Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 2/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a ministrem obrany Francouzské republiky o spolupráci v oblasti pohonných hmot a maziv

Datum vyhlášení 12.01.2001
Uzavření smlouvy 22.11.2000
Platnost od 22.11.2000
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

2

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. listopadu 2000 bylo v Paříži podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a ministrem obrany Francouzské republiky o spolupráci v oblasti pohonných hmot a maziv.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku VII odst. 1 dnem podpisu.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.


UJEDNÁNÍ

mezi Ministerstvem obrany České republiky a ministrem obrany Francouzské republiky o spolupráci v oblasti pohonných hmot a maziv

Ministerstvo obrany České republiky a ministr obrany Francouzské republiky (dále jen „smluvní strany“),

připomínajíce pozitivní výsledky již probíhající dvoustranné spolupráce v oblasti obrany,

konstatujíce prospěšnost této spolupráce z hlediska úsilí obou smluvních stran o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky v rámci celoevropské integrace,

s cílem prohlubovat spolupráci v oblasti pohonných hmot a maziv v širším rámci francouzsko-české spolupráce,

se dohodly na následujících ustanoveních:

Článek I

Předmětem tohoto Ujednání je stanovení zásad spolupráce v oblasti pohonných hmot a maziv s cílem co nejlépe uspokojovat operativní potřeby obou smluvních stran a rozvíjet jejich znalosti v této oblasti. Tato oblast zahrnuje veškeré výrobky, provoz, kontrolu kvality a infrastrukturu.

Článek II

Spolupráce bude zahrnovat výměnu dokumentace, právních norem a předpisů. V závislosti na potřebách a po dohodě mezi smluvními stranami se může spolupráce rozšířit o prezentační návštěvy a eventuálně o školení pracovníků na recipročním základě.

Článek III

1. Smluvní strany budou organizovat:

a) Výměnu dokumentace; tyto dokumenty obsahují specifikace výrobků nebo informací nezbytných pro používání technických dokumentů. Může se jednat o technické karty týkající se používaného zařízení, měřicích a kontrolních nástrojů a infrastruktury.

b) Výměnu kódovacího systému a veškerých dokumentů usnadňujících interoperabilitu v oblasti zásobování pohonnými hmotami a mazivy.

c) Výměnu předpisů a postupů týkajících se ochrany životního prostředí, bezpečnosti osob a zařízení, kontroly kvality výrobků v průběhu zásobování a před jejich použitím.

2. Veškeré dokumenty nebo informace získané v rámci spolupráce podle tohoto Ujednání nemohou být bez předchozího písemného souhlasu strany původu předány, zveřejněny nebo šířeny přímo nebo nepřímo, dočasně či trvale, třetím stranám.

3. Smluvní strany mohou organizovat návštěvy nebo prezentaci svých zařízení, zásobovacích systémů a další činnost podle tohoto Ujednání s cílem co nejlépe uspokojit jejich operativní potřeby.

4. Smluvní strany mohou podporovat vzájemné přátelské styky mezi orgány, které se zabývají výzkumem a mají obdobné kompetence.

5. Smluvní strany mohou provádět výměnu pracovníků v souladu s ročními plány dvoustranné spolupráce mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Francie za níže uvedených podmínek:

a) Vysílající strana zabezpečí na své náklady členům delegací dopravu do místa určení na území státu přijímající smluvní strany a zpět a služební výdaje na dobu pobytu.

b) Přijímající strana zabezpečí na své náklady členům delegací dopravu na území svého státu, ubytování a stravování, kulturní program, pokud jej zorganizuje, služební telefonické hovory se státem vysílající strany.

Článek IV

Škody, které mohou vzniknout v rámci provádění tohoto Ujednání, budou řešeny v souladu s Dohodou mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil ze dne 19. června 1951, na niž odkazuje Dohoda mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil, podepsaná v Bruselu dne 19. června 1995.

Článek V

1. Smluvní strany se dohodly, že se jednou ročně v termínu stanoveném po vzájemné dohodě setkají nebo si vymění korespondenci za účelem vyhodnocení jejich činnosti při provádění tohoto Ujednání.

2. Schůzky se budou uskutečňovat střídavě v České republice nebo ve Francii a budou uvedeny v ročním plánu dvoustranné spolupráce mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Francie.

3. Obě smluvní strany budou usilovat o dosažení vyrovnané spolupráce. Při hodnocení vyrovnanosti se vezmou v úvahu veškeré dokumenty, informace, služby a jiná plnění získaná a poskytnutá každou smluvní stranou při provádění tohoto Ujednání. Při hodnocení vyrovnanosti se budou smluvní strany řídit vzájemným uspokojením.

4. Pokud se při ročním hodnocení zjistí nevyrovnanost, dohodnou se smluvní strany na akcích potřebných k nápravě.

Článek VI

Veškeré spory související s prováděním nebo výkladem tohoto Ujednání budou řešeny cestou jednání mezi oběma smluvními stranami.

Článek VII

1. Toto Ujednání vstoupí v platnost dnem jeho podpisu.

2. Je sjednáno na dobu 10 let a na konci této doby bude platnost tohoto Ujednání automaticky prodlužována vždy o 1 rok.

3. Toto Ujednání může být změněno po vzájemné písemné dohodě mezi smluvními stranami.

4. Každá ze smluvních stran může toto Ujednání vypovědět. Výpověď nabývá účinnosti uplynutím šesti měsíců od její písemné notifikace druhé smluvní straně.

5. V případě výpovědi tohoto Ujednání se obě smluvní strany zavazují pokračovat v plnění ustanovení týkajících se bezpečnosti, jakož i předávání výrobků třetím stranám, a to v souladu s právním řádem platným ve státech smluvních stran.


Dáno v Paříži dne 22. listopadu 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé z nich v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo obrany České republiky
plk. gšt. Ing. Jaroslav Dienstbier v. r.
náčelník sekce logistiky Generálního štábu Armády České republiky

Za ministra obrany Francouzské republiky
Michel Schmitz v. r.
hlavní inženýři, třídy vrchní ředitel služby pohonných hmot Armád

Přesunout nahoru