Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 88/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Vojtanov - Schönberg/Krásná Hora

Datum vyhlášení 04.09.2001
Uzavření smlouvy 27.07.2001
Platnost od 01.09.2001
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

88

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. července 2001 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Vojtanov - Schönberg/Krásná Hora.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 3 odst. 1 dne 1. září 2001.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.


UJEDNÁNÍ

mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Vojtanov - Schönberg/Krásná Hora

Ministerstvo financí České republiky a Spolkové ministerstvo financí Spolkové republiky Německo se podle článku 1 odst. 3 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě ze dne 19. května 1995 dohodly takto:

Článek 1

Na silničním hraničním přechodu Vojtanov - Schönberg/Krásná Hora bude na výsostném území Spolkové republiky Německo zřízeno předsunuté české pohraniční odbavovací stanoviště.

Článek 2

Prostor ve smyslu článku 2 písm. e) Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě ze dne 19. května 1995 zahrnuje:

a) plochy, zařízení a prostory společně užívané pracovníky obou států, a to

- úsek spolkové silnice B 92 od společných státních hranic až k pohraničnímu odbavovacímu stanovišti,

- kontrolní rampy u budov č. 4 a 11,

- kontrolní haly pro nákladní vozidla budov č. 5 a 14,

- kontrolní haly pro osobní vozidla budov č. 7 a 13,

- parkoviště pro zaměstnance č. G,

- plochu, která je označena „celní prostor“,

- spojovací cesty v budovách,

b) zařízení a prostory užívané výhradně českými pracovníky, a to

- služební a odbavovací místnosti v budovách č. 3 a 10,

- šatny, sociální zařízení a sklady v suterénu budovy č. 10,

- odbavovací buňky pro nákladní dopravu v budovách předkontroly a konečné kontroly č. 1, 8 a 12,

- odbavovací místnosti v budovách rychlého odbavování č. 2 a 9,

- odbavovací buňky pro cestovní styk v odbavovacím traktu č. 15,

- garáž pro osobní vozidla v budově č. 19.

Článek 3

(1) Toto Ujednání vstoupí v platnost prvého dne druhého měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo toto Ujednání podepsáno.

(2) Toto Ujednání může být měněno a doplňováno vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran. Změny a doplňky mohou být provedeny též formou výměny diplomatických not.

(3) Toto Ujednání může být vypovězeno každou z obou smluvních stran písemně diplomatickou cestou a pozbude platnosti šest měsíců po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

(4) Nezávisle na výpovědi pozbude toto Ujednání platnosti, jestliže pozbude platnosti Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě ze dne 19. května 1995.


Dáno v Praze dne 27. července 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo financí České republiky:
Ing. Vendulka Holá v. r.
náměstkyně generálního ředitele Generálního ředitelství cel

Za Spolkové ministerstvo financí Spolkové republiky Německo:
Gerd Meny v. r.
ministerský ředitel

Přesunout nahoru