Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 6/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o výměně stážistů

Datum vyhlášení 16.01.2001
Uzavření smlouvy 31.03.2000
Platnost od 29.09.2000
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

6

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. března 2000 byla ve Vilniusu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o výměně stážistů.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dne 29. září 2000.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o výměně stážistů

Vláda České republiky a vláda Litevské republiky (dále jen „smluvní strany“),

vedeny přáním rozvíjet vzájemnou spolupráci ve všech oblastech společenského a ekonomického života,

se dohodly takto:

Článek 1

(1) Tato dohoda se vztahuje na občany České republiky s trvalým pobytem na území České republiky a občany Litevské republiky s trvalým pobytem na území Litevské republiky, kteří budou přechodně zaměstnáváni na území státu druhé smluvní strany (dále jen „přijímající stát“) za účelem zdokonalování svých odborných a jazykových znalostí (dále jen „stážisté“).

(2) Stážisté mohou být zaměstnáni na území přijímajícího státu ve všech povoláních, jejichž vykonávání není pro cizince podle jeho právních předpisů omezeno. V případě povolání, pro jejichž výkon se vyžaduje zvláštní povolení, je nutno takové povolení získat.

(3) Stážisté ve smyslu této dohody jsou zaměstnanci, kteří mají ukončené odborné vzdělání, nejsou mladší 18 let a zpravidla nebudou starší 40 let.

Článek 2

(1) Orgány smluvních stran zodpovědné za provádění této dohody (dále jen „zmocněné orgány“) jsou:

v České republice - Ministerstvo práce a sociálních věcí a

v Litevské republice - Ministerstvo sociálního zabezpečení a práce.

(2) Prováděním této dohody jsou pověřeny:

v České republice - Ministerstvo práce a sociálních věcí/Správa služeb zaměstnanosti a

v Litevské republice - Republikový úřad práce, Vilnius

(dále jen „pověřené úřady“).

Článek 3

(1) Počet stážistů, kteří mohou být přijati do zaměstnání na území přijímajícího státu, nesmí být v kalendářním roce vyšší než 200 osob.

(2) V případě, že se počet stážistů stanovený podle odstavce 1 tohoto článku jednou smluvní stranou plně nevyčerpá, nesmí druhá smluvní strana na základě této skutečnosti dohodnutý počet stážistů sama omezit. Nevyužitý počet stážistů v běžném roce se nesmí převádět do následujícího roku.

Článek 4

(1) Občané, kteří mají zájem o zaměstnání jako stážisté, si zaměstnání v přijímajícím státě vyhledávají sami. Pověřené úřady mohou být pouze nápomocny při vyhledávání pracovního místa formou vhodných opatření.

(2) K provádění této dohody vypracují pověřené úřady technický postup.

(3) Žádost se všemi potřebnými údaji podá uchazeč o stáž u pověřeného úřadu ve státě svého trvalého pobytu. Tento úřad ověří, zda žádost splňuje všechny náležitosti, a poté ji zašle pověřenému úřadu přijímajícího státu.

(4) Zprostředkování zaměstnávání podle této dohody a vyřizování formalit spojených s vystavením povolení k zaměstnání prostřednictvím pověřených úřadů je bezplatné. Úhrady jiných nákladů a poplatků spojených s pobytem hradí stážista podle právních předpisů přijímajícího státu.

Článek 5

(1) Povolení k zaměstnání stážisty v rámci schváleného počtu podle článku 3 této dohody uděluje příslušný úřad práce přijímajícího státu v souladu s jeho právními předpisy bez přihlédnutí k situaci na trhu práce. Toto povolení se uděluje zpravidla na dobu 12 měsíců a může být prodlouženo o 6 měsíců.

(2) Stážisté nesmějí vykonávat žádnou jinou výdělečnou činnost a ani nesmějí být přijati do jiného zaměstnání, než pro které jim bylo uděleno povolení. Úřad práce příslušný k vydání povolení k zaměstnání může v odůvodněných případech schválit změnu při výkonu zaměstnání.

(3) Prodloužení doby zaměstnání stážistovi nebo změna pracovního místa se nezapočítává do stanoveného počtu osob pro příslušný kalendářní rok.

(4) Povolení k zaměstnání může být odňato, jestliže

a) zaměstnání stážisty není v souladu s podmínkami této dohody,

b) při zaměstnávání stážisty nejsou dodržovány mzdové a pracovní podmínky platné v místě zaměstnání.

Článek 6

(1) Stážista bude zaměstnán na základě pracovní smlouvy sjednané na dobu určitou, která nebude v žádném případě delší než doba stanovená v článku 5 odst. 1 této dohody. Přílohou pracovní smlouvy bude písemná dohoda mezi stážistou a zaměstnavatelem o způsobu úhrady nákladů na cestu do přijímajícího státu a zpět do druhého státu.

(2) Na zaměstnání stážisty se vztahují všechny pracovněprávní předpisy, jakož i předpisy o odměňování, nemocenském, zdravotním a důchodovém pojištění přijímajícího státu, není-li v mezinárodní smlouvě zavazující obě smluvní strany stanoveno jinak.

Článek 7

Touto dohodou není dotčena povinnost stážistů dodržovat všechny další právní předpisy přijímajícího státu upravující podmínky pro vstup, pobyt a vycestování cizinců.

Článek 8

(1) Tato dohoda vstupuje v platnost dnem doručení pozdější noty, kterými smluvní strany potvrzují splnění vnitrostátních náležitostí nezbytných pro její vstup v platnost.

(2) Tato dohoda se sjednává na dobu 3 let a bude automaticky prodlužována vždy o jeden rok. Smluvní strany ji mohou kdykoli písemně vypovědět diplomatickou cestou. V případě výpovědi skončí platnost Dohody šest měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

(3) V případě ukončení platnosti této dohody povolení k zaměstnání vydaná stážistům podle této dohody zůstávají v platnosti do uplynutí lhůty uvedené v povoleních.


Dáno ve Vilniusu dne 31. března 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a litevském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Mgr. Štefan Füle v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

Za vládu Litevské republiky
Irena Degutiené v. r.
ministryně sociálního zabezpečení a práce

Přesunout nahoru