Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 95/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné ochraně utajovaných skutečností

Datum vyhlášení 02.10.2001
Uzavření smlouvy 25.07.2001
Platnost od 01.10.2001
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

95

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. července 2001 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné ochraně utajovaných skutečností.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dne 1. října 2001.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Spolkové' republiky Německo o vzájemné ochraně utajovaných skutečností

Vláda České republiky a vláda Spolkové republiky Německo (dále jen „smluvní strany“)

v úmyslu zajistit bezpečnost všech utajovaných skutečností, které byly příslušnými úřady jedné smluvní strany nebo z jejich podnětu takto označeny a předány druhé smluvní straně prostřednictvím oprávněných úřadů nebo subjektů v souladu s potřebami veřejné správy nebo v rámci dohod o spolupráci a kontraktů s veřejnými nebo soukromými subjekty obou států,

se dohodly následovně:

Článek 1

Pojmy a srovnatelnost

(1) Utajovanými skutečnostmi ve smyslu této Dohody jsou:

skutečnosti, předměty nebo poznatky, nezávisle na jejich formě, které je třeba ve veřejném zájmu utajit. Podle naléhavosti jejich ochrany jsou příslušnými úřady nebo z jejich podnětu zařazovány do jednotlivých stupňů utajení. Utajovaná skutečnost zahrnuje zejména ústní nebo vizuální sdělení utajovaného obsahu, elektromagnetický přenos utajovaného obsahu nebo materiál. Materiál zahrnuje jakoukoliv součást stroje, zařízení či zbraně, ať již vyrobené, nebo v procesu výroby a rovněž dokument. Dokument znamená jakýkoli dopis, poznámku, zápis, hlášení, memorandum, zprávu, náčrt, fotografii, film, mapu, diagram, plán, poznámkový blok, sítotiskovou šablonu, kopírovací papír, pásku psacího stroje, disketu či jinou formu zaznamenané informace (například nahrávku na magnetofonové pásce, magnetický záznam, děrný štítek, pásku).

(2) Smluvní strany konstatují, že následující vnitrostátní stupně utajení jsou srovnatelné:

Česká republikaSpolková republika Německo
PŘÍSNĚ TAJNÉSTRENG GEHEIM
TAJNÉGEHEIM
DŮVĚRNÉVS-VERTRAULICH
VYHRAZENÉVS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH

Ve specifických případech budou na žádost české strany utajované skutečnosti se stupněm utajení VYHRAZENÉ na německé straně chráněny jako utajované skutečnosti se stupněm utajení VS-VERTRAULICH.

Článek 2

Vnitrostátní opatření

(1) Smluvní strany učiní v rámci svého vnitrostátního právního řádu všechna opatření nezbytná k ochraně utajovaných skutečností, které budou předávány podle této Dohody a které vzniknou u dodavatele nebo se kterými se seznámí dodavatel v souvislosti s kontraktem obsahujícím takové skutečnosti. Smluvní strany budou poskytovat těmto utajovaným skutečnostem alespoň stejnou ochranu, jaká je poskytována vlastním utajovaným skutečnostem, které mají srovnatelný stupeň utajení.

(2) Smluvní strana, vláda Spolkové republiky Německo, nepoužije pro utajované skutečnosti, které mají stupeň utajení VYHRAZENÉ/VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH, s výjimkou zvláštních případů uvedených v článku 1 odst. 2, odstavec 4 tohoto článku, článek 3, článek 5 odst. 1 a článek 6.

(3) Smluvní strany nezpřístupní přijaté utajované skutečnosti úřadům nebo subjektům třetího státu nebo mezinárodním organizacím bez předchozího písemného souhlasu příslušného úřadu předávající smluvní strany. Utajované skutečnosti lze užívat pouze pro uvedený účel a mohou být zpřístupňovány jen osobám, pro jejichž činnost je znalost takových skutečností nutná.

(4) Utajované skutečnosti mohou být zpřístupňovány jen osobám, u kterých byla provedena bezpečnostní prověrka. Bezpečnostní prověrka pro příslušný stupeň utajení se provádí v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

(5) Smluvní strany budou na území svého státu dodržovat ustanovení této Dohody a zajišťovat potřebné bezpečnostní inspekce.

Článek 3

Kontrakty obsahující utajované skutečnosti

(1) Zamýšlí-li objednatel uzavřít kontrakt obsahující utajované skutečnosti s dodavatelem, který se nachází na území státu druhé smluvní strany, opatří si příslušný úřad objednatele od příslušného úřadu dodavatele ujištění o tom, že navržený dodavatel má potvrzení o bezpečnostní prověrce odpovídající požadovanému stupni utajení a že disponuje vhodnými zabezpečovacími opatřeními k odpovídající ochraně utajovaných skutečností podle vnitrostátních právních předpisů.

(2) Příslušný úřad objednatele je odpovědný za to, že každá utajovaná skutečnost, která byla dodavateli v rámci kontraktu sdělena nebo v souvislosti s ním vzniká, bude označena příslušným stupněm utajení. Na žádost příslušného úřadu dodavatele předá příslušný úřad objednatele seznam předávaných utajovaných skutečností s přiřazenými a požadovanými stupni utajení (Seznam zařazení utajovaných skutečností). Dodavatel se v kontraktu musí písemně zavázat k ochraně předávaných a vznikajících utajovaných skutečností podle vnitrostátních právních předpisů.

(3) Příslušný úřad dodavatele písemně potvrdí přijetí Seznamu zařazení utajovaných skutečností podle odstavce 2 a postoupí tento seznam dodavateli.

(4) Příslušný úřad dodavatele bude v souladu s vnitrostátními právními předpisy provádět kontrolu nad ochranou utajovaných skutečností předávaných dodavateli nebo u něho vznikajících.

(5) U subkontraktů obsahujících utajované skutečnosti schválených objednatelem platí stejné postupy a ochrana utajovaných skutečností jako u kontraktů obsahujících utajované skutečnosti.

(6) Objednatel může začít předávat utajované skutečnosti teprve tehdy, když je dodavatel schopen zajistit ochranu utajovaných skutečností podle vnitrostátních právních předpisů.

Článek 4

Označování utajovaných skutečností

(1) Předávané a vznikající utajované skutečnosti musí být u přijímající smluvní strany označeny srovnatelným vnitrostátním stupněm utajení dle článku 1.

(2) Rozmnožené texty a překlady pořízené u přijímající smluvní strany je nutné označovat jako originály a nakládat s nimi stejným způsobem podle vnitrostátních právních předpisů.

(3) Stupně utajení změní nebo zruší příslušný úřad přijímající smluvní strany na žádost příslušného úřadu předávající smluvní strany. Změnu nebo zrušení stupně utajení sdělí písemně příslušný úřad předávající smluvní strany příslušnému úřadu přijímající smluvní strany bez zbytečného prodlení.

Článek 5

Předávání utajovaných skutečností

(1) Utajované skutečnosti jsou přepravovány z jednoho státu do druhého prostřednictvím diplomatické kurýrní služby nebo i jinými způsoby, pokud jsou možné podle vnitrostátních právních předpisů. Příslušný úřad přijímající smluvní strany potvrdí příjem utajované skutečnosti a postoupí ji adresátovi.

(2) Příslušné úřady se mohou v jednotlivých případech dohodnout, že utajované skutečnosti lze přepravovat jinou než diplomatickou kurýrní cestou, pokud by dodržení tohoto způsobu nepřiměřeně ztížilo přepravu nebo plnění kontraktu.

(3) V případech použití jiné než diplomatické kurýrní cesty pro předávání utajovaných skutečností musí být dodrženy následující požadavky:

1. přepravce musí být držitelem potvrzení o bezpečnostní prověrce pro příslušný stupeň utajení,

2. odesilatel musí uchovávat seznam předávaných utajovaných skutečností a předat jeho kopii adresátovi,

3. předávané utajované skutečnosti musí být pro přepravu zabezpečeny podle platných vnitrostátních právních předpisů,

4. adresát musí písemně potvrdit převzetí předávaných utajovaných skutečností,

5. příslušný úřad musí vystavit kurýrní průkaz nebo pověření k přepravě utajovaných skutečností, kterým se přepravce bude prokazovat.

(4) Pokud to okolnosti vyžadují, stanoví příslušné úřady po vzájemné dohodě způsob přepravy, přepravní trasu a doprovodnou ochranu pro každý jednotlivý případ.

(5) Elektromagnetické předávání utajovaných skutečností musí být uskutečňováno s použitím kryptografických prostředků, pokud je to vyžadováno vnitrostátními právními předpisy. Kryptografické prostředky musí být schváleny příslušnými úřady, které po vzájemné dohodě stanoví bližší podrobnosti pro jednotlivé případy přenosu.

(6) Utajované skutečnosti zařazené do stupně utajení VYHRAZENÉ/VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH mohou být odesílány poštou.

Článek 6

Návštěvy

(1) Návštěvníkům ze státu jedné smluvní strany se na území státu druhé smluvní strany umožňuje přístup k utajovaným skutečnostem, jakož i do zařízení, v nichž je nakládáno s utajovanými skutečnostmi, jen po předchozím povolení příslušného úřadu hostitelského státu. Povolení se uděluje jen osobám, které jsou po předchozí bezpečnostní prověrce příslušným úřadem svého státu oprávněny seznamovat se s utajovanými skutečnostmi příslušného stupně utajení.

(2) O povolení návštěvy je nutné požádat příslušný úřad navštíveného státu před započetím návštěvy. Příslušné úřady obou smluvních stran si vzájemně sdělují podrobnosti o návštěvách a zajišťují, aby byla zachována ochrana osobních údajů návštěvníků.

(3) Žádost o povolení návštěvy musí obsahovat následující údaje v jazyce navštíveného státu či v angličtině:

1. jméno a příjmení, datum a místo narození a číslo cestovního dokladu návštěvníka;

2. funkční zařazení návštěvníka a jméno úřadu nebo subjektu, který zastupuje;

3. státní příslušnost návštěvníka;

4. stupeň bezpečnostní prověrky návštěvníka pro přístup k utajovaným skutečnostem;

5. účel návštěvy a datum příjezdu a odjezdu návštěvníka;

6. údaje týkající se subjektu, osob a objektů, které mají být navštíveny.

Článek 7

Porušení vnitrostátních právních předpisů o ochraně utajovaných skutečností

(1) Není-li vyloučeno, je-li předpokládáno nebo je-li zjištěno porušení vnitrostátních právních předpisů o ochraně utajovaných skutečností, je nutné to bezodkladně písemně sdělit příslušnému úřadu státu druhé smluvní strany.

(2) Porušení vnitrostátních právních předpisů k ochraně utajovaných skutečností bude vyšetřováno a postihováno podle vnitrostátních právních předpisů příslušné smluvní strany. O výsledku je třeba informovat příslušný úřad státu druhé smluvní strany.

Článek 8

Náklady

Náklady vzniklé jedné smluvní straně při provádění této Dohody druhá smluvní strana nehradí.

Článek 9

Příslušné úřady

Smluvní strany se navzájem informují o příslušných úřadech odpovědných za ochranu utajovaných skutečností.

Článek 10

Vztah k jiným smlouvám o ochraně utajovaných skutečností

Platnost stávajících smluv o ochraně utajovaných skutečností uzavřených mezi smluvními stranami není touto Dohodou dotčena. Ustanovení smluv, která jsou v rozporu s touto Dohodou, nebudou aplikována a místo nich se použijí ustanovení této Dohody. Všechny utajované skutečnosti předané před vstupem této Dohody v platnost budou chráněny podle jejích ustanovení.

Článek 11

Konzultace a kontroly

(1) Příslušné úřady států smluvních stran berou na vědomí vnitrostátní právní předpisy k ochraně utajovaných skutečností platné ve státě druhé smluvní strany.

(2) K zabezpečení úzké spolupráce při provádění této Dohody si příslušné úřady na požádání navzájem poskytují konzultace.

(3) Každá ze smluvních stran umožní příslušnému úřadu státu druhé smluvní strany nebo jinému úřadu dle článku 9, na kterém se smluvní strany dohodnou, návštěvy na území svého státu za účelem jednání s jeho příslušným úřadem o postupech a opatřeních k ochraně utajovaných skutečností a za účelem kontroly ochrany předaných utajovaných skutečností. Smluvní strany budou spolupracovat při zjišťování, zda předané utajované skutečnosti jsou dostatečně chráněny.

Článek 12

Závěrečná ustanovení

(1) Tato Dohoda nabývá platnosti prvního dne třetího měsíce po dni podpisu.

(2) Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou.

(3) Rozpory týkající se výkladu nebo provádění této Dohody se řeší jednáním příslušných úřadů obou smluvních stran.

(4) Změny této Dohody je možné uskutečnit písemně po vzájemném souhlasu smluvních stran.

(5) Každá ze smluvních stran může tuto Dohodu písemně vypovědět diplomatickou cestou. Platnost Dohody skončí uplynutím 6 měsíců ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě výpovědi se nakládá s utajovanými skutečnostmi předanými podle této Dohody, jakož i s utajovanými skutečnostmi vzniklými u dodavatele i nadále podle článku 2, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

(6) Registraci této Dohody u Sekretariátu Organizace spojených národů podle článku 102 Charty Organizace spojených národů zajistí neprodleně po jejím vstupu v platnost ta smluvní strana, na území jejíhož státu bude Dohoda podepsána. Tato smluvní strana informuje druhou smluvní stranu o provedené registraci, jakmile tato bude potvrzena Sekretariátem Organizace spojených národů, s uvedením registračního čísla.


Dáno v Praze dne 25. července 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé z nich v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Ing. Tomáš Kadlec v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Za vládu Spolkové republiky Německo:
Andreas Meitzner v. r.
1. tajemník Velvyslanectví SRN

Přesunout nahoru