Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 45/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Třetímu protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy

Datum vyhlášení 23.05.2001
Uzavření smlouvy 06.03.1959
Ratifikace Smlouvy 27.12.2000
Platnost od 09.02.2001
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

45

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. března 1959 byl ve Štrasburku přijat Třetí protokol ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy.

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky.

Listina o přístupu České republiky k Protokolu, podepsaná prezidentem republiky dne 27. prosince 2000, byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Protokolu, dne 9. února 2001.

Při uložení listiny o přístupu bylo učiněno následující oznámení České republiky k článku 3:

„Právní řád České republiky umožňuje, aby cizí rozhodčí nálezy, které jsou pravomocné a vykonatelné, byly uznány a exekučně vykonány v České republice. Příslušná právní úprava je provedena v § 38 a 39 zákona č. 216/1994 Sb, o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.

V České republice rozhoduje o výkonu cizího rozhodčího nálezu příslušný okresní soud; postupuje přitom stejně, jako kdyby se jednalo o výkon tuzemského soudního rozhodnutí. Příslušný okresní soud, který rozhoduje o výkonu exekuce, musí však své rozhodnutí odůvodnit. O uznání cizího rozhodčího nálezu okresní soud nevydává zvláštní rozhodnutí a nařizuje přímo výkon tohoto cizího rozhodčího nálezu.“.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 16 dne 15. března 1963. Pro Českou republiku vstoupil v platnost v souladu s ustanovením článku 17 dne 9. února 2001.

Anglické znění a český překlad Protokolu se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

TŘETÍ PROTOKOL KE VŠEOBECNÉ DOHODĚ O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH RADY EVROPY

Podepsané vlády, členové Rady Evropy, signatáři či strany Všeobecné dohody o výsadách a imunitách Rady Evropy a současně členové Fondu Rady Evropy pro znovuusídlení migrujících národů a přelidnění;

s přihlédnutím k ustanovením článků I a IX (g) Statutu zmíněného Fondu;

s přihlédnutím k článku 40 Statutu Rady Evropy;

přejíce si upřesnit právní režim majetku, aktiv a operací, jakož i právní postavení orgánů a úředníků Fondu pro znovuusídlení;

považujíce za nezbytné usnadnit realizaci statutárních cílů Fondu co možná nejrozsáhlejším snížením přímého i nepřímého zdanění operací Fondu, které v konečném důsledku dopadá na ty, kdo využívají půjček poskytovaných Fondem;

přejíce si doplnit, pokud jde o Fond pro znovuusídlení, ustanovení Všeobecné dohody o výsadách a imunitách Rady Evropy,

dohodly se takto:

KAPITOLA I

PRÁVNÍ POSTAVENÍ, OSOBNOST A ZPŮSOBILOST

Článek 1

Statut Fondu Rady Evropy pro znovuusídlení tak, jak byl schválen rezolucí Výboru ministrů č. (56) 9 nebo doplněn tímto výborem nebo Řídicím výborem jednajícím v mezích článku IX (h) tohoto Statutu, je nedílnou součástí tohoto Protokolu.

Fond pro znovuusídlení Rady Evropy má plnou právní subjektivitu a zejména způsobilost:

(i) uzavírat smlouvy;

(ii) nabývat movitý i nemovitý majetek a disponovat jím;

(iii) procesní způsobilost;

(iv) vést jakoukoli operaci týkající se jeho statutárních cílů.

Operace, jednání a smlouvy Fondu pro znovuusídlení se řídí tímto Protokolem, Statutem Fondu a předpisy vydanými v souladu s tímto Statutem. Kromě toho může být v jednotlivých případech podpůrně aplikováno vnitrostátní právo jednotlivých států, a to za předpokladu, že Fond s tím výslovně vyjádřil souhlas a že takové právo není v rozporu s tímto Protokolem ani se zmíněným Statutem.

KAPITOLA II

SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST, MAJETEK, AKTIVA A OPERACE

Článek 2

Všechny příslušné soudní orgány členského státu Fondu nebo státu, na jehož území Fond uzavřel nebo se zaručil za nějakou půjčku, jsou oprávněny vést řízení, ve kterých Fond vystupuje jako žalovaná strana.

Nicméně:

(i) Těmto soudním orgánům nemůže být předložena žádná žaloba členského státu nebo osoby jednající v zastoupení členského státu anebo odvozující od něho svůj nárok proti Fondu ani žaloba Fondu proti členskému státu anebo takové osobě.

(ii) Spory ze smlouvy o půjčce či o záruce, kterou Fond uzavřel s členským státem nebo s jakýmkoli jiným vypůjčovatelem takovým státem schváleným, se urovnávají v rozhodčím řízení v souladu s postupem, který dotčená smlouva stanoví. Spory ze smlouvy o půjčce či o záruce podepsané Fondem se urovnávají v rozhodčím řízení podle Pravidel pro poskytování půjček vydaných podle článku X oddílu I (d) Statutu Fondu.

Článek 3

Majetek a aktiva Fondu, ať už se nalézají kdekoli a jsou v držení kohokoli, jsou až do okamžiku vydání rozhodnutí, proti kterému již nelze použít řádných opravných prostředků, imunní vůči všem formám zabavení, obstavení či výkonu rozhodnutí.

Výkon rozhodčích nálezů vynesených v rozhodčím řízení v souladu s třetím odstavcem článku 2 a opatřených doložkou vykonatelnosti obvykle používanou ve státě, na jehož území mají být vykonány, se na území členských států Fondu provede podle práva dotčeného členského státu; pro účely zmíněné doložky však nesmí být požadováno žádné jiné ověření než to, že rozhodčí nález je autentický, že je v souladu s kompetenčními a s procesními předpisy obsaženými v Pravidlech pro poskytování půjček Fondem a že není v rozporu s konečným rozhodnutím vydaným v dotčené zemi. Každý podepsaný stát současně s uložením ratifikačních listin oznámí prostřednictvím generálního tajemníka Rady Evropy orgán, který je oprávněn podle jeho právního řádu provádět tuto formalitu.

Článek 4

Majetek a aktiva Fondu, ať už se nalézají kdekoli a jsou v držení kohokoli, jsou imunní vůči prohlídkám, obstavení, konfiskaci či vyvlastnění nebo jakékoli jiné formě zásahu prostřednictvím opatření výkonné či zákonodárné moci.

Budovy a prostory užívané Fondem za účelem výkonu jeho funkcí a také jeho archivy jsou nedotknutelné.

Článek 5

V míře nezbytné k dosažení svých statutárních cílů Fond může:

(a) držet peněžní prostředky jakéhokoli druhu a mít otevřené účty v jakékoli měně;

(b) volně převádět bankovní cestou své fondy z jedné země do druhé nebo uvnitř kterékoli země a směňovat jakékoli devizy, které drží, na jakoukoli jinou měnu.

Při výkonu práv podle tohoto článku bude Fond brát náležitý zřetel na všechny připomínky vlády kteréhokoli členského státu.

Článek 6

Majetek a aktiva Fondu nepodléhají finančním omezením, předpisům, kontrolám ani moratoriím jakékoli povahy.

Článek 7

Fond pro znovuusídlení, jeho aktiva, příjmy a jiný majetek jsou vyňaty ze všech přímých daní.

Fond pro znovuusídlení je v členských státech Fondu vyňat ze všech daní souvisejících s jeho transakcemi a operacemi, které se vztahují k půjčkám poskytovaným Fondem za účelem zisku, určeného v souladu s cíli Fondu pro potřeby uprchlíků a přelidněných oblastí, a k půjčkám, které Fond poskytl nebo za které se zaručil v souladu s podmínkami stanovenými Statutem.

Fondu se neposkytují žádná vynětí, pokud jde o dávky, daně nebo poplatky, které nepředstavují víc než úplatu za veřejné služby.

Vlády členských států, kdykoliv to bude možné, učiní vhodná opatření s cílem:

(a) poskytnout výjimku z daní z příjmů, jejichž zdrojem jsou úroky z Fondem vydaných dluhopisů nebo z půjček jím poskytnutých;

(b) prominout nebo vrátit spotřební daně a poplatky, které jsou součástí ceny nemovitého nebo movitého majetku nebo ceny za poskytnuté služby, jestliže Fond pro svou úřední potřebu provede významnější nákupy zboží či služeb, v jejichž ceně jsou takové daně a poplatky zahrnuty.

Žádná daň, ať je jakékoli povahy, nesmí být uvalena na cenné papíry nebo obligace, které Fond vydal nebo se za ně zaručil (včetně všech dividend a úroků z nich), ať už je jejich držitelem kdokoli, pokud:

(a) taková daň je diskriminačním opatřením zavedeným proti takovým cenným papírům nebo obligacím pouze z toho důvodu, že byly vydány Fondem nebo že se za ně Fond zaručil; nebo

(b) jediným právním důvodem pro uvalení takové daně bylo místo nebo měna, v níž je cenný papír nebo dluhopis vydán, nebo je na ni poskytnuta záruka, je splatná nebo splacena, anebo umístění sídla nebo některé úřadovny či centrály Fondu nebo místo, kde byl obchod uzavřen.

Článek 8

Fond je vyňat ze všech cel, zákazů a omezení vývozu a dovozu zboží určeného pro jeho úřední potřebu, s výjimkou zákazů a omezení stanovených z důvodů veřejného pořádku, bezpečnosti nebo zdraví. Zboží takto bezcelně dovezené nesmí být na území země, do které bylo dovezeno, dále převedeno jinak než za podmínek schválených vládou této země.

KAPITOLA III

ORGÁNY

Článek 9

Orgánům zmíněným v článku VIII Statutu Fondu se pro účely jejich úředního spojení dostane na území každého členského státu zacházení přinejmenším natolik příznivého, jakého se od tohoto členského státu dostává diplomatickým misím kterékoli jiné vlády. Úřední korespondence ani jiná přední sdělení nesmějí být nijak cenzurovány.

Článek 10

Členové Řídicího výboru, Správní rady a Dozorčího výboru požívají imunity vůči právnímu řízení, pokud se týče jejich výroků ústních či písemných a všech jejich činů, které učinili v rámci výkonu svých úředních povinností a v mezích své působnosti. Tato imunita trvá i poté, co svoje funkce přestali vykonávat. Kromě toho se jim poskytují stejné imunity vůči přistěhovaleckým omezením a registraci cizinců a stejné měnové a cestovní úlevy, jaké dotčený členský stát poskytuje zástupcům vlád ostatních členských států ve srovnatelném postavení. Částky, které jsou v souvislosti s výkonem jejich funkcí vypláceny na nezbytné výdaje, jsou vyňaty ze zdanění.

Článek 11

Imunity a výsady se osobám uvedeným v článku 10 poskytují nikoli pro jejich osobní prospěch, ale za účelem zajištění jejich plné nezávislosti při výkonu jejich funkcí. V důsledku toho členský stát má nejen právo, ale i povinnost zříci se imunity svých představitelů ve všech případech, kdy podle jeho názoru by imunita mohla zabránit průchodu spravedlnosti nebo kdy se imunity lze zříci, aniž by to bylo na újmu účelu, pro který se poskytuje.

Článek 12

(a) Ustanovení článků 10 a 11 se představitel nemůže dovolávat vůči orgánům státu, jehož je představitelem.

(b) Články 10, 11 a 12 (a) se vztahují také na zástupce představitelů, poradce, technické experty a tajemníky delegací.

KAPITOLA IV

ÚŘEDNÍCI

Článek 13

Guvernér a úředníci Fondu požívají výsad a imunit stanovených článkem 18 Všeobecné dohody o výsadách a imunitách Rady Evropy.

Guvernér určí kategorie úředníků, na které se ustanovení výše uvedeného článku mají vztahovat.

Oznámení zmíněná v článku 17 Všeobecné dohody o výsadách a imunitách Rady Evropy učiní generální tajemník Rady, a to jak pokud jde o guvernéra, tak i pokud jde o úředníky zmíněné v předcházejícím odstavci.

Po konzultaci s guvernérem generální tajemník má právo i povinnost zbavit imunity kteréhokoli úředníka ve všech případech, kdy usoudí, že tato imunita by mohla zabránit průchodu spravedlnosti a lze se jí zříci, aniž by to bylo na újmu řádnému chodu Fondu. Právo zbavit imunity guvernéra má Řídicí výbor Fondu.

KAPITOLA V

PROVÁDĚNÍ STATUTU

Článek 14

Vlády členských států Fondu nesou odpovědnost za to, že disponují dostatečnými ústavními pravomocemi, které mohou být nezbytné pro plnění statutárních povinností, které tyto státy mají vůči Fondu pro znovuusídlení. Rovněž nesou odpovědnost za to, že disponují takovými pravomocemi, aby v příslušné době byly schopny plnit své závazky, které jim vznikly jako vypůjčovatelům či ručitelům v souladu s článkem VI oddílem 3 Statutu Fondu pro znovuusídlení.

Článek 15

Fond může uzavírat s každým členským státem zvláštní dohody podrobněji upravující provádění ustanovení tohoto Protokolu, které mohou tato ustanovení jednak doplnit, jednak pozměnit ustanovení článku 13 uvedeného výše. Stejně tak může uzavírat dohody s každým nečlenským státem Fondu, aby tak upravil provádění ustanovení tohoto Protokolu vůči takovým státům.

KAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 16

Tento Protokol podléhá ratifikaci; ratifikační listiny budou uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy. Vstoupí v platnost dnem, kdy tři signatáři, kteří představují nejméně třetinu certifikátů Fondu, uložili své ratifikační listiny. Pro ostatní členy Fondu vstoupí v platnost dnem uložení jejich příslušných ratifikačních listin.

Nicméně, až do doby vstupu tohoto Protokolu v platnost v souladu s předchozím odstavcem, signatáři budou v rozsahu slučitelném s jejich ústavními předpisy provádět tento Protokol předběžně, a to od 1. září 1958 nebo nejpozději od data podpisu, aby nedošlo k prodlení v řádném chodu Fondu.

Článek 17

Každá vláda, která se stala členským státem Fondu pro znovuusídlení až po podpisu tohoto Protokolu, může k tomuto Protokolu přistoupit uložením listin o přístupu u generálního tajemníka Rady Evropy. Takový přístup nabude účinnosti dnem uložení, jestliže k němu dojde po vstupu tohoto Protokolu v platnost, anebo dnem tohoto vstupu v platnost, došlo-li k přístupu dříve.

Každá vláda, která uložila listiny o přístupu před vstupem tohoto Protokolu v platnost, neprodleně přistoupí, v rozsahu slučitelném s jejími ústavními předpisy, k jeho předběžnému provádění.


Na důkaz toho níže podepsaní zplnomocněnci podepsali tento Protokol.

Dáno ve Štrasburku šestého dne měsíce března roku 1959, ve znění anglickém a francouzském, která obě jsou stejně autentická, v jediném vyhotovení, které bude uloženo v archivu Rady Evropy. Generální tajemník zašle jeho ověřené kopie všem signatářům a přistoupivším státům.

Přesunout nahoru