Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 51/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo

Datum vyhlášení 15.06.2001
Uzavření smlouvy 29.06.2000
Platnost od 14.05.2001
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

51

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. června 2000 byla v Berlíně podepsána Smlouva mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 7 dne 14. května 2001.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


SMLOUVA

mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo

Vláda České republiky, vláda Slovenské republiky a vláda Spolkové republiky Německo (dále jen Smluvní Strany)

se záměrem ukončit vzájemný zúčtovací styk v převoditelných rublech a vypořádat vzájemné pohledávky a závazky, vyplývající z mnohostranného zúčtovacího a platebního styku mezi bývalou Československou socialistickou republikou, respektive Československou federativní republikou, respektive Českou a Slovenskou Federativní Republikou a bývalou Německou demokratickou republikou, respektive Spolkovou republikou Německo, dále z úvěru na rozšíření kapacity tranzitního plynovodu, který bývalá Německá demokratická republika poskytla bývalé Československé socialistické republice, a úroků z tohoto úvěru (dále jen Saldo)

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Kvantifikace zůstatku v převoditelných rublech

Banky Československá obchodní banka, a. s., jakož i Kreditanstalt für Wiederaufbau jako banky pověřené vedením příslušných účtů zjistily výměnou korespondence ze 4. ledna 2000 a 13. ledna 2000 závěrečné saldo zúčtovacího a platebního styku v převoditelných rublech za zboží a služby k 31. prosinci 1999 ve výši 659,032.581,06 XTR (slovy: šest set padesát devět milionů třicet dva tisíc pět set osmdesát jedna celá šest setin převoditelných rublů).

Celkové složení Salda je následující:

Převoditelné rubly za dodávky zboží a služby659,032.581,06 XTR
Dodávky pro investiční projekt tranzitní plynovod a zemní plyn4,966.172,70 XTR
a jejich úroky do 31. prosince 19992,071.885,30 XTR
Saldo666,070.639,06 XTR

Článek 2

Uzavření účtů vedených v převoditelných rublech

Účty

„Zůstatek zúčtování v převoditelných rublech k 1. lednu 1991 Spolková republika Německo/ČSFR - účet č. 1“, „EGTL/DDR-Lieferungen“ a

„Zinsen EGTL/H“,

vedené v převoditelných rublech, budou uzavřeny dnem vstupu této Smlouvy v platnost.

Zůstatky na těchto účtech, které jsou vedeny ve prospěch Spolkové republiky Německo, budou převedeny na účty vedené v DEM, respektive v EURO podle ustanovení této Smlouvy. Dnem vstupu této Smlouvy v platnost bude ukončen zúčtovací styk v převoditelných rublech.

Článek 3

Transformace Salda na částku v DEM, respektive v EURO

Saldo v převoditelných rublech, vyčíslené v článku 1, bude transformováno k datu vstupu této Smlouvy v platnost na částku v DEM, respektive v EURO.

Výše této částky činí 390,000.000,00 DEM (slovy: tři sta devadesát milionů německých marek), čili 199,403.833,67 EURO (slovy: sto devadesát devět milionů čtyři sta tři tisíce osm set třicet tři celé šedesát sedm EURO).

Z toho převezme Česká republika 260,000.000,00 DEM (slovy: dvě stě šedesát milionů německých marek), čili 132,935.889,12 EURO (slovy: sto třicet dva milionů devět set třicet pět tisíc osm set osmdesát devět celých dvanáct EURO). V této výši vznikl finanční závazek, který Česká republika uznává.

Slovenská republika převezme 130,000.000,00 DEM (slovy: sto třicet milionů německých marek), čili 66,467.944,56 EURO (slovy: šedesát šest milionů čtyři sta šedesát sedm tisíc devět set čtyřicet čtyři celé padesát šest EURO). V této výši vznikl finanční závazek, který Slovenská republika uznává.

Článek 4

Splácení

Česká republika bude svůj finanční závazek vyplývající z článku 3 splácet následovně:

- 130,000.000,00 DEM, čili 66,467.944,56 EURO do 30. června 2001,

- 130,000.000,00 DEM, čili 66,467.944,56 EURO do 30. září 2001.

Slovenská republika bude svůj finanční závazek vyplývající z článku 3 splácet následovně:

- 65,000.000,00 DEM, čili 33,233.972,28 EURO do 30. června 2001,

- 65,000.000,00 DEM, čili 33,233.972,28 EURO do 30. září 2001.

Článek 5

Úroky

Česká republika se zavazuje, že v případě nesplnění termínu svých plateb, uvedených v článku 4, uhradí Spolkové republice Německo úroky z prodlení ve výši 5 % (slovy: pět procent) p. a.

Slovenská republika se zavazuje, že v případě nesplnění termínů svých plateb, uvedených v článku 4, uhradí Spolkové republice Německo úroky z prodlení ve výši 5 % (slovy: pět procent) p. a.

K tomuto počítání úroků z prodlení nedojde, pokud zpoždění splátek bude činit méně než 14 kalendářních dnů.

Článek 6

Realizace

Bankovní realizací této Smlouvy budou pověřeny

- z německé smluvní strany banka Kreditanstalt für Wiederaufbau

- z české smluvní strany Československá obchodní banka, a. s.

- ze slovenské smluvní strany Národná banka Slovenska.

Banka Kreditanstalt für Wiederaufbau uzavře s Československou obchodní bankou, a. s., a s Národní bankou Slovenska do 60 dnů ode dne vstupu této Smlouvy v platnost samostatné písemné dohody o bankovní realizaci této Smlouvy.

Přepočet německých marek na EURO se provede na základě kurzu stanoveného s konečnou platností k 31. prosinci 1998 Radou Evropské unie. Jeden EURO se rovná DEM 1,95583 (slovy: jedna celá devět pět pět osm tři německé marky).

Platby podle článků 4 a 5 budou uhrazeny na účet určený bankou Kreditanstalt für Wiederaufbau bez odpočtu daní, poplatků a ostatních státních dávek nebo jiných nákladů.

Článek 7

Vstup v platnost

Tato Smlouva podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými v každém ze států Smluvních Stran a vstoupí v platnost v den předání poslední diplomatické noty o tomto vnitrostátním schválení.


Dáno v Berlíně dne 29. června 2000, ve třech původních vyhotoveních, každé v českém, německém a slovenském jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
František Černý v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky ve Spolkové republice Německo

Za vládu Slovenské republiky:
Ján Foltín v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Slovenské republiky ve Spolkové republice Německo

Za vládu Spolkové republiky Německo:
Dr. Gunter Pleuger v. r.
státní tajemník Spolkového ministerstva zahraničí

Caio Koch-Weser v. r.
státní tajemník Spolkového ministerstva financí

Přesunout nahoru