Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 33/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice

Datum vyhlášení 26.04.2001
Uzavření smlouvy 23.03.2001
Platnost od 23.03.2001
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

33

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. března 2001 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 18 dnem podpisu. Podle článku 19 dnem vstupu této Dohody v platnost pozbyla platnosti Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a ve Slovenské republice ze dne 29. října 1992, vyhlášená pod č. 148/1993 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen „smluvní strany“), usilujíce o rozvoj vzájemné spolupráce v oblasti školství a vědy,

majíce na zřeteli článek 14 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci, podepsané v Bratislavě dne 23. listopadu 1992,

vycházejíce z Úmluvy o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu, podepsané v Lisabonu dne 11. dubna 1997,

se dohodly takto:

Článek 1

Pro účely této Dohody se pod pojmem:

a) „doklad o vzdělání“ rozumí: vysvědčení, vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce, vysvědčení o absolutoriu, vysvědčení o absolutoriu s diplomem, vysvědčení o diplomové zkoušce s diplomem, vysokoškolský diplom a vysvědčení o státní zkoušce, diplom o udělení vědecké hodnosti, doklad o udělení titulu „docent“ a doklad o udělení titulu „profesor“ v České republice a vysvědčení, vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce, absolventský diplom, diplom, doklad o získání vědecko-pedagogického titulu anebo umělecko-pedagogického titulu „docent“, doklad o získání vědecko-pedagogického titulu anebo umělecko-pedagogického titulu „profesor“ a doklad o udělení vědecké hodnosti ve Slovenské republice,

b) „vysoká škola“ rozumí všechny státem uznané vysoké školy, které náleží k systémům vysokého školství v České republice anebo ve Slovenské republice,

c) „základní škola“, „střední škola“ a „vyšší odborná škola“ rozumí všechny základní školy, střední školy a vyšší odborné školy, které jsou zařazeny do sítě škol v České republice,

d) „základní škola“ a „střední škola“ rozumí všechny základní školy a střední školy, které jsou zařazeny do sítě škol ve Slovenské republice.

Článek 2

(1) Vysvědčení a jiné doklady o ukončení vzdělávání na základních školách a studia na středních školách vydané v České republice a vysvědčení a jiné doklady o ukončení vzdělávání na základních školách a studia na středních školách vydané ve Slovenské republice se uznávají za rovnocenné.

(2) Doklady o vzdělání vydané vyššími odbornými školami v České republice a absolventské diplomy vydané středními školami ve Slovenské republice se uznávají za rovnocenné, pokud délka studia a zaměření byly stejné nebo podobné.

Článek 3

Vysokoškolské diplomy a vysvědčení o státní zkoušce vydané po ukončení studia v bakalářském studijním programu na vysoké škole v České republice a diplomy a vysvědčení o státní zkoušce vydané po ukončení bakalářského studia na vysoké škole ve Slovenské republice se uznávají za rovnocenné.

Článek 4

Vysokoškolské diplomy a vysvědčení o státní zkoušce vydané po ukončení studia v magisterském studijním programu na vysoké škole v České republice a diplomy a vysvědčení o státní zkoušce vydané po ukončení magisterského studia, inženýrského studia a doktorského studia na vysoké škole ve Slovenské republice se uznávají za rovnocenné.

Článek 5

Vysokoškolské diplomy a vysvědčení o státní zkoušce vydané po vykonání státní rigorózní zkoušky na vysokých školách v České republice a diplomy vydané po vykonání rigorózní zkoušky na vysokých školách ve Slovenské republice se uznávají za rovnocenné.

Článek 6

Vysokoškolské diplomy a vysvědčení o státní zkoušce vydané po ukončení studia v doktorském studijním programu na vysoké škole v České republice a diplomy vydané po ukončení doktorandského studia na vysoké škole ve Slovenské republice se uznávají za rovnocenné.

Článek 7

Diplomy o udělení vědecké hodnosti „kandidát věd“ (ve zkratce „CSc. “) vydané v České republice a diplomy vydané po ukončení doktorandského studia na vysoké škole ve Slovenské republice se uznávají za rovnocenné.

Článek 8

Diplomy o udělení vědecké hodnosti „doktor věd“ (ve zkratce „DrSc“) vydané v České republice a ve Slovenské republice se uznávají za rovnocenné.

Článek 9

Doklady o udělení titulu „docent“ vydané v České republice a doklady o udělení vědecko-pedagogického anebo umělecko-pedagogického titulu „docent“ vydané ve Slovenské republice se uznávají za rovnocenné.

Článek 10

Doklady o udělení titulu „profesor“ vydané v České republice a doklady o udělení vědecko-pedagogického anebo umělecko-pedagogického titulu „profesor“ vydané ve Slovenské republice se uznávají za rovnocenné.

Článek 11

V oblasti vysokého školství a vědy platí tato rovnocennost přiznávaných titulů a hodností:

Česká republikaSlovenská republika
„bakalář“ („Ba“)„bakalár“ („Ba“)
„bakalář umění“ („BcA.“)„bakalár“ („Ba“) v oblasti umenia
„inženýr“ („Ing.“)„inžinier“ („Ing.“)
„inženýr architekt“ („Ing. arch.“)„inžinier architekt“ („Ing. arch.“)
„doktor medicíny“ („MUDr.“)„doktor medicíny“ („MUDr.“)
„doktor veterinární medicíny“ („MVDr.“)„doktor veterinárskej medicíny“(„MVDr. “)
„magistr“ („Mgr.“)„magister“ („Mgr.“)
„magistr umění“ („MgA.“)„magister umenia“ („Mgr. art.“)
„doktor práv“ („JUDr.“)„doktor práv“ („JUDr.“)
„doktor filozofie“ („PhDr.“)„doktor filozofie“ („PhDr.“)
„doktor filozofie“ („PhDr.“) v oblasti pedagogiky„doktor pedagogiky“ („PaedDr.“)
„doktor přírodních věd“ („RNDr.“)„doktor prírodných vied“ („RNDr.“)
„doktor farmacie“ („PharmDr.“)„doktor farmacie“ („PharmDr.“)
„licenciát teologie“ („ThLic“)„doktor teologie“ („ThDr.“)
„doktor teologie“ („ThDr.“)„doktor teologie“ („ThDr.“)
„doktor“ („Ph.D.“)„philosophiae doctor“ („PhD.“)
„doktor“ („Ph.D.“) v oblasti umění„artis doctor“ („ArtD.“)
„doktor teologie“ („Th.D.“)„philosophiae doctor“ („PhD.“) v oblasti teologie
„kandidát věd“ („CSc“)„philosophiae doctor“ („PhD.“) „artis doctor“ („ArtD.“)
„doktor věd“ („DrSc“)„doktor vied“ („DrSc“)
„docent“„docent“
„profesor“„profesor“

Článek 12

(1) Tituly, akademické tituly, vědecké tituly, vědecko-akademické hodnosti a umělecko-akademické hodnosti, vědecko-pedagogické tituly a umělecko-pedagogické tituly přiznané ve státě jedné smluvní strany uvedené v této Dohodě mohou jejich držitelé používat i ve státě druhé smluvní strany.

(2) Držitelé titulu „diplomovaný specialista v oboru“ („Dis.“) vydaného v České republice mohou tento titul používat ve Slovenské republice.

Článek 13

Všechny doklady o vzdělání uvedené v této Dohodě platí na území České republiky a na území Slovenské republiky bez dalšího úředního ověření.

Článek 14

Smluvní strany se budou vzájemně informovat o změnách ve vzdělávacích soustavách svých států a budou si vyměňovat vzory dokladů, na které se vztahuje tato Dohoda.

Článek 15

Uznávání dokladů o vzdělání pro účely pokračování ve studiu nebo pro účely výkonu povolání a odborné činnosti se uskutečňuje v souladu s platnými právními předpisy přijímajícího státu.

Článek 16

K vyjasnění všech otázek vyplývajících z této Dohody, jakož i pro účely řešení otázek vyplývajících ze změn vzdělávací soustavy a příslušných platných právních předpisů států smluvních stran, včetně podávání návrhů na doplňky a úpravy této Dohody, se zřizuje společná komise odborníků, která se bude scházet minimálně jednou ročně. Členy komise jmenují ministři školství států smluvních stran. Místo a termín setkání budou dohodnuty diplomatickou cestou.

Článek 17

Doklady o vzdělání, tituly, hodnosti a stavovská označení, získané na území států smluvních stran po dobu trvání České a Slovenské Federativní Republiky a jejích právních předchůdců, vstupem této Dohody v platnost zůstávají touto Dohodou nedotčeny a uznávají se ve státech smluvních stran za rovnocenné.

Článek 18

Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.

Článek 19

Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbude platnosti Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a ve Slovenské republice, podepsaná v Praze dne 29. října 1992.

Článek 20

Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran ji může písemně vypovědět. V takovém případě platnost této Dohody skončí uplynutím dvanácti měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.


Dáno v Praze dne 23. března 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Mgr. Eduard Zeman v. r.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Za vládu Slovenské republiky
Milan Ftáčnik v. r.
ministr školství

Přesunout nahoru