Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 143/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Nizozemí

Datum vyhlášení 31.12.2001
Uzavření smlouvy 31.10.2001
Platnost od 31.10.2001
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

143

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. října 2001 bylo v Haagu podepsáno Memorandum o porozumění o spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Nizozemí.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 6 dnem podpisu.

Anglické znění Memoranda a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Memorandum o porozumění

o spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Nizozemí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství, kultury a vědy Nizozemí (dále jen „smluvní strany“),

jsouce si vědoma důležitosti role vzdělávání a přípravy ve společnosti, zejména s ohledem na předpokládaný vstup České republiky do Evropské unie;

odvolávajíce se na Kulturní dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království podepsanou v Praze dne 3. srpna 1972;

dále se odvolávajíce na záměr Ministerstva školství, kultury a vědy Nizozemí iniciovat mnohonárodní spolupráci v oblasti vzdělávání s Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovinskou republikou;

zdůrazňujíce důležitost dalšího rozvoje přímých vztahů mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Nizozemského království;

se dohodla takto:

Článek 1

Smluvní strany budou uskutečňovat a rozvíjet vzájemně prospěšnou spolupráci s cílem zajistit její kontinuitu.

Článek 2

Smluvní strany budou usilovat o rozvíjení mnohonárodních programů ve spolupráci s Maďarskem, Polskem a Slovinskem v těchto prioritních oblastech:

I. Všeobecné vzdělávání, zejména s ohledem na vzdělávání etnických a kulturních menšin;

II. Vysokoškolské vzdělávání, zejména politické otázky se zřetelem k hlavním vývojovým tendencím v Evropě;

III. Střední a vyšší odborné vzdělávání a příprava, zejména ve vztahu k trhu práce;

IV. Hodnocení kvality v oblasti vzdělávání;

V. Informační a komunikační technologie v oblasti vzdělávání.

Článek 3

V návaznosti na ustanovení čl. 2 budou smluvní strany podporovat uskutečňování mnohonárodních programů spolupráce prostřednictvím přímých pracovních vztahů mezi vzdělávacími institucemi.

Smluvní strany připraví Společný mnohonárodní pracovní plán spolupráce s příslušnými ministerstvy Maďarské republiky, Polské republiky a Slovinské republiky v oblasti vzdělávání na léta 2001-2002.

Článek 4

Na základě tohoto Memoranda bude zřízena Společná komise pro monitorování spolupráce. Smluvní strany nominují experty do Společné komise.

Společná komise se bude scházet jednou ročně, poprvé v Nizozemí, poté jinde podle dohody smluvních stran.

Článek 5

V rámci tohoto Memoranda budou smluvní strany spolupracovat za těchto podmínek:

- Česká strana bude hradit náklady na dopravu českých členů (člena) Společné komise na zasedání Společné komise, které se bude konat mimo území České republiky;

- Nizozemská strana bude hradit náklady na dopravu nizozemských členů (člena) Společné komise na zasedání Společné komise, které se bude konat mimo území Nizozemí;

- Česká strana bude pořádat zasedání Společné komise, která se budou konat na území České republiky, a hradit s nimi spojené náklady;

- Nizozemská strana bude pořádat zasedání Společné komise, která se budou konat na území Nizozemí, a hradit s nimi spojené náklady;

- Česká strana bude hradit náklady spojené s účastí expertů, bude-li to potřebné, a náklady na dopravu českých účastníků v mnohonárodních programech s tím, že nizozemská strana bude hradit náklady na dopravu českých účastníků workshopu o sebehodnocení škol podle Společného mnohonárodního pracovního plánu;

- Nizozemská strana bude hradit náklady spojené s účastí expertů, bude-li to potřebné, a náklady na dopravu nizozemských účastníků, semináře/workshopy a ubytování nizozemských a českých účastníků podle Společného mnohonárodního pracovního plánu.

Článek 6

Toto Memorandum vstupuje v platnost dnem podpisu. Bude platit do 31. prosince 2002. Nejpozději do 3 měsíců před ukončením platnosti tohoto Memoranda vypracují smluvní strany vyhodnocení jejich mnohonárodní spolupráce v oblasti vzdělávání. Na základě tohoto vyhodnocení rozhodnou smluvní strany o pokračování spolupráce v oblasti vzdělávání a jejích formách.


Dáno v Haagu dne 31. října 2001 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Ing. Petr Kubernát v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

Za Ministerstvo školství, kultury a vědy Nizozemí
Louis Marie Lucien Henri Alphonse Hermans v. r.
ministr

Přesunout nahoru