Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 75/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o bezpečnosti informací

Datum vyhlášení 10.08.2001
Uzavření smlouvy 06.03.1997
Ratifikace Smlouvy 11.10.1999
Platnost od 05.12.1999
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

75

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. března 1997 byla v Bruselu přijata Dohoda mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o bezpečnosti informací.

Listina o přístupu České republiky k Dohodě, podepsaná prezidentem republiky dne 11. října 1999, byla uložena u vlády Spojených států amerických, depozitáře Dohody, dne 5. listopadu 1999.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 odst. (b) dne 16. srpna 1998. Pro Českou republiku vstoupila v platnost v souladu se zněním článku 7 Dohody 5. prosince 1999.

Anglické znění a český překlad Dohody se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DOHODA MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY O BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

Smluvní strany Severoatlantické smlouvy, podepsané ve Washingtonu dne 4. dubna 1949;

potvrzujíce znovu, že účinná politická jednání, spolupráce a obranné plánování pro dosažení cílů Severoatlantické smlouvy vyžadují výměnu utajovaných informací mezi smluvními stranami;

berouce v úvahu, že mezi vládami smluvních stran Severoatlantické smlouvy jsou nezbytná ustanovení o vzájemné ochraně a zabezpečení utajovaných informací, které si mohou vyměňovat;

uvědomujíce si, že je vyžadován obecný rámec pro bezpečnostní standardy a postupy;

jednajíce svým vlastním jménem a jménem Organizace Severoatlantické smlouvy,

se dohodly následovně:

Článek 1

Smluvní strany budou:

(I) chránit a zabezpečovat:

(a) utajované informace (viz Příloha I), které jsou takto označeny a jež mají původ v NATO (viz Příloha II) nebo jež jsou členským státem postoupeny NATO;

(b) utajované informace členských států, které jsou takto označeny a které jsou postoupeny jinému členskému státu na podporu programu, projektu či kontraktu NATO;

(II) vést bezpečnostní klasifikaci informací tak, jak je vymezena ve výše uvedeném odstavci I, a vynaloží veškeré úsilí, aby ji podle toho zabezpečily;

(III) nepoužívat utajované informace vymezené ve výše uvedeném odstavci I pro jiné účely než účely zakotvené v Severoatlantické smlouvě a v rozhodnutích a rezolucích vztahujících se k této smlouvě;

(IV) neprozradí bez souhlasu původce takové informace vymezené ve výše uvedeném odstavci I stranám, jež nejsou členy NATO.

Článek 2

Na základě článku 1 této Dohody smluvní strany zajistí zřízení Národního bezpečnostního úřadu pro aktivity NATO, který bude provádět ochranná bezpečnostní opatření. Smluvní strany zavedou a budou dodržovat bezpečnostní standardy, které zajistí běžný stupeň ochrany utajovaných informací.

Článek 3

(1) Smluvní strany zajistí, aby všechny osoby, které mají jejich státní příslušnost a plnění jejich služebních povinností vyžaduje přístup, nebo osoby, které mohou mít přístup k informacím označeným stupněm utajení DŮVĚRNÉ a vyšším, byly před plněním svých povinností příslušně prověřeny.

(2) Budou vypracovány postupy provedení bezpečnostních prověrek za účelem stanovení, zda jednotlivec, berouce v úvahu jeho či její loajalitu a důvěryhodnost, může mít přístup k utajovaným informacím bez vzniku nepřijatelného rizika pro bezpečnost.

(3) Na požádání bude každá ze smluvních stran spolupracovat s ostatními smluvními stranami při provádění jejich bezpečnostních prověrek.

Článek 4

Generální tajemník zajistí, aby příslušná ustanovení této Dohody byla uplatňována NATO (viz Příloha III).

Článek 5

Tato Dohoda nijak nebrání smluvním stranám, aby uzavíraly další smlouvy vztahující se k výměně utajovaných informací, jejichž jsou původci, a nedotýkající se rozsahu působnosti této Dohody.

Článek 6

(a) Tato Dohoda bude otevřena k podpisu smluvním stranám Severoatlantické smlouvy a bude podléhat ratifikaci, přijetí nebo schválení. Ratifikační listiny a listiny o přijetí či schválení budou uloženy u vlády Spojených států amerických.

(b) Tato Dohoda vstoupí v platnost třicet dnů po dni uložení ratifikačních listin nebo listin o přijetí či schválení dvou signatářských států. Dohoda vstoupí v platnost pro každý další signatářský stát třicet dnů po uložení jeho ratifikační listiny nebo listiny o přijetí či schválení.

(c) Tato Dohoda nahradí ve vztahu ke smluvním stranám, pro které vstoupila v platnost, „Bezpečnostní dohodu uzavřenou smluvními stranami Organizace Severoatlantické smlouvy“, schválenou Severoatlantickou radou v Příloze A (odstavec 1) k dodatku k Příloze D. C. 2/7 ze dne 19. dubna 1952 a následně začleněnou do Přílohy „A“ (odstavec 1) k C-M(55)15 (finál), schválené Severoatlantickou radou dne 2. března 1955.

Článek 7

Tato Dohoda zůstane otevřená pro přístup jakékoliv nové smluvní strany Severoatlantické smlouvy v souladu s jejími vlastními ústavními postupy. Její listina o přístupu k Dohodě bude uložena u vlády Spojených států amerických. Ve vztahu ke každému přistupujícímu státu tato Dohoda vstoupí v platnost třicet dnů po uložení jeho listiny o přístupu.

Článek 8

Vláda Spojených států amerických bude informovat vlády ostatních smluvních stran o uložení každé ratifikační listiny nebo listiny o přijetí, schválení nebo přístupu.

Článek 9

Tuto Dohodu může kterákoliv smluvní strana vypovědět písemným oznámením o výpovědi zaslaným depozitáři, který o tomto oznámení informuje všechny ostatní smluvní strany. Taková výpověď nabude účinnosti jeden rok po přijetí oznámení depozitářem, ale nedotkne se závazků již smluvených a práv či výsad, jež smluvní strany nabyly předtím na základě ustanovení této Dohody.


Na důkaz toho níže podepsaní, k tomuto svými vládami řádně zplnomocněni, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Bruselu dne 6. března 1997 v jediném vyhotovení v jazyce anglickém a francouzském, jehož obě znění mají stejnou platnost a které je uloženo v archivu vlády Spojených států amerických a jehož ověřené kopie budou touto vládou zaslány ostatním signatářům.


PŘÍLOHA I

Tato Příloha je nedílnou součástí této Dohody.

Utajované informace NATO jsou definovány následovně:

(a) informace znamená vědomost, jež může být sdělena v jakékoliv podobě;

(b) utajované informace znamenají informace nebo materiál, pro něž je stanoveno, že vyžadují ochranu proti neoprávněnému prozrazení, a které byly takto označeny stupněm utajení;

(c) slovo „materiál“ zahrnuje dokumenty a také jakoukoliv součást stroje, vybavení nebo zbraně vyrobené nebo v procesu výroby;

(d) slovo „dokument“ znamená jakékoliv zaznamenané informace bez ohledu na jejich fyzickou podobu nebo charakteristiku včetně, bez omezení, písemných i tištěných materiálů, karet a pásek na zpracování údajů, map, diagramů, fotografií, obrazů, nákresů, rytin, nárysů, pracovních poznámek a dokumentů, průpisů a pásek do psacích strojů či reprodukcí získaných jakýmkoli prostředkem nebo způsobem a zvukové, hlasové, magnetické nebo elektronické či optické nebo vizuální záznamy v jakékoliv podobě a přenosná zařízení ADP (audio-digital-processing) s rezidentním počítačovým nosičem dat a vyjímatelné počítačové nosiče dat.

PŘÍLOHA II

Tato Příloha tvoří nedílnou součást této Dohody.

Pro účely této Dohody pojem „NATO“ označuje Organizaci Severoatlantické smlouvy a orgány, jež se řídí buď Dohodou o právním postavení Organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců států a mezinárodního personálu, podepsanou v Ottawě dne 20. září 1951, nebo Protokolem o statusu Mezinárodních vojenských velitelství ustavených podle Severoatlantické smlouvy, podepsaným v Paříži dne 28. srpna 1952.

PŘÍLOHA III

Tato Příloha je nedílnou součástí této Dohody.

S vojenskými veliteli se budou konat konzultace, aby byly respektovány jejich výsady.

Přesunout nahoru