“),

opírajíce se o svazky přátelství a spolupráce mezi svými obyvateli a o jejich důvěru a společnou oddanost hodnotám demokracie, svobody, spravedlnosti a solidarity;

opírajíce se o ústavou dané povinnosti a vycházejíce z evropských závazků založených na zásadě rovnosti občanů;

vedeny přáním rozvoje společného působení ve dvoustranných a mnohostranných programech;

berouce v úvahu zájem obou Stran na posilování vzájemné spolupráce

a s ohledem na:

- Dohodu o kulturních stycích mezi Republikou československou a Královstvím belgickým, sjednanou v Praze dne 6. března 1947;

- Dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, sjednanou v Bruselu dne 16. září 1987;

- Dohodu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Belgického království o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí, sjednanou v Praze dne 23. června 1991;

- a současnou ústavní situaci Belgického království, opravňující jednotlivá společenství a regiony k podpisům mezinárodních smluv v záležitostech spadajících do jejich výhradní působnosti;

se dohodly takto:

Článek 1

Vláda České republiky a vláda Francouzského společenství Belgie budou rozvíjet spolupráci zejména v následujících oblastech:

1. školství,

2. výzkum,

3. práce s mládeží,

4. sport,

5. kultura a audiovizuální prostředky,

6. zdravotnictví (zejména prevence, podpora a výchova),

7. sociální věci (zejména s ohledem na děti předškolního věku a pomoc mládeži).

Článek 2

Vláda České republiky a vláda Valonského regionu budou rozvíjet spolupráci zejména v následujících oblastech:

1. výzkum a vývoj,

2. hospodářská politika, včetně podpory zahraničního obchodu,

3. potravinářský průmysl,

4. zemědělství,

5. životní prostředí a přírodní zdroje,

6. výkon správy na místní úrovni,

7. urbanismus a územní plánování,

8. bydlení,

9. ochrana nemovitých kulturních památek,

10. doprava,

11. cestovní ruch,

12. odborné vzdělávání a volba povolání,

13. sportovní infrastruktura,

14. zdravotnictví,

15. sociální věci a politika zaměstnanosti.

Článek 3

V oblastech uvedených v článcích 1 a 2 bude spolupráce uskutečňována následujícími formami:

1. stálou výměnou informací a předáváním získaných zkušeností,

2. výměnou osob,

3. vzájemným udílením stipendií (zejména na výzkum, odborné a letní studijní pobyty),

4. odbornými, recipročně pořádanými studijními pobyty,

5. vědeckotechnickou spoluprací,

6. vzájemnou propagací výrobků a služeb,

7. organizováním odborných seminářů,

8. prováděním studií a znaleckých posudků,

9. propagací partnerských vztahů mezi malými a středními podniky,

10. podporováním vytváření smíšených společností,

11. podporováním obchodních partnerství.

Článek 4

Strany se rozhodly zahájit program výměny stipendistů - absolventů škol i pracovníků - s cílem rozšiřovat jejich vzdělávání a jejich zkušenosti v oblastech odborné praxe podle zvyklostí druhé Strany. Kritéria a postupy při výběru bude stanovovat Stálá smíšená komise, ustavená podle článku 6 této Dohody.

Článek 5

Koordinace provádění této Dohody bude svěřena Ministerstvu zahraničních věcí České republiky na straně jedné a Generálnímu komisariátu pro mezinárodní vztahy Francouzského společenství Belgie spolu s Generální správou pro mezinárodní styky Valonského regionu na straně druhé. Jejich zástupci budou působit ve Stálé smíšené komisi, ustavené podle článku 6 této Dohody.

Článek 6

K zajištění provádění této Dohody je Stranami pověřena Stálá smíšená komise, která se bude scházet každé tři roky, střídavě v Praze a ve Valonsku nebo v Bruselu.

Úkolem komise bude hodnocení probíhající spolupráce a v případě potřeby i zkoumání nových aspektů spolupráce v rámci této Dohody.

Článek 7

K této Dohodě jsou Stálou smíšenou komisí v pravidelných periodách vypracovávány prováděcí programy, jejichž smyslem je konkretizace projektů v jednotlivých oblastech.

Sjednání této Dohody se nedotkne plnění již sjednaných prováděcích programů mezi vládou České republiky a vládou Francouzského společenství Belgie.

Článek 8

Při provádění této Dohody použijí Strany přiměřeně ustanovení Vídeňské úmluvy o smluvním právu sjednané ve Vídni dne 23. května 1969.

Článek 9

Tato Dohoda se sjednává na dobu pěti let a bude dále automaticky prodlužována vždy na další dva roky, pokud ji jedna ze Stran písemně nevypoví formou oznámení nejpozději šest měsíců před uplynutím doby její platnosti.

V případě, že bude Dohoda vypovězena, budou Strany dbát na dokončení všech společných projektů, jež byly započaty podle této Dohody.

Článek 10

Tato Dohoda podléhá vnitrostátnímu schválení každé Strany a vstoupí v platnost dnem pozdějšího oznámení o tomto schválení.


Dáno v Praze dne 28. března 2001 ve třech původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Jan Kavan v. r.
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Za vládu Francouzského společenství Belgie
Hervé Hasquin v. r.
předseda vlády

Za vládu Valonského regionu
Jean-Claude Van Cauwenberghe v. r.
předseda vlády

Přesunout nahoru