Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 85/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Usnesení č. 1/2001 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) „Společný tranzitní režim“ ze dne 7. června 2001, kterým se mění Úmluva z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu

Datum vyhlášení 04.09.2001
Uzavření smlouvy 07.06.2001
Platnost od 01.07.2001
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

85

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. června 2001 bylo v Senohrabech přijato Usnesení č. 1/2001 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) „Společný tranzitní režim" ze dne 7. června 2001, kterým se mění Úmluva z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu.*)

Usnesení č. 1/2001 vstoupilo v platnost na základě svého článku 3 odst. 1 datem jeho přijetí a podle odstavce 2 téhož článku nabylo účinnosti dne 1. července 2001.

Anglické znění a český překlad Usnesení č. 1/2001 se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Usnesení č. 1/2001 Smíšeného výboru ES-ESVO „Společný tranzitní režim“

ze dne 7. června 2001,

kterým se mění Úmluva z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu

Smíšený výbor,

opíraje se o Úmluvu z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu,1) a zvláště o článek 15 odst. 3 písm. a),

při uvážení, že:

1. Právní rámec počítačově zpracovaného tranzitního systému je nutno dále rozvíjet, doplňovat a popřípadě aktualizovat, aby byl zajištěn jednotný a spolehlivý provoz režimu zpracovávaného plně výpočetní technikou.

2. Výměna informací mezi příslušnými orgány u úřadů odeslání a tranzitních úřadů za použití informačních technologií a počítačových sítí umožní účinnější kontrolu tranzitních operací a současně osvobození dopravců od povinnosti předkládat potvrzení o přestupu hranice každému tranzitnímu úřadu.

3. Pro dohled nad používáním globální záruky a povolení nezajišťovat celní dluh je nezbytné stanovit předpokládanou částku cel a jiných dávek týkajících se každé tranzitní operace v případě, že požadované údaje pro výpočet nejsou k dispozici; nicméně příslušné orgány mohou stanovit odlišnou částku na základě dalších informací, které jim mohou být známy.

4. U záruk sledovaných počítačově zpracovaným tranzitním systémem lze upustit od předložení písemných dokladů o záruce úřadu odeslání.

5. Pro počítačovou kontrolu individuální záruky ve formě záručních dokladů je vhodné stanovit ručiteli povinnost poskytovat úřadu záruky všechny požadované informace o vydaných záručních dokladech.

6. K dosažení největších výhod počítačově zpracovaného tranzitního systému pro příslušné orgány a ekonomické subjekty je vhodné rozšířit povinnost výměny informací s úřadem určení prostřednictvím techniky zpracování dat též na schváleného příjemce.

7. Počítačové prostředí umožní významně zkrátit současná zpoždění při zahajování pátracího řízení.

8. Přístup k tranzitním údajům v elektronické podobě bude usnadněn vytištěním evidenčního čísla přepravní operace (MRN) ve formě standardního čárového kódu na tranzitní doprovodný doklad, čímž dojde k urychlení a zefektivnění celého postupu,

se usnesl:

Článek 1

Příloha I se doplňuje v souladu s dodatkem A k tomuto usnesení.

Článek 2

Příloha III se doplňuje v souladu s dodatkem B k tomuto usnesení.

Článek 3

1. Toto usnesení vstoupí v platnost datem jeho přijetí.

2. Nabude účinnosti 1. července 2001.

3. Každé povolení udělující status schváleného příjemce musí odpovídat článku 74a přílohy I do data stanoveného příslušnými orgány, nejpozději však do 31. března 2004.
Smíšený výbor vyhodnotí s ohledem na přílohu I hlava II kapitola VII provádění článku 74a před 1. lednem 2004. Základem vyhodnocení bude zpráva Komise vypracovaná podle příspěvků států. Smíšený výbor může na základě toho rozhodnout, zda a za jakých podmínek je nezbytné prodloužit lhůtu uvedenou v prvním pododstavci.


Dáno v Senohrabech dne 7. června 2001.

Za Smíšený výbor:
Vendulka Holá
předseda

Poznámky pod čarou

*) Úmluva o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím ze dne 20. května 1987 byla vyhlášena včetně změn pod č. 179/1996 Sb., 211/1996 Sb., 27/1997 Sb., 34/1997 Sb., 66/1997 Sb., 124/1997 Sb., 182/1997 Sb., 240/1997 Sb., 8/1998 Sb., 9/1998 Sb., 310/1998 Sb., 112/1999 Sb., 113/1999 Sb., 6/2000 Sb. m. s. a 61/2001 Sb. m. s.

1) OJ L 226, 13. 8. 1987, p. 2 - Sdělení MZV č. 179/1996 Sb.


DODATEK A

Příloha I se doplňuje následujícím způsobem:

1. V článku 13 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec 3, který zní:

„Dochází-li však k výměně údajů o záruce mezi úřadem záruky a úřadem odeslání za použití informačních technologií a počítačových sítí, úřad záruky si ponechá originál záruky a úřadu odeslání se nepředkládá žádný výtisk.“.

2. V článku 14 se doplňuje nový odstavec 3a, který zní:

3a. Dochází-li k výměně údajů o záruce mezi úřadem záruky a úřady odeslání za použití informačních technologií a počítačových sítí, poskytne ručitel úřadu záruky veškeré požadované údaje týkající se jím vydaných záručních dokladů individuální záruky v souladu s podmínkami stanovenými příslušnými orgány.“.

3. Článek 32 odst. 2 se nahrazuje následujícím textem:

2. Dopravce předkládá každému tranzitnímu úřadu potvrzení o překročení hranice vyhotovené podle vzoru uvedeného v příloze III, který si jej ponechá. Dochází-li však k výměně tranzitních údajů mezi úřadem odeslání a tranzitním úřadem za použití informačních technologií a počítačových sítí, potvrzení o překročení hranice se nepředkládá.“.

4. V článku 39 se doplňuje nový odstavec 1a, který zní:

1a. Jsou-li použita ustanovení hlavy II kapitola VII a příslušné orgány země odeslání neobdržely zprávu „Oznámení o dodání“ ve lhůtě, v níž musí být zboží předloženo úřadu určení, informují příslušné orgány o této skutečnosti hlavního povinného a vyzvou jej, aby předložil důkaz o ukončení režimu.“.

5. V článku 40 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Jsou-li použita ustanovení hlavy II kapitola VII, zahájí příslušné orgány pátrací řízení, jestliže neobdržely zprávu „Oznámení o dodání“ ve lhůtě, v níž musí být zboží předloženo úřadu určení, nebo zprávu „Výsledky kontroly“ ve lhůtě 6 dnů od obdržení zprávy „Oznámení o dodání“.“.

6. Za článek 44 se vkládá nový článek 44a, který zní:

„Záruka

Článek 44a

Jsou-li úřad záruky a úřad odeslání umístěny v různých státech, zprávy používané k výměně údajů týkajících se záruky odpovídají struktuře a podrobnostem stanoveným smluvními stranami po vzájemné dohodě.“.

7. Článek 45 se nahrazuje následujícím textem:

„Předběžné oznámení o příchodu zásilky a Předběžné oznámení o průjezdu zásilky

Článek 45

Úřad odeslání zašle při propuštění zboží deklarovanému úřadu určení prostřednictvím zprávy „Předběžné oznámení o příchodu zásilky“ podrobnou informaci o operaci ve společném tranzitním režimu a zároveň tuto informaci zašle každému deklarovanému tranzitnímu úřadu prostřednictvím zprávy „Předběžné oznámení o průjezdu zásilky“. Tyto zprávy jsou založeny na údajích z tranzitního prohlášení, které jsou v případě potřeby opraveny a doplněny. Zprávy odpovídají struktuře a podrobnostem stanoveným smluvními stranami po vzájemné dohodě.“.

8. Za článek 45 se vkládá nový článek 45a, který zní:

„Oznámení o přestupu hranice

Článek 45a

Tranzitní úřad zaznamená přestup na základě zprávy „Předběžné oznámení o průjezdu zásilky“, kterou obdržel od úřadu odeslání. Každá kontrola zboží se provádí porovnáním se zprávou „Předběžné oznámení o průjezdu zásilky“. Celní úřad odeslání je o přestupu uvědomen prostřednictvím zprávy „Oznámení o přestupu hranice“. Tato zpráva odpovídá struktuře a podrobnostem stanoveným smluvními stranami po vzájemné dohodě.“.

9. V článku 56 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro účely prvního pododstavce se výpočet provádí na základě částky dluhu, který může vzniknout z každé tranzitní operace. Nejsou-li potřebné údaje k dispozici, předpokládá se částka dluhu 7000 EURO, jestliže nejsou příslušným orgánům známy jiné informace vedoucí k odlišné částce.“.

10. V článku 60 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Dochází-li však k výměně údajů o záruce mezi úřadem záruky a úřadem odeslání za použití informačních technologií a počítačových sítí, osvědčení se úřadu odeslání nepředkládá.“.

11. Článek 74 odst. 1 písm. b) se nahrazuje následujícím textem:

b) zašle bezodkladně úřadu určení listy č. 4 a 5 tranzitního prohlášení, které doprovázely zboží, a není-li pro vzájemný styk použita technika zpracování dat, současně sdělí tomuto úřadu datum dodání zboží a stav případně přiložených závěr.“.

12. Za článek 74 se vkládá nový článek 74a, který zní:

„Schválení příjemci v případě použití ustanovení hlavy II kapitola VII

Článek 74a

1. Uplatňuje-li úřad určení ustanovení hlavy II kapitola VII, může být status schváleného příjemce udělen osobám, které splňují nejen podmínky uvedené v článku 49, ale i používají pro styk s příslušnými orgány techniku zpracování dat.

2. Schválený příjemce informuje úřad určení o dodání zboží před jeho vyložením.

3. V povolení se stanoví, zejména jakým způsobem a v jaké lhůtě schválený příjemce obdrží údaje uvedené ve zprávě „Předběžné oznámení o příchodu zásilky“ od úřadu určení pro účely přiměřeného použití ustanovení článku 47.“.

13. V dodatku IV bodu 3 se druhá odrážka nahrazuje následujícím textem:

„- nedochází-li k výměně údajů o záruce mezi úřadem záruky a úřadem odeslání za použití informačních technologií a počítačových sítí, může být tato individuální záruka použita pouze u úřadu odeslání uvedeného v záruční listině;“.

DODATEK B

Příloha III se doplňuje následujícím způsobem:

1. V dodatku A9 odstavec č. 52 se do sloupce Ostatní požadované údaje doplňuje ke kódu 2 následující text:

„- odkaz na závazek ručitele

- úřad záruky“.

2. V dodatku D1 hlava II odstavec B se v datové skupině „Označení zajištění“ pod údaj „GRN (referenční číslo zajištění)“ za vysvětlující text doplňuje následující text:

„Referenční číslo zajištění (GRN) je přiděleno úřadem záruky k identifikaci jednotlivých záruk a má následující strukturu:

PoleObsahTyp polePříklady
1Poslední dvě číslice roku, v němž byla záruka přijata (RR)Numerické 297
2Identifikátor země, v níž je záruka uložena (kód země ISO alpha 2)Alfabetické 2IT
3Jedinečný identifikátor pro přijetí úřadem záruky podle roku a zeměAlfanumerické 121234AB788966
4Kontrolní čísliceAlfanumerické 18
5Identifikátor individuální záruky ve formě záručních dokladů (1 písmeno + 6 číslic) nebo 0 pro ostatní druhy zárukAlfanumerické 7A001017

Pole 1 a 2, jak je vysvětleno výše.

Pole 3 se vyplňuje jedinečným identifikátorem pro přijetí záruky úřadem záruky podle roku a země. Národní celní správy, které chtějí mít začleněné evidenční číslo úřadu záruky v referenčním čísle zajištění - GRN, mohou použít až prvních 6 znaků pro vložení národního čísla úřadu záruky.

Pole 4 obsahuje údaj, který je kontrolním prvkem pro pole 1 až 3 referenčního čísla zajištění- GRN. Toto pole umožňuje zjistit chybu při zápisu prvních čtyř polí referenčního čísla zajištění - GRN.

Pole 5 se použije pouze v případě, kdy se referenční číslo zajištění- GRN vztahuje k individuální záruce ve formě záručních dokladů evidované v počítačově zpracovaném tranzitním systému. V tom případě musí být toto pole vyplněno identifikačním číslem záručního dokladu.“.

3. V dodatku D1 hlava II odstavec B se vysvětlující text k datové skupině „Označení zajištění“ nahrazuje následujícím textem:

„Počet: 99

Datová skupina se použije, pokud údaj „Druh zajištění“ obsahuje kód „0“, „1“, „2“, „4“ nebo „9“.“.

4. V dodatku D1 hlava II odstavec B se vysvětlující text k datovému údaji „GRN (referenční číslo zajištění)“ nahrazuje následujícím textem:

„Druh/délka: an24

Údaj se použije k uvedení referenčního čísla zajištění (GRN), pokud údaj „Druh zajištění“ obsahuje kód „0“, „1“, „2“, „4“ nebo „9“. V tom případě údaj „Jiné druhy zajištění“ nelze použít.“.

5. V dodatku D1 hlava II odstavec B se vysvětlující text k datovému údaji „Označení jiných druhů zajištění“ nahrazuje následujícím textem:

„Druh/délka: an35

Údaj se použije, pokud údaj „Druh zajištění“ obsahuje jiné kódy než „0“, „1“, „2“, „4“ nebo „9“. V tom případě údaj „GRN (referenční číslo zajištění)“ nelze použít.“.

6. V dodatku D1 hlava II odstavec B se vysvětlující text k údaji „Přístupový kód“ v datové skupině „Označení zajištění“ nahrazuje následujícím textem:

„Druh/délka: an4

Údaj se použije, pokud údaj „GRN (referenční číslo zajištění)“ je použit; v jiném případě je použití tohoto údaje na uvážení států. V závislosti na druhu zajištění je vydán úřadem záruky, ručitelem nebo hlavním povinným a použit k zabezpečení konkrétní záruky.“.

7. V dodatku D4 odstavec A. se v pododstavci 1 doplňuje následující věta:

„Evidenční číslo přepravní operace - MRN se také natiskne ve formě čárového kódu za použití standardního „kódu 128“ a sady znaku „B“. “.

Přesunout nahoru