Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 64/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a vládou Norského království o mezinárodní silniční dopravě

Datum vyhlášení 03.08.2001
Uzavření smlouvy 29.05.2001
Platnost od 29.05.2001
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Čl. 1 - Čl. 4)
II OSOBNÍ DOPRAVA (Čl. 5 - Čl. 7)
IV DALŠÍ USTANOVENÍ (Čl. 9 - Čl. 12)

64

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. května 2001 byla v Lisabonu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Norského království o mezinárodní silniční dopravě.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 dnem podpisu. Podle ustanovení téhož odstavce dnem vstupu v platnost této dohody pozbývá platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Norského království o mezinárodní silniční dopravě z 16. února 1973, vyhlášená pod č. 3/1974 Sb.

Anglické znění a český překlad Dohody se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Norského království o mezinárodní silniční dopravě

Vláda České republiky a vláda Norského království (dále nazývané „smluvní strany“),

přejíce si podporovat přepravu osob a věcí silničními motorovými vozidly mezi oběma státy a tranzitem oběma státy,

se dohodly takto:

I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

1. Pojem „domovský stát“ znamená stát, v němž je vozidlo registrováno.

2. Pojem „hostitelský stát“ znamená stát smluvní strany, kde je vozidlo používáno k dopravě, jiný než jeho domovský stát.

3. Pojem „osobní motorové vozidlo“ znamená jakékoliv motorové vozidlo, které je vybaveno a používáno výhradně pro přepravu cestujících.

4. Pojem „pravidelná doprava“ znamená dopravu, při které jsou přepravováni cestující ve stanovených intervalech po stanovené trase, přičemž cestující nastupují a vystupují na předem stanovených zastávkách.

5. Pojem „kyvadlová doprava“ znamená dopravu, při níž předem sestavené skupiny cestujících jsou opakovanými jízdami tam a zpět přepravovány z jedné výchozí oblasti do jedné cílové oblasti. Tytéž skupiny cestujících, které byly přepraveny do cílové oblasti, musí být později přepraveny zpět do výchozí oblasti. Výchozí oblast a cílová oblast znamená místo, kde cesta začíná, a místo, kde cesta končí, vždy s místy do vzdálenosti 50 km. První zpáteční jízda a poslední jízda tam jsou prázdné.

6. Pojem „nákladní motorové vozidlo“ znamená jakékoliv motorem poháněné vozidlo, normálně používané pro silniční přepravu zboží. Pro účely této dohody pojem „nákladní motorové vozidlo“ také platí pro jakýkoliv přívěs či návěs připojený k nákladnímu vozidlu stejně jako pro jakékoli kombinace vozidel.

7. Pojem „kabotáž“ znamená přepravu osob nebo věcí mezi místy v hostitelském státě.

Článek 2

Rozsah platnosti

Dopravce, který je ve svém domovském státě oprávněn provádět mezinárodní silniční dopravu, smí provozovat takovouto dopravu do a z území hostitelského státu nebo tranzitem územím hostitelského státu za podmínek určených touto dohodou.

Článek 3

Vnitrostátní právní předpisy

Dopravce a osádky vozidel musí při silniční dopravě na území hostitelského státu dodržovat vnitrostátní právní předpisy tohoto státu.

Článek 4

Smíšená komise

Příslušné orgány obou smluvních stran ustaví Smíšenou komisi pro dohled nad dodržováním a prováděním této dohody. Smíšená komise se sejde na žádost příslušného orgánu jedné ze smluvních stran.

II OSOBNÍ DOPRAVA

Článek 5

Povolení

1. Všechny dopravy osobními motorovými vozidly mezi státy smluvních stran a tranzitem jejich územím, s výjimkou doprav uvedených v článku 7 této dohody, podléhají povolení vydanému příslušným orgánem hostitelského státu.

2. Osobní motorová vozidla určená k nahrazení porouchaných nebo zničených vozidel nepotřebují povolení.

Článek 6

Pravidelná a kyvadlová doprava

Pravidelné a kyvadlové dopravy mezi státy smluvních stran nebo tranzitem jejich územími musí být předem povoleny jejich příslušnými orgány. Dopravci musí zasílat žádosti o povolení příslušnému orgánu svého domovského státu. Pokud je tento příslušný orgán schválí, postoupí je s doporučením příslušnému orgánu hostitelského státu.

Článek 7

Příležitostná doprava

1. Příležitostná osobní doprava nepodléhá povolení podle článku 5 této dohody. Doprava je považována za příležitostnou, pokud stejní cestující jsou přepravováni stejným osobním motorovým vozidlem buď:

a) při okružní jízdě, která začíná a končí v domovském státě vozidla, („jízda se zavřenými dveřmi“), nebo

b) při jízdě, která začíná v domovském státě vozidla a končí v místě v hostitelském státě za předpokladu, že se vozidlo vrátí prázdné do svého domovského státu, nebo

c) při tranzitní dopravě příležitostného charakteru.

2. Osobní doprava osobními motorovými vozidly, která jsou zkonstruována a používána pro přepravu méně než devíti osob včetně řidiče, nepodléhá povolení.

III NÁKLADNÍ DOPRAVA

Článek 8

Povolení

1. Dopravci smějí provádět přepravu věcí mezi státy smluvních stran stejně jako tranzitem jejich územím bez povolení.

2. Dopravci smějí provádět přepravu věcí mezi hostitelským státem a třetím státem pouze na základě povolení vydaného hostitelským státem.

IV DALŠÍ USTANOVENÍ

Článek 9

Kabotáž

Dopravci nesmějí bez zvláštního povolení hostitelského státu provádět kabotážní dopravu v tomto státě.

Článek 10

Porušení Dohody

Jestliže dopravce nebo osádka vozidla domovského státu poruší ustanovení této dohody při provádění dopravy v hostitelském státě, mohou příslušné orgány hostitelského státu uložit sankce v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy. Příslušné orgány hostitelského státu informují příslušné orgány domovského státu dopravce o uložených sankcích.

Článek 11

Hmotnosti a rozměry

Jestliže hmotnosti a rozměry osobního nebo nákladního motorového vozidla domovského státu použitého pro dopravu překračují maximální hmotnosti a rozměry dovolené na území hostitelského státu, musí dopravce předem obdržet zvláštní povolení od příslušného orgánu hostitelského státu.

Článek 12

Vstup v platnost a trvání

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem jejího podpisu a zůstane v platnosti, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Dnem vstupu této dohody v platnost pozbývá platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Norského království o mezinárodní silniční dopravě z 16. února 1973, která vstoupila v platnost mezi Českou republikou a Norským královstvím od 1. ledna 1993 na základě Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Norského království o dohodách upravujících vztahy mezi Českou republikou a Norským královstvím z 11. listopadu 1993.


Na důkaz toho níže podepsaní, jsouce řádně zmocněni svými příslušnými vládami, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Lisabonu dne 29. května 2001 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za vládu České republiky:
Jaromír Schling v. r.
ministr dopravy a spojů

Za vládu Norského království:
Ped Sanderud v. r.
generální tajemník Ministerstva dopravy a spojů

Přesunout nahoru