Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 93/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dohody NATO o předávání technických informací pro účely obrany

Datum vyhlášení 12.09.2001
Uzavření smlouvy 19.10.1970
Platnost od 30.11.2000
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

93

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. října 1970 byla v Bruselu přijata Dohoda NATO o předávání technických informací pro účely obrany.

Listina o přístupu České republiky k Dohodě byla uložena u vlády Spojených států amerických, depozitáře Dohody, dne 30. října 2000.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku VIII odst. A dne 7. února 1971. Pro Českou republiku vstoupila v platnost v souladu se zněním téhož článku a odstavce dne 30. listopadu 2000.

Anglické znění a český překlad Dohody se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DOHODA NATO O PŘEDÁVÁNÍ TECHNICKÝCH INFORMACÍ PRO ÚČELY OBRANY

Vlády Belgie, Kanady, Dánska, Francie, Spolkové republiky Německo, Řecka, Itálie, Lucemburska, Nizozemska, Norska, Portugalska, Turecka, Spojeného království a Spojených států amerických;

smluvní strany Severoatlantické smlouvy podepsané ve Washingtonu dne 4. dubna 1949;

majíce na vědomí, že článek 3 Severoatlantické smlouvy stanoví, že smluvní strany budou udržovat a rozvíjet svou individuální i kolektivní schopnost odolat ozbrojenému útoku prostředky svépomoci a vzájemné pomoci;

majíce na vědomí, že taková schopnost může být rozvíjena, mimo jiné tím, že si vlády smluvních stran a organizace NATO budou předávat technické informace spojené s vlastnickými právy za účelem podpory obranného výzkumu, vývoje a výroby vojenského vybavení a materiálu;

majíce na vědomí, že práva vlastníků takto předávaných technických informací spojených s vlastnickými právy by měla být uznávána a chráněna;

se dohodly na následujících ustanoveních:

Článek I

Pro účely této Dohody:

(a) pojem „pro účely obrany“ znamená pro posílení individuální nebo kolektivní obranné schopnosti smluvních stran Severoatlantické smlouvy na základě národních, dvoustranných nebo mnohostranných programů nebo při realizaci programů výzkumu, vývoje, výroby nebo logistiky NATO;

(b) pojem „technické informace spojené s vlastnickými právy“ znamená informace technického charakteru, které jsou dostatečně určité a průmyslově využitelné a které jsou známy pouze jejich vlastníkovi a osobám, jež jsou s ním ve společenství zájmu, a které proto nejsou veřejně přístupné. Technické informace spojené s vlastnickými právy mohou například zahrnovat vynálezy, výkresy, know-how a některé údaje;

(c) pojem „organizace NATO“ znamená Severoatlantickou radu a jakýkoliv pomocný civilní nebo vojenský orgán, včetně mezinárodních vojenských velitelství, na které se vztahují buď ustanovení Dohody o právním postavení Organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců států a mezinárodního personálu, podepsané v Ottawě dne 20. září 1951, nebo ustanovení Protokolu o statusu mezinárodních vojenských velitelství ustavených podle Severoatlantické smlouvy, podepsaného v Paříži dne 28. srpna 1952;

(d) pojem „vláda nebo organizace původu“ značí vládu smluvní strany této Dohody nebo organizaci NATO, která jako první předala technické informace spojené s vlastnickými právy;

(e) pojem „příjemce“ znamená kteroukoli vládu smluvní strany této Dohody nebo jakoukoli organizaci NATO, která obdržela technickou informaci spojenou s vlastnickými právy buď přímo od vlády nebo od organizace původu nebo prostřednictvím jiného příjemce;

(f) pojem „důvěrné uvolnění“ znamená uvolnění technické informace omezenému počtu osob, které se zaváží tuto informaci dále neuvolňovat s výjimkou případů, kdy se tak stane za podmínek stanovených vládou nebo organizací původu;

(g) pojem „neoprávněné uvolnění“ se vztahuje na každé předání technické informace spojené s vlastnickými právy, které nebylo učiněno v souladu s podmínkami, za nichž byla předána příjemci;

(h) pojem „neoprávněné užití“ se vztahuje na každé užití technické informace spojené s vlastnickými právy bez předchozího schválení nebo na takové její užití, které není v souladu s podmínkami, za nichž byla předána příjemci.

Článek II

A. Předá-li vláda nebo organizace původu technické informace pro obranné účely jednomu nebo několika příjemcům jako technické informace spojené s vlastnickými právy, bude každý příjemce odpovědný podle ustanovení odstavce B tohoto článku za ochranu těchto informací jako technických informací spojených s vlastnickými právy, které byly důvěrně uvolněny. Příjemce bude s takovými technickými informacemi nakládat v souladu se stanovenými podmínkami a podnikne odpovídající kroky slučitelné s těmito podmínkami, aby zabránil tomu, že takové informace budou někomu sděleny, publikovány nebo využívány bez povolení nebo s nimi bude nakládáno jakýmkoli jiným způsobem, který by mohl způsobit újmu vlastníkovi. Bude-li si příjemce přát upravit stanovené podmínky, požádá o jakoukoliv změnu vládu nebo organizaci původu, od nichž byly technické informace spojené s vlastnickými právy přijaty, nebude-li dohodnuto jinak.

B. Jestliže příjemce zjistí, že kterákoliv část technických informací, jež mu byly předány jako technické informace spojené s vlastnickými právy, již byla v době předání v jeho držení nebo mu byla dostupná nebo byla v té době či kdykoli později se stane veřejně přístupnou, oznámí tuto skutečnost co nejdříve a v rozsahu, v jakém to dovolují bezpečnostní požadavky, vládě nebo organizaci původu, a bude-li to nutné, učiní spolu s organizací původu vše potřebné k tomu, aby byla zachována důvěrnost informací, obranná bezpečnost a zajistilo se navrácení dokumentů.

C. Žádné ustanovení této Dohody nebude vykládáno tak, že omezuje jakoukoliv ochranu, kterou má k dispozici příjemce v případě jakékoliv neshody vyplývající z předávání technických informací.

Článek III

A. Jestliže vlastník technických informací spojených s vlastnickými právy, které byly předány pro účely obrany, utrpí škodu v důsledku neoprávněného uvolnění nebo užití informací příjemcem či kteroukoli jinou osobou, které příjemce informace předal, odškodní takový příjemce vlastníka:

- je-li vlastníkem vláda, pak v souladu s vnitrostátním právním řádem příjemce;

- je-li vlastníkem některá organizace NATO a nebylo-li mezi dotčenými stranami ujednáno jinak, pak v souladu s vnitrostátním právním řádem země, ve které má své sídlo ústředí této organizace.

Takové odškodnění bude poskytnuto buď přímo vlastníkovi nebo vládě či organizaci původu v případě, že vláda nebo organizace původu sama vlastníka odškodní. V druhém případě nebude částka vyplácená příjemcem ovlivněna výší odškodného, které vyplatila vláda nebo organizace původu, nebude-li dohodnuto jinak.

B. Příjemci a vlády či organizace původu si budou, v rozsahu, který umožňují jejich platná bezpečnostní opatření, vzájemně předávat dostupné důkazy a informace a poskytnou si další přiměřenou pomoc za účelem vymezení škody a její náhrady.

C. Na žádost vlády smluvní strany této Dohody nebo dotčené organizace NATO bude možno ustavit Poradní výbor složený výhradně ze zástupců vlád a organizací NATO zapojených do transakce, který vyšetří a prověří důkazy a podá dotčeným stranám zprávu o příčinách, povaze a rozsahu škody. Výbor může požádat Generálního tajemníka Organizace Severoatlantické smlouvy, aby jmenoval do Výboru člena Mezinárodního sekretariátu jako pozorovatele nebo jako zástupce Generálního tajemníka.

D. Žádné ustanovení tohoto článku neomezí práva poškozeného vlastníka, která může mít vůči kterékoli vládě nebo organizaci NATO.

Článek IV

Vlády smluvních stran této Dohody vypracují v rámci Severoatlantické rady postupy pro provádění této Dohody. Tyto postupy budou zejména obsahovat ustanovení upravující:

(a) předávání, přejímání a využívání technických informací spojených s vlastnickými právy podle této Dohody;

(b) účast organizací NATO na předávání, přejímání a využívání technických informací spojených s vlastnickými právy podle této Dohody;

(c) vytvoření a činnost Poradního výboru podle výše uvedeného článku III C;

(d) požadavky na změnu podmínek stanovených pro předávání technických informací spojených s vlastnickými právy, jak to předpokládá výše uvedený článek II A.

Článek V

1. Žádné ustanovení této Dohody nebude vykládáno tak, aby zasahovalo do bezpečnostních závazků mezi dvěma nebo několika vládami smluvních stran této Dohody.

2. Každý příjemce poskytne všem technickým informacím spojeným s vlastnickými právy, které mu byly dány k dispozici na základě této Dohody, přinejmenším stejný stupeň ochrany, jaký je jim poskytován vládou nebo organizací původu.

Článek VI

1. Žádné ustanovení této Dohody nebude na újmu trvání stávajících dohod uzavřených za stejným účelem mezi vládami smluvních stran ani nebude bránit uzavírání nových dohod mezi nimi.

2. Žádné ustanovení této Dohody nebude vykládáno tak, aby zasahovalo do ustanovení Dohody NATO o vzájemném zabezpečení utajení vynálezů týkajících se obrany, na něž byla podána žádost o udělení patentu, podepsané v Paříži dne 21. září 1960.

Článek VII

Žádné ustanovení této Dohody se nevztahuje na předávání nebo užívání technických informací týkajících se jaderné energie.

Článek VIII

A. Ratifikační listiny nebo listiny o schválení této Dohody budou uloženy, jak nejdříve to bude možné, u vlády Spojených států amerických, která uvědomí každou vládu smluvní strany této Dohody a Generálního tajemníka NATO o datu uložení každé takové listiny.
Tato Dohoda vstoupí v platnost 30 dnů poté, co dvě signatářské smluvní strany uloží své ratifikační listiny nebo listiny o schválení. Pro každou další signatářskou smluvní stranu vstoupí v platnost 30 dnů po uložení jejích ratifikačních listin nebo listin o schválení.

B. Severoatlantická rada stanoví datum, ke kterému tato Dohoda nabude nebo pozbude platnosti pro organizace NATO.

Článek IX

Kterákoliv smluvní strana může od této Dohody odstoupit jeden rok poté, co předala oznámení o výpovědi vládě Spojených států amerických, která bude informovat vlády ostatních signatářských smluvních stran a Generálního tajemníka Organizace Severoatlantické smlouvy o uložení každého oznámení o výpovědi. Výpověď však neovlivní závazky již přijaté ani práva či výsady, které smluvní strany této Dohody získaly na základě jejích ustanovení.


Na důkaz toho níže podepsaní a k tomu řádně zplnomocnění zástupci podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Bruselu dne 19. října 1970 v anglickém a francouzském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost, v jediném vyhotovení, které bude uloženo v archivu vlády Spojených států amerických, která předá řádně ověřené kopie dalším signatářským smluvním stranám a Generálnímu tajemníkovi Organizace Severoatlantické smlouvy.

Přesunout nahoru