Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 76/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o spolupráci v oblasti karantény a ochrany rostlin

Datum vyhlášení 14.08.2001
Uzavření smlouvy 10.10.2000
Platnost od 27.06.2001
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

76

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. října 2000 byla v Ankaře podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o spolupráci v oblasti karantény a ochrany rostlin.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dne 27. června 2001.

Anglické znění a český překlad Dohody se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o spolupráci v oblasti karantény a ochrany rostlin

Vláda České republiky a vláda Turecké republiky (dále jen „smluvní strany“),

přejíce si zamezit zavlečení a rozšíření karanténních škůdců na území obou států a taktéž mít možnost tyto škůdce účinně kontrolovat,

snažíce se upevnit spolupráci v oblasti karantény a ochrany rostlin, zejména s ohledem na preventivní opatření,

se dohodly následovně:

Článek 1

Oprávněnými orgány odpovědnými za provádění této dohody jsou:

- v České republice: Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Státní rostlinolékařské správy,

- v Turecké republice: Ministerstvo zemědělství a záležitostí venkova, Ředitelství pro ochranu a kontrolu.

Článek 2

Pro potřeby této dohody jsou použity následující definice:

a) rostliny: živé rostliny a jejich části včetně semen;

b) rostlinné produkty: nezpracovaný materiál rostlinného původu (včetně zrna) a ty zpracované produkty, které mohou jak přirozenou cestou, tak povahou svého zpracování ohrožovat rostliny a představovat riziko šíření škodlivých organismů;

c) škodlivý organismus: jakákoliv živočišná či rostlinná forma života nebo jakýkoliv patogenní činitel škodlivý rostlinám nebo rostlinným produktům;

d) karanténní škodlivý organismus: škodlivý organismus s možným vlivem na ekonomiku dovážejícího státu, který se v dovážejícím státu nevyskytuje nebo již vyskytuje, ale není široce rozšířen a je úředně regulován;

e) rostlinolékařská opatření: všechny právní předpisy nebo úřední postupy mající za cil zamezit zavlečení a/nebo rozšíření karanténních škodlivých organismů.

Článek 3

1. Oprávněné orgány států smluvních stran se vzájemně vyrozumí o Seznamech karanténních škůdců a taktéž o specifických karanténních požadavcích (rostlinolékařské zákazy, omezení a podmínky) vztahujících se k dovozu nebo průvozu rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů.

2. Oprávněné orgány států smluvních stran se budou vzájemně písemně informovat o příslušných změnách ve výše uvedených rostlinolékařských opatřeních. Informace si budou sdělovat diplomatickou cestou, s předstihem nejméně šedesáti dnů před započetím platnosti těchto opatření.

3. Oprávněné orgány států smluvních stran si budou vyměňovat právní předpisy rostlinolékařské povahy.

Článek 4

Oprávněné orgány států smluvních stran se budou neprodleně navzájem informovat o závažných změnách ve výskytu škodlivých organismů, které druhá smluvní strana zahrnuje do Seznamu karanténních škůdců, na území svého státu, jakož i o přijatých rostlinolékařských opatřeních.

Článek 5

1. Smluvní strany se zavazují, že vývoz a průvoz zboží rostlinného původu ze státního území jedné smluvní strany do/přes území státu druhé smluvní strany budou prováděny v souladu s příslušnými rostlinolékařskými předpisy dovážejícího/průvozního státu.

2. Dovoz a průvoz rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů se bude uskutečňovat námořními, leteckými a pohraničními vstupními místy stanovenými oprávněnými orgány států smluvních stran tak, aby mohla být uskutečněna rostlinolékařská kontrola.

Článek 6

1. Každá zásilka rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, na kterou se vztahuje rostlinolékařská kontrola v souladu s rostlinolékařskými opatřeními států smluvních stran a jež je určena pro vývoz nebo průvoz, musí být opatřena rostlinolékařským osvědčením, vypracovaným v souladu s předlohou a požadavky specifikovanými v Mezinárodní konvenci o ochraně rostlin (FAO, 1951, ve znění z roku 1979) a vystaveným oprávněnými orgány států smluvních stran.

2. Rostlinolékařské osvědčení musí být v souladu s rostlinolékařskými opatřeními dovážejícího státu a musí umožnit jasné určení země původu i způsob ošetření použitý na dotčené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty.

3. S výjimkou razítka a podpisu musí být každé rostlinolékařské osvědčení vyplněno v anglickém, francouzském nebo německém jazyce.

4. V případě vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do třetí země musí být zásilka opatřena novým rostlinolékařským osvědčením.

5. Rostlinolékařské osvědčení musí být vystaveno nejdéle 14 dní před tím, než vyvážené rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty opustí vyvážející stát.

Článek 7

1. Přítomnost rostlinolékařského osvědčení vztahujícího se k vyváženým rostlinám, rostlinným produktům nebo jiným předmětům nezbavuje dovážející stát práva provést rostlinolékařskou prohlídku a přijmout nezbytná rostlinolékařská opatření.

2. V případě, že dotyčná zásilka je shledána nakaženou/zamořenou karanténními škodlivými organismy, dovážející stát bude o situaci bez prodlení informovat oprávněny orgán vyvážejícího státu a budou přijata rostlinolékařská opatření.

Článek 8

Oprávněné orgány států smluvních stran souhlasí s následujícími způsoby vzájemné výměny vědeckých a praktických zkušeností z oblasti karantény a ochrany rostlin.

a) Oprávněné orgány států smluvních stran si budou vyměňovat publikace týkající se technických, vědeckých a praktických zkušeností při ochraně rostlin a karanténě.

b) Každá ze smluvních stran může po konzultaci a souhlasu druhé smluvní strany přistoupit k přípravě výměny odborníků z oblasti karantény a ochrany rostlin s tím, že náklady vzniklé v souvislosti s takovouto výměnou jdou k tíži smluvní strany, která požadavek vznesla.

Článek 9

1. Oprávněné orgány států smluvních stran se budou v případě potřeby scházet ke společným konzultacím, aby na nich projednaly praktické otázky spojené s uplatňováním této dohody.

2. Konzultace se budou střídavě konat v České republice a v Turecké republice. Datum a místo konání konzultací budou stanoveny po vzájemné dohodě.

3. Vysílající smluvní strana ponese cestovní a pobytové náklady svých zástupců.

Článek 10

Sporné otázky týkající se výkladu a provádění této dohody budou řešeny jednáním oprávněných orgánů států obou smluvních stran. V případě přetrvávající neshody se nadále bude postupovat diplomatickou cestou.

Článek 11

Touto dohodou nejsou dotčena práva a závazky smluvních stran vyplývající z jiných mezinárodních smluv, jimiž jsou smluvní strany vázány.

Článek 12

1. Tato dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy států obou smluvních stran a vstoupí v platnost třicet (30) dní po doručení pozdější noty o tomto schválení.

2. Tato dohoda se uzavírá na období pěti let a její platnost bude automaticky prodlužována vždy na další pětileté období, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby její platnosti.


Dáno v Ankaře dne 10. října 2000 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce, přičemž obě mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Jan Fencl v. r.
ministr zemědělství

Za vládu Turecké republiky
Hüsnü Yusuf Gökalp v. r.
ministr zemědělství a záležitostí venkova

Přesunout nahoru