Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 39/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 2/2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z 31. 8. 2000 o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání a vzdělávání

Datum vyhlášení 16.05.2001
Uzavření smlouvy 31.08.2000
Platnost od 31.08.2000
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

39

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. srpna 2000 bylo v Bruselu podepsáno Rozhodnutí č. 2/2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z 31/08/2000 o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání a vzdělávání.*)

S Rozhodnutím vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Rozhodnutí ratifikoval.

Rozhodnutí se na základě svého článku 2 předběžně provádělo od 1. ledna 2000 a v souladu se zněním svého článku 3 vstoupilo v platnost dne 31. srpna 2000.

České znění Rozhodnutí se vyhlašuje současně.


ROZHODNUTÍ Č. 2/2000 RADY PŘIDRUŽENÍ EVROPSKÁ UNIE - ČESKÁ REPUBLIKA

z 31/08/2000

o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání a vzdělávání

RADA PŘIDRUŽENÍ

s ohledem na Dodatkový protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, týkající se účasti České republiky v programech Společenství, především na články 1 a 2 tohoto protokolu;1)

Vzhledem k tomu, že

1. v souladu s článkem 1 Dodatkového protokolu se Česká republika může účastnit komunitárních rámcových programů, speciálních programů, projektů nebo jiných aktivit, zejména v oblasti přípravy na zaměstnání a vzdělávání;

2. v souladu s článkem 2 Dodatkového protokolu podmínky účasti České republiky v těchto aktivitách podléhají rozhodnutí Rady přidružení;

3. na základě Rozhodnutí č. 2/97 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 30. září 1997 o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání, mládeže a vzdělávání2) se Česká republika účastní od 1. října 1997 první fáze programů Leonardo da Vinci3) a Socrates4) a vyjádřila zájem účastnit se druhé fáze těchto programů,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Česká republika se účastní druhé fáze programu Evropského společenství Leonardo da Vinci podle Rozhodnutí Rady č. 1999/382/ES z 26. dubna 1999 o založení druhé fáze akčního programu Společenství v oblasti odborného vzdělávání a přípravy „Leonardo da Vinci“5) a druhé fáze programu Socrates podle Rozhodnutí č. 253/2000/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. ledna 2000 o založení druhé fáze akčního programu Společenství v oblasti vzdělávání „Socrates“6) (dále jen „Leonardo da Vinci II“ a „Socrates II“) v souladu s podmínkami stanovenými v přílohách I a II, které tvoří nedílnou součást tohoto Rozhodnutí.

Článek 2

Toto Rozhodnutí platí po dobu trvání programů Leonardo da Vinci II a Socrates II, počínaje dnem 1. ledna 2000.

Článek 3

Toto Rozhodnutí vstoupí v platnost dnem jeho přijetí Radou přidružení.


Dáno v Bruselu 31. srpna 2000.

Za Radu přidružení
J. Kavan v. r.
předseda

G. Scaramucci v. r.
P. Poštulka v. r.
tajemníci

Poznámky pod čarou

*) Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb.

1) Úř. věst. č. L 317, 30. 12. 1995, str. 45.

2) Úř. věst. č. L 277, 10. 10. 1997, str. 26.

3) Úř. věst. č. L 340, 29. 12. 1994, str. 8.

4) Úř. věst. č. L 87, 20. 4. 1995, str. 10 Rozhodnutí ve znění Rozhodnutí č. 576/98/ES (Úř. věst. č. L 77, 14. 3. 1998, str. 1).

5) Úř. věst. č. L 146, 11. 6. 1999, str. 33.

6) Úř. vest. č. L 28, 3. 2. 2000, str. 1.


PŘÍLOHA I

Podmínky účasti České republiky v programech Leonardo da Vinci II a Socrates II

1. Česká republika se bude účastnit aktivit v rámci programů Leonardo da Vinci II a Socrates II (dále jen „programy“), není-li v tomto Rozhodnutí stanoveno jinak, v souladu s cíli, kritérii, postupy a harmonogramy stanovenými v Rozhodnutí Rady č. 1999/3 82/ES a v Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 253/2000/ES zakládající tyto komunitami akční programy.

2. V souladu s podmínkami uvedenými v článcích 5 Rozhodnutí o programech Leonardo da Vinci II a Socrates II a s ustanoveními týkajícími se povinností členských států a Komise ve vztahu k Národním agenturám Leonardo da Vinci a Socrates přijatými Komisí Česká republika vytvoří odpovídající struktury pro koordinované řízení implementace aktivit v rámci programů na národní úrovni a přijme potřebná opatření k zajištění adekvátního financování těchto agentur, které v rámci programu obdrží granty na realizaci svých činností. Česká republika podnikne všechny další kroky nezbytné k efektivní realizaci programů na národní úrovni.

3. Za účelem účasti v programech Česká republika uhradí každý rok příspěvek do všeobecného rozpočtu Evropské unie v souladu s úpravami stanovenými v příloze II.
V nezbytném případě, s ohledem na vývoj programu nebo nárůst absorpční schopnosti České republiky, je Výbor přidružení oprávněn přizpůsobit výši tohoto příspěvku, aby zabránil schodku rozpočtu v rámci implementace programů.

4. Podmínky pro předkládání, hodnocení a výběr žádostí oprávněných institucí, organizací a jednotlivců z České republiky budou stejné jako podmínky, které platí pro oprávněné instituce, organizace a jednotlivce v rámci Společenství.
Komise může při nominaci nezávislých expertů podle příslušných ustanovení rozhodnutí zakládajících programy uvážit i nominaci českých expertů pro pomoc při hodnocení projektů.

5. V zájmu zajištění komunitami dimenze programů a pro oprávnění k získání finanční podpory Společenství budou muset projekty a aktivity zahrnovat partnera z minimálně jednoho členského státu Společenství.

6. Finanční prostředky pro mobility uvedené v příloze I oddílu III.l Rozhodnutí o programu Leonardo da Vinci II a pro decentralizované akce v rámci programu Socrates, jakožto i pro podporu činnosti Národních agentur založených v souladu s výše uvedeným bodem 2 budou pro Českou republiku alokovány na základě ročních plánů rozpisu rozpočtu, o kterém bude rozhodnuto na úrovni Společenství, a na základě příspěvku České republiky do programu. Maximální výše finanční podpory na činnost Národních agentur nepřesáhne 50 % rozpočtu na pracovní plán Národních agentur.

7. Členské státy Společenství a Česká republika se budou v rámci existujících ustanovení snažit usnadnit volný pohyb a pobyt studentů, učitelů, účastníků kursů, školitelů, universitních pracovníků, mladých lidí a jiných oprávněných osob cestujících mezi Českou republikou a členskými státy Společenství s cílem účastnit se aktivit, jež jsou obsahem tohoto Rozhodnutí.

8. Aktivity, jež jsou obsahem tohoto Rozhodnutí, Česká republika osvobodí od nepřímých daní, celních poplatků, zákazů a omezení na dovoz a vývoz zboží a služeb určených pro zajištění těchto aktivit.

9. Aniž jsou dotčeny povinnosti Komise Evropských společenství a Účetního dvora Evropských společenství v souvislosti s hodnocením a monitorováním programů v souladu s Rozhodnutími o programech Leonardo da Vinci II a Socrates II (článek 13 Rozhodnutí o programu Leonardo da Vinci II a článek 14 Rozhodnutí o programu Socrates II), účast České republiky v programech bude průběžně sledována na partnerském základě zahrnujícím Komisi Evropských společenství a Českou republiku. Česká republika předloží Komisi příslušné zprávy a zúčastní se dalších specifických aktivit navržených v této souvislosti Společenstvím.

10. V souladu s finančními nařízeními Společenství smluvní závazky uzavřené subjekty z České republiky nebo s nimi uzavřené umožní kontrolu a audit provedené Komisí a Účetním dvorem nebo orgány jimi pověřenými. Finanční audity mohou být provedeny za účelem kontroly příjmu a výdajů těchto subjektů, vztahující se ke smluvním závazkům vůči Společenství. V duchu spolupráce a společného zájmu poskytnou příslušné orgány České republiky veškerou dostatečnou a možnou pomoc, která může být za daných okolností pro provádění těchto kontrol a auditů potřebná nebo prospěšná. Ustanovení přijatá Komisí související s povinnostmi členských států a Komise ohledně Národních agentur Leonardo da Vinci a Socrates budou platit i pro vztahy mezi Českou republikou, Komisí a českými Národními agenturami. V případech neregulérnosti, zanedbání či podvodu, které budou českým Národním agenturám prokázány, ponesou odpovědnost za neuhrazené finanční prostředky české orgány.

11. Aniž by byly dotčeny postupy uvedené v článku 7 Rozhodnutí o programu Leonardo da Vinci II a článku 8 Rozhodnutí o programu Socrates II, zástupci České republiky se budou jako pozorovatelé účastnit jednání výborů programů v bodech, které se jich týkají. K projednání ostatních bodů se budou tyto výbory scházet bez účasti zástupců České republiky, stejně tak jako v době hlasování.

12. Jazyk, který bude používán při komunikaci s Komisí, zejména pokud jde o vypracování a předkládání žádostí o smlouvy a zprávy a jiné administrativní záležitosti související s programy, musí být některým z úředních jazyků Společenství.

13. Společenství a Česká republika mohou kdykoliv ukončit aktivity prováděné v rámci tohoto Rozhodnutí předložením písemné výpovědi s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou. Projekty a aktivity, které budou v době výpovědi probíhat, budou pokračovat až do jejich dokončení za podmínek stanovených v tomto Rozhodnutí.

PŘÍLOHA II

Finanční příspěvek České republiky do programů Leonardo da Vinci II a Socrates II

1. Leonardo da Vinci

Výše finančního příspěvku, který Česká republika uhradí do rozpočtu Evropské unie na účast v programu Leonardo da Vinci II bude následující (v EUR):

Rok 2000Rok 2001Rok 2002Rok 2003Rok 2004Rok 2005Rok 2006
2 558 0002 629 0002 806 0002 930 0003 054 0003 214 0003 338 000

2. Socrates

Výše finančního příspěvku, který Česká republika uhradí do rozpočtu Evropské unie na účast v programu Socrates II v roce 2000, bude činit 5 094 000 EUR.

O výši příspěvku, který bude Česká republika hradit v následujících letech programu, rozhodne Rada přidružení v průběhu roku 2000.

3. Česká republika uhradí výše uvedený příspěvek částečně z českého státního rozpočtu a částečně z Národního programu PHARE České republiky. S výhradou samostatné programovací procedury PHARE budou požadované finanční prostředky převedeny do České republiky na základě samostatného Finančního memoranda. Společně s částí příspěvku ze státního rozpočtu České republiky budou tyto prostředky představovat národní příspěvek České republiky, ze kterého budou prováděny platby po obdržení roční výzvy k zaplacení od Komise.

4. Prostředky PHARE budou nárokovány podle následujícího rozpisu:

- 3 783 000 EUR na příspěvek do programu Socrates II v roce 2000;

- na roční příspěvek do programu Leonardo da Vinci II následovně (v EUR):

Rok 2000Rok 2001Rok 2002Rok 2003Rok 2004Rok 2005Rok 2006
1 900 5001 954 0002 087 000částka
bude
upřesněna
později
částka
bude
upřesněna
později
částka
bude
upřesněna
později
částka
bude
upřesněna
později

Zbývající část příspěvku České republiky bude uhrazena z českého státního rozpočtu.

5. Finanční nařízení platné pro všeobecný rozpočet Evropských společenství1) bude platit i pro správu příspěvku České republiky.
Cestovní náklady a diety zástupců a expertů z České republiky vzniklé v souvislosti s jejich účastí jako pozorovatelů při práci výborů uvedených v příloze I bodu 11 nebo na jiných schůzkách souvisejících s realizací programů bude hradit Komise na stejném základě a v souladu s nyní platnými postupy pro nevládní experty z členských států Evropské unie.

6. Poté, co toto Rozhodnutí vstoupí v platnost, a na začátku každého roku zašle Komise České republice výzvu k zaplacení příspěvku do každého programu ve výši uvedené v tomto Rozhodnutí.
Tento příspěvek bude vyjádřen v euro a zaplacen na bankovní účet Komise denominovaný v euro.
Česká republika zaplatí svůj příspěvek na základě výzvy k zaplacení:

- do 1. května část financovanou ze státního rozpočtu za předpokladu, že Komise zašle výzvu k zaplacení před 1. dubnem, nebo nejpozději jeden měsíc po zaslání výzvy k zaplacení, pokud bude zaslána později.

- do 1. května část financovanou z PHARE za předpokladu, že byly do té doby do České republiky zaslány odpovídající částky, nebo nejpozději v období 30 dní od zaslání těchto prostředků do České republiky.

Jakékoli prodlení v placení příspěvku bude mít pro Českou republiku za následek placení úroků z dlužné částky po uplynutí dne splatnosti. Úroková míra bude odpovídat míře uplatňované Evropskou centrální bankou pro operace v euro ke dni splatnosti a zvýšené o 1,5 procentního bodu.

Poznámky pod čarou

1) Úř. věst. č. L 356, 31.12. 1977, str. 1. Finanční nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS, ESUO, Euratom) č. 2673/1999 (Úř. věst. č. L 326, 18. 12. 1999, str. 1).

Přesunout nahoru