Objednat předplatné
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 71/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o leteckých službách

Datum vyhlášení 07.08.2001
Uzavření smlouvy 20.09.1997
Platnost od 27.05.1998
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

71

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. září 1997 byla v Ammánu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o leteckých službách.

Dohoda se na základě svého článku 18 odst. 2 předběžně prováděla ode dne podpisu a na základě ustanovení odstavce 1 téhož článku vstoupila v platnost dne 27. května 1998.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o leteckých službách

Vláda České republiky a vláda Jordánského hášimovského království (dále jen „smluvní strany“),

jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944, a

vedeny přáním sjednat Dohodu, doplňující uvedenou Úmluvu, za účelem rozvoje leteckých služeb mezi a za územími svých států,

se dohodly takto:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody, pokud z textu nevyplývá jinak:

a) výraz „Úmluva“ znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví, otevřenou k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944, a zahrnuje jakoukoli přílohu přijatou podle článku 90 této úmluvy a jakoukoli změnu příloh Úmluvy podle článků 90 a 94, pokud byly tyto přílohy a změny přijaty oběma smluvními stranami,

b) výraz „letecký úřad“ znamená v případě vlády České republiky Ministerstvo dopravy a spojů a v případě vlády Jordánského hášimovského království Úřad civilního letectví/Ministerstvo dopravy anebo kterýkoli jiný orgán právně zmocněný vykonávat funkce uvedených leteckých úřadů,

c) výraz „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, který byl určen a oprávněn podle článku 3 této dohody,

d) výraz „území“ ve vztahu ke státu znamená pevninu a k ní přiléhající výsostné vody pod svrchovaností tohoto státu,

e) výraz „letecká dopravní služba“ znamená leteckou službu prováděnou letadlem pro veřejnou přepravu cestujících, poštovních zásilek nebo zboží. Výrazy „mezinárodní letecká služba“, „letecké podniky“ a „přistání pro potřeby nikoli obchodní“ mají významy, které jsou pro ně příslušně stanoveny v článku 96 Úmluvy,

f) výraz „vybavení letadla“, „zásoby letadla“ a „náhradní díly“ mají významy, které jsou pro ně příslušně stanoveny v příloze 9 k Úmluvě,

g) výraz „kapacita“ ve vztahu k „letadlu“ znamená užitečné zatížení (náklad) tohoto letadla na lince nebo části linky,

h) výraz „kapacita“ ve vztahu k „dohodnuté službě“ znamená kapacitu letadla používaného při takové službě násobenou počtem frekvencí prováděných tímto letadlem za dané období na lince nebo úseku linky,

i) výraz „Příloha“ znamená Přílohu k této dohodě a její změny provedené v souladu s ustanoveními článku 13 této dohody. Příloha tvoří nedílnou součást této dohody a všechny odkazy na Dohodu zahrnují Přílohu, není-li výslovně dohodnuto jinak.

Článek 2

Poskytnutí práv

(1) Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená v této dohodě za účelem zřízení a provozování leteckých dopravních služeb na linkách určených v souladu s Přílohami k této dohodě; takové služby a linky jsou dále nazývány „dohodnuté služby“ a „stanovené linky“. Letecký podnik určený každou smluvní stranou bude pro letecké služby využívat následující práva:

a) létat bez přistání přes území státu druhé smluvní strany,

b) přistávat na území státu druhé smluvní strany pro potřeby nikoli obchodní, a

c) přistávat na uvedeném území v místech na určených linkách za účelem vykládky a nakládky cestujících, zboží a poštovních zásilek pocházejících z nebo určených pro území státu druhé smluvní strany nebo třetího státu.

(2) Nic v odstavci 1 tohoto článku nemůže být považováno za udělení práva určenému leteckému podniku jedné smluvní strany nakládat na území státu druhé smluvní strany cestující, zboží a poštovní zásilky přepravované za úplatu nebo nájemné a určené pro jiné místo na území státu této druhé smluvní strany.

Článek 3

Určení a oprávnění

(1) Každá smluvní strana bude mít právo určit druhé smluvní straně písemně prostřednictvím leteckého úřadu jeden nebo více leteckých podniků za účelem provozování dohodnutých služeb na stanovených linkách.

(2) Po obdržení takového určení udělí druhá smluvní strana podle ustanovení odstavců 4 a 5 tohoto článku určenému leteckému podniku nebo podnikům neprodleně potřebná provozní oprávnění.

(3) Každá smluvní strana bude mít právo odvolat písemným oznámením druhé smluvní straně určení leteckého podniku a určit jiný letecký podnik.

(4) Letecký úřad jedné smluvní strany může požádat letecký podnik určený druhou smluvní stranou, aby mu prokázal, že je schopen plnit podmínky stanovené právními předpisy, které tento úřad normálně a rozumně uplatňuje na provozování mezinárodních leteckých dopravních služeb v souladu s ustanoveními Úmluvy.

(5) Každá smluvní strana bude mít právo odmítnout udělit provozní oprávnění uvedené v odstavci 2 tohoto článku nebo uložit takové podmínky, které považuje za nezbytné pro výkon práv uvedených v článku 2 této dohody určeným leteckým podnikem v kterémkoli případě, není-li tato smluvní strana přesvědčena, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola tohoto leteckého podniku patří smluvní straně, která letecký podnik určila, nebo jejím občanům.

(6) Jakmile byl letecký podnik určen a oprávněn, může kdykoli začít provozovat dohodnuté služby za předpokladu, že jsou schváleny letové řády uvedené v článku 4 odst. 4 a že pro tyto služby platí tarify stanovené podle ustanovení článku 10 této dohody.

(7) Každá smluvní strana bude mít právo pozastavit leteckému podniku výkon práv uvedených v článku 2 odst. 1 této dohody nebo uložit pro využívání těchto práv leteckým podnikem takové podmínky, které považuje za nezbytné v případě, když letecký podnik nepostupuje v souladu s právními předpisy státu smluvní strany poskytující tato práva nebo nemůže prokázat, že podstatná část vlastnictví a skutečné vedení patří smluvní straně, která určila letecký podnik, nebo občanům jejího státu nebo práva jiným způsobem neprovozuje v souladu se stanovenými podmínkami nebo podle této dohody, pokud je okamžité pozastavení nebo uložení podmínek nezbytné k prevenci dalšího porušování právních předpisů. Toto právo bude uplatněno pouze po konzultacích s druhou smluvní stranou. V tomto případě budou konzultace zahájeny do dvaceti (20) dnů od data žádosti o konzultace předložené kteroukoli smluvní stranou.

Článek 4

Kapacita

(1) Letecké podniky obou smluvních stran budou mít řádnou a stejnou příležitost provozovat dohodnuté služby na určených linkách mezi příslušnými územími států smluvních stran.

(2) Při provozování dohodnutých služeb budou letecké podniky každé smluvní strany brát v úvahu zájmy leteckých podniků druhé smluvní strany, aby nedošlo k nevhodnému ovlivňování služeb, které tyto podniky zajišťují na zcela nebo zčásti shodných linkách.

(3) Dohodnuté služby provozované určenými leteckými podniky smluvních stran budou v úzkém vztahu k požadavkům veřejnosti na dopravu na stanovených linkách a budou mít za přednostní cíl poskytnout při přiměřeném využití prostoru kapacitu odpovídající současným a rozumně očekávaným požadavkům na přepravu cestujících, zboží a poštovních zásilek z nebo na území státu smluvní strany, která určila letecký podnik. Zajištění přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek naložených a vyložených v místech na stanovených linkách na územích jiných států než toho, který určil letecký podnik, bude provedeno v souladu s obecnými zásadami, že kapacita bude ve vztahu k:

a) dopravním požadavkům na území a z území státu smluvní strany, jež určila letecký podnik,

b) dopravním požadavkům oblasti, kterou prolétává letecký podnik, po přihlédnutí k provozním službám provozovaným leteckými podniky jiných států této oblasti, a

c) požadavkům vyplývajícím z provozu leteckých podniků.

(4) Frekvance a letové řády pro provozování dohodnutých služeb budou stanoveny po vzájemné dohodě dvou určených leteckých podniků a předloženy leteckým úřadům ke schválení nejpozději třicet (30) dní před jejich vstupem v platnost. V případě, že takové dohody mezi dvěma určenými leteckými podniky nebude dosaženo, bude záležitost postoupena leteckým úřadům smluvních stran.

Článek 5

Právní předpisy a postupy

(1) Pokud se týká vstupu, pobytu nebo výstupu z území státu jedné smluvní strany, budou jeho právní předpisy a postupy o provozování a létání letadel dodržovat letecké podniky druhé smluvní strany.

(2) Právní předpisy a postupy jedné smluvní strany, týkající se vstupu, pobytu, průvozu nebo výstupu cestujících, posádek, zavazadel a zboží včetně poštovních zásilek z území jejího státu, jako jsou právní předpisy a postupy o vstupu, výstupu, pasech, clech, měnových a zdravotních nebo hygienických opatřeních, se budou vztahovat na cestující, posádky, zavazadla, zboží a poštovní zásilky přepravované letadlem určeného leteckého podniku druhé smluvní strany při vstupu nebo výstupu nebo pobytu na území státu první smluvní strany.

(3) Při uplatňování svých celních, karanténních a podobných předpisů nebude žádná smluvní strana dávat přednost svým vlastním nebo kterýmkoli jiným leteckým podnikům před leteckým podnikem druhé smluvní strany provozujícím podobné mezinárodní letecké dopravní služby.

Článek 6

Uznávání osvědčení a průkazů

(1) Osvědčení o letové způsobilosti, osvědčení o kvalifikaci a průkazy, vydané nebo potvrzené jednou ze smluvních stran a stále platné, budou uznány druhou smluvní stranou za platné pro provozování dohodnutých služeb za předpokladu, že tato osvědčení nebo průkazy alespoň odpovídají nebo nejsou přísnější než minimální normy stanovené Úmluvou.

(2) Každá smluvní strana si však vyhrazuje právo odmítnout uznat jako platné pro účely letů nad územím svého státu osvědčení o kvalifikaci a průkazy vydané druhou smluvní stranou nebo třetím státem občanům jejího státu.

Článek 7

Ochrana civilního letectví

(1) Smluvní strany si navzájem potvrzují v souladu se svými právy a závazky podle mezinárodního práva, že jejich vzájemný závazek chránit bezpečnost civilního letectví před nezákonnými činy tvoří nedílnou součást této dohody.

(2) Bez omezení svých práv a závazků podle mezinárodního práva budou smluvní strany jednat zejména v souladu s ustanoveními Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, podepsané v Tokiu dne 14. září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsané v Haagu dne 16. prosince 1970, Úmluvy o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Montrealu dne 23. září 1971, a Protokolu o potlačení protiprávních činů násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, podepsaného v Montrealu dne 24. února 1988, a kterékoli jiné mnohostranné dohody upravující ochranu civilního letectví, která je závazná pro obě smluvní strany.

(3) Smluvní strany si na požádání vzájemně poskytnou veškerou nutnou pomoc k zabránění činům nezákonného zmocnění se civilních letadel a jiným nezákonným činům proti bezpečnosti těchto letadel, jejich cestujících a posádek, letišť a leteckých navigačních zařízení a jakémukoli jinému ohrožení bezpečnosti civilního letectví.

(4) Smluvní strany budou jednat v souladu s ustanoveními o ochraně civilního letectví, stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví a označenými jako Přílohy k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví, v rozsahu, v němž jsou tato bezpečnostní opatření použitelná vůči smluvním stranám, budou vyžadovat, aby provozovatelé letadel jejich registrace nebo provozovatelé letadel, kteří mají hlavní sídlo obchodní činnosti nebo stálé sídlo na území jejich států, jednali v souladu s takovými ustanoveními o ochraně civilního letectví.

(5) Každá smluvní strana souhlasí s tím, že může být požadováno, aby její provozovatelé letadel dodržovali ustanovení o ochraně civilního letectví uvedená výše v odstavci 4 a vyžadovaná druhou smluvní stranou pro vstup, výstup a pobyt na území jejího státu. Každá strana zajistí, že na území jejího státu budou účinně uplatňována odpovídající opatření k ochraně letadel a kontrole cestujících, posádek, příručních zavazadel, zapsaných zavazadel, zboží a palubních zásob před nastupováním a nakládáním a v jejich průběhu.

(6) Každá smluvní strana bude s porozuměním posuzovat jakýkoli požadavek druhé smluvní strany na přiměřená bezpečnostní opatření za účelem čelit určité hrozbě.

(7) Každá smluvní strana bude s porozuměním posuzovat jakoukoli žádost druhé smluvní strany přistoupit na vzájemný organizační mechanismus, aby letecký úřad jedné smluvní strany mohl na území státu druhé smluvní strany zhodnotit bezpečnostní opatření, která učinili provozovatelé letadla, pokud jde o lety směřující na území státu první smluvní strany.

(8) Dojde-li ke spáchání činu nebo hrozbě spáchání činu nezákonného zmocnění se civilního letadla nebo jiného nezákonného činu proti bezpečnosti takového letadla, jeho cestujících a posádky, letišť nebo navigačních zařízení, pomohou si smluvní strany vzájemně usnadňováním předávání zpráv a jinými příslušnými opatřeními směřujícími k rychlému a bezpečnému ukončení takového činu nebo hrozby.

(9) Má-li smluvní strana opodstatněné důvody domnívat se, že se druhá smluvní strana odchýlila od ustanovení tohoto článku, může první smluvní strana požádat o neodkladné konzultace s druhou smluvní stranou.

Článek 8

Celní dávky a jiné poplatky

(1) Každá smluvní strana osvobodí na základě reciprocity určený letecký podnik druhé smluvní strany od dovozních omezení, cla, inspekčních poplatků a jiných celostátních a místních dávek a poplatků, pokud jde o letadla, pohonné hmoty, mazadla, spotřebitelný technický materiál, náhradní díly včetně motorů, obvyklé vybavení letadla, zásoby letadla a potraviny (včetně alkoholu, tabáku, nápojů a jiných výrobků určených v omezeném množství k prodeji cestujícím v průběhu letu) a jiné věci, které jsou určeny k použití výhradně s provozem nebo obsluhou letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany provozujícího dohodnuté služby, stejně jako tiskopisy letenek, leteckých nákladních listů, jakýkoli tištěný materiál nesoucí znaky společnosti a obvyklý propagační materiál bezplatně rozšiřovaný tímto určeným leteckým podnikem.

(2) Osvobození udělená podle tohoto článku se budou vztahovat na věci uvedené v odstavci 1 tohoto článku:

a) dovezené na území státu jedné smluvní strany určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany nebo jeho jménem,

b) ponechané na palubě letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany od příletu do odletu z území státu druhé smluvní strany, a

c) naložené na palubu letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany a určené k použití při provozování dohodnutých služeb, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto věci používány nebo zcela či zčásti spotřebovány na území státu smluvní strany, která poskytuje výjimku, za předpokladu, že takové položky nebudou zcizovány na území státu této smluvní strany.

(3) Obvyklé palubní vybavení letadla, stejně jako materiál a zásoby obvykle uložené na palubě letadla určeného leteckého podniku kterékoli smluvní strany mohou být vyloženy na území státu druhé smluvní strany pouze se souhlasem celních orgánů na tomto území. V takovém případě mohou být uloženy pod celním dohledem těchto celních orgánů do doby, než budou znovu vyvezeny, nebo s nimi bude naloženo jinak v souladu s celními předpisy.

(4) Osvobození poskytnutá tímto článkem, pokud jde a spotřebitelný technický materiál, náhradní díly včetně motorů a obvyklé palubní vybavení, se budou vztahovat i na situace, kdy určený letecký podnik kterékoli smluvní strany vstoupí v ujednání s jiným leteckým podnikem či podniky o zápůjčce nebo přenechání na území státu druhé smluvní strany za předpokladu, že takové jiné letecké podniky požívají stejná osvobození od druhé smluvní strany.

(5) Každá smluvní strana poskytne na základě reciprocity osvobození od daně z přidané hodnoty nebo podobné nepřímé daně u služeb a zboží dodávaných kterémukoli leteckému podniku určenému druhou smluvní stranou, používanými za účelem provozu jeho mezinárodních leteckých dopravních služeb. Tato daňová úleva může být provedena formou osvobození nebo refundace.

Článek 9

Průvoz

Cestující, zavazadla a zboží v průvozu přes území státu smluvní strany neopouštějící část letiště určenou k tomuto účelu budou podrobeni - vyjma ustanovení o ochraně civilního letectví uvedených v článku 8 této dohody a úkolu zabránit přepravě narkotik a psychotropních látek - jen zjednodušené kontrole. Zavazadla a zboží v průvozu budou osvobozeny od celních a jiných poplatků.

Článek 10

Tarify

(1) Tarify používané leteckým podnikem jedné smluvní strany pro přepravu na nebo z území státu druhé smluvní strany budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude náležitě přihlédnuto ke všem činitelům připadajícím v úvahu, včetně nákladů na provoz, přiměřeného zisku a povahy služeb.

(2) Tarify uvedené v odstavci 1 tohoto článku dohodnou určené letecké podniky obou smluvních stran.

(3) Letecké úřady obou smluvních stran budou považovat za nepřijatelné tarify, které jsou nepřiměřeně diskriminující, nepřiměřeně vysoké nebo omezující přepravu vzhledem ke zneužití dominantního postavení nebo uměle nízké vzhledem k přímé nebo nepřímé dotaci či podpoře nebo jsou kořistnické povahy.

(4) Dohody podle odstavce 2 výše mohou být - je-li to možné - dosaženy mechanismem Mezinárodní organizace pro civilní letectví pro stanovení sazby nebo jiným mnohostranným způsobem pro stanovení tarifů.

(5) Takto dohodnuté tarify budou nejpozději třicet (30) dní před navrhovaným dnem zavedení předloženy ke schválení leteckým úřadům smluvních stran, ve zvláštních případech může být tato lhůta se souhlasem uvedených úřadů zkrácena.

(6) Nemohou-li se určené letecké podniky dohodnout na některém z těchto tarifů nebo nemůže-li být tarif stanoven v souladu s odstavcem 2 tohoto článku nebo oznámí-li v průběhu prvních 15 dnů z třicetidenní lhůty uvedené v odstavci 1 tohoto článku jedna smluvní strana druhé smluvní straně svůj nesouhlas s kterýmkoli tarifem dohodnutým v souladu s ustanoveními odstavce 2 tohoto článku, budou letecké úřady smluvních stran usilovat o dohodu o tarifech.

(7) Nemohou-li se letecké úřady smluvních stran dohodnout o schválení kterýchkoli tarifů předložených jim podle odstavce 4 tohoto článku nebo na stanovení kterýchkoli tarifů podle odstavce 5, bude spor řešen v souladu s ustanoveními článku 14 této dohody.

(8) Žádný tarif podle ustanovení odstavce 4 tohoto článku nevstoupí v platnost, jestliže nebyl schválen leteckým úřadem každé smluvní strany.

(9) Tarify stanovené v souladu s ustanoveními tohoto článku zůstanou v platnosti, dokud nebudou stanoveny nové tarify podle ustanovení tohoto článku.

(10) Letecký úřad každé smluvní strany bude oprávněn vyšetřovat porušování tarifů a prodejních podmínek kterýmkoli leteckým podnikem, zprostředkovatelem pro přepravu cestujících nebo zboží, organizátorem zájezdů nebo zasilatelem.

Článek 11

Prodej služeb a převod finančních prostředků

(1) Na základě příslušných oprávnění podle příslušných právních předpisů bude mít určený letecký podnik jedné smluvní strany právo volně prodávat své letecké dopravní služby na území státu druhé smluvní strany buď přímo, nebo prostřednictvím svých zprostředkovatelů a kterákoli osoba bude moci volně zakoupit tuto přepravu v místní měně nebo v kterékoli volně směnitelné měně uznané devizovými předpisy platnými na tomto území.

(2) Určené letecké podniky smluvních stran budou mít právo přepočítat a převést ve volně směnitelné měně na území svého státu přebytek příjmů nad místními výdaji získaný na území státu druhé smluvní strany. Přepočet a převod bude uskutečněn bez omezení podle převládajícího kurzu pro tyto transakce platného v den převodu. Skutečný převod bude proveden neprodleně a nebude podléhat jakýmkoli poplatkům s výjimkou obvyklých poplatků vybíraných bankami za služby při těchto transakcích.

(3) V případě, že budou platby mezi smluvními stranami upraveny zvláštní dohodou, bude použita tato dohoda.

Článek 12

Zastoupení leteckého podniku

(1) Určený letecký podnik jedné smluvní strany na základě reciprocity bude mít právo vyslat a udržovat na území státu druhé smluvní strany svého zástupce a obchodní, technický a jiný odborný personál přiměřeně potřebný k provozování dohodnutých služeb.

(2) Zástupce a personál budou podléhat právním předpisům platným na území státu druhé smluvní strany.

(3) Určené letecké podniky obou smluvních stran budou mít - podle právních předpisů platných na příslušném území - právo zřizovat na území státu druhé smluvní strany kancelář nebo kanceláře na podporu letecké dopravy a k prodeji leteckých dopravních služeb.

Článek 13

Konzultace a změny

(1) Letecké úřady smluvních stran budou v duchu úzké spolupráce čas od času ve spojení, které se může uskutečnit jednáním nebo písemně, aby zajistily úzkou spolupráci ve všech záležitostech, které ovlivňují provádění této dohody.

(2) Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace k jakémukoli problému týkajícímu se této dohody. Takové konzultace budou zahájeny do šedesáti (60) dnů ode dne doručení žádosti druhé smluvní straně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

(3) Považuje-li kterákoli ze smluvních stran za žádoucí změnit některé ustanovení této dohody, vstoupí tato změna - byla-li dohodnuta mezi smluvními stranami - v platnost po potvrzení výměnou diplomatických not. Dnem výměny not bude den doručení pozdější z těchto dvou not.

(4) Změny Přílohy k této dohodě mohou být dohodnuty přímo mezi leteckými úřady smluvních stran. Budou prozatímně prováděny ode dne dohodnutého těmito úřady a vstoupí v platnost po potvrzení výměnou diplomatických not.

(5) Vstoupí-lí v platnost obecná mnohostranná úmluva o mezinárodní letecké dopravě dotýkající se vztahů mezi smluvními stranami, bude tato dohoda pozměněna tak, aby odpovídala ustanovením takové mnohostranné úmluvy v rozsahu, ve kterém byla tato ustanovení přijata oběma smluvními stranami.

Článek 14

Řešení sporů

(1) Dojde-li mezi smluvními stranami k jakémukoli sporu o výklad nebo provádění této dohody, vynasnaží se ho smluvní strany nejprve řešit vzájemným jednáním.

(2) Nepodaří-li se smluvním stranám dosáhnout řešení jednáním, mohou se dohodnout o předání sporu k rozhodnutí některé osobě nebo orgánu pro - podle toho, jak se dohodnou - poradní posudek, nebo závazné rozhodnutí, anebo bude spor - nedohodnou-li se - předán k rozhodnutí soudu tří rozhodců, z nichž po jednom bude jmenovat každá smluvní strana a třetí bude určen těmito dvěma jmenovanými. Každá ze smluvních stran bude rozhodce jmenovat do šedesáti (60) dnů ode dne, kdy kterákoli smluvní strana obdržela diplomatickou cestou od druhé smluvní strany oznámení požadující rozhodnutí sporu v rozhodčím řízení takovým soudem a třetí rozhodce bude určen v další šedesáti (60) denní lhůtě. Nepodaří-li se kterékoli ze smluvních stran jmenovat rozhodce ve stanovené lhůtě nebo není-li třetí rozhodce určen ve stanovené lhůtě, může kterákoli smluvní strana požádat prezidenta Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví, aby jmenoval rozhodce podle potřeby. V takovém případě bude třetí rozhodce občanem třetího státu a bude předsedou rozhodčího soudu.

(3) Smluvní strany se podřídí rozhodnutí vydanému podle odstavce 2 tohoto článku.

(4) Každá smluvní strana uhradí náklady rozhodce a pomocného personálu, které jmenovala, a oběma smluvním stranám budou rovným dílem rozděleny všechny další výdaje zahrnuté v činnosti soudu, včetně výdajů předsedy.

(5) Pokud se jedna smluvní strana nebo určený letecký podnik této smluvní strany nepodrobí rozhodnutí podle tohoto článku, může druhá smluvní strana omezit, odmítnout nebo zrušit jakákoli práva, která byla první smluvní straně nebo určenému leteckému podniku nebo podnikům této smluvní strany poskytnuta podle této dohody.

Článek 15

Statistiky

Letecký úřad kterékoli smluvní strany poskytne leteckému úřadu druhé smluvní strany na jeho žádost takové statistické nebo jiné údaje, jež mohou být rozumně požadovány za účelem posouzení kapacity nabízené na dohodnutých službách určenými leteckými podniky smluvních stran.

Článek 16

Ukončení platnosti

(1) Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou.

(2) Kterákoli smluvní strana může kdykoli oznámit druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost této dohody; takové oznámení bude současně zasláno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. V takovém případě skončí platnost této dohody dvanáct (12) měsíců ode dne přijetí oznámení druhou smluvní stranou, nebude-li před uplynutím této lhůty vzato oznámení o ukončení platnosti po dohodě zpět. Chybí-li potvrzení o převzetí druhou smluvní stranou, bude oznámení považováno za přijaté čtrnáct (14) dnů poté, kdy bylo převzato Mezinárodní organizací pro civilní letectví.

Článek 17

Registrace

Tato dohoda a jakékoli její následné změny budou registrovány u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 18

Vstup v platnost

(1) Tato dohoda vstoupí definitivně v platnost dnem, kdy budou diplomatickou cestou vyměněny noty potvrzující, že byla schválena podle ústavních postupů států smluvních stran.

(2) Tato dohoda a její Přílohy budou předběžně prováděny ode dne podpisu.


Dáno v Ammánu dne 20. září 1997, ve dvou původních vyhotoveních v českém, arabském a anglickém jazyce, přičemž všechny texty jsou autentické. V případě rozdílností bude rozhodující anglický text.

Za vládu České republiky
Ing. Martin Říman v. r.
ministr dopravy a spojů

Za vládu Jordánského hášimovského království
Bassam Saket v. r.
ministr dopravy


PŘÍLOHA

SEZNAM LINEK

Oddíl I

1. Linky provozované určeným leteckým podnikem nebo leteckými podniky Jordánského hášimovského království:

Výchozí místaMezilehlá místaMísta určeníMísta za
místa v Jordánskubudou určena pozdějimísta v České republicebudou určena později

Oddíl II

1. Linky provozované určeným leteckým podnikem nebo leteckými podniky České republiky:

Výchozí místaMezilehlá místaMísta určeníMísta za
místa v České republicebudou určena pozdějimísta v Jordánskubudou určena později

Poznámky:

1. Určený letecký podnik nebo letecké podniky mohou při kterémkoli nebo všech letech vynechat přistání v kterémkoli z výše uvedených míst za předpokladu, že dohodnuté služby na těchto linkách začínají a končí na území státu této smluvní strany.

2. Výkon práv páté svobody některým určeným leteckým podnikem nebo určenými leteckými podniky podléhá dohodě leteckých úřadů obou smluvních stran.

Přesunout nahoru