Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 69/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností

Datum vyhlášení 03.08.2001
Uzavření smlouvy 19.09.2000
Platnost od 01.06.2001
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

69

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. září 2000 byla ve Vilniusu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 odst. 1 dne 1. června 2001.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU LITEVSKÉ REPUBLIKY O VZÁJEMNÉ OCHRANĚ UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ

Vláda České republiky a vláda Litevské republiky (dále jen „smluvní strany“),

berouce v úvahu potřebu smluvní úpravy týkající se vzájemné ochrany vyměňovaných utajovaných skutečností,

majíce v úmyslu zajistit bezpečnost všech utajovaných skutečností, které byly v souladu s vnitrostátními právními předpisy takto označeny a předány druhé smluvní straně v souladu s potřebami veřejné či státní správy nebo v rámci smluv o spolupráci, kontraktů či zakázek mezi institucemi, právnickými a fyzickými osobami obou států,

se dohodly takto:

Článek 1

Pojmy

(1) Pro účely této Dohody se pojmem „utajované skutečnosti“ rozumí informace nebo materiál, bez ohledu na jejich fyzickou formu či nosič, které je v souladu s vnitrostátními právními předpisy nutné utajit a chránit.

a) Pojem „informace“ znamená všechny druhy poznatků, které lze v jakékoliv formě předávat.

b) Pojem „materiál“ znamená všechny druhy předmětů včetně dokumentů a rovněž jakékoliv součásti strojního zařízení, jiného vybavení či zbraně, ať už vyrobené či v procesu výroby.

(2) „Určená osoba“ je osoba, která byla náležitě bezpečnostně prověřena, či osoba, k níž není ze zákona potřebné prověrku provádět, a která byla určena oprávněným orgánem svého státu k přístupu k utajovaným skutečnostem, či která je osobou určenou ze zákona. Určené osoby mají přístup k utajovaným skutečnostem pouze v případě, že se s nimi musí seznamovat v souvislosti s plněním svých úkolů.

(3) „Příslušnými úřady“ se pro účely této Dohody rozumí úřady států smluvních stran, které v souladu s vnitrostátními právními předpisy zajišťují ochranu utajovaných skutečností.

(4) „Třetí stranou“ se rozumí třetí stát, mezinárodní organizace či jiný třetí subjekt.

(5) „Kontrakt“ je právně závazná smlouva o poskytování zboží nebo služeb, která zahrnuje utajované skutečnosti.

(6) „Smluvní partner“ je právnická či fyzická osoba, která má právní způsobilost uzavřít kontrakt.

Článek 2

Porovnatelnost stupňů utajení

(1) V České republice jsou utajované skutečnosti označovány jako VYHRAZENÉ (RESTRICTED), DŮVĚRNÉ (CONFIDENTIAL), TAJNÉ (SECRET), PŘÍSNÉ TAJNÉ (TOP SECRET). V Litevské republice jsou utajované skutečnosti označovány jako RIBOTO NAUDOJIMO (RESTRICTED), KONFIDENCIALIAI (CONFIDENTIAL), SLAPTAI (SECRET), VISIŠKAI SLAPTAI (TOP SECRET).

(2) Česká smluvní strana bude chránit:

a) litevské utajované skutečnosti RIBOTO NAUDOJIMO jako české utajované skutečnosti VYHRAZENÉ,

b) litevské utajované skutečnosti KONFIDENCIALIAI jako české utajované skutečnosti DŮVĚRNÉ,

c) litevské utajované skutečnosti SLAPTAI jako české utajované skutečnosti TAJNÉ,

d) litevské utajované skutečnosti VISIŠKAI SLAPTAI jako české utajované skutečnosti PŘÍSNĚ TAJNÉ.

(3) Litevská smluvní strana bude chránit:

a) české utajované skutečnosti VYHRAZENÉ jako litevské utajované skutečnosti RIBOTO NAUDOJIMO,

b) české utajované skutečnosti DŮVĚRNÉ jako litevské utajované skutečnosti KONFIDENCIALIAI,

c) české utajované skutečnosti TAJNÉ jako litevské utajované skutečnosti SLAPTAI,

d) české utajované skutečnosti PŘÍSNĚ TAJNÉ jako litevské utajované skutečnosti VISIŠKAI SLAPTAI.

Článek 3

Označování stupňů utajení

(1) Předané utajované skutečnosti musí být příslušným úřadem státu příjemce anebo na jeho podnět označovány odpovídajícím vnitrostátním stupněm utajení v souladu s článkem 2 této Dohody.

(2) Stupně utajení změní nebo zruší příslušný úřad státu příjemce utajované skutečnosti jen na žádost příslušného úřadu státu původce. Změna nebo zrušení stupně utajení bude oznámeno příslušným úřadem státu původce příslušnému úřadu státu příjemce bezodkladně poté, co byla taková změna či zrušení stupně utajení provedeno.

Článek 4

Vnitrostátní opatření

(1) Smluvní strany učiní v rámci svých vnitrostátních právních předpisů všechna nezbytná opatření k zajištění ochrany utajovaných skutečností, které budou předávány podle této Dohody nebo se kterými se smluvní partner seznámí v souvislosti s kontraktem.

(2) Všechny utajované skutečnosti, které byly předány před vstupem této Dohody v platnost, budou chráněny podle jejích ustanovení.

(3) Smluvní strany nezpřístupní přijaté utajované skutečnosti žádné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu původce utajovaných skutečností. Předané utajované skutečnosti lze používat pouze pro daný účel a mohou být zpřístupňovány jen určeným osobám, které se s nimi musí seznamovat, aby mohly plnit svoje úkoly. Žádná jiná osoba není oprávněna k přístupu k utajovaným skutečnostem pouze na základě své hodnosti, funkce nebo osvědčení o bezpečnostní prověrce.

Článek 5

Provádění kontraktů

(1) Má-li být uzavřen kontrakt se smluvním partnerem registrovaným ve státě druhé smluvní strany, musí být od příslušného úřadu druhé smluvní strany předem získáno potvrzení o tom, že navrhovaný smluvní partner má bezpečnostní potvrzení odpovídající požadovanému stupni utajení a že provedl příslušná zabezpečovací opatření k zajištění ochrany utajovaných skutečností.

(2) Příslušný úřad státu smluvního partnera uvolňujícího utajované skutečnosti je odpovědný za to, že u každé utajované skutečnosti, která byla smluvnímu partnerovi ze státu druhé smluvní strany v rámci kontraktu poskytnuta nebo vznikne v souvislosti s ním, bude vyznačen stupeň utajení. Příslušný úřad státu smluvního partnera uvolňujícího utajované informace poskytne příslušnému úřadu státu druhého smluvního partnera seznam předaných utajovaných skutečností.

(3) Příslušný úřad státu smluvního partnera přijímajícího utajované informace písemně potvrdí přijetí seznamu poskytnutých utajovaných skutečností podle článku 2 a jeho kopii postoupí smluvnímu partnerovi.

Článek 6

Předávání utajovaných skutečností

(1) Utajované skutečnosti jsou přepravovány ze státu jedné smluvní strany do státu druhé smluvní strany obvykle diplomatickou cestou.

(2) Příslušné úřady mohou v některých zvláštních případech schválit přepravu utajovaných skutečností jinou než diplomatickou cestou.

(3) V případech uvedených v odstavci 2 tohoto článku musí být dodrženy následující požadavky:

a) dopravce je povinen se řídit vnitrostátními právními předpisy pro ochranu utajovaných skutečností,

b) u odesilatele musí zůstat v úschově soupis přepravovaných utajovaných skutečností a kopie tohoto soupisu musí být předána příjemci, který ji předá příslušnému úřadu svého státu,

c) utajované skutečnosti musí být zabaleny a zapečetěny podle předpisů platných pro jejich vnitrostátní přepravu,

d) předání utajovaných skutečností musí být písemně potvrzeno,

e) pokud je to potřebné, vystaví příslušný úřad státu odesílatele dopravci přepravní dokumenty, které musí mít zástupce dopravce provádějící přepravu u sebe,

f) pokud je to možné, příslušné úřady se budou navzájem předem informovat o identitě každého zástupce dopravce provádějícího přepravu.

(4) Pro přepravu utajovaných skutečností značného rozsahu mohou příslušné úřady po vzájemné dohodě stanovit způsob přepravy, přepravní trasu a doprovodnou ochranu pro každý jednotlivý případ.

(5) Elektromagnetické předávání utajovaných skutečností musí být uskutečňováno zásadně v zašifrované formě s použitím kryptografických prostředků schválených příslušnými úřady.

(6) Utajované skutečnosti stupně utajení VYHRAZENÉ/RIBOTO NAUDOJIMO mohou být odesílány příjemci na území státu druhé smluvní strany poštou.

Článek 7

Překlady a reprodukce

(1) Všechny překlady a reprodukce utajovaných skutečností mohou provádět pouze určené osoby.

(2) Přeložené a reprodukované utajované skutečnosti musí nést označení stupně utajení odpovídající stupni utajení originálu a upozornění následujícího znění v jazyce, do něhož byly přeloženy, že obsahují utajované skutečnosti předávající smluvní strany: „Obsahuje utajované skutečnosti České republiky/Litevské republiky.“.

(3) V případě reprodukce utajovaných skutečností musí být reprodukován rovněž jejich původní stupeň utajení. Počet zhotovených kopií musí být omezen na počet nezbytně potřebný.

(4) Překlad a reprodukci PŘÍSNĚ TAJNÝCH/VISIŠKAI SLAPTAI utajovaných skutečností je možné provést pouze na základě písemného povolení příslušného úřadu státu původce.

Článek 8

Likvidace

(1) Nosiče utajovaných skutečností musí být zničeny tak, aby se zabránilo možnosti obnovy utajovaných skutečností.

(2) Utajované zařízení musí být zničeno takovým způsobem, aby nebylo možné rozpoznat jeho účel, nebo modifikováno tak, aby je nebylo možné vcelku ani zčásti rekonstruovat.

(3) PŘÍSNĚ TAJNÉ/VISIŠKAI SLAPTAI skutečnosti nesmí být příjemcem zničeny, ale musí být vráceny zpět příslušnému úřadu státu původce.

Článek 9

Návštěvy

(1) Pokud je v průběhu jednorázové návštěvy (v délce maximálně 30 dnů) nebo opakované/déletrvající návštěvy (v délce maximálně 1 roku) vyžadován přístup k utajovaným skutečnostem státu druhé smluvní strany, musí být od příslušného úřadu státu této smluvní strany získáno povolení k návštěvě.

(2) Žádost o povolení návštěvy je třeba zaslat příslušnému úřadu státu subjektu, který má být navštíven, nejpozději 10 pracovních dní předem. Ve výjimečných případech je možné tuto oznamovací lhůtu zkrátit, pokud se na tom příslušné úřady předem dohodnou. Příslušné úřady států smluvních stran si vzájemně sdělí podrobnosti ohledně ohlášených návštěv a zajistí ochranu osobních údajů.

(3) Žádost o povolení návštěvy musí obsahovat následující údaje:

a) jméno a příjmení, datum a místo narození a číslo cestovního dokladu každého návštěvníka,

b) funkce návštěvníka a název úřadu nebo subjektu, který zastupuje,

c) státní příslušnost návštěvníka,

d) stupeň bezpečnostní prověrky a rozsah určení návštěvníka pro přístup k utajovaným skutečnostem,

e) účel návštěvy a předpokládané datum příjezdu a odjezdu,

f) údaje týkající se subjektu, příslušných partnerů a objektů, které mají být navštíveny.

(4) Příslušné úřady států smluvních stran umožní příslušným úřadům státu druhé smluvní strany návštěvy na svém území k projednání postupů a opatření k ochraně utajovaných skutečností a ke kontrole ochrany předaných utajovaných skutečností. Příslušné úřady států smluvních stran budou spolupracovat při ověřování dostatečnosti ochrany předaných utajovaných skutečností.

Článek 10

Porušení právních předpisů o ochraně utajovaných skutečností

(1) Vznikne-li podezření, že došlo k porušení právních předpisů o ochraně utajovaných skutečností, které by mohlo vyústit ve ztrátu nebo vyzrazení utajovaných skutečností předaných ze státu druhé smluvní strany, nebo došlo-li k takovému porušení, popřípadě je-li bezpečnost utajovaných skutečností ohrožena jiným způsobem, je nutné to bezodkladně sdělit příslušnému úřadu státu druhé smluvní strany.

(2) Porušení právních předpisů o ochraně utajovaných skutečností musí být řešeno kompetentními úřady v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu subjektu zodpovědného za ochranu utajovaných skutečností. O výsledku je nutné informovat příslušný úřad státu druhé smluvní strany.

Článek 11

Náklady

Náklady vzniklé jedné smluvní straně v souvislosti s prováděním této Dohody druhá smluvní strana nehradí.

Článek 12

Příslušné úřady

(1) Příslušnými úřady států smluvních stran, které koordinují spolupráci podle této Dohody, jsou:

V České republice:

Národní bezpečnostní úřad (The National Security Authority)
P. O. box 2100
160 49 Praha 6

V Litevské republice:

Stálý výbor pro koordinaci ochrany utajovaných skutečností Litevské republiky
(Lietuvos Respublikos paslapčiu apsaugos koordinavimo komisija)
Vytenio g. 1
2600 Vilnius

(2) V souladu s vnitrostátními právními předpisy mohou úřady států smluvních stran uzavírat v rámci této Dohody doplňující prováděcí ujednání.

Článek 13

Konzultace

(1) Příslušné úřady států smluvních stran se budou navzájem informovat o platných vnitrostátních právních předpisech o ochraně utajovaných skutečností.

(2) K zabezpečení úzké spolupráce při provádění této Dohody si příslušné úřady států smluvních stran budou na požádání navzájem poskytovat konzultace.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

(1) Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy obou smluvních stran a vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce poté, co si obě smluvní strany vymění noty o splnění podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy pro vstup této Dohody v platnost.

(2) Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

(3) Jakékoli rozdílnosti ve výkladu nebo provádění této Dohody se budou řešit jednáním příslušných úřadů států smluvních stran.

(4) Změny této Dohody je možné uskutečnit písemně na základě vzájemného souhlasu smluvních stran.

(5) Každá ze smluvních stran může Dohodu písemně vypovědět. V takovém případě platnost Dohody skončí uplynutím 6 měsíců ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě ukončení platnosti Dohody se bude nakládat s utajovanými skutečnostmi předanými podle této Dohody, jakož i s utajovanými skutečnostmi vzniklými u smluvních partnerů i nadále podle ustanovení této Dohody, dokud to jejich utajení a charakter bude vyžadovat.


Dáno ve Vilniusu dne 19. září 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, litevském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
RNDr. Vladimír Vetchý v. r.
ministr obrany

Za vládu Litevské republiky
Česlovas Stankevičius v. r.
ministr národní obrany

Přesunout nahoru