Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 59/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 1/2000 Smíšeného výboru ES-ESVO „Zjednodušení formalit ve zbožovém styku“ o změně dodatků II a III Úmluvy z 20. května 1987 o zjednodušení formalit ve zbožovém styku

Datum vyhlášení 02.07.2001
Uzavření smlouvy 20.12.2000
Platnost od 01.07.2001
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

59

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. prosince 2000 bylo v Bruselu přijato Smíšeným výborem Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) „Zjednodušení formalit ve zbožovém styku“ Usnesení č. 1/2000 o změně dodatků II a III Úmluvy z 20. května 1987 o zjednodušení formalit ve zbožovém styku.*)

Usnesení č. 1/2000 vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 dnem jeho přijetí, nabylo účinnosti dne 1. července 2001 a tímto dnem vstoupilo v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění a český překlad Usnesení se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Usnesení č. 1/2000 Smíšeného výboru ES-ESVO „Zjednodušení formalit ve zbožovém styku“

o změně dodatků II a III Úmluvy z 20. května 1987 o zjednodušení formalit ve zbožovém styku

Smíšený výbor,

opíraje se o Úmluvu z 20. května 1987 o zjednodušení formalit ve zbožovém styku, zvláště o článek 11 odst. 3,1)

při uvážení, že:

(1) do Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu2) byla začleněna nová ustanovení týkající se údajů, které musí být uvedeny v tranzitním prohlášení;

(2) dodatky II a III Úmluvy o zjednodušení formalit ve zbožovém styku musí být odpovídajícím způsobem změněny;

se usnesl:

Článek 1

Dodatky II a III Úmluvy o zjednodušení formalit ve zbožovém styku se mění podle dodatku k tomuto usnesení.

Článek 2

Toto usnesení vstoupí v platnost dnem jeho přijetí.

Toto usnesení nabude účinnosti 1. července 2001.


V Bruselu dne 20. prosince 2000

Za Smíšený výbor
Předseda
Michel VANDEN ABEELE

Poznámky pod čarou

*) Úmluva o zjednodušení formalit ve zbožovém styku mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) ze dne 28. dubna 1987 byla vyhlášena pod č. 174/1996 Sb.

1) OJ No L 134, 22. 5. 1987, p. 2 - Sdělení MZV č. 174/1996 Sb.

2) OJ No L 226, 13. 8. 1987, p. 1 - Sdělení MZV č. 179/1996 Sb.


DODATEK

A. Dodatek II se doplňuje následujícím způsobem:

1. Článek 2 odst. 1 věta čtvrtá se nahrazuje následujícím textem:

„Na výtiscích používaných pro tranzitní režim (1, 4 a 5) však mají odstavce č. 1 (s výjimkou střední části), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (první pododstavec vlevo), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 a 56 zelený podklad.“.

2. Článek 6 odst. 2 se nahrazuje následujícím textem:

„Pro tranzitní režim se používají výtisky 1, 4 a 5 podle vzoru uvedeného v příloze 1 k dodatku I nebo výtisky 1/6 a 4/5 (dvojmo) podle vzoru uvedeného v příloze 2 k dodatku I“.

3. Příloha III hlava I oddíl A. „Obecné poznámky“ se doplňuje následujícím způsobem:

a) odstavec 1 druhý pododstavec sedmá odrážka se nahrazuje následujícím textem:

„- výtisk č. 7, který je určen pro statistiku země určení (formality dovozu),“,

b) odstavec 2 třetí pododstavec druhá odrážka se nahrazuje následujícím textem:

„- vývoz + tranzitní režim: výtisky č. 1, 2, 3, 4 a 5,“,

c) odstavec 2 třetí pododstavec čtvrtá odrážka se nahrazuje následujícím textem:

„- pouze tranzitní režim: výtisky č. 1, 4 a 5,“.

4. Příloha III hlava I oddíl B. „Požadované údaje“ se doplňuje následujícím způsobem:

druhý odstavec druhá odrážka se nahrazuje následujícím textem:

„- formality tranzitního režimu: odstavce č. 1 (třetí pododstavec), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (první pododstavec), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 a 56 (odstavce se zeleným podkladem).“.

5. Příloha III hlava II oddíl I. „Formality v zemi vývozu“ se doplňuje následujícím způsobem:

a) text v odstavci č. 33 se nahrazuje následujícím textem:

„Odstavec č. 33: Zbožový kód

Uvádí se kód příslušné položky zboží. Pro účely tranzitního režimu a prokázání statusu zboží Společenství je použití tohoto odstavce na uvážení smluvních stran, kromě případů, kdy je jeho použití na základě ustanovení Úmluvy o společném tranzitním režimu z 20. května 1987 povinné.“.

b) připojuje se následující text jako druhý pododstavec k textu, který se týká odstavce č. 40:

„Pro účely tranzitního režimu a prokázání statusu zboží Společenství je použití tohoto odstavce na uvážení smluvních stran, kromě případů, kdy je jeho použití na základě ustanovení Úmluvy o společném tranzitním režimu z 20. května 1987 povinné.“.

6. Příloha III hlava II oddíl II. „Formality během přepravy“ se doplňuje následujícím způsobem:

text týkající se odstavce č. 55 „Překládky“ se nahrazuje následujícím textem:

„Tento odstavec se vyplňuje v souladu s ustanoveními Úmluvy o společném tranzitním režimu z 20. května 1987.“.

B. Dodatek III se doplňuje následujícím způsobem:

text týkající se první části odstavce č. 33 se nahrazuje následujícím textem:

„Odstavec č. 33: Zbožový kód

První část

Ve Společenství se uvádí osm číslic Kombinované nomenklatury. V zemích ESVO se uvádí do levé části tohoto odstavce šest číslic Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží.

Pro účely tranzitního režimu, pokud to vyžadují ustanovení Úmluvy o společném tranzitním režimu z 20. května 1987, se uvádí kód alespoň šesti číslic Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží.“.

Přesunout nahoru