Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 63/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o železniční dopravě přes společné státní hranice a ulehčené průvozní železniční dopravě

Datum vyhlášení 03.08.2001
Uzavření smlouvy 19.06.1997
Ratifikace Smlouvy 18.04.2001
Platnost od 01.05.2001
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

63

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. června 1997 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o železniční dopravě přes společné státní hranice a o ulehčené průvozní železniční dopravě.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Berlíně dne 18. dubna 2001.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 20 odst. 1 dne 1. května 2001.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


SMLOUVA

mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o železniční dopravě přes společné státní hranice a o ulehčené průvozní železniční dopravě

Česká republika a Spolková republika Německo,

vedeny snahou usnadnit a urychlit železniční dopravu přes společné státní hranice a s úmyslem povolit na určených železničních tratích ulehčenou průvozní železniční dopravu,

se dohodly takto:

ČÁST I

Obecná ustanovení

Článek 1

Smluvní státy učiní na základě svých právních předpisů a v souladu s mezinárodními smlouvami upravujícími pohraniční dopravu mezi oběma státy potřebná opatření nutná k usnadnění a urychlení železniční dopravy přes společné státní hranice.

Článek 2

Pro účely této smlouvy se označují pojmy:

a) „územní stát“ stát, na jehož výsostném území provozují železniční dopravu železnice se sídlem na výsostném území druhého smluvního státu,

b) „sousední stát“ druhý smluvní stát,

c) „železnice“ železnice se sídlem ve smluvních státech,

d) „ulehčená průvozní železniční doprava“:

- přeprava osob, zavazadel, zboží a poštovních zásilek po železnici z jednoho smluvního státu do téhož státu přes výsostné území druhého smluvního státu,

- doprava na železničních tratích, které jsou provozovány železnicemi jednoho smluvního státu a které částečně leží na výsostném území druhého smluvního státu,

e) „výměnná stanice“ stanice, ve které se vykonává přípojová a přechodová služba,

f) „pohraniční stanice“ první železniční stanice na výsostném území druhého smluvního státu určená pro železniční dopravu přes společné státní hranice.

Článek 3

(1) Příslušné orgány nebo jiné instituce smluvních států učiní všechna opatření, která jsou potřebná pro činnost železnic podle této smlouvy.

(2) Železnice se vzájemně informují o nehodách, mimořádných událostech a jiných překážkách, které by mohly ovlivnit železniční provoz mezi smluvními státy.

(3) Následky nehod, mimořádných událostí a jiné překážky ve výměnných stanicích, případně v pohraniční stanici a na pohraniční trati musí odstranit železnice se sídlem ve smluvním státě, na jehož výsostném území došlo k uvedeným událostem. Při odstraňování překážek v železniční dopravě podle této smlouvy se budou železnice na požádání a po vzájemné shodě v rámci svých možností podporovat.

ČÁST II

Železniční doprava přes společné státní hranice

Článek 4

(1) Železnice mohou k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy vysílat do územního státu po vzájemné shodě a na potřebnou dobu nutný počet zaměstnanců.

(2) Příslušné orgány a jiné instituce územního státu poskytnou zaměstnancům železnic se sídlem v sousedním státě při výkonu jejich služby stejnou ochranu a podporu jako zaměstnancům železnic se sídlem v územním státu.

(8) Nároky z úřední odpovědnosti za škody, které způsobí zaměstnanci jednoho smluvního státu při výkonu své služby podle tohoto článku na výsostném území druhého smluvního státu, se řídí podle právních předpisů smluvního státu, pro který zaměstnanec vykonával službu, a musí být uplatňovány u jeho soudů.

Článek 5

(1) Zaměstnanci železnic, kteří jsou státními příslušníky obou smluvních států, členských států Evropské unie nebo jiných států a kteří na výsostném území smluvních států nepodléhají vízové povinnosti a plní služební úkoly v územním státu podle této smlouvy, smějí překračovat společné státní hranice na místě potřebném pro plnění těchto úkolů s platným dokladem pro překračování státních hranic a služebním průkazem.

(2) Zaměstnanci železnic, kteří nejsou uvedeni v odstavci 1 a kteří podle této smlouvy plní služební úkoly v územním státě, podléhají všeobecným podmínkám podle právních předpisů smluvních států, jež se týkají vstupu a pobytu cizinců.

(3) K odstraňování následků nehod, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí smějí zaměstnanci železnic uvedení v odstavcích 1 a 2 překračovat společné státní hranice také mimo hraniční přechody, pokud je to potřebné k plnění služebních úkolů. Tito zaměstnanci musí prokázat na vyzvání příslušných orgánů druhého smluvního státu svou totožnost.

(4) Smluvní státy kdykoliv převezmou zpět osoby, které vstoupily na základě této smlouvy na výsostné území druhého smluvního státu a které

1. porušily ustanovení této smlouvy, nebo

2. se tam protiprávně zdržují.

Článek 6

(1) Železnice určí ve vzájemné shodě potřebné služební prostory a zařízení, které mají být poskytnuty pro výkon služby v územním státě, jakož i úhradu, která za ně bude případně placena.

(2) Uvažované prostory pro zaměstnance železnic v územním státě musí být opatřeny nápisy v českém a německém jazyce a označením železnic.

(3) Zaměstnanci železnic sousedního státu, kteří podle této smlouvy vykonávají službu v územním státě, mohou nosit svůj služební stejnokroj nebo viditelné služební označení.

Článek 7

(1) Všechny předměty, které jsou určeny pro služební potřebu a které dovezou nebo vyvezou zaměstnanci železnic se sídlem v sousedním státě při výkonu služby v územním státě, jsou podle právních předpisů smluvních států osvobozeny od cla a jiných poplatků.

(2) Speciální vozidla, zařízení, materiál a rovněž náhradní díly potřebné na opravu trati mezi výměnnými, případně pohraničními stanicemi, pro opravu vozového parku anebo odstranění jiných překážek v pohraniční dopravě odesílané železnicemi se mohou za podmínek uvedených v odstavci 1 převážet přes společné státní hranice s podmínkou, že vozidla i nespotřebovaný materiál a náhradní díly budou dopraveny zpět do státu, z něhož byly vyvezeny.

(3) Od cla a jiných poplatků jsou podle právních předpisů smluvních států osvobozeny i předměty osobní potřeby včetně potravin, které si zaměstnanci železnic vezou s sebou na cestě do služby a zpět a které potřebují během služebního pobytu v územním státě.

(4) Služební vozidla a vlastní vozidla, kterými zaměstnanci železnic sousedního státu jezdí k výkonu služby do územního státu a jimiž se vracejí zpět do sousedního státu, nepodléhají při dodržování příslušných kontrolních opatření podle právních předpisů smluvních států clu a jiným poplatkům. Zajištění celního dluhu se nevyžaduje.

(5) Zákazy dovozu a vývozu a rovněž omezení dovozu a vývozu se nevztahují na předměty a vozidla uvedené v odstavcích 1 až 4.

Článek 8

Dobu pobytů vlaků ve výměnných nebo pohraničních stanicích určí železnice smluvních států s ohledem na požadavky pohraničního odbavování. Příslušné orgány nebo jiné instituce smluvních států budou vytvářet podmínky pro minimalizaci těchto pobytů.

Článek 9

Železnice sousedního státu mohou v územním státu přepravovat vlastní služební dopisy a balíky pro pohraniční a výměnné stanice v územním státě bez prostřednictví pošty.

Článek 10

Územní stát povoluje zřizování a provoz telekomunikačních zařízení, jakož i jejich napojení na příslušná zařízení sousedního státu, pokud jsou potřebná výhradně pro činnost železnic v územním státě a pro řízení dopravy mezi železnicemi.

ČÁST III

Ulehčená průvozní železniční doprava

Článek 11

(1) Seznam železničních tratí, na nichž je povoleno provádět ulehčenou průvozní železniční dopravu, je uveden v příloze k této smlouvě. Příloha je nedílnou součástí této smlouvy.

(2) Ministerstva dopravy smluvních států jsou oprávněna dohodnout změny této přílohy, jestliže byly změny seznamu tratí s ulehčenou průvozní železniční dopravou schváleny podle právních předpisů smluvních států. Změny budou dohodnuty výměnou diplomatických not.

Článek 12

(1) V ulehčené průvozní železniční dopravě se přepravují cestující, zboží a poštovní zásilky ve vlacích a skupinách železničních vozů.

(2) V ulehčené průvozní železniční dopravě je cestujícím zakázáno nastupovat a vystupovat, vnášet do vlaku zboží nebo je z něho vynášet, jakož i otevírat železniční nebo celní uzávěry. Zaměstnanci železnic jsou povinni dohlížet na dodržování těchto předpisů a zabraňovat jejich porušování. Při nedodržení zákazů je vlakvedoucí, pokud nejsou přítomny pohraniční kontrolní orgány, povinen sepsat protokol v českém nebo německém jazyce, který musí být neprodleně doručen příslušným orgánům obou smluvních států, každému jedno vyhotovení.

(3) Mají-li vlaky na výsostném území sousedního státu nepředvídanou zastávku delšího trvání, jsou zaměstnanci železnice se sídlem v územním státě povinni zajistit, aby o tom byl neprodleně informován příslušný celní úřad a příslušné služebny policie. Dojde-li k takové mimořádnosti na trati, mají stejnou povinnost zaměstnanci železnice, která je provozovatelem ulehčené průvozní železniční dopravy.

(4) Odchylně od ustanovení odstavce 2 je po vzájemné dohodě příslušných orgánů obou smluvních států povoleno v ulehčené průvozní železniční dopravě nastupování a vystupování osob, jakož i nakládání a vykládání zavazadel v pohraničních stanicích na těch hraničních přechodech, na nichž je prováděno společné pohraniční odbavování.

Článek 13

Provádění ulehčené průvozní železniční dopravy se řídí právními předpisy územního státu, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

Článek 15

(1) V ulehčené průvozní železniční dopravě nejsou zapotřebí tranzitní víza. Cestující jsou však povinni mít s sebou průkaz totožnosti.

(2) Cestující, jemuž nebyl podle právních předpisů některého ze smluvních států z důvodu věkové hranice průkaz totožnosti dosud vydán, může použít ulehčenou průvozní železniční dopravu jen v doprovodu cestujícího s platným průkazem totožnosti.

(3) Zaměstnanci železnic jsou povinni mít s sebou průkaz totožnosti a služební průkaz.

Článek 17

(1) Zákazy a omezení přepravy územního státu na ochranu osob, zvířat a rostlin platí také pro ulehčenou průvozní železniční dopravu.

(2) Pro živé rostliny a části rostlin není při přepravě v ulehčené průvozní železniční dopravě zapotřebí zdravotní osvědčení nebo osvědčení o původu.

(3) Dovozní vyšetření masa se v ulehčené průvozní železniční dopravě neprovádí.

Článek 18

(1) Každý ze smluvních států může ulehčenou průvozní železniční dopravu dočasně zcela nebo zčásti zastavit, vyžaduje-li to bezpečnost na jeho výsostném území.

(2) O rozhodnutí podle odstavce 1 musí být druhý smluvní stát informován předem co nejrychleji písemně. V naléhavých případech může být druhý smluvní stát informován předem nejdříve ústně a poté co nejrychleji i písemně.

ČÁST IV

Závěrečná ustanovení

Článek 19

Případné spory týkající se výkladu nebo provádění této smlouvy budou řešeny jednáním smluvních států.

Článek 20

(1) Tato smlouva podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny budou vyměněny v Bonnu v době co nejkratší. Tato smlouva vstoupí v platnost prvního dne měsíce následujícího po dni výměny ratifikačních listin.

(2) Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Každý ze smluvních států však může Smlouvu písemně vypovědět. Platnost Smlouvy skončí uplynutím dvanácti měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhému smluvnímu státu.


Dáno v Praze dne 19. června 1997 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a německém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku
Martin Říman v. r.
ministr dopravy a spojů

Za Spolkovou republiku Německo
Heinrich Horsten v. r.
chargé ďaffaires a. i.

Matthias Wissmann v. r.
spolkový ministr dopravy


Příloha

Seznam tratí s ulehčenou průvozní železniční dopravou

Ulehčená průvozní železniční doprava je povolena na těchto tratích:

Trať mezi stanicemiPrůvozní trať
od kmdo km
a) Grossschönau - Seifhennersdorf (Sachsen)České dráhy
9,688-13, 707
Deutsche Bahn AG
b) Varnsdorf - Liberec9,688-0,180
státní hranice-Grossschönau (S)
- Mittelherwigsdorf
32,700-24,528
Mittelherwigsdorf-Zittau (Žitava)
- státní hranice s Polskou republikou
c) Vojtanov - Bad Brambach51,897-52,085
55,525-59,459
d) Oberoderwitz - Wilthen21,031-22,053
e) Plauen/Plavno - Bad Brambach (Vogtland)47,610-48,137
Přesunout nahoru