Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 82/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o pravidelných leteckých službách

Datum vyhlášení 23.08.2001
Uzavření smlouvy 24.06.1997
Platnost od 16.06.1998
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

82

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. června 1997 byla v Helsinkách podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o pravidelných leteckých službách.

Dohoda se na základě článku 22 odst. 1 předběžně prováděla ode dne podpisu a vstoupila v platnost na základě téhož odstavce a článku dne 16. června 1998.

Podle článku 22 odst. 2 jakmile vstoupila tato dohoda v platnost, pozbyla ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko platnosti Dohoda mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o letecké dopravě ze dne 28. února 1956 a Ujednání mezi Správou civilního letectví Ministerstva dopravy Československé socialistické republiky a Svazovým sekretariátem pro dopravu a spoje Socialistické federativní republiky Jugoslávie, ze dne 29. června 1963.

Anglické znění a český překlad Dohody se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o pravidelných leteckých službách

Vláda České republiky a vláda Republiky Slovinsko, dále uváděné jako smluvní strany;

jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944, a

vedeny přáním sjednat Dohodu za účelem rozvíjení leteckých služeb mezi příslušnými územími jejch států, se dohodly takto:

Článek 1

(Definice)

Pro účely této dohody, pokud z textu nevyplývá jinak:

(a) výraz „Úmluva“ znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví, otevřenou k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944 a zahrnuje jakoukoli přílohu podle článku 90 této Úmluvy a jakoukoli změnu příloh nebo Úmluvy podle článků 90 a 94, pokud tyto přílohy a změny byly přijaty oběma smluvními stranami;

(b) výraz „letecké úřady“ znamená v případě České republiky Ministerstvo dopravy a spojů a v případě Republiky Slovinsko Ministerstvo dopravy a spojů, letecký úřad, nebo, v obou případech, kterýkoli jiný orgán právně zmocněný k provádění funkcí vykonávaných uvedenými leteckými úřady;

(c) výraz „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, který jedna smluvní strana určila v souladu s článkem 3 této dohody k provozování dohodnutých leteckých služeb;

(d) výrazy „území“, „letecká dopravní služba“, „mezinárodní letecká dopravní služba“, „letecký podnik“ a „přistání pro potřeby nikoli obchodní“ mají význam, který je pro ně příslušně stanoven v článcích 2 a 96 Úmluvy;

(e) výraz „kapacita“ ve vztahu k dohodnutým službám znamená kapacitu letadla používaného při takových službách, násobenou počtem frekvencí prováděných tímto letadlem za dané období na lince nebo úseku linky;

(f) výraz „tarif“ znamená ceny nebo poplatky, které mají být zaplaceny za přepravu cestujících, zavazadel a zboží (s výjimkou náhrad a podmínek za přepravu poštovních zásilek), a podmínky, za kterých se tyto ceny nebo poplatky používají, včetně provizí placených při přepravě za zprostředkovatelské služby, poplatky a podmínky za jakékoliv vedlejší služby k této přepravě, které jsou nabízeny leteckými podniky, a rovněž zahrnuje jakékoli podstatné výhody poskytované v souvislosti s přepravou;

(g) výraz „Příloha“ znamená Přílohu k této dohodě a její změny provedené v souladu s ustanovením článku 18 této dohody. Příloha tvoří nedílnou součást této dohody a všechna odvolání na tuto dohodu, pokud není výslovně stanoveno jinak, zahrnují zmíněnou Přílohu.

Článek 2

(Přepravní práva)

(1) Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená v této dohodě za účelem zřízení a provozování mezinárodních leteckých dopravních služeb určeným leteckým podnikem nebo leteckými podniky na linkách stanovených v příslušné části Přílohy. Tyto služby a linky jsou dále nazývány „dohodnuté služby“ a „stanovené linky“.

(2) Podle ustanovení této dohody bude určený letecký podnik nebo letecké podniky každé smluvní strany využívat při provozování dohodnutých služeb na stanovených linkách následující práva:

(a) létat bez přistání přes území státu druhé smluvní strany;

(b) přistávat na území státu druhé smluvní strany pro potřeby nikoli obchodní;

(c) nakládat a vykládat na území státu druhé smluvní strany v místech stanovených v Příloze cestující, zavazadla a zboží včetně poštovních zásilek, odděleně nebo v kombinaci, určené pro nebo pocházející z místa (míst) na území státu první smluvní strany; a

(d) nakládat a vykládat na území třetích států v místech stanovených v Příloze cestující, zavazadla a zboží včetně poštovních zásilek, odděleně nebo v kombinaci, určené pro nebo pocházející z míst na území státu druhé smluvní strany, stanovených v Příloze.

(3) V odstavci 2 tohoto článku nemůže být nic považováno za udělení práva určenému leteckému podniku (ům) jedné smluvní strany nakládat na území státu druhé smluvní strany cestující, zavazadla a zboží včetně poštovních zásilek za úplatu nebo nájemné s určením pro jiné místo na území státu této druhé smluvní strany.

Článek 3

(Určení a provozní oprávnění)

(1) Každá smluvní strana bude mít právo určit letecký podnik nebo letecké podniky za účelem provozování dohodnutých služeb a odvolat určení kteréhokoli leteckého podniku nebo nahradit dříve určený letecký podnik jiným leteckým podnikem. Toto určení bude provedeno písemným oznámením mezi leteckými úřady obou smluvních stran.

(2) Letecký úřad, který obdržel oznámení o určení, udělí bez prodlení podle odstavců 3 a 4 tohoto článku určenému leteckému podniku druhé smluvní strany potřebná provozní oprávnění.

(3) Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat, aby letecký podnik určený druhou smluvní stranou prokázal, že je schopen plnit podmínky stanovené zákony a předpisy, které tento úřad uplatňuje na provoz mezinárodních leteckých dopravních služeb v souladu s ustanoveními Úmluvy.

(4) Letecký úřad každé smluvní strany bude mít právo odmítnout přijmout určení leteckého podniku a odmítnout udělení provozního oprávnění uvedeného v odstavci 2 tohoto článku nebo uložit takové podmínky, které považuje za nezbytné pro výkon práv stanovených v článku 2 této dohody, kdykoli smluvní strana nemá důkaz, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola tohoto leteckého podniku náleží druhé smluvní straně nebo občanům jejího státu.

(5) Jakmile byl letecký podnik určen a oprávněn podle tohoto článku, může v plném nebo částečném rozsahu provozovat dohodnuté služby za předpokladu, že tarify a letové řády stanovené podle ustanovení článků 13 a 15 této dohody jsou pro tyto služby v platnosti.

Článek 4

(Odvolání a pozastavení práv)

(1) Letecký úřad každé smluvní strany bude mít právo zrušit provozní oprávnění nebo pozastavit výkon práv stanovených v článku 2 této dohody určenému leteckému podniku druhé smluvní strany nebo uložit pro využívání těchto práv, dočasně nebo trvale, podmínky, které považuje za nezbytné, jestliže tento letecký podnik:

(a) neprokáže, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola patří smluvní straně, která určila letecký podnik, nebo občanům jejího státu; nebo

(b) nedodrží nebo naruší právní předpisy státu smluvní strany udělující uvedená práva; nebo

(c) jiným způsobem neprovozuje dohodnuté služby v souladu s podmínkami stanovenými touto dohodou.

(2) Pokud nebude nutné provést okamžitá opatření k zabránění dalšímu porušování výše uvedených právních předpisů, budou práva uvedená v odstavci 1 tohoto článku uplatněna pouze po konzultaci s leteckým úřadem druhé smluví strany. Pokud nebude leteckými úřady dohodnuto jinak, budou tyto konzultace mezi leteckými úřady obou smluvních stran zahájeny do třiceti (30) dnů od data požadavku učiněného kterýmkoli leteckým úřadem.

Článek 5

(Právní předpisy a postupy)

(1) Při vstupu a výstupu z území státu jedné smluvní strany musí být právní předpisy a postupy státu této smluvní strany, vztahující se na provoz a navigaci letadel nebo lety těchto letadel přes toto území, dodržovány určenými leteckými podniky druhé smluvní strany.

(2) Právní předpisy a postupy státu jedné smluvní strany, týkající se vstupu, pobytu, tranzitu nebo výstupu cestujících, posádek, zavazadel a zboží včetně poštovních zásilek z území jejího státu, jako jsou právní předpisy a postupy týkající se vstupu, výstupu, přistěhovalectví, cestovních dokladů, cel, měnových a zdravotních nebo hygienických opatření, se budou vztahovat na cestující, posádky, zavazadla, zboží a poštovní zásilky přepravované letadlem určeného leteckého podniku druhé smluvní strany při vstupu nebo výstupu nebo pobytu na území státu první smluvní strany.

(3) Při uplatňování právních předpisů a jiných postupů stanovených v tomto článku nebude žádná smluvní strana dávat přednost svému leteckému podniku před určenými leteckými podniky druhé smluvní strany.

Článek 6

(Ochrana bezpečnosti letectví)

(1) Smluvní strany si navzájem znovu potvrzují v souladu se svými právy a povinnostmi podle mezinárodního práva, že jejich závazek chránit bezpečnost civilního letectví před nezákonnými činy tvoří nedílnou součást této dohody.

(2) Smluvní strany budou zejména jednat v souladu s ustanoveními Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, podepsané v Tokiu dne 14. září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsané v Haagu dne 16. prosince 1970, Úmluvy o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Montrealu dne 23. září 1971, a Protokolu o potlačení protiprávních činů násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, podepsaného v Montrealu dne 24. února 1988, a jakékoliv jiné mnohostranné smlouvy upravující ochranu civilního letectví, která je závazná pro obě smluvní strany.

(3) Smluvní strany si na požádání vzájemně poskytnou veškerou nutnou pomoc k zabránění činům nezákonného zmocnění se civilních letadel a jiným nezákonným činům proti bezpečnosti těchto letadel, jejich cestujících a posádek, letišť a leteckých navigačních zařízení a jakémukoli jinému ohrožení bezpečnosti civilního letectví.

(4) Smluvní strany budou ve svých vzájemných vztazích jednat v souladu s ustanoveními o ochraně civilního letectví přijatými Mezinárodní organizací pro civilní letectví a označovanými jako Přílohy k Úmluvě v rozsahu, ve kterém jsou tato bezpečnostní opatření použitelná vůči smluvním stranám; budou vyžadovat, aby provozovatelé letadel jejich registrace nebo provozovatelé letadel, kteří mají hlavní místo své obchodní činnosti nebo stálé sídlo na území jejich států, a provozovatelé letišť na území jejich států jednali v souladu s takovými ustanoveními o ochraně civilního letectví.

(5) Každá smluvní strana souhlasí s tím, že může být požadováno, aby její provozovatelé letadel dodržovali ustanovení o ochraně civilního letectví uvedená výše v odstavci 4 vyžadovaná druhou smluvní stranou pro vstup, výstup a pobyt na území jejího státu.

(6) Každá smluvní strana zajistí, že na území jejího státu budou účinně uplatňována odpovídající opatření k ochraně letadel a kontrole cestujících, posádek, příručních zavazadel, zapsaných zavazadel, zboží a palubních zásob před a v půběhu nastupování a nakládání.

(7) Každá smluvní strana bude s porozuměním posuzovat jakýkoli požadavek druhé smluvní strany na přiměřená bezpečnostní opatření za účelem čelit určité hrozbě.

(8) Dojde-li ke spáchání činu nebo hrozbě spáchání činu nezákonného zmocnění se civilního letadla nebo jiného nezákonného činu proti bezpečnosti takového letadla, jeho cestujících a posádky, letišť nebo navigačních zařízení , smluvní strany si vzájemně pomohou usnadňováním předávání zpráv a jinými příslušnými opatřeními směřujícími k rychlému a bezpečnému ukončení takového činu nebo hrozby.

(9) Má-li smluvní strana opodstatněné důvody se domnívat, že se druhá smluvní strana odchýlila od ustanovení tohoto článku na ochranu civilního letectví, letecký úřad této smluvní strany může požádat o neodkladné konsultace s leteckým úřadem druhé smluvní strany.

Článek 7

(Uznání osvědčení a průkazů)

(1) Osvědčení o letové způsobilosti, osvědčení o kvalifikaci a průkazy vydané nebo potvrzené jednou ze smluvních stran a dosud mající platnost budou uznány za platné druhou smluvní stranou pro provoz dohodnutých služeb za předpokladu, že tato osvědčení a průkazy alespoň odpovídají nebo jsou přísnější než minimální normy stanovené podle Úmluvy.

(2) Každá smluvní strana si však vyhrazuje právo odmítnout uznat jako platné pro účely letů nad územím svého státu osvědčení o kvalifikaci a průkazy vydané jejím vlastním státním příslušníkům druhou smluvní stranou nebo jiným státem.

Článek 8

(Celní ustanovení)

(1) Každá smluvní strana osvobodí na základě reciprocity určený letecký podnik druhé smluvní strany od dovozních omezení, cla, inspekčních poplatků a jiných celostátních a místních dávek a poplatků, pokud jde o letadla, pohonné hmoty, mazadla, spotřebitelný technický materiál, náhradní díly včetně motorů, obvyklé vybavení letadla, zásoby letadla a potraviny (včetně alkoholu, tabáku a nápojů a jiných výrobků určených v omezeném množství k prodeji cestujícím během letu) a jiné věci určené k použití výhradně v souvislosti s provozem nebo obsluhou letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany provozujícího dohodnuté služby, stejně tak jako tiskopisy letenek, leteckých nákladních listů, jakýkoli tištěný materiál nesoucí znaky společnosti a obvyklý náborový materiál bezplatně rozšiřovaný tímto určeným leteckým podnikem.

(2) Od těchto celních poplatků a jiných dávek budou také osvobozeny s výjimkou poplatků vztahujících se na vykonávané služby:

a) zásoby letadla vzaté na palubu na území státu jedné smluvní strany v rámci omezení stanovených úředními orgány uvedené smluvní strany a určené k použití na palubě letadla provozovaného na mezinárodní lince určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany;

b) náhradní díly a běžné palubní vybavení dovezené na území státu jedné smluvní strany za účelem údržby a oprav letadel vykonávajících mezinárodní dopravní služby;

c) pohonné hmoty a mazadla určené pro doplnění letadla provozovaného určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany na mezinárodní lince, i když tyto zásoby budou použity jen na část cesty provedenou přes území státu smluvní strany, na kterém byly vzaty na palubu letadla.

(3) Obvyklé palubní vybavení, stejně jako materiál a zásoby uložené na palubě letadla určeného leteckého podniku kterékoli smluvní strany, mohou být vyloženy na území státu druhé smluvní strany pouze se souhlasem celního orgánu na tomto území. V takovém případě mohou být uloženy pod dohledem uvedeného orgánu do doby, než budou znovu vyvezeny nebo s nimi bude naloženo jinak v souladu s celními předpisy.

(4) Osvobození poskytnutá tímto článkem se budou vztahovat i na situace, kdy určený letecký podnik kterékoli smluvní strany uzavře dohodu s jiným leteckým podnikem či podniky o zápůjčce nebo přenechání letadel, náhradních dílů, pohonných hmot a mazadel a spotřebitelného technického materiálu, za předpokladu, že takový jiný podnik či podniky obdobně požívají stejná osvobození od druhé smluvní strany.

Článek 9

(Užívání letišť a letištních zařízení)

(1) Poplatky uložené na území státu jedné smluvní strany určenému leteckému podniku druhé smluvní strany za používání letišť, leteckých navigačních a jiných zařízení nebudou vyšší než poplatky ukládané vlastnímu letadlu téže kategorie vykonávajícímu podobné mezinárodní letecké dopravní služby.

(2) Žádná smluvní strana neposkytne výhody svému vlastnímu nebo jinému leteckému podniku před leteckým podnikem druhé smluvní strany vykonávajícím podobné mezinárodní letecké dopravní služby při užívání letišť, letových cest, leteckých provozních služeb a s nimi souvisejících zařízení nacházejících se pod její kontrolou.

Článek 10

(Tranzit)

Cestující v přímém tranzitu přes území státu smluvní strany, neopouštějící část letiště určenou pro takový účel, budou podrobeni, s výjimkou ustanovení o bezpečnostních opatřeních uvedených v článku 7 této dohody a úkolu zabránit přepravě narkotik a psychotropních látek, jen zjednodušené kontrole. Zavazadla a zboží v přímém tranzitu budou osvobozeny od celních a jiných poplatků.

Článek 11

(Obchodní činnost)

(1) Určený letecký podnik jedné smluvní strany bude mít právo udržovat na území státu druhé smluvní strany zastoupení přiměřeně ke svým potřebám. Zastoupení může zahrnovat obchodní, provozní a technický personál sestávající ze zaměstnanců vyslaných nebo místních. Uvedený personál bude podléhat právním předpisům platným na území státu druhé smluvní strany.

(2) Na základě příslušných vnitrostátních právních předpisů určený letecký podnik jedné smluvní strany bude mít právo volně prodávat své letecké dopravní služby na území státu druhé smluvní strany buď přímo, nebo podle vlastní úvahy prostřednictvím svých zprostředkovatelů a kterákoli osoba bude moci svobodně zakoupit tuto přepravu v místní měně nebo v jakékoli volně směnitelné měně uznávané devizovými předpisy platnými na daném území.

Článek 12

(Přepočet a převod finančních prostředků)

Každý určený letecký podnik bude mít právo v souladu s platnými devizovými předpisy přepočítat a převést na území svého státu přebytek příjmů nad místními výdaji v poměru odpovídajícímu přepravě cestujících, zavazadel, zboží a pošty. Převod bude uskutečněn podle běžného tržního devizového kurzu platného v den převodu. Převod nebude podléhat jakýmkoli poplatkům s výjimkou obvyklých poplatků vybíraných bankami za služby při těchto transakcích.

Článek 13

(Tarify)

(1) Tarify používané určeným leteckým podnikem pro dopravní služby do nebo z území státu druhé smluvní strany budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude náležitě přihlíženo ke všem v úvahu připadajícím činitelům, jako jsou zájmy uživatelů, náklady na provoz, povaha služeb (jako je rychlost a cestovní pohodlí), přiměřený zisk, tarify jiných leteckých podniků a jiné obchodní úvahy na daném trhu. Letecké úřady obou smluvních stran budou považovat za nepřijatelné tarify, které jsou nepřiměřeně diskriminující, nepřiměřeně vysoké nebo omezující přepravu vzhledem k zneužití dominantního postavení nebo uměle nízké vzhledem k přímé nebo nepřímé dotaci či podpoře nebo jsou nezdůvoditelné nebo jsou kořistnické povahy.

(2) Tarify uvedené v odstavci 1 tohoto článku budou podle možnosti stanoveny na základě vzájemné dohody určených leteckých podniků obou smluvních stran a po konzultaci s jinými leteckými podniky nalétávajícími celou nebo část stejné letecké linky. Určené letecké podniky dosáhnou, kdykoli to bude možné, takové dohody prostřednictvím mechanizmu pro stanovení tarifů vytvořeného mezinárodním orgánem, který připravuje návrhy v této záležitosti.

(3) Tarify takto dohodnuté budou předloženy ke schválení leteckým úřadům smluvních stran nejméně čtyřicet pět (45) dnů před navrhovaným datem jejich účinnosti. Ve zvláštních případech tento časový limit může být zkrácen na základě dohody uvedených leteckých úřadů. Tarify budou považovány za schválené, nepředá-li v období třiceti (30) dnů po datu předložení tarifů žádný z leteckých úřadů druhému leteckému úřadu písemné oznámení o svém nesouhlasu.

(4) Než bude přijato rozhodnutí leteckých úřadů smluvních stran o tarifech, mohou určené letecké podniky provádět marketingové, propagační a prodejní akce za navržené tarify na leteckou přepravu začínající datem nebo po datu navržené jejich doby platnosti za podmínky, že budou označeny jako „podléhá vládnímu schválení“. V žádném případě nesmí být podniknuty propagační nebo prodejní akce před předložením navrhovaných tarifů ke schválení leteckým úřadům obou smluvních stran.

(5) Pokud se letecké podniky nebudou moci dohodnout nebo pokud tarify nebyly schváleny leteckým úřadem jedné smluvní strany, vynasnaží se letecké úřady obou smluvních stran stanovit tarif vzájemnou dohodou. Tato jednání o dohodě by měla začít do třiceti (30) dnů ode dne, kdy se stalo zřejmým, že se určené letecké podniky nemohou shodnout na výši tarifu nebo letecký úřad jedné smluvní strany písemně oznámil leteckému úřadu druhé smluvní strany svůj nesouhlas.

(6) Pokud nebude dosaženo dohody o tarifech, bude spor předložen k řešení podle ustanovení uvedených v článku 19 této dohody.

(7) Tarif již stanovený musí zůstat v platnosti do té doby, než bude stanoven nový tarif v souladu s ustanoveními tohoto článku nebo článku 19 této dohody, ale nikoliv déle než dvanáct (12) měsíců ode dne nesouhlasu leteckého úřadu jedné ze smluvních stran.

(8) Letecký úřad každé smluvní strany bude mít právo vyšetřovat porušení tarifů a prodejních podmínek kterýmkoli leteckým podnikem.

Článek 14

(Kapacita)

(1) Kapacita nabízená určenými leteckými podniky na dohodnutých službách bude schválena leteckými úřady obou smluvních stran na základě zásady řádné a stejné příležitosti.

(2) Při provozování dohodnutých služeb budou určené letecké podniky každé smluvní strany brát v úvahu zájmy určených leteckých podniků druhé smluvní strany, aby nedošlo k nevhodnému ovlivňování služeb, které tyto podniky zajišťují na zcela nebo zčásti shodných linkách.

(3) Dohodnuté služby provozované určenými leteckými podniky smluvních stran budou v úzkém vztahu k požadavkům veřejnosti na dopravu na stanovených linkách a budou mít za přednostní cíl poskytnout, při přiměřeném využití nákladového prostoru, kapacitu odpovídající současným a rozumně očekávaným požadavkům na přepravu cestujících a/nebo zboží, včetně poštovních zásilek, pocházejících z nebo určených pro území státu smluvní strany, která určila letecký podnik. Zabezpečení přepravy cestujících a/nebo zboží včetně poštovních zásilek jak naložených, tak vyložených v místech stanovených linek, která se nacházejí na území jiných států než toho, který určil letecký podnik, bude provedeno v souladu s obecnými zásadami, že kapacita bude ve vztahu k:

(a) dopravním požadavkům na území a z území státu smluvní strany, která určila letecký podnik;

(b) dopravním požadavkům oblasti, kterou dohodnuté služby prolétávají po přihlédnutí k dopravním službám provozovaným leteckými podniky jiných států této oblasti; a

(c) požadavkům vyplývajícím z provozu leteckých podniků.

(4) Žádná smluvní strana nebude jednostranně omezovat provoz linek určených leteckých podniků druhé smluvní strany, pokud to nevyplývá z podmínek této dohody nebo z jednotných podmínek obsažených v Úmluvě.

Článek 15

(Letové řády)

(1) Letecký podnik určený jednou smluvní stranou předloží nejméně čtyřicet pět (45) dnů před zahájením služeb leteckému úřadu druhé smluvní strany ke schválení svůj zamýšlený letový řád, uvádějící počet frekvencí, typ letadla, časy, cestovní uspořádání a počet míst nabízených veřejnosti a období platnosti letového řádu. Tentýž postup bude platit pro jakoukoli změnu letového řádu.

(2) Pokud určený letecký podnik jedné smluvní strany požaduje provozovat na dohodnutých službách doplňkové lety ve schváleném letovém řádu, musí předem vyžádat povolení leteckého úřadu druhé smluvní strany. Takový požadavek bude obvykle předložen alespoň dva pracovní dny před provedením takových letů.

Článek 16

(Poskytování údajů)

Letecké úřady obou smluvních stran si budou vzájemně na požádání poskytovat periodické statistické údaje nebo jiné podobné údaje týkající se přepravy uskutečněné na dohodnutých leteckých službách.

Článek 17

(Konzultace)

(1) Letecké úřady obou smluvních stran budou v duchu úzké spolupráce čas od času ve spojení, které se může uskutečnit jednáním nebo písemně, aby zajistily úzkou spolupráci ve všech záležitostech ovlivňujících provádění této dohody.

(2) Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace týkající se zavádění, výkladu, provádění a změn této dohody. Tyto konzultace budou zahájeny ve lhůtě šedesáti (60) dnů od data, kdy bude žádost doručena druhé smluvní straně, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak.

Článek 18

(Změny)

(1) Jestliže kterákoli ze smluvních stran považuje za žádoucí změnit jakékoli ustanovení této dohody, bude tato změna, jestliže je dohodnuta mezi smluvními stranami, prováděna prozatímně od data podpisu a vstoupí v platnost po potvrzení výměnou diplomatických not. Datum výměny not bude datum doručení pozdější z těchto dvou not.

(2) Změny v Příloze k této dohodě mohou být dohodnuty přímo mezi leteckými úřady smluvních stran. Budou prozatímně prováděny od data dohodnutého těmito leteckými úřady a vstoupí v platnost po potvrzení výměnou diplomatických not.

(3) Jestliže vstoupí v platnost obecná mnohostranná úmluva vztahující se k mezinárodní letecké dopravě a dotýkající se vztahů mezi oběma smluvními stranami, bude tato dohoda pozměněna tak, aby odpovídala ustanovením takové mnohostranné úmluvy v rozsahu, ve kterém byla tato ustanovení mnohostranné úmluvy přijata oběma smluvními stranami.

Článek 19

(Řešení sporů)

(1) V případě sporu vyplývajícího z výkladu nebo provádění této dohody se ho v prvé řadě vynasnaží letecké úřady obou stran vyřešit jednáním.

(2) Nedosáhnou-li letecké úřady dohody, bude spor řešen jednáním mezi smluvními stranami.

(3) Jestliže se nepodaří dosáhnout vyřešení sporu dle uvedeného odstavce 2, každá smluvní strana může předložit spor k rozhodnutí rozhodčímu soudu.

(4) Tento rozhodčí soud bude ustaven následovně: každá smluvní strana jmenuje jednoho člena a tito dva členové se poté dohodnou a jmenují státního příslušníka třetího státu jako předsedu. Členové budou jmenováni do dvou měsíců a předseda do tří měsíců od data, ke kterému kterákoli smluvní strana informovala druhou smluvní stranu o záměru předložit spor rozhodčímu soudu.

(5) Nebudou-li lhůty stanovené výše v odstavci 4 dodrženy, může kterákoli smluvní strana, nebude-li jakékoli jiné příslušné ujednání, požádat prezidenta Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), aby učinil nezbytná jmenování. Je-li prezident občanem státu některé ze smluvních stran nebo cokoliv mu jinak brání ve vykonání tohoto úkolu, učiní nezbytná jmenování viceprezident, který ho zastupuje.

(6) Rozhodčí soud dosáhne svých rozhodnutí většinou hlasů. Jeho rozhodnutí budou závazná pro smluvní strany. Každá smluvní strana hradí náklady na svého člena stejně tak jako své zastoupení při rozhodčím řízení; náklady na předsedu a jakékoli jiné náklady ponesou smluvní strany stejnými díly. Ve všech ostatních záležitostech si rozhodčí soud stanoví svůj vlastní postup.

Článek 20

(Registrace)

Tato dohoda a jakékoli její následné změny budou registrovány u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 21

(Ukončení platnosti)

(1) Kterákoli smluvní strana může kdykoli oznámit písemně diplomatickou cestou druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost této dohody. Takové oznámení bude současně zasláno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.

(2) Platnost této dohody skončí dvanáct (12) měsíců po datu doručení oznámení, nebude-li před uplynutím tohoto období oznámení o ukončení vzato zpět na základě vzájemné dohody smluvních stran.

(3) V případě, že chybí potvrzení o doručení druhé smluvní straně, bude oznámení považováno za doručené čtrnáct (14) dnů poté, kdy bylo takové oznámení přijato Mezinárodní organizací pro civilní letectví.

Článek 22

(Vstup v platnost)

(1) Tato dohoda bude předběžně prováděna ode dne podpisu. Každá smluvní strana oznámí druhé smluvní straně diplomatickou notou, že ústavně předepsané formality pro schválení této dohody byly v jejím státě splněny. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem doručení pozdějšího z těchto dvou oznámení.

(2) Jakmile vstoupí tato dohoda v platnost, pozbude ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko platnosti Dohoda mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o letecké dopravě, podepsaná v Bělehradě dne 28. února 1956, a Ujednání mezi Správou civilního letectví Ministerstva dopravy Československé socialistické republiky a Svazovým sekretariátem pro dopravu a spoje Socialistické federativní republiky Jugoslávie, podepsané v Bělehradě dne 29. června 1963.


Dáno v Helsinkách dne 24. června 1997 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
Ing. Martin Říman v. r.
ministr dopravy a spojů

Za vládu Republiky Slovinsko
Anton Bergauer v. r.
ministr dopravy a spojů


PŘÍLOHA

Oddíl I

Linky provozované určenými leteckými podniky Republiky Slovinsko:

Počáteční místa v Republice Slovinsko: všechna mezinárodní letiště

Místa určení v České republice: všechna mezinárodní letiště

Mezilehlá místa a místa za budou určena později na základě dohody mezi leteckými úřady obou smluvních stran.

Oddíl II

Linky provozované určeným leteckým podnikem České republiky:

Počáteční místa v České republice: všechna mezinárodní letiště

Místa určení v Republice Slovinsko: všechna mezinárodní letiště

Mezilehlá místa a místa za budou určena později na základě dohody mezi leteckými úřady obou smluvních stran.

Poznámky:

(1) Určený letecký podnik může podle svého uvážení na kterékoli z uvedených linek vynechat přistání v mezilehlých místech nebo místech za na kterémkoli nebo na všech letech.

(2) Určený letecký podnik může ukončit kteroukoli ze svých dohodnutých linek na území státu druhé smluvní strany.

(3) Určený letecký podnik může obsluhovat mezilehlá místa a místa za, která nejsou uvedena v Příloze k této dohodě, za podmínky, že nebude vykonávat obchodní práva mezi těmito místy a místy na území státu druhé smluvní strany.

(4) Výkon práv páté svobody podléhá uzavření dohody mezi leteckými úřady obou smluvních stran.

Přesunout nahoru