Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 140/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o spolupráci mezi Evropským centrem pro střednědobou předpověď počasí a Českou republikou

Datum vyhlášení 18.12.2001
Uzavření smlouvy 29.06.2001
Platnost od 01.08.2001
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

140

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 29. června 2001 a 19. července 2001 byla sjednána Smlouva o spolupráci mezi Evropským centrem pro střednědobou předpověď počasí a Českou republikou.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 dne 1. srpna 2001.

Anglické znění nóty ředitele Evropského centra pro střednědobou předpověď počasí a její překlad do českého jazyka a anglické znění nóty ministra životního prostředí České republiky a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKÝM CENTREM PRO STŘEDNĚDOBOU PŘEDPOVĚĎ POČASÍ A ČESKOU REPUBLIKOU

Evropské centrum pro střednědobou předpověď počasí

Reading 29. června 2001

Jeho Excelence Miloš Kužvart
ministr životního prostředí České republiky
Vršovická 65
100 10 Praha 10
Česká republika

Vaše Excelence,

jak je stanoveno článkem 3 Úmluvy zakládající Evropské centrum pro střednědobou předpověď počasí (dále jen „Úmluva“);

předpokládaje, že Česká republika v souladu s mezinárodní meteorologickou tradicí chce spolupracovat s Evropským centrem pro střednědobou předpověď počasí (dále jen „Centrum“);

berouce na vědomí, že mezi Evropskými společenstvími a Českou republikou byla uzavřena Evropská dohoda zakládající přidružení;

berouce na vědomí, že Česká republika je členem COST;

Centrum souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci s Českou republikou podle následujících podmínek:

Článek 1

V plné shodě s cíli Centra, které jsou definovány v článku 2 Úmluvy, Česká republika bude předávat Centru veškerá meteorologická pozorování činěná nebo shromažďovaná státními orgány nebo institucemi, jak je požadováno.

Článek 2

České republice budou udělena bezplatně - pro její vlastní potřeby v oblasti předpovídání počasí - nevýlučná licence a všechna další nevýlučná práva využívání práv průmyslového vlastnictví, počítačových programů a technických informací, které vyplývají z prací prováděných v rámci Úmluvy a které náleží Centru.

Článek 3

Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, produkty získané z Centra podle této smlouvy nesmí být sděleny třetím stranám (nečlenským vládám nebo soukromým subjektům) ani nesmí být prodány ke komerčním účelům. České republika bude dodržovat pravidla a směrnice upravující šíření výsledků z práce Centra a šíření produktů Centra přijaté Radou Centra a platné pro členské státy.

Článek 4

Uplatňování a využívání produktů získaných z Centra podle podmínek této smlouvy se žádným způsobem nedotkne závazků Centra.

Článek 5

Výsledky studií a výzkumu stanoveného v článku 2 (1) (a) a (c) a údaje uvedené v článku 2 (1) (b) a (d) Úmluvy budou předávány meteorologickému orgánu České republiky ve stejné formě jako meteorologickým orgánům členských států.

Článek 6

Centru nevzniknou žádné výdaje ve spojení s předáváním jeho meteorologických produktů České republice ani ve spojení se zřízením a údržbou telekomunikačního spojení mezi Centrem a Českou republikou.

Článek 7

Česká republika bude mít přístup ke školicím zařízením Centra podle stejných procedur výběru, které platí pro členské státy Centra. Centru nevzniknou žádné výdaje ve spojení s cestovními náklady a dietami školených pracovníků z České republiky.

Článek 8

(i) Ročním příspěvkem České republiky Centru bude polovina výše příspěvku, který by Česká republika byla povinna Centru platit podle ustanovení článku 13 (1) Úmluvy, kdyby byla členským státem Centra.

(ii) Roční příspěvek České republiky Centru bude placen v souladu s články 12 a 13 Úmluvy. Polovina ročního příspěvku bude zaplacena do 20. ledna a zbývající část do 1. června dotyčného finančního roku.

(iii) V případě, že Česká republika požádá o zvláštní služby nepokryté touto smlouvou, uzavře Česká republika s Centrem dodatečnou smlouvu, ve které budou stanoveny podmínky provádění, povaha a možné příspěvky a odměny za poskytované služby.

(iv) V případě, že výše nezaplacených příspěvků přesáhne obnos příspěvků splatných podle článku 8 (i) za běžný finanční rok a za předcházející finanční rok, ztratí Česká republika své právo být zastoupena v poradním výboru ACCS a výsledky studií a výzkumu stanovené v článku 2 (1) (b) a (d) Úmluvy nebudou nadále předávány meteorologickému orgánu České republiky.

Článek 9

Ohledně samostatného ročního příspěvku, stanoveného v článku 13 (3) v druhém pododstavci Úmluvy, Česká republika zaplatí podobný příspěvek ve výši poloviny příspěvku, který by Česká republika byla povinna Centru platit, kdyby byla členským státem Centra, avšak přispěje pouze na výdaje vynaložené Centrem za desetileté období bezprostředně předcházející datu, kdy se tato smlouva stane účinná; obnos bude snížen o obnos odpovídající provozním nákladům Centra během uvedeného období.

Článek 10

Tento samostatný dodatečný příspěvek České republiky bude zaplacen v pěti splátkách, přičemž 20 % tohoto příspěvku bude zaplaceno před koncem roku, v němž bude tato smlouva uzavřena, a 20 % v každém ze čtyř následujících finančních let následujících po roce, ve kterém je uzavřena tato smlouva.

Článek 11

11.1 Ohledně zastoupení na zasedání Rady a jejích poradních výborů, České republika bude členem poradního výboru spolupracujících států (Advisory Committee of Co-operating States - ACCS).

11.2 Výbor spolupracujících států, ACCS, bude zván na zasedání Rady a jejích poradních výborů na úrovni předsedy.

Článek 12

Jakékoli spory mezi stranami ohledně interpretace nebo uplatňování ustanovení této smlouvy nebo jakýchkoli dodatečných smluv, do kterých smluvní strany vstoupí, které nemohou být urovnány přímým jednáním, budou předány k rozhodčímu řízení na žádost kterékoli strany sporu. Rozhodčí řízení bude v souladu s ustanoveními článku 17 Úmluvy.

Článek 13

V případě, že v důsledku ozbrojeného konfliktu dojde k přerušení spojení mezi Centrem a Českou republikou, nebude žádná strana činěna odpovědnou za nesplnění svých povinností podle této smlouvy. V tomto případě budou obě strany oprávněny odložit provádění Smlouvy jednostranným rozhodnutím nebo vzájemnou dohodou s druhou stranou.

Článek 14

(i) Tato smlouva o spolupráci bude ukončena buď zrušením Centra nebo písemným vypovězením kteroukoli stranou.

(ii) Vypovězení kterékoli strany nabude účinnosti koncem druhého finančního roku následujícího po roce, v němž je podáno oznámení výpovědi, a Česká republika zůstane zavázána k příspěvku - v souladu s ustanoveními článku 8 této smlouvy - k financování všech závazků vzniklých pro Centrum před tímto vypovězením.

Pokud je takto navržená Smlouva pro Českou republiku přijatelná, mám tu čest navrhnout, aby se tento dopis, spolu s Vaší odpovědí v tomto smyslu, stal smlouvou mezi Evropským centrem pro střednědobou předpověď počasí a Českou republikou, která vstoupí v platnost prvního dne v měsíci, který následuje po měsíci, v němž je datována Vaše odpověď.

Přijměte, Vaše Excelence, ujištění o mé nejvyšší úctě.

David Burridge
ředitel


PŘEKLAD

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKÝM CENTREM PRO STŘEDNĚDOBOU PŘEDPOVĚĎ POČASÍ A ČESKOU REPUBLIKOU

Česká republika - ministr životního prostředí České republiky

Praha 19. července 2001

Dr. David Burridge
ředitel
Evropské centrum pro střednědobou předpověď počasí
Shinfield Park
Reading RG2 9AX
Anglie

Vážený Dr. Burridge,

s odkazem na Váš dopis ze dne 29. června 2001 Vám oznamuji, že Česká republika zcela souhlasí se všemi podmínkami smlouvy o spolupráci mezi Evropským centrem pro střednědobou předpověď počasí a Českou republikou, jejíž podrobnosti jsou následující:

Článek 1

V plné shodě s cíli Centra, které jsou definovány v článku 2 Úmluvy, Česká republika bude předávat Centru veškerá meteorologická pozorování činěná nebo shromažďovaná státními orgány nebo institucemi, jak je požadováno.

Článek 2

České republice budou udělena bezplatně - pro její vlastní potřeby v oblasti předpovídání počasí - nevýlučná licence a všechna další nevýlučná práva využívání práv průmyslového vlastnictví, počítačových programů a technických informací, které vyplývají z prací prováděných v rámci Úmluvy a které náleží Centru.

Článek 3

Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, produkty získané z Centra podle této smlouvy nesmí být sděleny třetím stranám (nečlenským vládám nebo soukromým subjektům) ani nesmí být prodány ke komerčním účelům. České republika bude dodržovat pravidla a směrnice upravující šíření výsledků z práce Centra a šíření produktů Centra přijaté Radou Centra a platné pro členské státy.

Článek 4

Uplatňování a využívání produktů získaných z Centra podle podmínek této smlouvy se žádným způsobem nedotkne závazků Centra.

Článek 5

Výsledky studií a výzkumu stanoveného v článku 2 (1) (a) a (c) a údaje uvedené v článku 2 (1) (b) a (d) Úmluvy budou předávány meteorologickému orgánu České republiky ve stejné formě jako meteorologickým orgánům členských států.

Článek 6

Centru nevzniknou žádné výdaje ve spojení s předáváním jeho meteorologických produktů České republice ani ve spojení se zřízením a údržbou telekomunikačního spojení mezi Centrem a Českou republikou.

Článek 7

Česká republika bude mít přístup ke školicím zařízením Centra podle stejných procedur výběru, která platí pro členské státy Centra. Centru nevzniknou žádné výdaje ve spojení s cestovními náklady a dietami školených pracovníků z České republiky.

Článek 8

(i) Ročním příspěvkem České republiky Centru bude polovina výše příspěvku, který by Česká republika byla povinna Centru platit podle ustanovení článku 13 (1) Úmluvy, kdyby byla členským státem Centra.

(ii) Roční příspěvek České republiky Centru bude placen v souladu s články 12 a 13 Úmluvy. Polovina ročního příspěvku bude zaplacena do 20. ledna a zbývající část do 1. června dotyčného finančního roku.

(iii) V případě, že Česká republika požádá o zvláštní služby nepokryté touto smlouvou, uzavře Česká republika s Centrem dodatečnou smlouvu, ve které budou stanoveny podmínky provádění, povaha a možné příspěvky a odměny za poskytované služby.

(iv) V případě, že výše nezaplacených příspěvků přesáhne obnos příspěvků splatných podle článku 8 (i) za běžný finanční rok a za předcházející finanční rok, ztratí Česká republika své právo být zastoupena v poradním výboru ACCS a výsledky studií a výzkumu stanovené v článku 2 (1) (b) a (d) Úmluvy nebudou nadále předávány meteorologickému orgánu České republiky.

Článek 9

Ohledně samostatného ročního příspěvku, stanoveného v článku 13 (3) v druhém pododstavci Úmluvy, Česká republika zaplatí podobný příspěvek ve výši poloviny příspěvku, který by Česká republika byla povinna Centru platit, kdyby byla členským státem Centra, avšak přispěje pouze na výdaje vynaložené Centrem za desetileté období bezprostředně předcházející datu, kdy se tato smlouva stane účinná; obnos bude snížen o obnos odpovídající provozním nákladům Centra během uvedeného období.

Článek 10

Tento samostatný dodatečný příspěvek České republiky bude zaplacen v pěti splátkách, přičemž 20 % tohoto příspěvku bude zaplaceno před koncem roku, v němž bude tato smlouva uzavřena, a 20 % v každém ze čtyř následujících finančních let následujících po roce, ve kterém je uzavřena tato smlouva.

Článek 11

11.1 Ohledně zastoupení na zasedání Rady a jejích poradních výborů, Česká republika bude členem poradního výboru spolupracujících států (Advisory Committee of Co-operating States - ACCS).

11.2 Výbor spolupracujících států, ACCS, bude zván na zasedání Rady a jejích poradních výborů na úrovni předsedy.

Článek 12

Jakékoli spory mezi stranami ohledně interpretace nebo uplatňování ustanovení této smlouvy nebo jakýchkoli dodatečných smluv, do kterých smluvní strany vstoupí, které nemohou být urovnány přímým jednáním, budou předány k rozhodčímu řízení na žádost kterékoli strany sporu. Rozhodčí řízení bude v souladu s ustanoveními článku 17 Úmluvy.

Článek 13

V případě, že v důsledku ozbrojeného konfliktu dojde k přerušení spojení mezi Centrem a Českou republikou, nebude žádná strana činěna odpovědnou za nesplnění svých povinností podle této smlouvy. V tomto případě budou obě strany oprávněny odložit provádění Smlouvy jednostranným rozhodnutím nebo vzájemnou dohodou s druhou stranou.

Článek 14

(i) Tato smlouva o spolupráci bude ukončena buď zrušením Centra nebo písemným vypovězením kteroukoli stranou.

(ii) Vypovězení kterékoli strany nabude účinnosti koncem druhého finančního roku následujícího po roce, v němž je podáno oznámení výpovědi, a Česká republika zůstane zavázána k příspěvku - v souladu s ustanoveními článku 8 této smlouvy - k financování všech závazků vzniklých pro Centrum před tímto vypovězením.

Jelikož je tato smlouva přijatelná pro Evropské centrum pro střednědobou předpověď počasí i pro Českou republiku, souhlasím, aby se tato odpověď, spolu s Vaším dopisem ze dne 29. června 2001, stala smlouvou mezi Evropským centrem pro střednědobou předpověď počasí a Českou republikou, která vstoupí v platnost prvního dne měsíce srpna 2001.

Přijměte ujištění o mé nejvyšší úctě.

Miloš Kužvart
ministr životního prostředí České republiky

Přesunout nahoru