Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 40/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 3/2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z 16. 10. 2000 o přijetí podmínek účasti České republiky v akčním programu Společenství „Mládež“

Datum vyhlášení 16.05.2001
Uzavření smlouvy 16.10.2000
Platnost od 16.10.2000
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

40

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. října 2000 bylo v Bruselu podepsáno Rozhodnutí č. 3/2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z 16/10/2000 o přijetí podmínek účasti České republiky v akčním programu Společenství „Mládež“.*)

S Rozhodnutím vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Rozhodnutí ratifikoval.

Rozhodnutí se na základě svého článku 2 předběžně provádělo od 1. ledna 2000 a v souladu se zněním svého článku 3 vstoupilo v platnost dne 16. října 2000.

České znění Rozhodnutí se vyhlašuje současně.


ROZHODNUTÍ Č. 3/2000 RADY PŘIDRUŽENÍ EVROPSKÁ UNIE - ČESKÁ REPUBLIKA

z 16/10/2000

o přijetí podmínek účasti České republiky v akčním programu Společenství „Mládež“

RADA PŘIDRUŽENÍ

s ohledem na Dodatkový protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé,1) týkající se účasti České republiky v programech Společenství, především na články 1 a 2 tohoto protokolu;

Vzhledem k tomu, že

1. v souladu s článkem 1 Dodatkového protokolu se Česká republika může účastnit komunitárních rámcových programů, speciálních programů, projektů nebo jiných aktivit mezi jinými v oblasti mládeže;

2. v souladu s článkem 2 Dodatkového protokolu podmínky účasti České republiky v těchto aktivitách podléhají rozhodnutí Rady přidružení;

3. na základě Rozhodnutí Rady přidružení č. 2/97 ze dne 30. září 1997 mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé2) se Česká republika účastní od 1. října 1997 programu Mládež pro Evropu a vyjádřila zájem účastnit se nového programu Mládež,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Česká republika se účastní akčního programu Společenství „Mládež“ (dále jen Mládež) v souladu s podmínkami stanovenými v přílohách I a II, které tvoří nedílnou součást tohoto Rozhodnutí.

Článek 2

Toto Rozhodnutí platí po dobu trvání programu Mládež, počínaje dnem 1. ledna 2000.

Článek 3

Toto Rozhodnutí vstoupí v platnost dnem jeho přijetí Radou přidružení.


Dáno v Bruselu 16. října 2000.

Za Radu přidružení
J. Kavan v. r.
předseda

G. Scaramucci v. r.
P. Poštulka v. r.
tajemníci

Poznámky pod čarou

*) Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb.

1) Úř. věst. č. L 317, 30. 12. 1995, str. 45.

2) Úř. věst. č. L 277, 10. 10. 1997, str. 26.


PŘÍLOHA I

Podmínky účasti České republiky v programu Mládež

1. Česká republika se bude účastnit aktivit v rámci programu Mládež (dále jen „program“), není-li v tomto Rozhodnutí stanoveno jinak, v souladu s cíli, kritérii, postupy a harmonogramy stanovenými v Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1031/2000/ES ze dne 13. dubna 2000 zakládající komunitami akční program „Mládež“.1)

2. V souladu s podmínkami uvedenými v článku 5 Rozhodnutí o programu Mládež a s ustanoveními týkajícími se povinností členských států a Komise ve vztahu k Národním agenturám Mládež přijatými Komisí Česká republika vytvoří odpovídající struktury pro koordinované řízení implementace aktivit v rámci programu na národní úrovni a přijme potřebná opatření k zajištění adekvátního financování této agentury, která v rámci programu obdrží granty na realizaci svých činností. Česká republika podnikne všechny další kroky nezbytné k efektivní realizaci programu na národní úrovni.

3. Za účelem účasti v programu Česká republika uhradí každý rok příspěvek do všeobecného rozpočtu Evropské unie v souladu s postupy stanovenými v příloze II.
V nezbytném případě, s ohledem na vývoj programu nebo nárůst absorpční schopnosti České republiky, je Výbor přidružení oprávněn přizpůsobit výši tohoto příspěvku, aby zabránil schodku rozpočtu v rámci implementace programů.

4. Podmínky pro předkládání, hodnocení a výběr žádostí oprávněných institucí, organizací a jednotlivců z České republiky budou stejné jako podmínky, které platí pro oprávněné instituce, organizace a jednotlivce v rámci Společenství.
Komise může při nominaci nezávislých expertů podle příslušných ustanovení Rozhodnutí č. 1031/2000/ES uvážit i nominaci českých expertů pro pomoc při hodnocení projektů.

5. V zájmu zajištění komunitami dimenze programu a pro oprávnění k získání finanční podpory Společenství budou muset projekty a aktivity zahrnovat alespoň jednoho partnera z některého z členských států Společenství.

6. Finanční prostředky pro decentralizované aktivity, jakož i pro podporu činnosti Národní agentury založené v souladu s bodem 2 budou pro Českou republiku alokovány na základě ročních plánů rozpisu rozpočtu, o kterém bude rozhodnuto na úrovni Společenství, a na základě příspěvku České republiky do programu. Maximální výše finanční podpory na činnost Národní agentury nepřesáhne 50 % rozpočtu na pracovní plán Národní agentury.

7. Členské státy Společenství a Česká republika se budou v rámci existujících ustanovení snažit usnadnit volný pohyb a pobyt mladých lidí a jiných oprávněných osob cestujících mezi Českou republikou a členskými státy Společenství s cílem účastnit se aktivit, jež jsou obsahem tohoto Rozhodnutí.

8. Aktivity, jež jsou obsahem tohoto Rozhodnutí, Česká republika osvobodí od nepřímých daní, celních poplatků, zákazů a omezení na dovoz a vývoz zboží a služeb určených pro zajištění těchto aktivit.

9. Aniž jsou dotčeny povinnosti Komise Evropských společenství a Účetního dvora Evropských společenství v souvislosti s monitorováním a hodnocením programu v souladu s článkem 13 Rozhodnutí zakládající program, účast České republiky v tomto programu bude průběžně sledována na partnerském základě zahrnujícím Komisi Evropských společenství a Českou republiku. Česká republika předloží Komisi příslušné zprávy a zúčastní se dalších specifických aktivit navržených v této souvislosti Společenstvím.

10. V souladu s finančními nařízeními Společenství smluvní závazky uzavřené subjekty z České republiky nebo s nimi uzavřené umožní kontrolu a audit provedené Komisí a Účetním dvorem nebo orgány jimi pověřenými. Finanční audity mohou být provedeny za účelem kontroly příjmu a výdajů těchto subjektů, vztahující se ke smluvním závazkům vůči Společenství. V duchu spolupráce a společného zájmu poskytnou příslušné orgány České republiky veškerou dostatečnou a možnou pomoc, která může být za daných okolností pro provádění těchto kontrol a auditů potřebná nebo prospěšná.
Ustanovení přijatá Komisí související s povinnostmi členských států a Komise ohledně Národních agentur Mládež budou platit i pro vztahy mezi Českou republikou, Komisí a Českou národní agenturou. V případě neregulérnosti, zanedbání či podvodu prokázaných České národní agentuře ponesou odpovědnost za neuhrazené finanční prostředky české orgány.

11. Aniž by byly dotčeny postupy uvedené v článku 8 Rozhodnutí zakládající program Mládež, zástupci České republiky se budou jako pozorovatelé účastnit jednání výboru programu v bodech, které se jich týkají. K projednání ostatních bodů se budou tyto výbory scházet bez účasti zástupců České republiky, stejně tak jako v době hlasování.

12. Jazyk, který bude používán při veškeré komunikaci s Komisí, pokud jde o vypracování a předkládání žádostí, o smlouvy a zprávy a jiné administrativní záležitosti související s programy, musí být jedním z úředních jazyků Společenství.

13. Společenství a Česká republika mohou kdykoli ukončit aktivity prováděné v rámci tohoto Rozhodnutí předložením písemné výpovědi s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou. Projekty a aktivity, které budou v době výpovědi probíhat, budou pokračovat až do jejich dokončení za podmínek stanovených v tomto Rozhodnutí.

Poznámky pod čarou

1) Úř. věst. č. L 117, 18. 5. 2000, str. 1.

PŘÍLOHA II

Finanční příspěvek České republiky do programu

1. Výše finančního příspěvku, který Česká republika uhradí do rozpočtu Evropské unie na účast v programu v roce 2000, bude činit 1139000 EUR.
O výši příspěvku, který bude Česká republika hradit v následujících letech programu, rozhodne Rada přidružení v průběhu roku 2000.

2. Česká republika uhradí výše uvedený příspěvek částečně z českého státního rozpočtu a částečně z Národního programu PHARE České republiky. S výhradou samostatné programovací procedury PHARE budou požadované finanční prostředky PHARE převedeny do České republiky na základě samostatného Finančního memoranda. Společně s částí příspěvku ze státního rozpočtu České republiky budou tyto prostředky představovat národní příspěvek České republiky, ze kterého budou prováděny platby po obdržení roční výzvy k zaplacení od Komise.

3. Prostředky PHARE budou nárokovány následovně:

- 840000 EUR na příspěvek do programu v roce 2000.

Zbývající část příspěvku České republiky bude uhrazena z českého státního rozpočtu.

4. Finanční nařízení ze dne 21. prosince 1977 platné pro všeobecný rozpočet Evropských společenství1) bude platit i pro správu příspěvku České republiky.
Cestovní náklady a diety zástupců a expertů z České republiky vzniklé v souvislosti s jejich účastí jako pozorovatelů při práci výboru uvedeného v příloze I bodu 11 nebo na jiných schůzkách souvisejících s realizací programu bude hradit Komise na stejném základě a v souladu s nyní platnými postupy pro nevládní experty z členských států Evropské unie.

5. Poté, co toto Rozhodnutí vstoupí v platnost, a na začátku každého následujícího roku zašle Komise České republice výzvu k zaplacení příspěvku ve výši, která odpovídá jejímu příspěvku do programu.
Tento příspěvek bude vyjádřen v euro a zaplacen na bankovní účet Komise denominovaný v euro.
Česká republika zaplatí svůj příspěvek na základě výzvy k zaplacení:

- do 1. května část financovanou ze státního rozpočtu za předpokladu, že Komise zašle výzvu k zaplacení před 1. dubnem, nebo nejpozději jeden měsíc po zaslání výzvy k zaplacení, pokud bude zaslána později.

- do 1. května část financovanou z PHARE za předpokladu, že byly do té doby do České republiky zaslány odpovídající částky, nebo nejpozději v období 30 dní od zaslání těchto prostředků do České republiky.

Jakékoli prodlení v placení příspěvku bude mít pro Českou republiku za následek placení úroků z dlužné částky po uplynutí dne splatnosti. Úroková míra bude odpovídat míře uplatňované Evropskou centrální bankou pro operace v euro ke dni splatnosti a zvýšené o 1,5 procentního bodu.

Poznámky pod čarou

1) Úř. věst. č. L 356, 31. 12. 1977, str. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2779/98 (Úř. věst. č. L 347, 23. 12. 1998, str. 3).

Přesunout nahoru