Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 139/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dlouhodobé obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Syrské arabské republiky

Datum vyhlášení 18.12.2001
Uzavření smlouvy 05.06.2001
Platnost od 16.10.2001
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

139

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. června 2001 byla v Damašku podepsána Dlouhodobá obchodní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Syrské arabské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 dne 16. října 2001.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DLOUHODOBÁ OBCHODNÍ DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Syrské arabské republiky

Vláda České republiky a vláda Syrské arabské republiky, dále nazývané jen „Smluvní strany“, s cílem posílit a podpořit obchodní vztahy mezi jejich dvěma státy na základě vzájemné výhodnosti, se dohodly na následujícím:

Článek 1

a) Smluvní strany přijmou nezbytná opatření k usnadnění a rozvoji obchodní výměny mezi jejich státy v souladu s právními řády v obou státech.

b) Smluvní strany projeví nezbytné potřebné úsilí pro rozvoj obchodní spolupráce mezi svými státy.

Článek 2

Obě Smluvní strany si budou vzájemně poskytovat zacházení podle zásady nejvyšších výhod v obchodu s výrobky pocházejícími ze státu jedné Smluvní strany, vyvezenými přímo do státu druhé Smluvní strany, týkající se cel, daní, dalších poplatků a procedur.

Toto zacházení se nevztahuje na:

a) výsady poskytnuté jednou ze Smluvních stran sousedním státům za účelem podpory příhraničního styku,

b) výsady, které jedna ze Smluvních stran poskytla nebo může poskytnout v rámci své účasti v ekonomické nebo celní unii nebo oblasti volného obchodu,

c) výsady poskytnuté jednou ze Smluvních stran třetí straně jako výsledek dočasného ujednání, vedoucího k ustanovení celní unie nebo oblasti volného obchodu,

d) výsady, které Syrská arabská republika poskytla nebo může poskytnout v budoucnosti jednomu nebo více arabským státům v souladu s regionálním ujednáním, které obsahuje zvláštní zacházení v obchodu s výrobky.

Článek 3

Smluvní strany si budou poskytovat v rámci právních řádů obou států dovozní a vývozní licence, týkající se výrobků, dodávaných přímo z území jedné ze Smluvních stran na území druhé Smluvní strany, kdykoliv jsou tyto licence nutné.

Článek 4

Dovoz a vývoz výrobků a další formy spolupráce podle této Dohody budou prováděny na základě obchodních kontraktů, které budou uzavírány mezi právnickými a fyzickými osobami (dále nazývané „subjekty“) obou států řádně oprávněných podle právních řádů svých států k provádění činnosti v oblasti zahraničního obchodu.

Článek 5

Ceny komodit dodávaných mezi subjekty obou států budou založeny na konkurenčních cenách, převažujících na mezinárodních trzích pro obdobné komodity.

Článek 6

Platby mezi subjekty obou států v rámci této Dohody budou prováděny ve volně směnitelných měnách v souladu s právními řády států s možností, aby se Smluvní strany ve zvláštních případech dohodly na jiných způsobech placení.

Článek 7

a) V souladu s právními řády svých států Smluvní strany osvobodí od celních poplatků a daní při celním řízení vzorky bez obchodní hodnoty a propagační materiál potřebný pro získání objednávek a pro propagaci.

b) Dočasný dovoz bude aplikován v souladu s právním řádem státu příslušné Smluvní strany na následující materiály a zboží:

1. nářadí a zařízení dovezené pro montážní a kompletační účely,

2. materiály zaslané pro zkoušku, pokusy nebo opravy,

3. zboží a materiály, které mají být vystavovány na přechodných nebo stálých výstavách, jakož i stavební materiály a pevná zařízení, zaslaná na takové výstavy,

4. označené obaly dovážené za účelem naplnění, jakož i balicí materiály nebo dovážené výrobky, které musí být reexportovány po uplynutí určeného období.

Článek 8

Smluvní strany budou usnadňovat a podporovat účast subjektů svých států na mezinárodních veletrzích a výstavách, jakož i pořádání národních či individuálních výstav ve státě druhé Smluvní strany v souladu s právními řády svých příslušných států.

Článek 9

Za účelem zajištění provádění této Dohody a pro posuzování záležitostí, které ovlivňují obchod mezi oběma státy, se představitelé příslušných orgánů obou států budou setkávat střídavě v České republice a v Syrské arabské republice ve Společném výboru na žádost jedné ze Smluvních stran, aby posoudili rozvoj obchodní výměny mezi oběma státy a přijali doporučení a návrhy k dalšímu rozvoji této výměny a k identifikaci řešení otázek, které se v dané oblasti mohou objevit.

Článek 10

Ustanovení této Dohody nemají vliv na závazky jakékoliv ze Smluvních stran vzniklé z kterékoliv jiné mezinárodní dohody, úmluvy či smlouvy, zejména ze smluv již uzavřených či uzavřených v budoucnosti mezi Syrskou arabskou republikou a jedním či více arabským státem a obsahujících ustanovení upravující stejný předmět.

Článek 11

Ustanovení této Dohody zůstanou účinná i po jejím ukončení pro provádění uzavřených kontraktů a platebních ujednání, dojednaných v průběhu její platnosti, do úplného ukončení provádění těchto kontraktů a platebních ujednání.

Článek 12

Tato Dohoda podléhá ratifikaci či schválení v souladu s vnitrostátními procedurami nezbytnými k tomuto účelu v každém ze dvou států a vstoupí v platnost datem doručení poslední noty potvrzující takovéto schválení.

Tato Dohoda zůstane v platnosti po dobu pěti let a bude poté automaticky prodloužena na další období jednoho roku, pokud jedna ze Smluvních stran písemně neoznámí druhé Smluvní straně vypovězení této Dohody ne méně než tři měsíce před ukončením platnosti.

Mimo výše uvedené, tato Dohoda může být také ukončena, pokud se Česká republika stane členským státem Evropské unie. V takovém případě tato Dohoda pozbude platnosti od data uvedeného v diplomatické notě vlády České republiky oznamující ukončení platnosti. Uvedené datum bude totožné se vstupem v platnost smlouvy zakládající členství České republiky v Evropské unii.

Tato Dohoda může být měněna vzájemnou dohodou obou Smluvních stran.


Dáno v Damašku, dne 5. června 2001, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, arabském a anglickém, všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
Jan Kavan v. r.
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Za vládu Syrské arabské republiky
Muhammad Imady v. r.
ministr ekonomiky a zahraničního obchodu

Přesunout nahoru