Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 138/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 160/1996 Sb., o přístupu České republiky k Mnohostranné úmluvě o letových poplatcích

Datum vyhlášení 06.12.2001
Uzavření smlouvy 12.02.1981
Platnost od 01.01.1996
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

138

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 160/1996 Sb., o přístupu České republiky k Mnohostranné úmluvě o letových poplatcích

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. února 1981 byla v Bruselu přijata Mnohostranná úmluva o letových poplatcích.

Listina o přístupu České republiky k Úmluvě byla uložena u vlády Belgického království, depozitáře Úmluvy, dne 27. listopadu 1995.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 27 odst. 3 dne 1. ledna 1986. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle článku 28 odst. 3 dne 1. ledna 1996.

Anglické znění Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

MNOHOSTRANNÁ ÚMLUVA o letových poplatcích

Spolková republika Německo,

Rakouská republika,

Belgické království,

Španělsko,

Francouzská republika,

Spojené království Velké Británie a Severního Irska,

Irsko,

Lucemburské velkovévodství,

Nizozemské království,

Portugalská republika,

Švýcarská konfederace

- dále nazývané „smluvní státy“,

The European Organisation for the Safety of Air Navigation,

- dále nazývaná „Eurocontrol“,

- rozhodly o tom, že dohody uzavřené evropskými státy s Eurocontrol k vybírání letových poplatků z 13. 12.1960 musí být nahrazeny přijetím doplňku k Mezinárodní úmluvě Eurocontrol, pojednávající o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu,

- hodnotí spolupráci v oblasti stanovení a vybírání letových poplatků v minulosti jako efektivní,

- mají zájem o pokračování a posílení zavedené spolupráce,

- jsou odhodlány provozovat, s ohledem na hlediska doporučená ICAO, jednotný evropský systém letových poplatků, přístupný co nejširšímu počtu evropských států,

- jsou přesvědčeny o tom, že tato jednotnost zároveň usnadní jednání s uživateli,

- rozhodly o tom, že pro státy podílející se na systému letových poplatků Eurocontrol je žádoucí, aby byly posíleny pravomoci Organizace s ohledem na vymáhání poplatků,

- usuzují, že takový systém vyžaduje nový právní základ,

- a proto uzavírají následující Úmluvu:

Článek 1

1. Smluvní státy souhlasí s přijetím společné politiky ohledně poplatků za traťové zařízení a služby, dále nazývané „letové poplatky“, ve vzdušném prostoru letových oblastí spadajících do jejich kompetence.

2. V souladu s tím souhlasí s vytvořením společného systému pro stanovování a vybírání letových poplatků a s užíváním služeb Eurocontrol pro tento účel.

3. K tomuto účelu bude rozšířena Stálá komise a Řídící výbor Eurocontrol tak, aby zahrnovaly zástupce smluvních států, kteří nejsou členy Eurocontrol. Dále budou nazývány jen „rozšířená komise“ a „rozšířený výbor“.

4. Letové oblasti zmíněné v odstavci 1 výše jsou vyjmenovány v doplňku 1 této Úmluvy. Jakýkoli opravný doplněk, který si smluvní stát přeje ke svému soupisu letových oblastí, bude předmětem jednomyslného souhlasu rozšířené komise, pokud by měl vyústit do změny celkových omezení vzdušného prostoru, o kterém pojednává tato Úmluva. Jakýkoli opravný doplněk, který nevyústí do takové změny, bude smluvním státem oznámen Eurocontrol.

Článek 2

Každý smluvní stát bude mít v rozšířené komisi jeden hlas, a to podle ustanovení čl. 6.1 b).

Článek 3

1. Rozšířená komise stanoví společný systém letových poplatků takovým způsobem, že:

a) tyto poplatky budou stanoveny v souladu se společným vzorcem, který bere v úvahu náklady vzniklé smluvním státům, pokud se týká navigačních traťových zařízení a služeb, a provozováním systému, jakož i náklady vzniklé Eurocontrol provozem systému,

b) tyto poplatky bude vybírat Eurocontrol jako jediný poplatek za jeden let.

2. Pro výše zmíněné účely rozšířená komise:

a) ustanoví zásady řídící vyměření nákladů uvedených v odstavci 1a),

b) stanoví vzorec sloužící k výpočtu letových poplatků,

c) schválí pro každé poplatkové období sazbu, ve kterém budou náklady uvedené v odstavci 1a) vymáhány,

d) určí zúčtovací jednotku, ve které budou letové poplatky uváděny,

e) určí podmínky, za jakých bude systém platit/provozován, včetně podmínek splátek, jakož i jednotkové sazby a tarify a období, během kterého budou v platnosti,

f) určí zásady pro osvobození od letových poplatků,

g) bude schvalovat zprávy rozšířeného výboru,

h) přijme finanční ustanovení, která se aplikují na systém letových poplatků,

i) bude schvalovat dohody mezi Eurocontrol a kterýmkoli státem, usilujícím o využití zdrojů anebo technické pomoci Eurocontrol ve spojení s letovými poplatky, nepokryté touto dohodou,

j) bude schvalovat rozpočtový doplněk předkládaný rozšířeným výborem v souladu s čl. 5.1 c).

3. Rozšířená komise stanoví svůj jednací řád formou jednomyslného hlasování všech smluvních stran.

Článek 4

Každý smluvní stát bude mít v rozšířeném výboru jeden hlas podle ustanovení čl. 6.2 b).

Článek 5

1. Rozšířený výbor zajistí:

a) přípravu rozhodnutí pro rozšířenou komisi,

b) dohled nad provozem systému letových poplatků, včetně užití prostředků Eurocontrol pro tento účel, přijímání všech nezbytných opatření, zejména týkajících se vymáhání letových poplatků, v souladu s rozhodnutími rozšířené komise,

c) podávání zpráv rozšířené komisi o prostředcích nezbytných pro provoz systému letových poplatků a předkládání rozpočtového doplňku týkajícího se činnosti Eurocontrol ve spojení s letovými poplatky,

d) vykonávání jakýchkoli jiných úkolů svěřených mu rozšířenou komisí.

2. Rozšířený výbor ustanoví svůj jednací řád podle čl. 6.2 a).

Článek 6

1. Rozhodnutí rozšířené komise budou přijímána následujícím způsobem:

a) rozhodnutí o záležitostech podle čl. 3.2 a) až f) a h) budou vyžadovat jednomyslné hlasování všech smluvních stran a budou závazná pro všechny smluvní státy; při nedosažení jednomyslného rozhodnutí rozšířená komise učiní rozhodnutí pomocí 2/3 většiny oprávněných hlasů a kterýkoli smluvní stát, který nemůže pominout národní zájmy a připojit se k tomuto rozhodnutí, předloží rozšířené komisi objasňující prohlášení o svých důvodech,

b) rozhodnutí o záležitostech podle čl. 3.2 i) a j) budou vyžadovat 2/3 většinu oprávněných hlasů za předpokladu, že hlasy obsahují váženou většinu členských států Eurocontrol v souladu s ustanoveními uvedenými v Dodatku 2 této Úmluvy; Eurocontrol bude každoročně informovat smluvní státy, které nejsou členskými státy Eurocontrol, o počtu hlasů, který členským státům náleží podle zmíněných pravidel,

c) rozhodnutí o záležitostech podle čl. 3.2 g) budou vyžadovat 2/3 většinu oprávněných hlasů. To samé platí pro řízení vedená jménem Eurocontrol rozšířenou komisí před arbitrážním soudem zmíněným v čl. 25.

2.

a) Jednací řád rozšířeného výboru včetně pravidel týkajících se přijímání rozhodnutí bude vyžadovat schválení rozšířenou komisí dosažené jednomyslným hlasováním všech smluvních států.

b) Je samozřejmé, že v záležitostech podle čl. 5.1 c) budou rozhodnutí rozšířeného výboru přijímána v souladu s ustanoveními odstavce 1 b) tohoto článku.

Článek 7

Eurocontrol vyměří v souladu s platnými ustanoveními letové poplatky za každý let ve vzdušném prostoru definovaném v čl. 1.

Článek 8

Eurocontrol bude vybírat letové poplatky podle čl. 7. K tomuto účelu vyměří jediný poplatek za každý let, který bude představovat jedinou pohledávku Eurocontrol splatnou jejímu ústředí.

Článek 9

Osobou, která je zavázaná platit poplatek, bude ta osoba, která byla provozovatelem letadla v době vykonání letu.

Článek 10

Pokud není známa totožnost provozovatele, bude majitel letadla považován za provozovatele, ledaže by prokázal, která další osoba je provozovatelem.

Článek 11

Tam, kde dlužník nezaplatí splatnou částku, mohou být podniknuta opatření k vynucení zaplacení.

Článek 12

1. Řízení k vymáhání splatné částky budou vedena buď Eurocontrol, nebo na požádání Eurocontrol smluvním státem.

2. Vymáhání bude prováděno buď právní anebo administrativní cestou.

3. Každý smluvní stát bude Eurocontrol informovat o postupech používaných v daném státě a o kompetentních soudních dvorech, soudech nebo úřadech.

Článek 13

Vymáhací řízení budou prováděna na území smluvního státu:

a) tam, kde má dlužník své sídlo anebo přihlášené zastoupení,

b) tam, kde dlužník vykonává svoji činnost, pokud se jeho sídlo ani přihlášené zastoupení nenalézá na území smluvního státu,

c) při absenci právního podkladu vymezeného a) a b) tam, kde má dlužník majetková aktiva,

d) při absenci právního podkladu vymezeného a) až c) tam, kde má Eurocontrol své sídlo.

Článek 14

Eurocontrol bude mít pravomoc vést řízení před kompetentními soudními dvory, soudy a úřady států, které nejsou stranami této Úmluvy.

Článek 15

Následující rozhodnutí přijatá ve smluvním státě budou uznávána a podporována v ostatních smluvních státech:

a) konečná rozhodnutí soudních dvorů anebo soudů,

b) rozhodnutí úřadů, která byla předmětem přezkoumání soudním dvorem anebo soudem, ale již nadále nejsou, buď protože soudní dvůr anebo soud odmítl stížnost konečným rozhodnutím, anebo protože stížnost byla stažena anebo protože doba pro podání stížnosti uplynula.

Článek 16

Rozhodnutí podle čl. 15 nebudou uznávána anebo podporována v následujících případech:

a) pokud soudní dvůr, soud nebo úřad státu, kde bylo rozhodnutí přijato, nebyl kompetentnív souladu s čl. 13,

b) pokud je rozhodnutí zřejmě neslučitelné s veřejnou politikou daného státu,

c) pokud dlužník neobdržel oznámení o rozhodnutí úřadu nebo projednávající instituce v dostatečném předstihu, aby se mohl v záležitosti bránit nebo podat stížnost soudnímu dvoru anebo tribunálu,

d) pokud řízení týkající se stejných letových poplatků bylo zavedeno již dříve a dosud probíhá před soudním dvorem anebo soudem či úřadem daného státu,

e) pokud je rozhodnutí neslučitelné s rozhodnutím vztahujícím se na stejné letové poplatky vydaným v daném státě,

f) pokud soudní dvůr, soud anebo úřad státu, kde bylo rozhodnutí přijato, rozhodl za účelem dospěni k svému rozhodnutí o předběžné otázce týkající se statutu anebo oprávnění skutečných osob, majetkových práv vyplývajících z manželských vztahů, závěti anebo následnictví takovým způsobem, který není v souladu se zásadami soukromého mezinárodního práva státu, ve kterém se usiluje o jejich uznání, ledaže by stejného výsledku mohlo být dosaženo uplatněním zásad soukromého mezinárodního práva tohoto státu.

Článek 17

Rozhodnutí podle čl. 15, pokud jsou vynutitelná ve státě, kde byla přijata, budou vymáhána v souladu se zákony daného státu. Pokud je to nezbytné, bude na vyžádání soudním dvorem, tribunálem nebo úřadem dané země vydán příkaz k vynucení.

Článek 18

1. Požadavek bude doložen

a) ověřenou kopií rozhodnutí,

b) v případě rozhodnutí soudu anebo tribunálu účinného na základě nedostavení se k soudu originálem anebo ověřenou kopií dokumentu dokazujícího, že upozornění o zavedení řízení bylo dlužníkovi řádně předáno,

c) v případě administrativního rozhodnutí dokumentem dokazujícím, že požadavky čl. 15 byly naplněny,

d) dokumentem dokazujícím, že rozhodnutí je vynutitelné ve státě, kde bylo přijato, a že dlužník obdržel upozornění v náležitém čase.

2. Pokud o to požádá soud, tribunál nebo úřad daného státu, budou předloženy ověřené překlady dokumentů. Nebude požadováno úřední ověření anebo obdobná formalita.

Článek 19

1. Požadavek může být odmítnut pouze z některého z důvodů vyjádřených v čl. 16. V žádném případě nesmí být rozhodnutí posuzováno podle hlediska vlastních výhod v daném státě.

2. Postup pro uznání a vynucení rozhodnutí se bude řídit zákony daného státu, pokud to tato Úmluva nezajišťuje jinak.

Článek 20

Částka vybraná Eurocontrol bude vyplácena smluvním státům v souladu s rozhodnutími rozšířeného výboru.

Článek 21

Tam, kde je nárok vymáhán smluvním státem, bude vybraná částka vyplacena bez prodlení Eurocontrol, který bude postupovat v souladu s čl. 20. Vymáhací náklady způsobené tomuto státu budou započítány Eurocontrol.

Článek 22

Kompetentní úřady smluvních států budou s Eurocontrol spolupracovat při vyměřování a vybírání letových poplatků.

Článek 23

Pokud rozšířený výbor jednomyslně rozhodne vzdát se vymáhání poplatků, mohou zainteresované smluvní státy podniknout jakoukoli akci, kterou považují za vhodnou. V takovém případě přestanou platit podmínky této Úmluvy vztahující se k vymáhání, uznání a vynucování rozhodnutí.

Článek 24

V případě výjimečného stavu anebo války nebudou podmínky této Úmluvy ovlivňovat svobodu jednání zapojených smluvních států.

Článek 25

1. Jakýkoli spor, který může vzniknout buď mezi smluvními státy, nebo mezi smluvními státy a Eurocontrol představovanou rozšířenou komisí, týkající se výkladu anebo provádění této Úmluvy anebo jejích doplňků, a který nebude možné vyřešit přímým jednáním anebo nějakým jiným způsobem, bude předložen na požádání kterékoliv ze stran rozhodčímu řízení.

2. K tomuto účelu bude každá strana pro každý případ jmenovat svého rozhodce a rozhodci se dohodnou na jmenování třetího rozhodce.

3. Rozhodčí soud stanoví svůj vlastní postup.

4. Každá strana ponese náklady spojené se svým vlastním Arbitrem a jeho přítomností při jednáních před tribunálem; náklady spojené s třetím Arbitrem a jakékoli další náklady budou neseny rovným dílem oběma stranami vedoucími spor. Arbitrážní soud může samozřejmě určit jiné rozdělení nákladů, pokud to uzná za vhodné.

5. Rozhodnutí arbitrážního soudu budou závazná pro obě strany vedoucí spor.

Článek 26

Tato Úmluva nahradí Mnohostrannou úmluvu týkající se vybírání letových poplatků z 8. 9. 1970.

Toto ustanovení se nedotýká jakékoli dohody mezi Eurocontrol a nečlenským státem Eurocontrol, která se vztahuje na vybírání letových poplatků týkajících se letových oblastí vyjmenovaných v čl. 1 této Úmluvy a která zůstane v platnosti, dokud se takový stát nestane stranou této Úmluvy.

Článek 27

1. Tato Úmluva bude otevřena k podpisu před datem vstoupení v platnost pro kterýkoli stát, který se v době podpisu účastní na systému pro vybírání letových poplatků Eurocontrol, nebo je mu právo podpisu uděleno jednomyslným rozhodnutím Stálé komise.

2. Tato Úmluva bude předmětem ratifikace. Ratifikační listiny budou uloženy u vlády Belgického království. Ratifikace Protokolu, otevřeného k podpisu v Bruselu dne 12. 2. 1981, doplňujícího Mezinárodní úmluvu Eurocontrol o spolupráci při zajišťování bezpečnosti leteckého provozu z 13. 12. 1960, dále nazývaného „Protokol“ bude také zakládat ratifikaci této Úmluvy.

3. Tato Úmluva vstoupí v platnost datem nabytí platnosti Protokolu v případě Eurocontrol, členských států Eurocontrol a států, které uložily své ratifikační listiny před uvedeným datem.

4. V případě, že kterýkoli stát uloží své ratifikační listiny po datu vstupu v platnost této Úmluvy, Úmluva vstoupí v platnost, pokud se týká tohoto státu, prvním dnem následujícího měsíce po datu, kdy byla ratifikační listina uložena.

5. Eurocontrol se stává stranou této Úmluvy jejím podepsáním.

6. Vláda Belgického království uvědomí vlády ostatních signatářských států této Úmluvy o každém podepsání této Úmluvy, o uložení jakékoli ratifikační listiny a o datu vstupu v platnost této Úmluvy.

Článek 28

1. K této Úmluvě může přistoupit kterýkoliv stát. S výjimkou evropských států, které přistupují k doplněné Úmluvě podle čl. 27.2, mohou se státy připojit k této Úmluvě pouze po schválení rozšířenou komisí provedeném jednomyslným hlasováním.

2. Listiny o přístupu budou uloženy u vlády Belgického království, která uvědomí vlády ostatních smluvních států.

3. Přístup nabude účinnost prvním dnem následujícího měsíce po uložení listiny o přístupu k Úmluvě.

Článek 29

1. Státy, které se podílejí na doplněné Úmluvě, budou vázány touto Úmluvou tak dlouho, pokud uvedená doplněná Úmluva bude v platnosti.

2. Státy, které se nepodílejí na doplněné Úmluvě, budou vázány touto Úmluvou po období pěti let od data vstupu této Úmluvy v platnost anebo do vypršení Úmluvy bez ohledu na to, k čemu dojde dříve. Toto pětileté období se bude automaticky prodlužovat o další pětileté období, pokud zainteresované státy písemně neuvědomí vládu Belgického království ne méně než 2 roky před vypršením daného období o svém úmyslu odstoupit od Úmluvy. Vláda Belgického království písemně uvědomí vlády ostatních smluvních států o takové výpovědi.

3. Vláda Belgického království uvědomí písemně vlády ostatních smluvních států o jakékoli výpovědi poslané smluvní stranou podílející se na doplněné Úmluvě a o jejím úmyslu vypovědět jmenovanou Úmluvu.

Článek 30

Vláda Belgického království zabezpečí registraci této Úmluvy Generálním tajemníkem OSN v souladu s čl. 102 Charty OSN a Radou ICAO v souladu s čl. 83 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví podepsané v Chicagu dne 7. 12. 1944.


Toto dosvědčují níže podepsaní ověření zástupci, kteří po předložení svých plných mocí a jejich ověření podepsali tuto Úmluvu.

Dáno v Bruselu 12. 2. 1981, v německém, anglickém, španělském, francouzském, nizozemském a portugalském jazyce, přičemž těchto šest textů má stejnou platnost a je vyhotoveno v jediném originále, který bude uložen v archivech vlády Belgického království, která předá ověřené kopie vládám ostatních signatářských států. V případě jakéhokoli sporu je rozhodující text ve francouzském jazyce.

Přesunout nahoru