Objednat předplatné
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 100/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi Českou republikou a Evropským společenstvím o účasti České republiky v programu Společenství Customs 2002

Datum vyhlášení 10.09.2002
Uzavření smlouvy 25.06.2002
Platnost od 11.07.2002
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

100

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. června 2002 v Bruselu a dne 11. července 2002 v Praze bylo podepsáno Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a Evropským společenstvím o účasti České republiky v programu Společenství Customs 2002.

Memorandum na základě svého článku 5 nabylo účinnosti k 1. červenci 2002 a na základě ustanovení téhož článku vstoupilo v platnost dne 11. července 2002.

Anglické znění Memoranda a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ

mezi Českou republikou a Evropským společenstvím o účasti České republiky

v programu Společenství Customs 2002

Vláda České republiky, dále „Česká republika“, na straně jedné, a

Evropská komise, dále „Komise“, jménem Evropského společenství, na straně druhé,

vzhledem k tomu, že Rozhodnutí č. 2/2002 Rady přidružení EU - Česká republika ze dne 27. 3. 2002 týkající se přijetí podmínek a obecných způsobů účasti České republiky na komunitárních programech stanovuje obecné zásady účasti České republiky v programech Společenství, přičemž ponechává Komisi a kompetentním orgánům České republiky volnost při stanovení konkrétních podmínek takovéto účasti v jednotlivých programech, včetně finančního příspěvku,

vzhledem k tomu, že program Customs 2002 byl zaveden Rozhodnutím č. 105/2000/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. prosince 1999, které doplnilo Rozhodnutí č. 210/97/EC, jímž byl přijat akční program celních orgánů ve Společenství (Customs 2000), a zrušilo Rozhodnutí Rady č. 91/341/EHK,

se dohodly následovně:

Článek 1

Program

Česká republika se zúčastní programu Customs 2002 (dále „Program“) v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí č. 2/2002 Rady přidružení Česká republika - EU ze dne 27. 3. 2002, které stanovuje obecné zásady účasti České republiky v programech Společenství, a za podmínek uvedených v článku 2 tohoto Memoranda o porozumění.

Článek 2

Podmínky účasti v Programu

1. S výjimkou případů, kdy charakter nebo obsah činnosti účast České republiky neumožňuje, se Česká republika zúčastní Programu v rozsahu, který umožňují celní zákony Společenství, a v souladu s cíli a postupy uvedenými v Rozhodnutí č. 105/2000/EC.

2. Podmínky a požadavky týkající se předkládání, hodnocení a výběru žádostí úředníky České republiky budou stejné jako podmínky a požadavky uplatňované u úředníků národních správ členských zemí Evropské unie.

3. Za účast na Programu zaplatí Česká republika každoročně finanční příspěvek do Všeobecného rozpočtu Evropské unie.

4. Finanční příspěvek České republiky na její účast v Programu a jeho realizaci bude přičten k částce, která je ve Všeobecném rozpočtu Evropské unie vyčleněna na splnění finančních závazků plynoucích z různých forem opatření nutných pro provádění, řízení a chod Programu.

5. U postupů souvisejících se žádostmi, kontrakty a hlášeními a dalšími administrativními aspekty Programu se bude používat jeden z úředních jazyků Společenství.

Článek 3

Finanční příspěvek

Pravidla, jimiž se řídí finanční příspěvek České republiky, jsou uvedena v Příloze I.

Část finančního příspěvku může být na žádost České republiky uhrazena v rámci příslušného mechanismu externí pomoci Společenství, jestliže o to Česká republika požádá.

Článek 4

Výkazy a hodnocení

Bez ohledu na pravomoci Komise a Účetního dvora Evropských společenství v otázkách souvisejících se sledováním a hodnocením Programu bude účast České republiky v programu průběžně sledována na základě partnerských vztahů mezi Komisí a Českou republikou. Česká republika předá Komisi příslušné výkazy a hlášení a zúčastní se dalších konkrétních aktivit, které Komise v kontextu Programu zabezpečí.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

Toto Memorandum o vzájemném porozumění zůstane v platnosti po dobu trvání Programu. Pokud se Evropské společenství rozhodne trvání Programu prodloužit, aniž by v něm došlo k podstatným změnám, bude za předpokladu, že od něj žádná ze smluvních stran neodstoupí, odpovídajícím způsobem a automaticky prodlouženo i toto Memorandum.

Příloha tvoří nedílnou součást tohoto Memoranda o porozumění.

Toto Memorandum o porozumění lze měnit pouze písemným dodatkem, na němž se obě smluvní strany dohodnou.

Toto Memorandum o porozumění nabude platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Toto Memorandum o porozumění nabude účinnosti k 1. 7. 2002.


V Praze dne 11. července 2002
Za vládu České republiky
Mgr. Zdeněk Richtr v. r.
generální ředitel
Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel

V Bruselu dne 25. června 2002
Za Komisi a jménem Evropského společenství
Michel Vanden Abeele v. r.
generální ředitel
Generální ředitelství daně a celní unie


Příloha I

Pravidla, jimiž se řídí finanční příspěvek České republiky na účast v programu Customs 2002

1. Finanční příspěvek, který Česká republika uhradí za účast v Programu do Všeobecného rozpočtu Evropské unie, bude činit 176,015 euro za každý rok účasti. Finanční příspěvek může být na počátku každého roku upraven s přihlédnutím ke skutečnému počtu činností a aktivit, jichž se Česká republika hodlá v daném roce zúčastnit. K této úpravě dojde formou požadavku na finanční prostředky, který Česká republika obdrží od Komise (viz bod 5).

2. Finanční příspěvek České republiky pokryje náklady na její účast v činnostech a aktivitách v rámci Programu.

3. Cestovní náklady a diety zástupců a odborníků České republiky vzniklé v souvislosti s jejich účastí v úloze pozorovatelů práce výboru (viz článek 16C Rozhodnutí č. 105/2000/EC) nebo na jiných jednáních souvisejících s naplňováním Programu budou refundovány Komisí na stejném základě a podle stejných postupů jako cestovní náklady a diety zástupců členských států Evropské unie.

4. Na finanční příspěvek České republiky se budou vztahovat finanční předpisy uplatňované u Všeobecného rozpočtu Evropské unie.

5. Když toto Memorandum o porozumění nabude na počátku každého rozpočtového roku účinnosti, Komise zašle České republice požadavek na finanční prostředky ve výši odpovídající jejímu příspěvku na náklady uvedené v tomto Memorandu o porozumění.
Tento příspěvek bude uhrazen v euro na bankovní účet Komise vedený v téže měně.
Česká republika uhradí svůj příspěvek na každoroční náklady v souladu s požadavkem na finanční prostředky nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy byl tento požadavek předložen. Opožděná úhrada příspěvku bude zakládat důvod k platbě úroků z prodlení z dlužné částky po datu splatnosti. Sazba úroků z prodlení bude odpovídat sazbě účtované Evropskou centrální bankou u jejích hlavních operací souvisejících s refinancováním realizovaných v den splatnosti, zvýšené o 1,5 procentního bodu.

Přesunout nahoru