Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 49/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče

Datum vyhlášení 15.06.2001
Uzavření smlouvy 02.04.2001
Platnost od 02.04.2001
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. dubna 2001 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče ze dne 23. května 2000, vyhlášené pod č. 48/2001 Sb. m. s.

Správní ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 7 odst. 4 dnem podpisu.

České znění Správního ujednání se vyhlašuje současně.


SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ

mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče

Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky (dále jen „Ministerstva“) se podle článku 3 odst. 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče (dále jen „Smlouva“) dohodly upravit podrobnosti o úhradě nákladů na zdravotní péči ve Správním ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče, která byla podepsána v Praze 23. května 2000, (dále jen „Správní ujednání“) takto:

Článek 1

Příslušná zdravotní pojišťovna uhradí náklady na zdravotní péči v rozsahu Smlouvy za podmínek stanovených v tomto Správním ujednání a podle právních předpisů a opatření platných v době poskytnutí zdravotní péče na území té smluvní strany, kde byla zdravotní péče poskytnuta.

Článek 2

Úhrada za nutnou a neodkladnou zdravotní péči

(1) Nutnou a neodkladnou zdravotní péčí podle článku 1 odst. 1 písm. g) Smlouvy je poskytnutí neodkladného ošetření nejdéle do doby, kdy je pojištěnec schopný přepravy na území druhé smluvní strany, zejména

a) při život ohrožujících stavech,

b) při vzniku nebo při podezření na vznik náhlého onemocnění nebo při náhlém zhoršení zdravotního stavu, při kterém by odklad poskytnutí zdravotní péče mohl vést k ohrožení života nebo k závažnému zhoršení zdravotního stavu,

c) při úrazu a bezprostředně po úrazu,

d) při souvisejících neodkladných kontrolních vyšetřeních, ošetřeních (nejvíce však dvou), která následují bezprostředně po poskytnutí nutné a neodkladné ambulantní zdravotní péče,

e) při předčasném porodu, kterým se rozumí porod, ke kterému dojde do ukončeného 36. týdne těhotenství, včetně zdravotní péče poskytnuté matce a novorozenci po porodu,

f) doprava v souvislosti s poskytováním nutné a neodkladné zdravotní péče na území té smluvní strany, která zdravotní péči poskytuje.

(2) Zdravotní péče, která se nepovažuje podle Smlouvy za nutnou a neodkladnou,

a) preventivní, vstupní a výstupní zdravotní prohlídky,

b) dispenzární péče,

c) lékařské kontroly při stabilizovaném chronickém onemocnění,

d) dohled nad průběhem těhotenství,

e) odběr orgánů na transplantaci,

f) zdravotní péče poskytnutá při porodu po 36. týdnu těhotenství a zdravotní péče poskytnutá matce a novorozenci po takovém porodu včetně komplikací u matky a dítěte souvisejících s porodem,

g) komplikace související s poskytnutím takové zdravotní péče, která není nutná a neodkladná a se kterou zdravotní pojišťovna předem nevyslovila písemný souhlas.

(3) Úhrada nákladů na nutnou a neodkladnou zdravotní péči se uskuteční podle článku 3 odst. 2 Smlouvy takto:

a) pro pojištěnce České republiky na území Slovenské republiky se uplatní ceny podle platných právních předpisů Slovenské republiky,

Pokud se nedá stanovit úhrada nutné a neodkladné zdravotní péče v ústavní péči jinak, vypočte se v ústavní péči úhrada nutné a neodkladné zdravotní péče následujícím způsobem:

Celková výše úhrady za nutnou a neodkladnou zdravotní péči (dále jen „CÚ“) bude dána součtem součinů skutečného počtu ošetřovacích dnů v jednotlivých pásmech (dále jen „SPODABC“) a ceny ošetřovacího dne v jednotlivých pásmech (dále jen „DABC“):

CÚ = (SPODA * DA) + (SPODB * DB) + (SPODc * Dc),

přičemž:

Doporučené doby hospitalizace (dále jen „DDH“) uvádí tabulka č. 1. DDH jsou rozděleny do pásem A, B, C tak, jak uvádí tabulka č. 2. Nákladovost pásem A, B, C uvádí tabulka č. 3.

Skutečný počet ošetřovacích dnů (dále jen „SPOD“) bude rozdělen do pásem podle tabulky č. 2 postupně od pásma A.

Pi = MAX * koefi, i = A, B, C

Di = Pi / DDHi,

A,B,C = pásma, do kterých se rozdělí doporučená doba hospitalizace (DDH) postupně od pásma A

Pi = poměrná částka jednotlivých pásem na celkových nákladech v Sk (náklady na pásmo i v Sk)

Di = náklady na 1 den v pásmu i (v Sk)

MAX = maximální cena výkonů poskytnutých jednomu hospitalizovanému pacientu odděleními jednotlivých typů zdravotnických zařízení (tj. maximální cena hospitalizace) v Sk podle platného opatření Ministerstva financí SR

DDHi = doporučená doba hospitalizace v pásmu i podle tabulky č. 2 (v dnech)

SPODABC = skutečný počet ošetřovacích dnů v jednotlivých pásmech

koefABC = koeficienty podle pásem tak, jak uvádí tabulka č. 3

Jestliže bude skutečný počet ošetřovacích dnů (SPOD) větší, než je doporučená doba hospitalizace (DDH), bude každý ošetřovací den přesahující DDH oceněný ve výši ošetřovacího dne pásma C

b) pro pojištěnce Slovenské republiky na území České republiky se uplatní ceny jako pro zdravotnická zařízení, se kterými zdravotní pojišťovny nemají uzavřeny smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče, podle platných právních předpisů České republiky.

(4) Příslušná zdravotní pojišťovna uhradí pojištěnci náklady na léky a zdravotnické prostředky v rozsahu a způsobem uvedeným v článku 3 odst. 3 Smlouvy po předložení dokladu, který musí splňovat náležitosti účetního dokladu a obsahovat název, množství, cenu léků a zdravotnických prostředků a datum jejich vydání, a po předložení zprávy o průběhu poskytnuté zdravotní péče, ze které vyplývají důvody, pro které byly léky nebo zdravotnické prostředky předepsány.

Článek 3

Úhrada za lázeňskou péči

Úhrada nákladů na lázeňskou péči se uskuteční v cenách dohodnutých příslušnou zdravotní pojišťovnou s lázeňským zařízením podle právních předpisů platných na území té smluvní strany, kde byla zdravotní péče poskytnuta.

Článek 4

Úhrada za jinou zdravotní péči

Jinou zdravotní péčí podle článku 1 odst. 1 písm. i) Smlouvy je zdravotní péče poskytnutá v rozsahu veřejného zdravotního pojištění na vlastní žádost pojištěnce, která není zahrnuta v článcích 3 a 4 Smlouvy a s jejímž poskytnutím příslušná zdravotní pojišťovna předem vyslovila písemný souhlas. Rozsah konkrétní zdravotní péče, která se hradí na základě veřejného zdravotního pojištění, vymezí příslušná zdravotní pojišťovna podle návrhu ošetřujícího lékaře.

Článek 5

Úhrada za přepravu

(1) Přepravu pojištěnců podle článku 7 Smlouvy jedné smluvní strany při poskytnutí zdravotní péče na území druhé smluvní strany hradí příslušná zdravotní pojišťovna, jestliže to podle ošetřujícího lékaře neodkladně vyžaduje zdravotní stav pojištěnce. Zdravotnické zařízení, jehož ošetřující lékař nařídí přepravu pojištěnce, si předem zajistí písemný souhlas příslušné zdravotní pojišťovny k přepravě pojištěnce a dohodne s ním podmínky přepravy. Tento písemný souhlas poskytne přepravci; fotokopie tohoto souhlasu tvoří přílohu vyúčtování za přepravu pojištěnce.

(2) Úhrada nákladů na přepravu se uskuteční v cenách podle platných právních předpisů té smluvní strany, která přepravu provedla.

Článek 6

Provádění úhrad

(1) Pojištěnec příslušné zdravotní pojišťovny jedné smluvní strany se ve zdravotnickém zařízení na území druhé smluvní strany prokáže průkazem pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny a průkazem totožnosti.

(2) Vyúčtování za poskytnutou zdravotní péči podle Smlouvy zašle zdravotnické zařízení neodkladně příslušné zdravotní pojišťovně. Ve vyúčtování musí být jednoznačně identifikován pojištěnec a zdravotnické zařízení, které poskytlo zdravotní péči, musí být uveden důvod, druh a rozsah poskytnuté zdravotní péče a výše požadované úhrady. Přílohou vyúčtování musí být zpráva příslušného zdravotnického zařízení o poskytnutí zdravotní péče.

(3) Úhradu za poskytnutou zdravotní péči podle Smlouvy provede příslušná zdravotní pojišťovna nejpozději do tří měsíců ode dne doručení vyúčtování nákladů na poskytnutou zdravotní péči, pokud splní podmínky podle odstavce 2 a příslušná zdravotní pojišťovna nevyužije oprávnění podle článku 9 Smlouvy.

(4) Pro platby příslušné zdravotní pojišťovny jedné smluvní strany zdravotnickému zařízení na území druhé smluvní strany se použije měna té smluvní strany, kde byla zdravotní péče poskytnuta.

Článek 7

Způsobem uvedeným v ustanovení článku 2 odst. 3 písm. a) Správního ujednání se vypořádají i nároky nevypořádané před nabytím platnosti tohoto dodatku.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

(1) Ministerstva jsou povinna do 10 dnů po nabytí platnosti tohoto Správního ujednání vyměnit si navzájem všechny platné právní předpisy, které upravují úhradu zdravotní péče.

(2) Ministerstva jsou povinna navzájem se informovat o všech změnách týkajících se provádění Smlouvy, jakými jsou například seznam platných právních předpisů, cenová opatření Ministerstva financí České republiky, cenová opatření Ministerstva financí Slovenské republiky a jiné předpisy, které upravují úhradu zdravotní péče. Ministerstva si navzájem poskytnou aktuální seznamy zdravotních pojišťoven s jejich základními identifikačními údaji a vzory průkazů pojištěnců.

(3) Ministerstva mohou provádět změny a doplňky tohoto Správního ujednání jen písemnou formou na základě jejich vzájemné dohody.

(4) Toto Správní ujednání nabude platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

(5) Platnost tohoto Správního ujednání je shodná s dobou platnosti Smlouvy.


Dáno v Bratislavě dne 2. dubna 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo zdravotnictví České republiky
PhDr. Miroslav Klíma v. r.
velvyslanecký rada velvyslanectví České republiky ve Slovenské republice

Za Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky
doc. MUDr. Michal Ondrejčák, CSc. v. r.
vedoucí úřadu Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky

Přesunout nahoru