Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 8/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 2/1998 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou

Datum vyhlášení 01.02.2001
Uzavření smlouvy 29.12.1998
Platnost od 10.10.2000
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

8

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. prosince 1998 bylo v Rize podepsáno Rozhodnutí č. 2/1998 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou.1)

Rozhodnutí vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 odst. 2 dne 10. října 2000.

Anglické znění a český překlad Rozhodnutí se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

ROZHODNUTÍ Č. 2/1998 SPOLEČNÉHO VÝBORU DOHODY O VOLNÉM OBCHODU MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A LOTYŠSKOU REPUBLIKOU

Majíce na zřeteli Dohodu o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou, podepsanou v Rize dne 15. dubna 1996, a Protokol 3 týkající se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce k této Dohodě;

Berouce v úvahu ustanovení článků 35, 36 a 38 Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou;

Vzhledem k tomu, že v rámci Protokolu 3 je třeba upravit definici pojmu „původní výrobky“ k zajištění správného fungování rozšířeného systému kumulace, který umožňuje použití materiálů původních v Evropském společenství, Polsku, Maďarsku, České republice, Slovenské republice, Bulharsku, Rumunsku, Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Slovinsku, Evropském hospodářském prostoru, Islandu, Norsku a Švýcarsku;

Vzhledem k tomu, že je účelné zachovat do 31. prosince 2000 v účinnosti systém jednotných sazeb poplatků stanovených v článku 15 Protokolu 3 v souvislosti se zákazem navracení cla a osvobození od cla;

Vzhledem k tomu, že by bylo rovněž vhodné rozšířit systém kumulace na tyto výrobky původní v Turecku;

Vzhledem k tomu, že v zájmu usnadnění a zjednodušení administrativních úkonů je žádoucí změnit znění článků 3, 4 a 12 Protokolu 3;

Vzhledem k tomu, že je třeba brát v úvahu změny ve výrobních postupech a nedostatky určitých surovin, je nutno provést některé úpravy v seznamu požadavků na opracování a zpracování, kterému musí být podrobeny nepůvodní materiály za účelem získání statusu původu,

Společný výbor složený z představitelů Stran rozhodl takto:

Článek 1

Protokol 3 týkající se pravidel původu zboží (definice pojmu „původní výrobky“) a souvisejících metod administrativní spolupráce se tímto mění následovně:

1. Písmeno (i) článku 1 se nahrazuje tímto:

(i) „přidanou hodnotou“ se rozumí cena ze závodu snížená o celní hodnotu každého z použitých materiálů původních v ostatních zemích uvedených v článku 4, nebo, není-li celní hodnota známa nebo nemůže být zjištěna, o první cenu prokazatelně zaplacenou za tyto výrobky ve Straně.“.

2. Článek 3 se ruší.

3. Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Kumulace původu

1. Bez dotčení ustanovení odstavce 1 článku 2 se výrobky považují za původní ve Straně, jestliže jsou zde tyto výrobky získány s použitím materiálů původních v Evropském společenství, Bulharsku, Polsku, Maďarsku, České republice, Slovenské republice, Rumunsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Slovinsku, Islandu, Norsku, Švýcarsku (včetně Lichtenštejnská)1) nebo Turecku v souladu s ustanoveními protokolu o pravidlech původu, který je součástí dohod mezi touto Stranou a každou z těchto zemí, za předpokladu, že opracování nebo zpracování provedené v této Straně přesahuje operace uvedené v článku 7 tohoto protokolu. Není nutné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování.

2. Jestliže opracování nebo zpracování provedené ve Straně nepřesahuje operace uvedené v článku 7, získaný výrobek se považuje za původní v této Straně, pouze je-li hodnota zde přidaná větší než hodnota použitých materiálů původních v jedné z ostatních zemí uvedených v odstavci 1. Pokud tomu tak není, získaný výrobek se považuje za původní v té zemi, ve které byla přidána nejvyšší hodnota původních materiálů použitých ve výrobě v této Straně.

3. Výrobky původní v jedné ze zemí uvedených v odstavci 1, které nejsou podrobeny žádnému opracování nebo zpracování ve Straně, si ponechávají svůj původ, jestliže jsou vyvezeny do jedné z těchto zemí.

4. Kumulace stanovená v tomto článku může být uplatněna pouze na materiály a výrobky, které získaly status původu použitím pravidel původu shodných s pravidly v tomto protokolu.“.

4. Článek 12 se nahrazuje následujícím:

„Článek 12

Zásada teritoriality

1. Vyjma ustanovení článku 4 a odstavce 3 tohoto článku, musí být podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II splněny bez přerušení ve Stranách.

2. Vyjma ustanovení článku 4, vrací-li se zpět původní zboží vyvezené z jedné ze Stran do jiné země, musí být považováno za nepůvodní, pokud není možno uspokojivě prokázat celním orgánům, že:

a) zpět dovážené zboží je totožné s vyvezeným; a

b) nebylo podrobeno jiné operaci než operaci nezbytné pro jeho uchování v dobrém stavu v dané zemi nebo při vývozu.

3. Získání statusu původu v souladu s podmínkami stanovenými v hlavě II není dotčeno opracováním nebo zpracováním materiálů, vyvezených z jedné ze Stran a následně zpět dovezených, které je provedeno mimo území Stran, za předpokladu, že:

a) uvedené materiály jsou zcela získány v jedné ze Stran nebo byly před vyvezením podrobeny opracování nebo zpracování nad rámec nedostatečných operací stanovených v článku 7; a

b) celním orgánům může být uspokojivým způsobem prokázáno, že:

i) zpět dovážené zboží bylo získáno opracováním nebo zpracováním vyvezených materiálů; a

ii) celková hodnota přidaná mimo území Stran uplatněním ustanovení tohoto článku nepřesahuje 10 % ceny ze závodu výsledného výrobku, jehož status původu je požadován.

4. Pro účely odstavce 3 se podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II nevztahují na opracování nebo zpracování provedené mimo území Stran. Nicméně, stanoví-li pravidlo v příloze II, které je použito k určení původu výsledného výrobku, nejvyšší hodnotu všech použitých nepůvodních materiálů, nesmí součet celkové hodnoty nepůvodních materiálů použitých na území příslušné strany a celkové hodnoty přidané mimo území Stran uplatněním ustanovení tohoto článku překročit stanovené procentuální kritérium.

5. Pro účely uplatnění ustanovení odstavců 3 a 4 se pojmem „celková přidaná hodnota“ rozumí všechny náklady vynaložené mimo Strany, včetně hodnoty materiálů tam použitých.

6. Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahuje na výrobky, které nesplňují podmínky uvedené v příloze II nebo které mohou být považovány za dostatečně opracované nebo zpracované pouze uplatněním pravidla všeobecné hodnotové tolerance stanoveného v odstavci 2 článku 6.

7. Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahuje na výrobky zařazené v kapitolách 50 až 63 Harmonizovaného systému.

8. Jakékoli opracování a zpracování, na něž se vztahují ustanovení tohoto článku a které bylo provedeno mimo Strany, se uskuteční v režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo v obdobném režimu.“.

5. V odstavci 6 článku 15 se datum „31. prosince 1998“ nahrazuje datem „31. prosince 2000“.

6. V článku 26 se odkaz „C2/CP3“ nahrazuje odkazem „CN22/CN23“.

7. V příloze I poznámce 5.2 se doplňují „elektrovodivá vlákna“ mezi „umělá chemická vlákna“ a „syntetická chemická střižová vlákna z polypropylenu“.

8. V příloze I poznámce 5.2 se ruší pátý příklad („Koberec se střapci... je splněno hmotnostní kritérium.“).

9. V příloze II se mezi pravidla pro čísla HS 2202 a 2208 vkládá následující pravidlo:

„Číslo HSPopis výrobkuOpracování nebo zpracování nepůvodních materiálů nezbytné pro získání statusu původu
(1)(2)(3) nebo (4)
2207Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % vol nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholuVýroba:
- používající materiály nezařazené v číslech 2207 nebo 2208“.

10. V příloze II se pravidlo pro kapitolu 57 nahrazuje tímto:

„kapitola 57Koberce a jiné textilní podlahové krytiny:
- Z vpichované plstiVýroba z7):
- přírodních vláken
nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
- polypropylenové hedvábí čísla 5402,
- polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506,
- polypropylenový kabel čísla 5501,
jejichž délková hmotnost je pro každé hedvábí nebo vlákno menší než 9 decitex, lze použít za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu
- jutová tkanina může být použita jako podložka
- Z jiné plstiVýroba z7):
- přírodních vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
- OstatníVýroba z7):
- příze z kokosových nebo jutových vláken(a),
- syntetické nebo umělé příze,
- přírodních vláken,
nebo
- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání
Avšak jutová tkanina může být použita jako podložka

(a) Použití jutové příze je schváleno od 1. 7. 2000.“.

11. V příloze II se pravidlo pro číslo HS 7006 nahrazuje tímto:

„7006Sklo čísel 7003, 7004 nebo 7005, ohýbané, s broušenými hranami, ryté, vrtané, smaltované nebo jinak zpracované, avšak nezarámované nebo nespojované s jinými materiály:
- Ploché skleněné podložky potažené tenkým dielektrickým filmem, polovodičového typu, v souladu se standardy SEMII1)Výroba z materiálů (podložek) čísla 7006
- OstatníVýroba z materiálů čísla 7001

1) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated (Institut polovodičových vybavení a materiálů).“.

12. V příloze II se pravidlo pro číslo HS 7601 nahrazuje tímto:

„7601Surový (nezpracovaný) hliníkVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku;a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze závodu
nebo
výroba tepelným nebo elektrolytickým zpracováním z nelegovaného hliníku nebo z hliníkového odpadu a šrotu“.

Článek 2

1. Toto Rozhodnutí vstoupí v platnost dne 1. ledna 1999 za předpokladu, že si před tímto datem Strany vymění diplomatické noty potvrzující jeho schválení vládou příslušné Strany.

2. V případě, že toto Rozhodnutí nevstoupí v platnost podle odstavce 1 tohoto článku, vstoupí v platnost v den obdržení pozdější diplomatické noty potvrzující jeho schválení vládou příslušné Strany.


Dáno v Rize dne 29. prosince 1998 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Představitel České republiky:
Ing. Jiří Maceška v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu

Představitel Lotyšské republiky:
Jánis Vanags v. r.
státní tajemník Ministerstva hospodářství

Poznámky pod čarou

1) Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou ze dne 15. dubna 1996 byla vyhlášena pod č. 192/1997 Sb.

1) Lichtenštejnské knížectví tvoří celní unii se Švýcarskem a je smluvní stranou dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Přesunout nahoru