Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 74/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o letecké dopravě

Datum vyhlášení 10.08.2001
Uzavření smlouvy 23.10.1997
Platnost od 02.01.1998
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

74

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. října 1997 byla v Brně podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o letecké dopravě.

Dohoda se na základě svého článku 24 odst. 2 předběžně prováděla ode dne podpisu a na základě ustanovení odstavce 1 téhož článku vstoupila v platnost dne 2. ledna 1998.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o letecké dopravě

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen „smluvní strany“),

jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944, a

vedeny přáním sjednat Dohodu za účelem rozvíjení leteckých dopravních služeb mezi a za územími jejich států,

se dohodly takto:

Článek 1

(Definice)

Pro účely této dohody, pokud z textu nevyplývá jinak:

(a) výraz „Úmluva“ znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944 a zahrnuje jakoukoli přílohu přijatou podle článku 90 této Úmluvy a jakoukoli změnu příloh nebo Úmluvy podle jejích článků 90 a 94, pokud tyto přílohy a změny byly přijaty oběma smluvními stranami;

(b) výraz „letecké úřady“ znamená v případě České republiky Ministerstvo dopravy a spojů a v případě Slovenské republiky Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací, sekci civilního letectví nebo, v obou případech, kteroukoli jinou osobu nebo orgán zmocněný k provádění funkcí vykonávaných uvedenými leteckými úřady;

(c) výraz „určený letecký podnik“ znamená každý letecký podnik, který jedna smluvní strana písemně určila druhé smluvní straně a který je podle článku 4 této dohody oprávněn provozovat dohodnuté služby na stanovených linkách podle odstavce 1 článku 2 této dohody;

(d) výrazy „území“, „letecká dopravní služba“, „mezinárodní letecká dopravní služba“, „letecký podnik“ a „přistání pro potřeby nikoli obchodní“ mají význam, který je pro ně příslušně stanoven v článcích 2 a 96 Úmluvy;

(e) výrazy „dohodnutá služba“ a „stanovená linka“ znamenají pravidelnou mezinárodní leteckou dopravní službu podle článku 2 této dohody a linku stanovenou v Příloze k této dohodě pro dopravu cestujících, zavazadel a zboží včetně poštovních zásilek, odděleně nebo v kombinaci;

(f) výraz „kapacita“ ve vztahu k dohodnutým službám znamená kapacitu letadla používaného při takových službách, násobenou počtem frekvencí prováděných tímto letadlem za dané období na lince nebo úseku linky;

(g) výraz „tarif“ znamená ceny nebo poplatky, které mají být zaplaceny za přepravu cestujících, zavazadel a zboží (s výjimkou náhrad a podmínek za přepravu poštovních zásilek), a podmínky, za kterých se tyto ceny nebo poplatky používají, včetně provizí placených při přepravě za zprostředkovatelské služby, poplatky a podmínky za jakékoli vedlejší služby k této přepravě, které jsou nabízeny leteckými podniky, a rovněž zahrnuje jakékoli podstatné výhody poskytované v souvislosti s přepravou;

(h) výraz „Příloha“ znamená Přílohu k této dohodě a její změny provedené v souladu s ustanoveními článku 20 této dohody. Příloha tvoří nedílnou součást této dohody a všechna odvolání na tuto dohodu, pokud není výslovně stanoveno jinak, zahrnují zmíněnou Přílohu.

Článek 2

(Poskytnutí práv)

(1) Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená v této dohodě za účelem zřízení a provozování mezinárodních leteckých dopravních služeb určeným leteckým podnikem nebo leteckými podniky na linkách stanovených v příslušné části Přílohy.

(2) Podle ustanovení této dohody bude určený letecký podnik nebo letecké podniky každé smluvní strany využívat při provozování dohodnutých služeb na stanovených linkách následující práva:

(a) létat bez přistání přes území státu druhé smluvní strany;

(b) přistávat na území státu druhé smluvní strany pro potřeby nikoli obchodní;

(c) nakládat a vykládat na území státu druhé smluvní strany v místech stanovených v Příloze cestující, zavazadla a zboží včetně poštovních zásilek, odděleně nebo v kombinaci, určené nebo pocházející z místa (míst) na území státu první smluvní strany; a

(d) nakládat a vykládat na území třetích států v místech stanovených v Příloze cestující, zavazadla a zboží včetně poštovních zásilek, odděleně nebo v kombinaci, určené nebo pocházející z míst na území druhé smluvní strany, stanovených v Příloze.

(3) Letecké podniky každé smluvní strany, jiné než ty, které jsou určeny podle článku 4 této dohody, budou také užívat práva stanovená v odstavci 2 písm. (a) a (b) tohoto článku.

(4) V odstavci 2 tohoto článku nemůže být nic považováno za udělení práva určenému leteckému podniku(ům) jedné smluvní strany nakládat na území státu druhé smluvní strany cestující, zavazadla a zboží včetně poštovních zásilek za úplatu nebo nájemné s určením pro jiné místo na území státu této druhé smluvní strany (kabotáž). Nicméně letecké úřady obou smluvních stran mohou vzájemnou dohodou schválit přepravní práva pro kabotáž pro určené letecké podniky.

Článek 3

(Záměna typu letadla)

(1) Po dohodě mezi leteckými úřady obou smluvních stran může určený letecký podnik jedné smluvní strany na linkách stanovených v této dohodě provést záměnu typu letadla na území státu druhé smluvní strany za následujících podmínek:

(a) záměna je zdůvodnitelná požadavkem hospodárnosti provozu;

(b) kapacita užívaná pro let na úseku linky vzdálenějším od území státu smluvní strany, která letecký podnik určila, nebude větší než kapacita užívaná na bližším úseku;

(c) letadlo používané na úseku vzdálenějším od území státu smluvní strany, která letecký podnik určila, bude provozováno jako prodloužení dohodnuté služby poskytované letadlem používaným na bližším úseku;

(d) pokud dohodnutá služba zahrnuje záměnu typu letadla, bude tato skutečnost uvedena ve všech letových řádech, počítačových reservačních systémech, systémech uvádějících cestovné, inzercích a jiných podobných prostředcích nabízejících službu;

(e) v souvislosti s přistáním nebo odletem kteréhokoli jednoho letadla bude v místě, v němž dochází k záměně typu letadla, provozován pouze jeden let odlétávajícím nebo přilétávajícím letadlem, pokud nebude povoleno jinak leteckým úřadem druhé smluvní strany; a

(f) ustanovení článku 15 této dohody se vztahují na všechna opatření prováděná v souvislosti se záměnou typu letadla.

(2) Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se nedotýkají práva leteckého podniku změnit letadlo na území smluvní strany, která určila tento letecký podnik.

Článek 4

(Určení a oprávnění k provozu)

(1) Každá smluvní strana bude mít právo určit letecký podnik nebo letecké podniky za účelem provozování dohodnutých služeb a odejmout určení kterémukoli leteckému podniku nebo nahradit dříve určený jiným leteckým podnikem. Toto určení bude provedeno písemným oznámením mezi leteckými úřady obou smluvních stran. Nicméně, pokud není vzájemně dohodnuto mezi leteckými úřady obou smluvních stran, nebude pro žádnou jednotlivou linku mezi územími států smluvních stran určen více než jeden letecký podnik každé smluvní strany.

(2) Letecký úřad, který obdržel oznámení o určení, udělí bez prodlení, podle ustanovení odstavců 3 a 4 tohoto článku, určenému leteckému podniku druhé smluvní strany potřebná provozní oprávnění.

(3) Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat, aby letecký podnik určený druhou smluvní stranou prokázal, že je schopen plnit podmínky stanovené právními předpisy, které tento úřad uplatňuje na provozování mezinárodních leteckých dopravních služeb v souladu s ustanoveními Úmluvy.

(4) Každá smluvní strana bude mít právo odmítnout přijmout určení leteckého podniku a odmítnout udělení provozního oprávnění uvedeného v odstavci 2 tohoto článku nebo uložit takové podmínky, které považuje za nezbytné pro výkon práv stanovených v článku 2 této dohody, kdykoli smluvní strana nebude mít důkaz, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola tohoto leteckého podniku náleží druhé smluvní straně nebo občanům jejího státu.

(5) Jakmile byl letecký podnik určen a oprávněn podle tohoto článku, může v plném nebo částečném rozsahu provozovat dohodnuté služby, k nimž byl určen za předpokladu, že tarify a letové řády stanovené podle ustanovení článků 14 a 16 této dohody jsou pro tyto služby v platnosti.

Článek 5

(Zrušení a pozastavení práv)

(1) Letecký úřad každé smluvní strany bude mít právo zrušit provozní oprávnění nebo pozastavit výkon práv stanovených v článku 2 této dohody určenému leteckému podniku druhé smluvní strany nebo uložit pro využívání těchto práv, dočasně nebo trvale, podmínky, které považuje za nezbytné, jestliže tento letecký podnik:

(a) neprokáže leteckému úřadu smluvní strany způsobilost plnit podmínky stanovené právními předpisy, které v souladu s Úmluvou tento úřad uplatňuje; nebo

(b) neprokáže, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola patří smluvní straně, která určila letecký podnik, nebo jejím státním příslušníkům; nebo

(c) nedodržuje nebo porušil právní předpisy státu smluvní strany udělující práva; nebo

(d) neprovozuje letecké služby v souladu s podmínkami stanovenými touto dohodou.

(2) Pokud nebude nutné provést okamžitá opatření k zabránění dalšímu porušování výše uvedených právních předpisů, budou práva uvedená v odstavci 1 tohoto článku uplatněna pouze po konzultaci s leteckým úřadem druhé smluvní strany. Pokud nebude leteckými úřady dohodnuto jinak, budou tyto konzultace mezi leteckými úřady obou smluvních stran zahájeny do třiceti (30) dnů od data obdržení požadavku.

Článek 6

(Právní předpisy a postupy)

(1) Při vstupu, pobytu a výstupu z území státu jedné smluvní strany právní předpisy a postupy této smluvní strany vztahující se na provoz a navigaci letadel musí být dodržovány leteckými podniky druhé smluvní strany.

(2) Právní předpisy a postupy jedné smluvní strany týkající se vstupu, pobytu, tranzitu nebo výstupu cestujících, posádek, zavazadel a zboží včetně poštovních zásilek z území jejího státu, jako jsou právní předpisy a postupy týkající se vstupu, výstupu, imigrace a emigrace, pasů, cel, měnových a zdravotních nebo hygienických opatření, se budou vztahovat na cestující, posádky, zavazadla, zboží a poštovní zásilky dopravované letadlem leteckého podniku druhé smluvní strany při vstupu nebo výstupu nebo pobytu na území státu první smluvní strany.

(3) Při uplatňování celních, imigračních, karanténních a podobných předpisů nebude žádná smluvní strana dávat přednost svým vlastním nebo kterýmkoli jiným leteckým podnikům před leteckým podnikem druhé smluvní strany provozujícím podobné mezinárodní letecké dopravní služby.

Článek 7

(Kontrola cestovních dokladů a nepřijatelné osoby)

(1) Na žádost kterékoli smluvní strany povolí druhá smluvní strana leteckým podnikům, které vykonávají letecká přepravní práva v obou státech, provádět opatření, která zabezpečí, že budou přepravováni pouze cestující s cestovními doklady požadovanými pro vstup nebo tranzit územím státu smluvní strany, která o to požádala.

(2) Každá smluvní strana přijme k prověření osobu, která byla vrácena z místa, v němž z letadla vystoupila poté, co byla shledána osobou nepřijatelnou, pokud předtím tato osoba pobývala na území státu této smluvní strany před nástupem do letadla jinak než v přímém tranzitu. Smluvní strana nebude vracet takovou osobu do státu, v němž byla předtím shledána jako nepřijatelná.

(3) Jestliže osoba, která byla shledána nepřijatelnou, ztratila nebo zničila své cestovní doklady, smluvní strana přijme náhradou doklad úředně potvrzující okolnosti nástupu do letadla a příletu, vydaný příslušnými státními orgány smluvní strany, na území jejíhož státu byla osoba shledána nepřijatelnou.

(4) Tato ustanovení nemají za cíl bránit příslušným orgánům v dalším prověření vrácené nepřijatelné osoby, aby byla zjištěna její případná přijatelnost státem, nebo byla učiněna opatření pro její přemístění, přestěhování nebo deportaci do státu, jehož je státním příslušníkem, nebo tam, kde je jinak přijatelná.

Článek 8

(Ochrana civilního letectví)

(1) Smluvní strany si navzájem znovu potvrzují v souladu se svými právy a povinnostmi podle mezinárodního práva, že jejich závazek chránit bezpečnost civilního letectví před nezákonnými činy tvoří nedílnou součást této dohody.

(2) Aniž by omezovaly obecné vykonávání svých práv a povinností podle mezinárodního práva, budou smluvní strany zejména jednat v souladu s ustanoveními Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, podepsané v Tokiu 14. září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsané v Haagu 16. prosince 1970, Úmluvy o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Montrealu 23. září 1971, Protokolu o potlačení protiprávních činů násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, podepsaného v Montrealu 24. února 1988, a kterékoli jiné mnohostranné smlouvy upravující ochranu civilního letectví, která je závazná pro obě smluvní strany.

(3) Smluvní strany si na požádání vzájemně poskytnou veškerou nutnou pomoc k zabránění činům nezákonného zmocnění se civilních letadel a jiných nezákonných činů proti bezpečnosti těchto letadel, jejich cestujících a posádek, letišt a leteckých navigačních zařízení a jakémukoli jinému ohrožení bezpečnosti civilního letectví.

(4) Smluvní strany budou ve svých vzájemných vztazích jednat v souladu s ustanoveními o ochraně civilního letectví stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví a označovanými jako Přílohy k Úmluvě v rozsahu, ve kterém jsou tato bezpečnostní opatření platná vůči smluvním stranám; budou vyžadovat, aby provozovatelé letadel jejich registrace nebo provozovatelé letadel, kteří mají hlavní sídlo obchodní činnosti nebo stálé sídlo na území jejich států, a provozovatelé letišt na území jejich států jednali v souladu s takovými ustanoveními o ochraně civilního letectví.

(5) Každá smluvní strana souhlasí s tím, že může být požadováno, aby její provozovatelé letadel dodržovali ustanovení o ochraně civilního letectví, uvedená výše v odstavci 4, vyžadovaná druhou smluvní stranou pro vstup, výstup a pobyt na území jejího státu.

(6) Každá smluvní strana zajistí, že na území jejího státu budou účinně uplatňována odpovídající opatření k ochraně letadel a kontrole cestujících, posádek, příručních předmětů, zavazadel, zboží a palubních zásob před a v průběhu nastupování a nakládání.

(7) Každá smluvní strana bude s porozuměním posuzovat jakýkoli požadavek druhé smluvní strany na přiměřená bezpečnostní opatření za účelem čelit určité hrozbě.

(8) Dojde-li ke spáchání činu nebo hrozbě spáchání činu nezákonného zmocnění se civilního letadla nebo jiných nezákonných činů proti bezpečnosti takového letadla, jeho cestujících a posádky, letišt nebo navigačních zařízení, pomohou si smluvní strany vzájemně usnadňováním při předávání zpráv a jinými příslušnými opatřeními směřujícími k rychlému a bezpečnému ukončení takového činu nebo hrozby.

(9) Má-li smluvní strana opodstatněné důvody se domnívat, že se druhá smluvní strana odchýlila od ustanovení tohoto článku na ochranu civilního letectví, letecký úřad této smluvní strany může požádat o neodkladné konzultace s leteckým úřadem druhé smluvní strany. Nedosažení uspokojivé dohody nebo naléhavost ohrožení bezpečnosti civilního letectví bude důvodem k uplatnění článku 5 této dohody.

Článek 9

(Uznání osvědčení a licencí)

Osvědčení o letové způsobilosti, osvědčení o kvalifikaci a licence vydané nebo potvrzené jednou ze smluvních stran a dosud mající platnost budou uznány za platné druhou smluvní stranou pro provoz dohodnutých služeb za předpokladu, že tato osvědčení a licence, které byly vydány nebo prohlášeny za platné, alespoň odpovídají nebo jsou přísnější než minimální normy stanovené podle Úmluvy.

Článek 10

(Clo, daně a jiné poplatky)

(1) Každá smluvní strana osvobodí na základě reciprocity určený letecký podnik druhé smluvní strany v co největším možném rozsahu podle vnitrostátních právních předpisů od dovozních omezení, cel, spotřební daně, inspekčních poplatků a jiných celostátních dávek a poplatků, pokud jde o letadla, pohonné hmoty, mazadla, spotřebitelný technický materiál, náhradní díly včetně motorů, obvyklé vybavení letadla, zásoby letadla a potraviny (včetně alkoholu, tabáku, nápojů a jiných výrobků určených v omezeném množství k prodeji cestujícím za letu) a jiné položky, které jsou určeny k použití výhradně v souvislosti s provozem nebo obsluhou letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany provozujícího dohodnuté služby, stejně tak jako zásoby tiskopisů letenek, leteckých nákladních listů, jakýkoli tištěný materiál nesoucí znaky společnosti a obvyklý náborový materiál bezplatně rozšiřovaný tímto určeným leteckým podnikem.

(2) Osvobození udělená podle tohoto článku se budou vztahovat na položky uvedené v odstavci 1 tohoto článku:

(a) dovezené na území státu jedné smluvní strany určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany nebo jeho jménem;

(b) ponechané na palubě letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany od příletu až do odletu z území státu druhé smluvní strany; a

(c) vzaté na palubu letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany a určené k použití při provozu dohodnutých služeb; a to bez ohledu na to, zda jsou tyto položky používány nebo spotřebovány zcela nebo zčásti na území státu smluvní strany, která poskytuje osvobození, za předpokladu, že takové položky nebudou zcizovány na území státu této smluvní strany.

(3) Obvyklé palubní vybavení letadla stejně tak jako materiál a zásoby obvykle uložené na palubě letadla určeného leteckého podniku kterékoli smluvní strany mohou být vyloženy na území státu druhé smluvní strany pouze se souhlasem celního úřadu na tomto území. V takovém případě mohou být uloženy pod celním dohledem tohoto celního úřadu do doby, než budou znovu vyvezeny nebo s nimi bude naloženo jinak v souladu s celními předpisy.

(4) Osvobození poskytnutá podle odstavce 1 na spotřebitelný technický materiál, náhradní díly včetně motorů, obvyklé vybavení letadla budou také platná, pokud letecký podnik jedné smluvní strany uzavřel dohodu s jiným leteckým podnikem, který má obdobně poskytnuta taková osvobození od druhé smluvní strany, při zapůjčení nebo poskytnutí těchto položek na území státu druhé smluvní strany.

Článek 11

(Užívání letišť a leteckých zařízení)

(1) Poplatky uložené na území státu jedné smluvní strany za použití letišť a jiných leteckých zařízení letadly určeného leteckého podniku druhé smluvní strany nebudou vyšší než poplatky ukládané letadlu národního leteckého podniku vykonávajícímu podobné mezinárodní letecké dopravní služby.

(2) Žádná smluvní strana neposkytne výhody svému vlastnímu nebo jinému leteckému podniku před leteckým podnikem druhé smluvní strany, provozujícímu podobné mezinárodní letecké dopravní služby, při užívání letišť, letových cest, leteckých provozních služeb a s nimi souvisejících zařízení nacházejících se pod její kontrolou.

Článek 12

(Přímý tranzit)

Cestující v přímém tranzitu přes území státu smluvní strany neopouštějící část letiště určenou pro takový účel budou podrobeni, při dodržení ustanovení o ochraně civilního letectví uvedených v článku 8 této Dohody a úkolu zabránit dopravě narkotik a psychotropních látek, jen zjednodušené kontrole. Zavazadla a zboží v přímém tranzitu budou osvobozeny od celních a jiných poplatků.

Článek 13

(Prodej služeb a převod finančních prostředků)

(1) Na základě příslušných oprávnění podle příslušných vnitrostátních právních předpisů a na základě zásady reciprocity bude mít určený letecký podnik jedné smluvní strany právo volně prodávat letecké dopravní služby na území státu druhé smluvní strany buď přímo, nebo podle svého uvážení prostřednictvím svých zprostředkovatelů. Kterákoli osoba bude moci svobodně zakoupit tuto přepravu v místní měně nebo v souladu s vnitrostátními právními předpisy v jakékoli volně směnitelné měně.

(2) Určený letecký podnik každé smluvní strany bude mít právo přepočítat a převést na území svého státu přebytek příjmů nad místními výdaji vytvořený na území státu druhé smluvní strany. Převod bude uskutečněn v souladu s devizovými předpisy platnými na území státu druhé smluvní strany podle běžného kurzu platného v den, kdy je převod uskutečňován. Skutečný převod bude proveden neprodleně a nebude podléhat jakýmkoli poplatkům s výjimkou obvyklých poplatků vybíraných bankami za služby při těchto transakcích.

(3) V případě, že platby mezi smluvními stranami budou upraveny zvláštní dohodou, budou platit ustanovení této zvláštní dohody.

Článek 14

(Tarify)

(1) Tarify používané určeným leteckým podnikem každé smluvní strany pro služby zahrnuté v této dohodě budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude náležitě přihlíženo ke všem v úvahu připadajícím činitelům, jako jsou zájmy uživatelů, náklady na provoz, povaha služeb, sazby zprostředkovatelských odměn, přiměřený zisk, tarify jiných leteckých podniků a jiné obchodní činitele na daném trhu.

(2) Letecké úřady budou věnovat zvláštní pozornost tarifům, které mohou být problematické vzhledem k tomu, že diskriminují, jsou příliš vysoké nebo omezují přepravu vzhledem ke zneužití dominantního postavení nebo jsou uměle nízké či kořistnické povahy.

(3) Tarify budou předloženy určeným leteckým podnikem ke schválení nejpozději čtrnáct (14) dnů před navrhovaným dnem jejich zavedení. Letecké úřady mohou schválit anebo neschválit tarify předložené pro jednosměrné, zpáteční nebo okružní přepravy mezi územími států obou smluvních stran, které začínají na území jejich státu. V případě nesouhlasu předají oznámení o nesouhlasu leteckému úřadu druhé smluvní strany a žádajícímu leteckému podniku co možná nejdříve, ale nejpozději do čtrnácti (14) dnů po obdržení žádosti.

(4) Žádný z leteckých úřadů neučiní jednostrannou akci, aby zamezil zavedení navržených tarifů nebo prolongace platných tarifů mezi územími států obou smluvních stran pro přepravu, která začíná na území státu druhé smluvní strany.

(5) Určený letecký podnik jedné smluvní strany oznámí leteckému úřadu druhé smluvní strany na jeho žádost tarify pro přepravu začínající na území této druhé smluvní strany po stanovených linkách do třetích zemí.

(6) Nehledě na výše uvedený odstavec 4, když se letecký úřad kterékoli smluvní strany domnívá, že tarify pro přepravu na území jeho státu spadají do kategorií popsaných výše v odstavci 2, předá oznámení o nesouhlasu leteckému úřadu druhé smluvní strany co nejdříve bude možno, ale nejpozději do čtrnácti (14) dnů po obdržení předloženého tarifu.

(7) Letecké úřady každé smluvní strany mohou požadovat konzultace týkající se jakéhokoli tarifu, který byl předmětem nesouhlasu. Takové konzultace se budou konat nejpozději do třiceti (30) dnů po obdržení žádosti. Pokud smluvní strany dosáhnou dohody, bude každá smluvní strana usilovat, aby tato dohoda byla uvedena v účinnost. Pokud není dosažena dohoda, převáží rozhodnutí smluvní strany, na jejímž území přeprava začíná.

(8) Pro přepravu mezi územími států smluvních stran povolí letecké úřady určenému leteckému podniku druhé smluvní strany, aby se cenově vyrovnal jakémukoli tarifu mezi stejným párem míst, schválenému pro dané období k používaní leteckému podniku kterékoli smluvní strany nebo třetího státu.

Článek 15

(Kapacita)

(1) Kapacita nabízená určenými leteckými podniky na dohodnutých službách bude schválena leteckými úřady obou smluvních stran podle zásady slušných a stejných příležitostí vůči určeným leteckým podnikům obou smluvních stran.

(2) Při provozování dohodnutých služeb budou určené letecké podniky každé smluvní strany brát v úvahu zájmy určených leteckých podniků druhé smluvní strany, aby nedošlo k nevhodnému ovlivňování služeb, které tyto podniky zajišťují na zcela nebo zčásti shodných linkách.

(3) Dohodnuté služby provozované určenými leteckými podniky smluvních stran budou v úzkém vztahu k požadavkům veřejnosti na dopravu na stanovených linkách a budou mít za přednostní cíl poskytnout při přiměřeném využití prostoru kapacitu odpovídající současným a rozumně očekávaným požadavkům na přepravu cestujících a/nebo zboží včetně poštovních zásilek pocházejících z nebo určených pro území státu smluvní strany, která určila letecký podnik. Zabezpečení přepravy cestujících a/nebo zboží včetně poštovních zásilek jak naložených, tak vyložených v těch místech stanovených linek, která se nacházejí na územích jiných států než toho, který určil letecký podnik, bude provedeno v souladu s obecnými zásadami, že kapacita bude ve vztahu k:

(a) dopravním požadavkům na území a z území státu smluvní strany, která určila letecký podnik;

(b) dopravním požadavkům oblasti, kterou je dohodnutá služba vedena, po přihlédnutí k jiným dopravním službám provozovaným leteckými podniky států této oblasti; a

(c) požadavkům vyplývajícím z letového provozu leteckých podniků.

Článek 16

(Letové řády)

(1) Letecký podnik určený jednou smluvní stranou předloží nejméně čtyřicet pět (45) dnů před zamýšleným zahájením služeb leteckému úřadu druhé smluvní strany ke schválení letový řád uvádějící počet frekvencí, typ letadla, časy, cestovní uspořádání a počet míst nabízených veřejnosti a období platnosti letového řádu.

(2) Pokud určený letecký podnik požaduje provozovat doplňkové lety k letům uvedeným v letových řádech, dohodne takové lety s určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany. V případě, že mezi určenými leteckými podniky nemůže být dosaženo dohody, bude záležitost řešena s leteckým úřadem smluvní strany přijímající doplňkový let.

(3) Jakékoli následné změny schváleného letového řádu určeného leteckého podniku jedné smluvní strany, s výjimkou změny typu letadla z provozních důvodů, budou předloženy ke schválení leteckému úřadu druhé smluvní strany.

Článek 17

(Zastoupení leteckého podniku)

(1) Určenému leteckému podniku jedné smluvní strany bude povoleno vyslat a mít na území státu druhé smluvní strany svého zástupce a obchodní, technický a jiný odborný personál přiměřeně potřebný k provozování dohodnutých služeb.

(2) Zástupce a personál uvedený v odstavci 1 tohoto článku budou podléhat právním předpisům platným na území státu této druhé smluvní strany.

(3) Určeným leteckým podnikům obou smluvních stran bude, podle právních předpisů platných na příslušném území, dovoleno zřizovat na území státu druhé smluvní strany kancelář nebo kanceláře na podporu letecké dopravy a k prodeji leteckých dopravních služeb.

Článek 18

(Poskytování údajů)

Letecký úřad každé smluvní strany na požádání poskytne nebo zajistí, aby jím určený letecký podnik poskytl leteckému úřadu druhé smluvní strany periodické statistické údaje nebo jiné podobné údaje týkající se přepravy uskutečněné určeným leteckým podnikem na linkách stanovených v této dohodě, které mohou být rozumně požadovány za účelem přezkoumání provozu dohodnutých služeb.

Článek 19

(Konzultace)

(1) Letecké úřady obou smluvních stran budou v duchu úzké spolupráce čas od času ve spojení, které se může uskutečnit jednáním nebo písemně, aby zajistily úzkou spolupráci ve všech záležitostech ovlivňujících provádění této dohody.

(2) Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace ke kterémukoli problému týkajícímu se této dohody. Tyto konzultace budou zahájeny ve lhůtě šedesáti (60) dnů ode dne, kdy druhá smluvní strana obdrží žádost, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak.

Článek 20

(Změny)

(1) Jestliže kterákoli ze smluvních stran považuje za žádoucí změnit jakékoli ustanovení této dohody, vstoupí tato změna, jestliže je dohodnuta mezi smluvními stranami, v platnost po potvrzení výměnou diplomatických not.

(2) Změny v Příloze k této dohodě budou dohodnuty přímo mezi leteckými úřady smluvních stran. Budou prozatímně prováděny ode dne dohodnutého těmito úřady a vstoupí v platnost po potvrzení výměnou diplomatických not.

(3) Jestliže vstoupí v platnost obecná mnohostranná úmluva o mezinárodní letecké dopravě dotýkající se vztahů mezi oběma smluvními stranami, bude tato dohoda pozměněna tak, aby odpovídala ustanovením takové mnohostranné úmluvy v rozsahu, ve kterém byla ustanovení této mnohostranné úmluvy přijata oběma smluvními stranami.

Článek 21

(Řešení sporů)

Jakýkoliv spor vyplývající z výkladu nebo provádění této dohody nebo její Přílohy bude řešen přímým jednáním mezi leteckými úřady smluvních stran. Pokud letecké úřady nedosáhnou dohody, bude spor mezi smluvními stranami řešen diplomatickou cestou.

Článek 22

(Registrace)

Tato dohoda a jakékoli její následné změny budou registrovány u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 23

(Ukončení platnosti)

(1) Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou.

(2) Kterákoli smluvní strana může kdykoli oznámit písemně diplomatickou cestou druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost této dohody. Takové oznámení bude zároveň zasláno generálnímu tajemníkovi Mezinárodní organizace pro civilní letectví. Platnost Dohody v takovém případě skončí dvanáct (12) měsíců po dni obdržení oznámení druhou smluvní stranou, nebude-li před uplynutím tohoto období oznámení o ukončení vzato zpět na základě dohody mezi smluvními stranami. V případě, že chybí potvrzení o obdržení druhou smluvní stranou, bude oznámení považováno za doručené čtrnáct (14) dnů poté, kdy bylo oznámení obdrženo generálním tajemníkem Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 24

(Vstup v platnost)

(1) Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny diplomatických not, kterými každá smluvní strana sdělí druhé smluvní straně, že náležitosti vyžadované ústavou pro vstup Dohody v platnost byly splněny. Dnem výměny je míněno datum doručení pozdější z těchto dvou not.

(2) Tato dohoda bude předběžně prováděna ode dne podpisu.


Dáno v Brně dne 23. října 1997 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, slovenském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu bude rozhodující anglické znění.

Za vládu České republiky
Ing. Martin Říman v. r.
ministr dopravy a spojů

Za vládu Slovenské republiky
Ján Jasovský v. r.
ministr dopravy, pošt a telekomunikací


PŘÍLOHA

k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o letecké dopravě

ODDÍL I

Určený letecký podnik nebo podniky České republiky jsou oprávněny provozovat dohodnuté služby na následujících stanovených linkách:

Místa v České republiceMísta ve Slovenské republiceMísta za
počáteční místa a další místakterékoli místo nebo místakterákoli místa za budou určena později

ODDÍL II

Určený letecký podnik nebo podniky Slovenské republiky jsou oprávněny provozovat dohodnuté služby na následujících stanovených linkách:

Místa ve Slovenské republiceMísta v České republiceMísta za
počáteční místa a další městakterékoli místo nebo místakterákoli místa za budou určena později

Poznámky k oddílům I a II:

1. Linky mohou být provozovány v obou směrech.

2. Určený letecký podnik může na kterémkoli nebo všech letech vynechat přistání v kterémkoli z výše uvedených míst na území svého státu nebo v místech za, jestliže dohodnuté služby na těchto linkách začínají v místě na území státu smluvní strany, která letecký podnik určila.

3. Určené letecké podniky obou smluvních stran budou mít přepravní práva 5. svobody a 7. svobody*) do míst za. Tato přepravní práva 5. a 7. svobody nebudou vykonávána na úsecích provozovaných v daném období leteckým podnikem druhé smluvní strany na základě přepravních práv 3. a 4. svobody. Jestliže v průběhu provozního období zahájí na lince provoz dopravce smluvní strany s právy 3. a 4. svobody, přestanou být vykonávána určeným leteckým podnikem první smluvní strany přepravní práva 5. a 7. svobody na konci takového provozního období.

Toto omezení může být zrušeno

a) pokud se letecké úřady obou smluvních stran dohodnou zrušit toto omezení; nebo

b) pokud příslušné letecké podniky obou smluvních stran uzavřou obchodní dohodu, která podléhá schválení leteckými úřady obou smluvních stran.

4. Letecké úřady obou smluvních stran se mohou dohodnout, že linka určeného leteckého podniku jedné smluvní strany bude začínat na území druhé smluvní strany.

ODDÍL III

Kapacita

Na jednotlivých linkách provozovaných určenými leteckými dopravci obou smluvních stran mezi územími států obou smluvních stran srovnatelnými typy letadel bude nabízená sedačková kapacita v rozmezí od 40 do 60 %.

Pokud určené letecké podniky dosáhnou dohody o obchodní spolupráci při provozování těchto linek, nebude toto omezení uplatňováno.

Linky provozované určeným dopravcem jen jedné smluvní strany nepodléhají kapacitnímu omezení.

ODDÍL IV

Společné označování linek a vyblokování kapacit

1. Určený letecký podnik jedné smluvní strany může vstoupit do ujednání o společném označování linek (code sharing) a o vyblokování kapacit (blocked space) s určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany v rozsahu 3. a 4. svobody.

2. Ujednání o společném označování linek (code sharing) a o vyblokování kapacit (blocked space) určeného leteckého podniku jedné smluvní strany s určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany zahrnující právo 5. svobody podléhá schválení leteckého úřadu příslušného pro poskytnutí práva 5. svobody.

3. Ujednání o společném označování linek (code sharing) a o vyblokování kapacit (blocked space) určeného leteckého podniku jedné smluvní strany s dopravcem třetího státu podléhá schválení leteckého úřadu druhé smluvní strany.

4. Třístranné ujednání o společném označování linek (code sharing) na jedné lince provozované určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany přes území druhé smluvní strany podléhá projednání leteckých úřadů obou smluvních stran, přičemž je možno předpokládat případnou účast leteckého úřadu třetí strany.
Změny a doplnění výše uvedených zásad o společném označování linek (code sharing) a o vyblokování kapacit (blocked space) spadají do pravomoci leteckých úřadů v závislosti na světovém vývoji regulace této nové formy spolupráce.

ODDÍL V

Kabotáž

Na základě odstavce 4 článku 2 této dohody právo kabotáže na území jedné smluvní strany bude povoleno leteckým úřadem této smluvní strany v případech, kdy na daném úseku v příslušném období a provozním dnu není pravidelné spojení provozováno leteckým podnikem registrovaným v této smluvní straně.

ODDÍL VI

Regionální letecké služby do třetích zemí

Letecké úřady obou smluvních stran budou s porozuměním posuzovat zřízení pravidelných regionálních leteckých služeb leteckými podniky obou smluvních stran při použití letadel o kapacitě nepřesahující 70 míst pro cestující z kteréhokoli bodu na území jedné smluvní strany do regionálních bodů v zemích Evropské unie a do bodů v ostatních evropských státech, které nejsou hlavními městy, přes kterýkoli bod na území státu druhé smluvní strany. Práva třetí, čtvrté a páté svobody na regionálních linkách podléhají schválení leteckými úřady.

ODDÍL VII

Nepravidelná doprava

Letecké podniky každé smluvní strany budou mít po schválení leteckým úřadem druhé smluvní strany:

(a) právo nepravidelné přepravy cestujících, zavazadel a/nebo zboží mezi bodem nebo body na území státu smluvní strany, která určila letecký podnik, a kterýmkoli bodem nebo body na území státu druhé smluvní strany do doby, než bude mezi příslušným párem bodů zahájen pravidelný provoz;

(b) právo nepravidelné přepravy cestujících, zavazadel a/nebo zboží mezi kterýmkoli bodem na území státu smluvní strany, která určila letecký podnik, a body v třetích zemích stanovených pro nepravidelnou dopravu dohodou leteckých úřadů obou smluvních stran s tím, že v mezilehlém bodě na území státu druhé smluvní strany je možno:

i. přerušit let nebo cestu cestujících bez časového omezení;

ii. doplnit cestující a zboží podle pravidel druhé smluvní strany o charterové způsobilosti o cestující a zboží začínající cestu na území státu druhé smluvní strany a určené pro body v třetích zemích.

Toto ustanovení bodu (b) se vztahuje na přepravy v obou směrech.

(c) Právo nepravidelné přepravy cestujících, zavazadel a/nebo zboží mezi kterýmkoli bodem na území státu druhé smluvní strany a body v třetích zemích na základě požadavků uživatelů letecké dopravy.

Poznámky pod čarou

*) Pro účely této dohody právo 7. svobody je právo určeného leteckého podniku druhé smluvní strany nakládat a/nebo vykládat cestující, zavazadla, zboží a poštu na území první smluvní strany při letech začínajících na území první smluvní strany a určených do třetích zemí a naopak.

Přesunout nahoru