Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 77/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o přeshraniční spolupráci

Datum vyhlášení 14.08.2001
Uzavření smlouvy 02.11.2000
Platnost od 19.01.2001
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

77

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. listopadu 2000 byla v Bratislavě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o přeshraniční spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 19. ledna 2001.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o přeshraniční spolupráci

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen „smluvní strany“),

přesvědčené, že rozvoj přeshraniční spolupráce bude přispívat k upevnění dobrých sousedských vztahů, vzájemného porozumění a spolupráce mezi Českou republikou a Slovenskou republikou,

uvědomujíce si potřebu posílení spolupráce zemí střední Evropy,

vyjadřujíce snahu vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj spolupráce zejména mezi sousedními příhraničními regiony, městy a obcemi,

majíce na zřeteli Evropskou rámcovou úmluvu o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími nebo úřady z 21. května 1980 s přihlédnutím k Evropské chartě místní samosprávy,

se dohodly následovně:

Článek 1

Pro účely této dohody mají uvedené termíny následující význam:

a) „přeshraniční spolupráce“ jsou všechny administrativní, technické, ekonomické, sociální a kulturní aktivity směřující k upevnění a rozvoji sousedských vztahů mezi smluvními stranami, jakož i mezi obcemi, městy a regiony a jejich orgány na obou stranách společné státní hranice, jakož i uzavírání dohod k řešení společných problémů,

b) „místní orgány“ jsou všechny územní celky nebo orgány, které vykonávají místní funkce v mezích zákonů států smluvních stran,

c) „regionální orgány“ jsou všechny vyšší územní celky nebo orgány, které vykonávají regionální funkce v mezích zákonů států smluvních stran.

Článek 2

1. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o případných změnách organizace místní a regionální správy.

2. Smluvní strany budou informovat místní orgány a regionální orgány svého státu o možnostech přeshraniční spolupráce a budou je podporovat k jejich využívání.

3. Tato dohoda neomezuje existující formy přeshraniční spolupráce mezi místními orgány a regionálními orgány, jakož i mezi smluvními stranami, zejména ty, které jsou založeny na mezinárodních smlouvách.

4. Tato dohoda nemění rozsah a obsah kompetencí místních orgánů a regionálních orgánů, které jsou vymezeny zákony států smluvních stran.

Článek 3

Smluvní strany budou:

a) řešit všechny právní, administrativní nebo technické problémy, které by mohly ztěžovat rozvoj a nerušený průběh přeshraniční spolupráce, a vzájemně konzultovat tyto problémy,

b) podporovat opatření místních orgánů a regionálních orgánů zaměřená na zahájení a rozvoj přeshraniční spolupráce,

c) na základě vzájemných konzultací zabezpečovat v rámci svých možností pro místní orgány a regionální orgány finanční zdroje na podporu vzniku a rozvoje spolupráce.

Článek 4

Smluvní strany posoudí vhodnost udělit místním nebo regionálním orgánům zabývajícím se přeshraniční spoluprací v souladu s ustanoveními této dohody stejné možnosti jako v případě spolupráce na vnitrostátní úrovni.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat a zabezpečovat koordinaci přeshraniční spolupráce zvláště v těchto oblastech:

a) regionální rozvoj územního plánování,

b) doprava a komunikace, veřejná doprava, především výstavba a udržování silnic a dálnic, letišť a vodních cest,

c) ochrana životního prostředí, především ochrana přírody,

d) zemědělství, lesní a vodní hospodářství,

e) zdravotnictví, zejména využívání zdravotních zařízení sousedních území, ochrana zdraví,

f) vzdělávání,

g) kultura, volný čas, sport (divadla, sportovní střediska, výletní zařízení, mládežnická střediska aj.),

h) vzájemná pomoc v případě živelních pohrom či jiných katastrof,

i) turistika, zejména společné projekty na podporu turistiky,

j) problémy pracujících v pohraničí, které se týkají dopravy, bydlení a sociálních jistot, daní, zaměstnanosti a pracovních možností,

k) hospodářské a jiné projekty, zejména rozmísťování průmyslových zařízení (objektů), likvidace odpadů,

l) prevence kriminality,

m) sociální péče.

Článek 6

1. Místní orgány a regionální orgány státu jedné smluvní strany mohou v rozsahu své působnosti být v přímém styku s místními a regionálními orgány druhé smluvní strany, zejména za účelem zabezpečování úkolů přeshraniční spolupráce.

2. Místní orgány a regionální orgány mohou uzavírat v rámci své pravomoci a působnosti smlouvy o přeshraniční spolupráci v oblastech uvedených v článku 5 této dohody.

Článek 7

1. Místní orgány a regionální orgány států obou smluvních stran mohou plánovat a organizovat v rámci své působnosti přeshraniční spolupráci v oblastech uvedených v článku 5 této dohody. Za tím účelem mohou vytvářet společné koordinační orgány ve věcech přeshraniční spolupráce.

2. Jestliže se přeshraniční spolupráce týká záležitostí územní státní správy nebo jde o přenesenou působnost, její plánování a organizování podléhá souhlasu příslušného orgánu státní správy.

Článek 8

1. Za účelem podpory a koordinace přeshraniční spolupráce mezi místními orgány a regionálními orgány vytvoří smluvní strany česko-slovenskou mezivládní komisi pro přeshraniční spolupráci (dále jen „Komise“), jejíž zasedání se budou uskutečňovat podle potřeby po vzájemné dohodě.

2. V Komisi mají smluvní strany paritní zastoupení. Komise pracuje podle statutu, který si sama vypracuje a schválí.

3. Úkolem Komise bude stanovení obecných směrů a forem přeshraniční spolupráce, jakož i koordinace jejich programů, vypracování doporučení v souvislosti s rozhodnutími připravovanými společnými koordinačními orgány na regionální a místní úrovni a zkoumání sporných otázek, které tuto spolupráci ztěžují.

Článek 9

1. Každá smluvní strana může kdykoliv vymezit části území svého státu, cíle a formy spolupráce, na které se tato dohoda nebude vztahovat. Takovéto vymezení nemůže být na úkor práv získaných v rámci dosavadní spolupráce.

2. Tato dohoda může být změněna a doplněna písemnou formou po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

3. Sporné záležitosti týkající se výkladu a provádění dohody budou smluvní strany řešit vzájemným jednáním příslušných orgánů států smluvních stran.

Článek 10

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy států obou smluvních stran. Dohoda nabude platnosti dnem doručení pozdější noty o tomto schválení druhé smluvní straně.

2. Každá ze smluvních stran může Dohodu písemně vypovědět diplomatickou cestou. Platnost Dohody bude ukončena uplynutím šesti měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

3. V případě výpovědi se Dohoda bude vztahovat na neukončené závazky až do doby jejich splnění.


Dáno v Bratislavě dne 2. listopadu 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Ing. Miloš Zeman v. r.
předseda vlády

Za vládu Slovenské republiky
Mikuláš Dzurinda v. r.
předseda vlády

Přesunout nahoru