Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 110/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům nebezpečné trestné činnosti

Datum vyhlášení 07.10.2002
Uzavření smlouvy 30.11.1999
Platnost od 01.09.2002
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

110

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. listopadu 1999 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům nebezpečné trestné činnosti.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 odst. 1 dne 1. září 2002.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky

o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům nebezpečné trestné činnosti

Vláda České republiky a vláda Chorvatské republiky (dále jen „smluvní strany“),

přesvědčeny, že spolupráce v oblasti boje proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům nebezpečné trestné činnosti a při jejich účinném zamezování má zásadní význam,

znepokojeny růstem zneužívání omamných a psychotropních látek, jakož i mezinárodního obchodu s nimi v celosvětovém měřítku,

s cílem společně vyvinout zvýšené úsilí v boji proti terorizmu,

řídíce se mezinárodními závazky a právními předpisy svých států,

se dohodly takto:

Článek 1

(1) Smluvní strany budou v souladu s právními předpisy svého státu spolupracovat při prevenci, potírání a odhalovaní trestných činů a provádění jednotlivých vyšetřovacích úkonů, zejména v oblastech:

a) mezinárodního organizovaného zločinu,

b) terorizmu,

c) nedovoleného pěstování, výroby, získávání, držení, šíření, dovozu, vývozu a průvozu omamných a psychotropních látek a jejich prekurzorů, nedovoleného obchodu s nimi, jakož i napomáhání takovému jednání,

d) nezákonného získávání, držení a obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami, chemickými, biologickými, radioaktivními a jadernými materiály, se zbožím a technologiemi strategického významu a s vojenskou technikou,

e) obchodování s lidmi a kuplířství,

f) padělání a pozměňování peněz, známek a cenných papírů, prostředků bezhotovostního styku a úředních dokladů a jejich nezákonného šíření,

g) nezákonných finančních operací, hospodářských trestných činů a legalizace výnosů z trestné činnosti, h) trestných činů proti životu, zdraví, svobodě, lidské důstojnosti a proti majetku,

i) trestných činů, jejichž objektem jsou předměty kulturní a historické hodnoty, drahé kameny a kovy a jiné předměty značné hodnoty,

j) nelegální migrace a nelegálního pobytu osob,

k) krádeží a dalšího nezákonného nakládání s motorovými vozidly,

l) počítačové kriminality.

(2) Smluvní strany mohou na základě vzájemné dohody rozšířit spolupráci i na další oblasti trestných činů.

Článek 2

Smluvní strany budou spolupracovat při prevenci, potírání a odhalování trestné činnosti, zejména organizovaného zločinu, v souladu s právními předpisy svého státu. Za tím účelem budou:

a) vzájemně si sdělovat poznatky a údaje o osobách podezřelých nebo účastnících se na páchání závažné trestné činnosti, zejména v oblasti organizovaného zločinu, propojení pachatelů, údaje o organizaci skupin páchajících trestnou činnost a jejich struktuře, typickém chování jednotlivých pachatelů a skupin, informace o době, místě a způsobu páchání trestné činnosti, o objektech, které jsou cílem útoků, o zvláštních okolnostech, informace o porušení právních předpisů a o opatřeních učiněných pro prevenci a potírání páchání takovýchto trestných činů,

b) na požádání podnikat taková opatření, která jsou v souladu s právními předpisy státu žádané smluvní strany,

c) spolupracovat při pátrání po osobách podezřelých ze spáchání trestné činnosti, jakož i po osobách, které se vyhýbají trestní odpovědnosti nebo výkonu trestu,

d) spolupracovat při pátrání po pohřešovaných osobách v souvislosti s trestnou činností, včetně provádění úkonů souvisejících s identifikací osob nebo tělesných ostatků neznámých osob,

e) spolupracovat při pátrání po odcizených věcech a dalších předmětech souvisejících s trestnou činností, včetně motorových vozidel,

f) vzájemně koordinovat spolupráci při poskytování osobní, technické a organizační pomoci při odhalování trestné činnosti v souladu s ustanoveními této dohody,

g) vyměňovat si informace a zkušenosti o metodách a nových formách páchání trestné činnosti přesahující hranice států smluvních stran,

h) vyměňovat si informace o výsledcích kriminalistického a kriminologického výzkumu trestné činnosti, vzájemně se informovat o vyšetřovací praxi, pracovních metodách a prostředcích, za účelem jejich dalšího rozvíjení,

i) na požádání si vzájemně poskytovat informace a vzorky předmětů, jimiž byly trestné činy spáchány nebo z trestné činnosti pocházejí,

j) v zájmu boje proti organizovanému zločinu a dalším nebezpečným druhům trestné činnosti vysílat vzájemně odborníky s cílem prohlubovat jejich odborné znalosti a vzájemně se seznamovat s prostředky a metodami boje proti těmto druhům trestné činnosti,

k) za účelem přípravy a koordinace opatření uskutečňovat podle potřeby pracovní setkání týkající se konkrétních vyšetřovaných případů trestné činnosti,

l) vyměňovat si analytické a koncepční materiály týkající se organizovaného zločinu.

Článek 3

V oblasti boje proti nedovolenému pěstování, výrobě, získávání, držení, šíření, dovozu, vývozu a průvozu omamných a psychotropních látek a jejich prekurzorů, nedovolenému obchodu s nimi, jakož i napomáhání takovému jednání budou smluvní strany, v souladu s právními předpisy svého státu:

a) vzájemně si sdělovat poznatky a údaje o osobách zúčastněných na nedovoleném získávání omamných a psychotropních látek a jejich prekurzorů, obchodu s nimi, o jejich úkrytech, přepravních trasách, používaných dopravních prostředcích a způsobech jednání, o místech původu a určení omamných a psychotropních látek a jejich prekurzorů a také o zvláštních podrobnostech této trestné činnosti, pokud je to nutné pro její odhalování,

b) vzájemně si sdělovat poznatky a údaje o metodách nedovoleného obchodu s omamnými a psychotropními látkami a jejich prekurzory, jakož i další poznatky a údaje s tím související,

c) provádět koordinovaná opatření k potírání nedovolené výroby a přepravy omamných a psychotropních látek a jejich prekurzorů,

d) vyměňovat si zkušenosti v oblasti dohledu nad zákonným obchodem s omamnými a psychotropními látkami a jejich prekurzory se zvláštním důrazem na možnost jejich zneužití,

e) poskytovat si navzájem vzorky omamných a psychotropních látek rostlinného či syntetického původu, které je možno zneužít,

f) vyměňovat si analytické a koncepční materiály týkající se nedovoleného obchodu s omamnými a psychotropními látkami.

Článek 4

Smluvní strany v souladu s právními předpisy svého státu a v souladu s ustanoveními této dohody budou v boji proti terorizmu:

a) vyměňovat si poznatky a údaje o plánovaných nebo již uskutečněných teroristických akcích, osobách na nich zúčastněných, způsobech provedení a technickém vybavení používaném k provedení těchto akcí,

b) vyměňovat si poznatky a údaje o teroristických skupinách a jejich členech, kteří plánují, páchají nebo se již dopustili trestné činnosti na území státu druhé smluvní strany k jeho újmě nebo proti jeho zájmům, a jež jsou nezbytné k zamezení činnosti, která vážně ohrožuje bezpečnost státu,

c) vyměňovat si analytické a koncepční materiály týkající se boje proti terorizmu.

Článek 5

(1) Žádost o informace, opatření nebo jiný druh pomoci ve smyslu této dohody se podává písemně. V naléhavých případech lze žádost podat i ústně s následným bezodkladným písemným potvrzením.

(2) Žádosti podle odstavce 1 vyhoví příslušné orgány žádané smluvní strany co nejrychleji. Příslušný orgán žádané smluvní strany si může vyžádat doplňující údaje, je-li to nutné k vyhovění žádosti.

(3) Náklady vzniklé v souvislosti s vyhověním žádosti podle odstavce 1 hradí žádaná smluvní strana.

Článek 6

Za účelem ochrany vzájemně předávaných osobních údajů v rámci spolupráce smluvních stran, v souladu s vnitrostátními právními předpisy, je třeba dodržet tyto podmínky:

a) Smluvní strana, která údaje obdržela, je může použít pouze pro účely a za podmínek stanovených smluvní stranou, která je poskytla.

b) Smluvní strana, která údaje obdržela, na žádost smluvní strany, která je poskytla, podá informace o použití předaných údajů a o výsledcích dosažených jejich pomocí.

c) Osobní údaje se mohou předávat výlučně orgánům příslušným pro boj proti trestné činnosti. Poskytování údajů jiným orgánům je možné pouze v případě písemného souhlasu smluvní strany, která údaje poskytla.

d) Smluvní strana, která údaje poskytuje, rozhoduje o tom, zda je poskytnutí vyžádaných údajů nutné a účelné, a dbá na správnost poskytnutých údajů. Přitom je třeba respektovat právní předpisy státu druhé smluvní strany, jimiž může být omezeno nebo zakázáno poskytování údajů. Bude-li dodatečně zjištěno, že byly poskytnuty nesprávné údaje nebo údaje, které neměly být poskytnuty, je nutno o tom okamžitě uvědomit smluvní stranu, která údaje obdržela. Ta pak musí nesprávné údaje opravit nebo, šlo-li o údaje, které neměly být poskytnuty, zničit.

e) Osobě, o níž mají být nebo byly údaje předány, budou na její žádost poskytnuty informace o předaných údajích a o jejich zamýšleném použití za předpokladu, že to umožňují právní předpisy států obou smluvních stran.

f) Smluvní strana, která údaje poskytuje, oznámí při jejich předání druhé smluvní straně lhůty pro výmaz údajů stanovené právními předpisy svého státu. Nezávisle na těchto lhůtách je třeba údaje vztahující se k jednotlivým osobám vymazat, nebude-li jich již zapotřebí. Smluvní strana, která je poskytla, musí být informována o výmazu předaných údajů a o důvodech tohoto výmazu. V případě skončení platnosti této dohody je nutno všechny údaje, jež byly přijaty na jejím základě, zničit.

g) Smluvní strany jsou povinny vést evidenci o předávání, přebírání a výmazu osobních údajů.

h) Smluvní strany jsou povinny údaje o jednotlivých osobách účinně chránit proti neoprávněnému přístupu k nim a proti jejich neoprávněným změnám nebo zveřejnění.

Článek 7

(1) Každá smluvní strana zajistí utajení informací, poznatků a technických prostředků předávaných druhou smluvní stranou, pokud tyto informace, poznatky a technické prostředky podle právních předpisů státu předávající smluvní strany mají utajený charakter a jako takové jsou označeny.

(2) Pokud jde o informace, poznatky a technické prostředky, které mají dle právních předpisů státu předávající smluvní strany utajený charakter, použijí se přiměřeně ustanovení článku 6 této dohody.

Článek 8

Poskytování získaných informací, poznatků, údajů, technických prostředků a vzorků třetím státům je možné pouze s písemným souhlasem předávající smluvní strany.

Článek 9

(1) Každá smluvní strana může žádost zcela nebo zčásti odmítnout, má-li za to, že by vyhovění žádosti mohlo ohrozit svrchovanost, bezpečnost nebo jiný důležitý zájem státu nebo pokud by vyhovění žádosti bylo v rozporu s jeho právními předpisy nebo se závazky vyplývajícími z mezinárodních smluv.

(2) Smluvní strany se neprodleně písemně informují v případě odmítnutí žádosti nebo v případě jejího částečného vyhovění.

(3) Pro splnění žádosti nebo využití jejích výsledků mohou smluvní strany stanovit určité podmínky, které jsou pro druhou smluvní stranu závazné.

Článek 10

(1) Příslušné orgány České republiky, tj. Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí, a příslušné orgány Chorvatské republiky, tj. Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí, budou za účelem provádění této dohody přímo a účinně spolupracovat v rámci své působnosti a pravomoci.

(2) Nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, bude se výměna informací mezi příslušnými orgány smluvních stran uskutečňovat v anglickém jazyce.

Článek 11

(1) Příslušné orgány smluvních stran budou organizovat setkání za účelem vyhodnocování spolupráce podle této dohody a jejího zkvalitňování.

(2) Za účelem spolupráce podle této dohody mohou příslušné orgány smluvních stran uzavírat prováděcí dokumenty.

Článek 12

(1) Smluvní strany si vzájemně sdělí diplomatickou cestou názvy útvarů příslušných k provádění této dohody, včetně jejich adres, telefonního, faxového a jiného spojení, a to do 30 dnů ode dne vstupu Dohody v platnost.

(2) Smluvní strany se budou neprodleně diplomatickou cestou vzájemně informovat o veškerých změnách údajů sdělených podle odstavce 1.

Článek 13

Touto dohodou nejsou dotčeny závazky států smluvních stran vyplývající z jiných dvoustranných nebo mnohostranných mezinárodních smluv, jimiž jsou státy smluvních stran vázány.

Článek 14

(1) Smluvní strany si vzájemně diplomatickou cestou sdělí, že byly splněny vnitrostátní podmínky pro vstup Dohody v platnost. Tato dohoda vstoupí v platnost prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo druhé smluvní straně doručeno pozdější z těchto sdělení.

(2) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Každá smluvní strana ji může vypovědět písemným oznámením diplomatickou cestou. Dohoda pozbývá platnosti uplynutím šesti měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi.


Dáno v Praze dne 30. listopadu 1999 ve dvou původních vyhotoveních, každé z nich v jazyce českém a chorvatském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
PhDr. Václav Grulich v. r.
ministr vnitra

Za vládu Chorvatské republiky
Ivan Penić v. r.
ministr vnitra

Přesunout nahoru