Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 125/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zřízení českého a slovenského pohraničního odbavovacího stanoviště pro železniční hraniční přechod Mosty u Jablunkova - Čadca a o pohraničním odbavování během jízdy ve vlacích na trase Český Těšín - Žilina a zpět

Datum vyhlášení 03.12.2001
Uzavření smlouvy 02.10.2001
Platnost od 01.12.2001
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

125

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. října 2001 byla v Bratislavě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zřízení českého a slovenského pohraničního odbavovacího stanoviště pro železniční hraniční přechod Mosty u Jablunkova - Čadca a o pohraničním odbavování během jízdy ve vlacích na trase Český Těšín - Žilina a zpět.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 3 odst. 1 dne 1. prosince 2001.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zřízení českého a slovenského pohraničního odbavovacího stanoviště pro železniční hraniční přechod Mosty u Jablunkova - Čadca a o pohraničním odbavování během jízdy ve vlacích na trase Český Těšín - Žilina a zpět

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky se podle článku 3 odst. 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v silniční, železniční a vodní dopravě, podepsané v Bratislavě dne 24. května 1999, dohodly takto:

Článek 1

Pro železniční hraniční přechod Mosty u Jablunkova - Čadca bude na území České republiky zřízeno slovenské pohraniční odbavovací stanoviště v železničních stanicích Český Těšín a Mosty u Jablunkova a na území Slovenské republiky české pohraniční odbavovací stanoviště v železničních stanicích Čadca a Žilina.

Článek 2

Odbavovací prostor ve smyslu článku 2 písm. e) Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v silniční, železniční a vodní dopravě, podepsané v Bratislavě dne 24. května 1999, zahrnuje:

a) plochy, zařízení a prostory společně užívané kontrolními orgány obou států, a to

1. v železniční stanici Český Těšín

- spojovací cesty,

- vstupní hala staniční budovy,

- I, II, III. a IV. nástupiště osobní železniční stanice,

2. v železniční stanici Mosty u Jablunkova

- celé kolejiště v železniční stanici, tj. 1, 2, 3, 4. a 5. kolej,

- nástupiště,

- oplocený prostor železniční stanice, včetně společných prostor budov v celním prostoru,

3. v železniční stanici Čadca

- I. nástupiště, které je mezi přijímací budovou a 7. kolejí,

- II. nástupiště, které je mezi 3. a 5. kolejí,

- III. nástupiště, které je mezi 1. a 2. kolejí,

- 1, 1.k, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 101. a 103. dopravní kolej,

- 3.a, 5.a, 5.b, 7.a, 16.a, 16.b, 18, 20, 22, 102, 104, 105. a 107. manipulační kolej, koleje lokomotivního depa a správková kolej stanice technické kontroly,

- nakládací rampa při 7.a koleji,

- prostor určený na vykládku a nakládku při 102, 104. a 22. koleji,

- spojovací chodby a sociální místnosti v prostorech hlavní administrativní budovy,

4. v železniční stanici Žilina

- I., II., III. a IV. nástupiště železniční stanice,

- vestibul a spojovací chodby v hlavní budově železniční stanice,

b) zařízení a prostory užívané výhradně

1. českými kontrolními orgány v železniční stanici Čadca, a to

- místnost v přízemí hlavní administrativní budovy,

- místnosti v 1. poschodí hlavní administrativní budovy č. 227, 228, 230, 235, 245,

- místnosti ve 2. poschodí hlavní administrativní budovy č. 303, 305,

- 2 místnosti pro českou veterinární správu,

- místnost pro českou rostlinolékařskou správu,

2. českými kontrolními orgány v železniční stanici Žilina, a to

- místnost č. 2 v přízemí administrativní budovy Železnic Slovenské republiky,

3. slovenskými kontrolními orgány v železniční stanici Český Těšín, a to

- místnost v 1. poschodí budovy Celního úřadu Český Těšín,

4. slovenskými kontrolními orgány v železniční stanici Mosty u Jablunkova, a to

- místnost v přízemí hlavní staniční budovy,

c) trasu Český Těšín - Žilina a zpět pro společné pohraniční odbavování během jízdy ve vlacích.

Článek 3

(1) Tato Dohoda vstoupí v platnost prvého dne druhého měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byla tato Dohoda podepsána.

(2) Tato Dohoda může být měněna a doplňována na základě vzájemné dohody smluvních stran. Změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou.

(3) Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran však může Dohodu písemně vypovědět se šestiměsíční výpovědní lhůtou po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

(4) Nezávisle na výpovědi pozbude tato Dohoda platnosti, jestliže pozbude platnosti Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v silniční, železniční a vodní dopravě, podepsaná v Bratislavě dne 24. května 1999.


Dáno v Bratislavě dne 2. října 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Mgr. Zdeněk Richtr v. r.
generální ředitel Generálního ředitelství cel Ministerstva financí

Za vládu Slovenské republiky
JUDr. Milan Jasenovec v. r.
generální ředitel Celního ředitelství

Přesunout nahoru