Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 99/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a svazovou vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné pomoci v celních otázkách

Datum vyhlášení 02.10.2001
Uzavření smlouvy 09.09.1998
Platnost od 24.06.2001
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

99

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. září 1998 byla v Bělehradě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a svazovou vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné pomoci v celních otázkách.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 18 odst. 1 dne 24. června 2001. Podle odstavce 3 téhož článku dnem, kdy tato dohoda vstoupila v platnost, byla mezi smluvními stranami ukončena platnost Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o celní spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách ze dne 17. května 1967, vyhlášená pod č. 1/1968 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a svazovou vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné pomoci v celních otázkách

Vláda České republiky a svazová vláda Svazové republiky Jugoslávie (dále jen „smluvní strany“),

berouce v úvahu, že delikty proti celním předpisům působí negativně na hospodářské a daňové zájmy jejich států;

berouce v úvahu důležitost zajištění přesného vyměřování a vybírání cel, daní, poplatků nebo dávek v souvislosti s dovozem a vývozem zboží a taktéž odpovídajícího uplatňování ustanovení o zákazech a omezeních a o kontrole;

přesvědčeny, že úsilí zaměřené na předcházení deliktům proti celním předpisům a úsilí zaměřené na přesné vybírání dovozních a vývozních cel, daní, poplatků nebo dávek by bylo možno vynakládat účinněji vzájemnou spoluprací jejich celních orgánů;

respektujíce Doporučení Rady pro celní spolupráci o vzájemné administrativní pomoci z 5. prosince 1953;

respektujíce také ustanovení Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 a Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971 vypracované za podpory Organizace spojených národů, jakož i Úmluvu Organizace spojených národů o nezákonném obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988;

se dohodly takto:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

1. „Celními předpisy“ ustanovení obsažená v právních předpisech týkajících se dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží ať ve vztahu ke clům, daním, poplatkům nebo dávkám, které vybírají celní orgány, nebo k opatřením týkajícím se zákazů, omezení či kontroly, jakož i ostatní právní předpisy, jejichž prováděním jsou celní orgány pověřeny.

2. „Deliktem“ jakékoli porušení celních předpisů a taktéž pokus o porušení těchto předpisů.

3. „Celním orgánem“ v České republice Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel a ve Svazové republice Jugoslávie - Svazová celní správa.

4. „Dožadujícím celním orgánem“ příslušný celní orgán smluvní strany, který žádá o pomoc v celních otázkách.

5. „Dožádaným celním orgánem“ příslušný celní orgán smluvní strany, který obdržel žádost o pomoc v celních otázkách.

6. „Sledovanou zásilkou“ postup umožňující, aby se nezákonné nebo podezřelé zásilky omamných nebo psychotropních látek dostaly z území, přes nebo na území státu smluvní strany, s vědomím a pod dohledem příslušných celních orgánů s cílem zjištění totožnosti osob, které jsou zapojeny do nezákonného obchodu s omamnými a psychotropními látkami.

Článek 2

Působnost Dohody

1. Smluvní strany si prostřednictvím svých celních orgánů a podle ustanovení této dohody poskytnou vzájemnou pomoc

1) v zájmu zajistit správné uplatňování celních předpisů;

2) v zájmu předcházet, šetřit a potírat delikty proti celním předpisům;

3) v případech doručování dokladů nebo oznámení rozhodnutí týkajících se uplatňování celních předpisů;

4) při výměně odborných zkušeností za účelem zdokonalení činnosti svých celních orgánů.

2. Pomoc poskytnutá podle bodu 1 může být použita pro účely celních, správních, trestních a soudních řízení v souvislosti s celními předpisy.

3. Pomoc bude podle této dohody poskytnuta v souladu s právními předpisy platnými na území státu dožádané smluvní strany a v rámci pravomoci a možností dožádaného celního orgánu.

Sdělování informací

Článek 3

1. Celní orgány si na požádání poskytnou navzájem všechny informace, jejichž pomocí bude možno zajistit přesnost:

1) při vybírání cel, daní, poplatků nebo dávek vybíraných celními orgány a zvláště pak informace, které umožní stanovení celní hodnoty zboží a zjištění jeho sazebního zařazení;

2) při uplatňování dovozních a vývozních zákazů a omezení;

3) při použití vnitrostátních pravidel původu zboží, která nejsou obsahem jiné smluvní úpravy sjednané jednou či oběma smluvními stranami.

2. Pokud dožádaný celní orgán nemá požadovanou informaci, pokusí se ji získat všemi dostupnými prostředky v souladu s právními předpisy platnými na území svého státu.

3. Při získávání informací jedná dožádaný celní orgán svým jménem.

Článek 4

Celní orgány si na požádání vzájemně poskytnou jakékoli informace o tom, zda:

1) zboží dovezené na území státu jedné smluvní strany bylo vyvezeno z území státu druhé smluvní strany v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

2) zboží vyvezené z území státu jedné smluvní strany bylo dovezeno na území státu druhé smluvní strany v souladu s vnitrostátními právními předpisy a do jakého celního režimu bylo případně propuštěno.

Článek 5

Celní orgán jedné smluvní strany poskytne celnímu orgánu druhé smluvní strany z vlastního podnětu nebo na požádání veškeré informace související s porušováním celních předpisů, zejména týkající se:

1) osob, o kterých je známo nebo jsou podezřelé, že porušují nebo porušily platné celní předpisy druhé smluvní strany;

2) zboží, o kterém je známo nebo existuje podezření, že je předmětem nezákonného obchodu;

3) dopravních prostředků a kontejnerů, o kterých je známo nebo o nichž existuje podezření, že byly, jsou nebo by mohly být použity v rozporu s platnými celními předpisy na území státu druhé smluvní strany;

4) nových metod a prostředků používaných při páchání deliktů proti celním předpisům.

Článek 6

1. Celní orgán jedné smluvní strany poskytne z vlastního podnětu nebo na požádání celnímu orgánu druhé smluvní strany zprávy, záznamy z evidence, záznamy z výpovědí svědků nebo ověřené kopie dokladů obsahujících veškeré dostupné informace o činnostech jak zjištěných, tak i připravovaných, které jsou nebo by mohly být předmětem deliktu proti platným celním předpisům na území státu této smluvní strany.

2. Originály záznamů a dokladů budou vyžadovány pouze v případech, kde by ověřené kopie byly nedostačující. Originály, které byly předány, budou bezodkladně vráceny, jakmile důvod, pro který byly celnímu orgánu druhé smluvní strany poskytnuty, přestane existovat.

Článek 7

Doklady, o nichž se hovoří v této dohodě, mohou být poskytnuty elektronickou cestou k tomuto účelu v jakékoli formě. Současně by měly být poskytnuty veškeré podstatné informace sloužící k výkladu či využití těchto materiálů.

Článek 8

Dohled nad osobami, zbožím a dopravními prostředky

Celní orgán jedné smluvní strany z vlastního podnětu či na požádání celního orgánu druhé smluvní strany provádí v rámci svých pravomocí a možností zvláštní dohled nad:

1) pohybem osob, zvláště pak vstupem na celní území svého státu a výstupem z tohoto území, o kterých je známo, že spáchaly delikt nebo jsou podezřelé ze spáchání deliktu proti platným celním předpisům na území státu druhé smluvní strany;

2) dopravními prostředky a kontejnery, o nichž je známo nebo existuje podezření, že byly nebo jsou používány k páchání deliktů proti platným celním předpisům na území státu druhé smluvní strany;

3) pohybem zboží, kterým by podle oznámení celního orgánu druhé smluvní strany mohl vzniknout nezákonný obchod na území jejího státu, zejména jedná-li se o zbraně a střelivo, omamné a psychotropní látky a prekursory, jedovaté látky a látky nebezpečné pro životní prostředí a zdraví lidí, vysoce zdanitelné zboží a předměty vysoké historické, umělecké či archeologické hodnoty.

Článek 9

Sledovaná zásilka

1. Celní orgány mohou na základě vzájemné domluvy a v rámci svých pravomocí určených vnitrostátními právními předpisy používat techniku sledované zásilky za účelem ztotožnění osob, které jsou zapojeny do nezákonného obchodu s omamnými a psychotropními látkami. Pokud v daném případě nebude rozhodnutí o použití techniky sledované zásilky v pravomoci celního orgánu, postoupí celní orgán případ příslušnému orgánu.

2. Na základě vzájemné domluvy oprávněných orgánů mohou být nezákonné zásilky, u nichž je dohodnuto použití sledované zásilky, zadrženy a nebo propuštěny do režimu tranzitu.

3. Rozhodnutí o použití sledované zásilky budou činěna případ od případu a mohou, pokud to bude nezbytné, vzít v úvahu finanční dohody a ujednání mezi příslušnými orgány státu smluvních stran.

Článek 10

Provádění šetření

1. Na požádání zahájí dožádaný celní orgán úřední šetření týkající se operací, které jsou v rozporu nebo existuje podezření, že mohou být v rozporu s platnými celními předpisy na území státu dožadující smluvní strany. Výsledky takového šetření budou sděleny dožadujícímu celnímu orgánu.

2. Toto šetření bude prováděno podle právních předpisů platných na území státu dožádaného celního orgánu. Dožádaný celní orgán bude jednat svým jménem.

3. Úředníci k tomu zmocnění celním orgánem jedné smluvní strany mohou v určitých případech a na základě souhlasu celního orgánu druhé smluvní strany pobývat na území státu druhé smluvní strany během vyšetřování porušení celních předpisů platných na území státu dožadující smluvní strany.

4. Pokud jsou zástupci celního orgánu jedné ze smluvních stran podle této dohody přítomni na území státu druhé smluvní strany, musí být kdykoli schopni prokázat své úřední oprávnění. Nesmí být v uniformě ani nosit zbraně.

Článek 11

Znalci a svědci

1. Pokud o to soudy nebo orgány státu jedné smluvní strany požádají v souvislosti s delikty proti celním předpisům, které projednávají, může celní orgán státu druhé smluvní strany zmocnit své úředníky, pokud s tím tito úředníci souhlasí, aby vystoupili jako svědci nebo jako znalci u těchto soudů nebo orgánů. Tito úředníci poskytnou svědectví o skutečnostech, které zjistili při výkonu svých povinností. Tento požadavek k účasti na řízení musí jasně stanovit, o jaký případ jde a v jaké úloze má tento úředník vystoupit.

2. Úředník, který má vystoupit jako svědek nebo znalec, má v průběhu řízení právo odmítnout poskytnutí svědectví nebo prohlášení, pokud je zmocněn nebo povinen tak učinit na základě právních předpisů platných na území svého státu nebo zákonů státu dožadujícího celního orgánu.

3. Dožadující celní orgán ve spolupráci s příslušnými orgány učiní veškeré nezbytné kroky za účelem zajištění bezpečnosti těchto úředníků během jejich pobytu na území svého státu v souladu s odstavcem 1. Náklady na cestovné a ubytování těchto úředníků ponese dožadující celní orgán.

Článek 12

Použití informací a dokladů

1. Informace, doklady a další sdělení získané podle této dohody nebudou použity k jiným účelům než k těm, které jsou uvedeny v této dohodě, bez písemného svolení celního orgánu, který je poskytl. Tato ustanovení se netýkají informací, dokladů a dalších sdělení o deliktech vztahujících se k omamným a psychotropním látkám.

2. Jakékoli informace, doklady a další sdělení získané podle této dohody jsou důvěrné povahy a budou chráněny podle právních předpisů platných na území státu smluvní strany, která je přijala.

3. Odstavec 1 nebude bránit použití informací v jakémkoli soudním nebo správním řízení vedeném následně z důvodů nemožnosti použití celních předpisů.

4. Celní orgány smluvních stran mohou v souladu s cílem a v rozsahu této dohody použít jako svědectví získané informace a doklady:

1) ve svých záznamech, zprávách a svědectvích; a

2) v řízeních u soudů.

Použití těchto informací a dokladů jako důkazů u soudu a význam, který jim bude přisouzen, budou určeny v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Článek 13

Doručování a oznámení

Dožádaný celní orgán v souladu s právními předpisy platnými na území svého státu doručí nebo oznámí na požádání fyzickým osobám majícím bydliště nebo právnickým osobám majícím sídlo na území státu dožádané smluvní strany veškeré doklady a rozhodnutí v rozsahu této dohody vydané dožadující smluvní stranou.

Článek 14

Forma a obsah žádosti o spolupráci a pomoc

1. Žádosti podle této dohody se podávají písemně. Doklady nezbytné pro splnění takové žádosti musí být k žádosti přiloženy. Pokud je situace naléhavá, lze přijmout i ústní žádosti, které však musí být bezprostředně potvrzeny písemně.

2. Žádosti podané podle odstavce 1 tohoto článku budou obsahovat tyto údaje:

1) dožadující celní orgán;

2) požadované opatření;

3) předmět a důvod žádosti;

4) právní předpisy;

5) co nejpřesnější a nejpodrobnější údaje o fyzických nebo právnických osobách, které jsou cílem šetření;

6) přehled důležitých skutečností, nejde-li o případy uvedené v článku 13.

3. Žádost bude podána v jazyce českém nebo srbském a v jazyce anglickém.

4. Pokud žádost neodpovídá požadavkům uvedeným v odstavcích 2 a 3, může být vyžadována její oprava nebo doplnění.

Článek 15

Výjimky z povinnosti poskytnout pomoc

1. Pokud dožádaný celní orgán dojde k závěru, že by plnění žádosti mohlo narušit suverenitu, bezpečnost, veřejný pořádek a jiné zásadní zájmy jeho státu, může zcela nebo částečně odmítnout poskytnutí takové pomoci nebo její poskytnutí podmínit splněním určitých podmínek nebo požadavků.

2. Pokud žádost o pomoc nemůže býti splněna, dožadující celní orgán o tom bude bezodkladně uvědomen a bude informován o důvodech odmítnutí poskytnutí pomoci.

Článek 16

Náklady

Veškeré náklady, které vznikly při plnění žádostí na základě ustanovení této dohody, budou hrazeny dožádaným celním orgánem, s výjimkou nákladů, které vzniknou v souvislosti s vystoupením svědků či znalců poskytnutých podle článku 11.

Článek 17

Provádění

1. Prováděním této dohody budou pověřeny celní orgány smluvních stran. Tyto orgány se vzájemně dohodnou na formě a metodách jejího provádění.

2. Celní orgány smluvních stran mohou zařídit, aby jejich vyšetřující orgány byly ve vzájemném přímém styku.

Článek 18

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si vzájemně diplomatickou cestou oznámí, že byly splněny všechny požadavky nezbytné podle vnitrostátních právních předpisů pro vstup Dohody v platnost. Dohoda vstoupí v platnost 30 dnů po přijetí posledního oznámení.

2. Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou a obě smluvní strany ji mohou vypovědět písemným oznámením druhé straně. Dohoda pozbude platnosti tři měsíce po dni, kdy jedna ze smluvních stran obdržela oznámení o její výpovědi.

3. Dnem, kdy tato dohoda vstoupí v platnost, bude mezi smluvními stranami ukončena platnost Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o celní spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách podepsaná v Praze dne 17. května 1967.


Dáno v Bělehradě dne 9. září 1998 ve dvou původních zněních v českém a srbském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
JUDr. Miroslav Kárník v. r.
generální ředitel Generálního ředitelství cel

Za svazovou vládu Svazové republiky Jugoslávie:
Michalj Kertes v. r.
generální ředitel Svazové celní správy Jugoslávie

Přesunout nahoru