Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 142/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže, tělovýchovy a sportu na léta 2002 - 2006

Datum vyhlášení 31.12.2001
Uzavření smlouvy 21.09.2001
Platnost od 01.01.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

ŠKOLSTVÍ A VĚDA (Čl. 1 - Čl. 11)
MLÁDEŽ (Čl. 12 - Čl. 13)
TĚLOVÝCHOVA A SPORT (Čl. 14 - Čl. 15)

142

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. září 2001 byl v Levoči podepsán Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže, tělovýchovy a sportu na léta 2002 - 2006.

Protokol vstupuje v platnost na základě svého článku 25 dne 1. ledna 2002.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.


PROTOKOL

mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže, tělovýchovy a sportu na léta 2002-2006

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství Slovenské republiky (dále jen „smluvní strany“),

v zájmu rozvoje spolupráce v oblasti vzdělávání a rozvíjení dalších kontaktů škol a institucí resortu školství, vědy, mládeže, tělovýchovy a sportu, majíce na zřeteli Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, podepsanou v Praze dne 29. října 1992, a Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsanou v Praze dne 23. května 2000,

se dohodly takto:

ŠKOLSTVÍ A VĚDA

Článek 1

1. Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti základního, středního a vysokého školství, zvláštní pozornost budou věnovat spolupráci v oblasti speciálního školství. Spolupráce se zaměří zejména na otázky:

a) stávajících a nově zřizovaných studijních oborů ve školách a dalších vzdělávacích institucích,

b) výměny informací a dokumentů o činnosti škol a podmínkách studia,

c) výměny poznatků a zkušeností z činnosti akreditačních komisí,

d) usnadnění pobytů vědeckých pracovníků na výzkumných pracovištích státu druhé smluvní strany,

e) možnosti výměn a podpory účasti odborníků na kongresech, konferencích, seminářích a dalších akcích realizovaných v rámci působnosti smluvních stran,

f) vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

g) prevence sociálně patologických jevů a drogových závislostí,

h) výměny informací v oblasti tvorby pedagogických dokumentů a vnitrostátních právních předpisů v působnosti smluvních stran,

i) výměny poznatků a zkušeností z oblasti pedagogicko psychologického poradenství,

j) výměny zkušeností z realizace programů Evropské unie Socrates II a Leonardo da Vinci II.

2. Jednotlivé pobyty v trvání nejvýše jednoho týdne nepřesáhnou celkovou dobu 10 týdnů ročně.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat kontakty žáků, studentů a odborníků, které budou zakotveny v dohodách o přímé spolupráci mezi školami a dalšími vzdělávacími institucemi.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti dalšího vzdělávání dospělých. Zvláštní pozornost budou věnovat výměně zkušeností a materiálů týkajících se zvyšování kvalifikace a celoživotního vzdělávání.

Článek 4

Smluvní strany si budou pravidelně vyměňovat učebnice dějepisu a zeměpisu pro žáky základních a středních škol s cílem zabezpečit objektivní informace o svých státech. Zvláštní pozornost budou věnovat tomu, aby v učebnicích obraz druhého státu odpovídal tradicím soužití obou národů ve společném státě.

Článek 5

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat publikace o školství a informace o učebních plánech a učebních osnovách používaných ve školách státu druhé smluvní strany. Podle potřeby si budou též vyměňovat základní informace týkající se oblastí, o které druhá smluvní strana projeví zájem.

Článek 6

1. Smluvní strany si budou vyměňovat delegace odborníků, pracovníků resortu z oblasti základního, speciálního, středního a vysokého školství, vědy a vzdělávání dospělých s cílem pořádat pracovní konzultace a upřesňovat vzájemnou spolupráci. Obsahové zaměření, podmínky a délka jednotlivých pobytů budou upřesněny smluvními stranami při předložení návrhu akce.

2. Jednotlivé pobyty v trvání nejvýše jednoho týdne nepřesáhnou celkovou dobu 10 týdnů ročně.

Článek 7

Smluvní strany si každoročně poskytnou až 35 stipendijních míst na jednosemestrální studijní pobyty na vysokých školách pro studenty vysokých škol všech typů studijních programů.

Článek 8

Smluvní strany si každoročně poskytnou 4 místa na letní jazykové kursy. Česká strana na Letní školu slovanských studií konanou na různých vysokých školách v České republice a slovenská strana na Studia Academica Slovaca v Bratislavě.

Článek 9

1. Smluvní strany po dobu platnosti tohoto Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže, tělovýchovy a sportu na léta 2002-2006 (dále jen „Protokol“) umožní občanům státu druhé smluvní strany přijetí ke studiu všech typů studijních programů veřejné vysoké školy za stejných podmínek, které se podle vnitrostátních právních předpisů státu smluvní strany vztahují při přijetí ke studiu a při studiu na občany vlastního státu.

2. Občané České republiky - uchazeči o studium na vysokých školách působících ve Slovenské republice mohou při ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu prováděném přijímací zkouškou užívat místo slovenského jazyka jazyk český, pokud ověřovanou podmínkou přijetí ke studiu není znalost slovenského jazyka; občané Slovenské republiky - uchazeči o studium na vysokých školách působících v České republice mohou při ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu prováděném přijímací zkouškou užívat místo českého jazyka jazyk slovenský, pokud ověřovanou podmínkou přijetí ke studiu není znalost jazyka českého.

3. Občané České republiky - studenti vysokých škol působících ve Slovenské republice mohou při plnění studijních povinností, mimo studijní povinnosti související s výukou slovenského jazyka, užívat místo slovenského jazyka jazyk český; občané Slovenské republiky - studenti vysokých škol působících v České republice mohou při plnění studijních povinností, mimo studijní povinnosti související s výukou českého jazyka, užívat místo českého jazyka jazyk slovenský.

Článek 10

1. Studenti, kteří již studují na vysokých školách v České republice a Slovenské republice na základě předchozích protokolů o spolupráci mezi smluvními stranami v oblasti vzdělávání, dostudují za stejných podmínek, za kterých byli přijati.

2. Studenti - občané státu jedné smluvní strany dosud studující na základě individuálních smluv, které do 31. 12. 1998 uzavřeli s fakultami vysokých škol nebo vysokými školami státu druhé smluvní strany, dokončí studium bez ohledu na obsah těchto smluv za stejných podmínek jako studenti - občané státu druhé smluvní strany.

Článek 11

Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce v oblasti výuky jazyka a literatury státu druhé smluvní strany. Budou podporovat výuku českého jazyka a literatury ve Slovenské republice a slovenského jazyka a literatury v České republice.

MLÁDEŽ

Článek 12

Smluvní strany budou podporovat spolupráci organizací a sdružení mládeže obou států, výměnu odborníků a pracovníků pracujících s mládeží a napomáhat jejich společné práci v mezinárodních organizacích. Konkrétní dohoda o podmínkách výměn je v kompetenci příslušných organizací a sdružení.

Článek 13

1. Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti mládeže zejména při:

a) vzájemné výměně skupin dětí a mládeže,

b) výměnách poznatků a zkušeností z práce s mládeží na všech úrovních veřejné správy,

c) výměnách informací o novém vývoji a trendech ve státní politice vůči mládeži, hlavně pokud jde o způsob uplatňování podílu mládeže na životě společnosti a zkušeností s realizací dlouhodobé mezinárodní dobrovolné služby mládeže,

d) výměnách výsledků z oblasti výzkumu mládeže a porovnání informačního systému o mládeži,

e) výměnách zkušeností z realizace programu Evropské unie Mládež, případně dalších programů pro mládež,

f) výměnách zkušeností z oblasti prevence sociálně patologických jevů,

g) výměnách odborné a informační literatury včetně návrhů právních předpisů týkajících se dětí a mládeže, jakož i získaných materiálů třetích stran,

h) umožňování účasti na mezinárodních soutěžích talentovaných dětí a mládeže.

2. Smluvní strany vytvoří společnou komisi složenou ze čtyř odborníků pro oblast mládeže každé smluvní strany, která bude zasedat jednou ročně střídavě v České republice a ve Slovenské republice. Komise bude hodnotit spolupráci za předcházející období, určovat hlavní formy a priority spolupráce na následující rok a doporučovat realizaci společných aktivit podle aktuálních potřeb a požadavků smluvních stran.

3. Smluvní strany si vymění odborníky a pracovníky z oblasti státní správy péče o mládež na celkovou dobu 5 týdnů po dobu platnosti Protokolu. Každý pobyt by měl trvat nejdéle jeden týden.

4. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci a výměny odborníků mezi Institutem dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Iuventou Ministerstva školství Slovenské republiky.

5. Obsahové zabezpečení jednotlivých výměn bude upřesněné smluvními stranami po předložení návrhu akce podle složení delegace a možností smluvních stran.

6. Smluvní strany poskytnou pro výměny mládeže a spolupráci organizací zabývajících se prací s dětmi a mládeží a občanských sdružení dětí a mládeže finanční prostředky v souladu se zásadami vnitrostátního systému podpory mládežnických aktivit.

TĚLOVÝCHOVA A SPORT

Článek 14

1. Smluvní strany budou podporovat styky mezi pracovišti státní správy a samosprávy odpovědnými za oblast tělovýchovy a sportu na různých úrovních.

2. Smluvní strany budou podporovat styky v oblasti tělovýchovy a sportu a výměny sportovních družstev i jednotlivých sportovců, trenérů a expertů, které si sjednávají a hradí nestátní sportovní organizace přímo.

Článek 15

1. Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti tělovýchovy a sportu zejména v otázkách:

a) umožňování účasti talentovaných dětí a mládeže na mezinárodních akcích v oblasti tělovýchovy a sportu,

b) kontaktů mezi vysokými školami a institucemi zodpovědnými za přípravu učitelů tělovýchovy, trenérů, sportovních manažerů a ostatních pracovníků,

c) výměny informací, dokumentace, vzdělávací a metodické literatury z oblasti tělovýchovy a sportu,

d) výměny odborníků, trenérů a učitelů v oblastech vrcholového sportu, sportu pro zdravotně postižené, školního sportu, sportu pro všechny, sportovních věd, ekonomiky sportu, sportovní informatiky a tělovýchovného lékařství,

e) tréninkových táborů organizovaných společně smluvními stranami,

f) koordinace projektu soutěží olympijských nadějí v rámci států CEFTA.

2. Maximálně týdenní pobyty nepřesáhnou 10 týdnů ročně.

3. Obsahové a finanční zajištění jednotlivých výměn bude upřesněno smluvními stranami při předložení návrhu akce.

VŠEOBECNÁ A FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 16

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů podle článků 1, 6, 13 a 15 tohoto Protokolu včetně osobních údajů a návrhu programu nejpozději dva měsíce před navrhovaným datem uskutečnění pobytu.

2. Přijímající smluvní strana oznámí své stanovisko k přijetí do 30 dnů po obdržení návrhu.

3. Vysílající smluvní strana oznámí datum a způsob příjezdu nejpozději jeden týden před zahájením pobytu.

Článek 17

1. Seznam kandidátů nominovaných ke studijním pobytům podle článků 7 a 8 tohoto Protokolu spolu s příslušnou dokumentací předloží vysílající smluvní strana nejpozději do 31. března každého roku.

2. Kandidáti navrhovaní ke studijnímu pobytu podle článku 7 tohoto Protokolu dále předloží akceptační dopis přijímající vysoké školy.

3. Přijímající smluvní strana oznámí nejpozději do 30. června každého roku, zda byli navržení kandidáti přijati a název instituce, kde svůj studijní pobyt uskuteční.

4. Vysílající smluvní strana sdělí přijímající smluvní straně přesné datum nástupu stipendistů nejpozději 2 týdny před zahájením pobytu.

Článek 18

1. Osobám vysílaným na základě tohoto Protokolu uhradí vysílající smluvní strana náklady na dopravu do místa určení a zpět.

2. Přijímající smluvní strana uhradí cestovné po území svého státu podle schváleného programu pobytu.

3. Ustanovení tohoto článku se netýkají osob přijímaných na základě článku 9 tohoto Protokolu.

Článek 19

Přijímající smluvní strana osobám přijímaným na základě článků 1, 6, 13 a 15 tohoto Protokolu poskytne stravné a kapesné podle vnitrostátních právních předpisů, zajistí a uhradí odpovídající ubytování.

Článek 20

1. Osobám přijatým na základě článku 7 tohoto Protokolu přijímající smluvní strana poskytne bezplatné studium, možnost ubytování a stravování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek, jako mají občané státu přijímající smluvní strany.

2. Přijímající smluvní strana poskytne stipendium podle svých vnitrostátních právních předpisů.

Článek 21

Osobám přijatým na základě článku 8 tohoto Protokolu přijímající smluvní strana uhradí poplatky za výuku, exkurze, ubytování a stravování a poskytne kapesné.

Článek 22

Osobám již studujícím na základě předchozích protokolů o spolupráci mezi smluvními stranami bude poskytnuto finanční a hmotné zabezpečení za stejných podmínek, za jakých byly přijaty.

Článek 23

Zdravotní péče pro účastníky výměn podle tohoto Protokolu bude zajištěna v souladu se Smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče, podepsanou v Praze dne 23. 5. 2000.

Článek 24

Změny a případná doplnění tohoto Protokolu projednají smluvní strany přímo písemnou formou. Protokol nevylučuje možnost uskutečňování dalších akcí, na kterých se smluvní strany písemně dohodnou v rámci svých finančních možností.

Článek 25

Tento Protokol vstoupí v platnost dnem 1. ledna 2002, sjednává se na dobu pěti let a bude dále automaticky prodlužován vždy na další rok, pokud jej jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby jeho platnosti.


Dáno v Levoči dne 21. 9. 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Mgr. Eduard Zeman v. r.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Za Ministerstvo školství Slovenské republiky
RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. v. r.
ministr školství

Přesunout nahoru