Objednat předplatné
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 86/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě zboží

Datum vyhlášení 04.09.2001
Uzavření smlouvy 26.05.1998
Platnost od 01.03.2001
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

86

SDĚLENÍ

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. května 1998 byla v Kodani podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě zboží.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 odst. 1 dne 1. března 2001. Na základě odstavce 2 téhož článku zároveň pozbyly platnosti články 5 až 10 a ve vztahu k nákladní dopravě i články 11 až 17 Ujednání mezi Ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a Spolkovým ministerstvem obchodu, živností a průmyslu o provádění mezinárodní nepravidelné autobusové dopravy a mezinárodní nákladní silniční dopravy ze dne 19. října 1967 ve vztazích mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, vyhlášeného pod č. 15/1968 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě zboží

Vláda České republiky a vláda Rakouské republiky (dále jen „smluvní strany“),

ve snaze vyjít vstříc nárokům zahraničního obchodu, zejména mezi státy smluvních stran,

ve snaze uspořádat dopravu zboží mezi státy smluvních stran takovým způsobem, aby byla zaručena kvalita života obyvatel a co největší možná ochrana životního prostředí dotčených území České republiky a Rakouska a došlo co nejrychleji ke kvantitativnímu a kvalitativnímu odstranění zatížení vyvolaných silniční nákladní dopravou,

ve snaze usměrnit na základě vzájemnosti nákladní dopravu mezi státy smluvních stran po silnici a v kombinované dopravě (silnice/železnice),

na základě poznání, že je nutné přesunout v co největším množství přepravy zboží ze silnice na železnici,

ve snaze zajistit, aby v rámci mezistátní dopravy zboží došlo k použití nejnovějších technologií chránících životní prostředí - zejména s přihlédnutím k minimalizaci emisí hluku a škodlivých látek používaných dopravních prostředků,

ve snaze zvýhodnit zesílený přesun doprav určitého, zvláště nebezpečného, zboží ze silnice na železnici na základě právních možností ve státech smluvních stran,

rozhodnuty k uskutečnění záměrů této dohody výrazněji uspokojovat poptávku po přepravě pomocí kvalitativně vysoce hodnotných přepravních služeb v železniční dopravě, především způsobem kombinované dopravy,

se dohodly takto:

ČÁST I

ROZSAH PLATNOSTI

Článek 1

1. Tato dohoda se vztahuje na mezinárodní nákladní dopravu (bilaterální dopravu, tranzitní dopravu a třetizemní dopravu) mezi Českou republikou a Rakouskou republikou.

2. Tato dohoda se vztahuje

z pohledu nositelů dopravy: na mezinárodní,

- kombinovanou dopravu železnice - silnice,

- dopravu nákladními silničními vozidly po silnici podle definice v článku 2 odst. 1;

z pohledu způsobu dopravy: na mezinárodní

- živnostenskou dopravu, včetně dopravy prázdných nákladních silničních vozidel,

- závodovou dopravu, včetně závodové dopravy prázdných nákladních silničních vozidel,

- jakož i na svoz a rozvoz v rámci kombinované dopravy v jednom z obou států smluvních stran.

3. Otázky poplatkových povinností v oblasti dopravy nejsou touto dohodou dotčeny.

ČÁST II

DEFINICE A VYMEZENÍ POJMŮ

Článek 2

Pro účely této dohody znamená:

1. „nákladní silniční vozidlo“

jakýkoliv automobil určený k přepravě nákladů, tahač, návěsovou jízdní soupravu, jízdní soupravu s přívěsem, přívěs a návěs;

2. „překladiště“

přechodový bod kombinované dopravy, ve kterém se provádí překládka nákladových jednotek, popř. dopravních prostředků; slouží také ke skladování nákladových jednotek a v mnoha případech je vybaveno pro opravy a údržbu;

3. „kombinovaná doprava“ dopravu věcí

a) od odesilatele k nejbližšímu technicky vhodnému překladišti nákladními silničními vozidly po silnici, pokud tato doprava probíhá po nejkratší běžné, z hlediska hospodárnosti přiměřené a podle dopravních předpisů přípustné, trase a pokud se překladiště (stanice nakládky) nachází v jednom ze států smluvních stran (počáteční přeprava/svoz),

b) z překladiště/stanice nakládky do překladiště/stanice vykládky po železnici, v nákladním silničním vozidle podle odstavce 1 tohoto článku nebo v jeho výměnné nástavbě nebo v kontejnerech s minimální délkou 6 m (kontejnerová doprava), přičemž musí dojít k překročení státních hranic obou států smluvních stran,

c) z nejbližšího technicky vhodného překladiště k příjemci nákladními automobily po silnici, pokud tato doprava probíhá po nejkratší běžné, z hlediska hospodárnosti přiměřené a podle dopravních předpisů přípustné, trase a pokud se překladiště/stanice vykládky nalézá v jednom ze států smluvních stran (koncová fáze přepravy/rozvoz);

4. „živnostenská doprava“

přepravu věcí nákladními silničními vozidly provozovanou samostatně a pravidelně za účelem zisku nebo jiných hospodářských výhod;

5. „závodová doprava“

přepravu věcí nákladními silničními vozidly, pokud jsou splněny tyto předpoklady:

a) přepravované věci musí být ve vlastnictví podniku nebo jím prodané, koupené, pronajaté, najaté, vyrobené, vytěžené, resp. získané, zpracované nebo zhodnocené,

b) přeprava musí sloužit k dovezení věcí do podniku, jeho odvezení z podniku, k jeho přepravě uvnitř nebo - pro vlastní potřebu - mimo podnik,

c) nákladní silniční vozidla použitá pro přepravu musí být řízena vlastními zaměstnanci podniku,

d) nákladní silniční vozidla, která věci přepravují, musí patřit podniku nebo jím musí být zakoupena na splátky nebo najata,

e) přeprava smí být pouze doplňkovou činností v rámci celkové činnosti podniku;

6. „kabotáž“

dopravu věcí uvnitř jednoho státu prostřednictvím dopravní firmy registrované ve druhém státě.

ČÁST III

SPOLUPRÁCE V OBLASTI KOMBINOVANÉ DOPRAVY

Článek 3

Zásady a kritéria spolupráce

1. Příslušné orgány smluvních stran budou usilovat, aby v oblasti kombinované dopravy byla společně podniknuta všechna nutná a z hlediska celkové hospodárnosti odůvodnitelná opatření pro dosažení co možná nejvyššího podílu železniční dopravy na trhu mezinárodní nákladní dopravy, jakož i v dopravě do třetích zemí.

2. Příslušné orgány smluvních stran budou usilovat, aby byla v souladu s vnitrostátními právními předpisy učiněna všechna nezbytná opatření k tomu, aby bylo zajištěno plné využití prakticky použitelných železničních kapacit, a to zejména v kombinované dopravě.

Článek 4

Podpora kombinované dopravy

1. Smluvní strany budou působit, aby železniční podniky a společnosti kombinované dopravy učinily v rámci svých působností k tomu potřebná a z pohledu celkové hospodárnosti odůvodnitelná opatření, zejména pak ve věci odstranění administrativních a organizačních překážek.

2. Smluvní strany budou usilovat, aby docházelo ke společnému tržnímu uplatnění nabízených přepravních služeb železnic a společností kombinované dopravy.

3. Ohledně bližšího určení opatření podle článku 4 odst. 1 a 2 uzavřou příslušné orgány smluvních stran dodatkový protokol, v němž budou uvedeny bližší podrobnosti.

Článek 5

Výstavba infrastruktury pro kombinovanou dopravu

Smluvní strany se shodly, že budou věnovat pozornost provádění Dohody AGTC, Projektu TER a právě tak projektů v rámci Středoevropské konference ministrů dopravy. V souvislosti s tím budou smluvní strany úzce spolupracovat, aby se dosáhlo zlepšení dopravních spojení, která se týkají obou států.

Článek 6

Pohraniční odbavování

Smluvní strany budou usilovat, aby v nákladní dopravě došlo ke značnému zkrácení prostojů na hranicích. Za tím účelem se smluvní strany dohodly působit na podstatné urychlení administrativních, technických, provozních a organizačních postupů, především však na přesunutí celního odbavování kombinované dopravy do překladišť.

ČÁST IV

SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA

Článek 7

Doprava podléhající povolení

1. Aniž by byl dotčen článek 8, podléhají všechny druhy dopravy uvedené v části I povolení příslušného orgánu státu smluvní strany, ve kterém se doprava zboží uskutečňuje, pokud jsou prováděny silniční nákladní dopravou.

2. Povolení jsou udělována v rámci dohody o výši kontingentu povolení formou jednorázových povolení nebo povolení časově omezených v souladu s článkem 12, a sice jako:

a) povolení standardní (loco, tranzitní a třetizemní povolení),

b) povolení omezená (např. místně, podle druhu nákladu, podle druhu vozidla nebo podle způsobu dopravy).

3. Povolení podle ustanovení tohoto článku platí, aniž by se dotýkalo současně platných vnitrostátních právních předpisů pro zvláštní přepravy.

Článek 8

Přepravy nepodléhající povolení

1. Povolení nepodléhají:

a) příležitostná přeprava věcí na a z letiště v případě odklonění leteckých služeb,

b) přeprava vozidel poškozených nebo vyžadujících opravu, jakož i jízda servisního vozidla,

c) přeprava zboží nákladními silničními vozidly, jejichž přípustná celková hmotnost, včetně celkové hmotnosti přívěsu, nepřesahuje 6 t, nebo jejichž přípustná užitečná hmotnost, včetně užitečné hmotnosti přívěsu, nepřesahuje 3,5 t,

d) přeprava lékařských a jiných zásobovacích nákladů a vybavení určených pro pomocné akce v naléhavých případech, zejména při přírodních katastrofách a z humanitárních důvodů,

e) přeprava náhradních dílů pro námořní lodě a letadla,

f) jízda prázdného vozidla určeného pro dopravu věcí, které má nahradit nákladní silniční vozidlo, které se stalo nepojízdným v jiném státě, než je registrováno, jakož i pokračování dopravy náhradním vozidlem na základě povolení, které bylo původně uděleno nepojízdnému vozidlu,

g) přeprava uměleckých předmětů, které nejsou určeny k prodeji, za účelem výstav a veletrhů nebo pro jiné nekomerční účely,

h) přeprava věcí, které nejsou určeny k prodeji - nářadí, vybavení a zvířat z nebo k divadelním, hudebním, filmovým, sportovním a cirkusovým představením, výstavám, poutím nebo trhům, jakož i k nebo z rozhlasového, filmového nebo televizního natáčení,

i) přeprava tělesných pozůstatků,

j) přeprava včel a rybího plůdku.

2. Příslušné orgány smluvních stran se mohou dohodnout na tom, že přeprava určitého nebo veškerého zboží po určitých silničních trasách v rámci mezinárodní přepravy nevyžaduje povolení.

3. Dopravce musí prokázat, že uskutečňuje jízdu bez vytížení, která nepodléhá povolení, v souladu s podmínkami přepravy podle odstavců 1 a 2. Doklad o tom, že se jedná o jízdu bez vytížení v souladu s podmínkami přepravy nevyžadující povolení podle odstavců 1 a 2, je nutné prokázat nákladním listem nebo předložením kontingentního povolení přiděleného později.

Článek 9

Obsah povolení

1. Povolení musí obsahovat tyto údaje:

a) jméno a adresu dopravce,

b) státní poznávací značku (platí jen pro jednorázová povolení),

c) druh přepravy (přeprava na základě koncese, závodová doprava, jízda bez vytížení - platí jen pro jednorázová povolení),

d) případně zvláštní povinnosti a podmínky použití,

e) dobu platnosti.

2. Povolení platí výlučně pro dopravce, na jehož jméno je vystaveno, a není přenosné.

3. Povolení budou předávána příslušnými orgány jedné smluvní strany příslušným orgánům druhé smluvní strany, které tato povolení předají vyplněná - s výjimkou uvedenou v odstavci 1 písm. b) a c) - příslušným dopravcům. Údaje uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) vyplní dopravce ještě před započetím cesty.

4. Řádně vyplněné povolení je řidič povinen mít při každé jízdě s sebou a kdykoli je předložit na žádost kontrolního orgánu.

5. Příslušné orgány smluvních stran se dohodnou, jak má povolení vypadat a v jakých jazycích bude vystaveno.

Článek 10

Zákaz kabotáže

1. V zásadě platí vzájemný zákaz kabotáže.

2. Pouze v případě počáteční (svoz) nebo koncové (rozvoz) fáze přepravy v rámci kombinované dopravy se mohou příslušné orgány smluvních stran dohodnout, že na základě vzájemnosti je možné uskutečnit určitý počet kabotážních jízd.

Článek 11

Sankční opatření

1. Dopravci a jejich osádky jsou povinni během cest po výsostném území státu druhé smluvní strany dodržovat právní předpisy, zejména pak předpisy týkající se přepravy a dopravy, které platí na výsostném území tohoto státu.

2. V případě, že dojde ze strany dopravce a jeho osádky k závažnému nebo opakovanému porušení právních předpisů druhého státu nebo ustanovení této dohody, učiní příslušné orgány státu, ve kterém je automobil registrován, zejména pak na žádost příslušného orgánu státu, ve kterém k narušení došlo, následující opatření:

a) upozornění odpovědnému dopravci, aby dodržoval platné právní předpisy (výstraha),

b) přechodné vyloučení z mezinárodní silniční nákladní dopravy podle této dohody,

c) zastavení výdeje povolení dopravci, který porušil ustanovení této dohody, nebo odnětí již udělených povolení pro to časové období, po které příslušný orgán druhého státu vyloučil dopravce z mezinárodní dopravy.

3. Smluvní strany se dohodly, že povolení, která byla vystavena dopravci, jenž několikrát porušil ustanovení této dohody, nebudou uznávána.

4. Příslušné orgány obou smluvních stran se budou vzájemně informovat o každém porušení této dohody a o každém opatření ve smyslu odstavce 2.

5. Ustanovením tohoto článku se nevylučují sankce, které mohou být uloženy soudy nebo správními orgány za právní delikty podle vnitrostátních právních předpisů státu, na jehož území byl delikt spáchán.

Článek 12

Kontingenty

1. Počet povolení (kontingent), platnost, doba a termíny předání budou sjednány mezi příslušnými orgány smluvních stran na dobu kalendářního roku (doba platnosti povolení) v rámci Smíšené komise. Přitom je nutné dbát na dodržení zásad a kritérií uvedených v preambuli a v článku 3.

2. Jednorázové povolení je platné pro dvě jízdy, přičemž se může jednat o jízdu tam a zpět, o dvě jízdy tam, nebo o dvě jízdy zpět. Je platné pouze během stanovené doby platnosti a bezprostředně v následujícím měsíci, pokud však nebude určeno v rámci Smíšené komise (článek 14) jinak.

Článek 13

Nákladní silniční vozidla šetřící životní prostředí

Ve shodě se záměry ochrany obyvatelstva a životního prostředí budou urychleně nasazována nákladní silniční vozidla šetřící životní prostředí, která odpovídají nejvyššímu stupni rozvoje techniky. Smíšená komise vypracuje návrhy stimulačních opatření k nasazení takových nákladních vozidel, jakož i vazbu určité části sjednaného kontingentu povolení na taková nákladní silniční vozidla.

ČÁST V

SMÍŠENÁ KOMISE

Článek 14

1. Příslušné orgány smluvních stran zřídí Smíšenou komisi pro řádné provádění ustanovení této dohody.

2. Smíšená komise se sejde na žádost příslušného orgánu jedné ze smluvních stran a rozhoduje jednomyslně.

3. Smíšená komise prověřuje dosažení cílů mimo jiné ve vztahu k rozvoji kombinované dopravy, dosažení cílů spojených s rozdělením povolení mezi dopravce a o docílených výsledcích v souladu s článkem 13 o stavu a okolnostech předání povolení, jakož i vydání smluveného kontingentu povolení.

4. Pokud Smíšená komise jedná o otázkách, které se týkají i kompetencí dalších správních orgánů, může si přizvat zástupce příslušných orgánů.

ČÁST VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI

Článek 15

Vstup Dohody v platnost

1. Tato dohoda vstupuje v platnost první den druhého měsíce poté, kdy se smluvní strany vzájemně notami informovaly, že byly splněny vnitrostátní předpoklady pro její vstup v platnost.

2. Zároveň pozbývají platnosti články 5 až 10 a ve vztahu k nákladní dopravě i články 11 až 17 Ujednání mezi Ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a Spolkovým ministerstvem obchodu, živností a průmyslu o provádění mezinárodní nepravidelné autobusové dopravy a mezinárodní nákladní silniční dopravy ze dne 19. října 1967 ve vztazích mezi Českou republikou a Rakouskou republikou.

Článek 16

Doba platnosti Dohody

Tato dohoda se sjednává na dobu tří let. Její platnost se prodlužuje vždy o další rok, pokud nebude jednostranně vypovězena diplomatickou cestou nejpozději tři měsíce před uplynutím doby platnosti.


Dáno v Kodani dne 26. května 1998 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a německém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Petr Moos v. r.
ministr dopravy a spojů

Za vládu Rakouské republiky:
Caspar Einem v. r.
ministr vědy a dopravy

Přesunout nahoru