Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 113/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o letecké dopravě

Datum vyhlášení 15.11.2001
Uzavření smlouvy 01.07.1997
Platnost od 09.09.1998
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

113

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. července 1997 byla v Kyjevě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o letecké dopravě.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 25 odst. 1 dne 9. září 1998. Podle odstavce 2 téhož článku po vstupu v platnost nahradila tato dohoda Dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o letecké dopravě, podepsanou v Moskvě dne 22. listopadu 1966, vyhlášenou pod č. 10/1967 Sb., v části týkající se činností na území České republiky a na území Ukrajiny.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o letecké dopravě

Vláda České republiky a vláda Ukrajiny (dále uváděné jako „smluvní strany“);

jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944, a vedeny přáním uzavřít dohodu za účelem rozvoje leteckých služeb mezi a za územím jejich států;

se dohodly takto:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody, pokud z textu nevyplývá jinak:

(a) výraz „Úmluva“ znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944 a zahrnuje jakoukoli přílohu přijatou podle článku 90 této Úmluvy a jakoukoli změnu příloh nebo Úmluvy podle jejích článků 90 a 94, pokud tyto přílohy a změny byly přijaty oběma smluvními stranami;

(b) výraz „letecké úřady“ znamená v případě České republiky Ministerstvo dopravy a spojů a v případě Ukrajiny Státní výbor pro leteckou dopravu Ukrajiny; nebo v obou případech jakoukoli osobu nebo orgán právně zmocněný k provádění funkcí vykonávaných uvedenými leteckými úřady;

(c) výraz „určený letecký podnik“ znamená každý letecký podnik, který jedna smluvní strana písemně určila druhé smluvní straně a který je podle článku 3 této dohody oprávněn provozovat dohodnuté služby na stanovených linkách podle článku 2 odst. 1 této dohody;

(d) výrazy „území“, „letecká dopravní služba“, „letecký podnik“ a „přistání pro potřeby nikoli obchodní“ mají význam, který je pro ně příslušně stanoven v článcích 2 a 96 Úmluvy;

(e) výrazy „dohodnutá služba“ a „stanovená linka“ znamenají pravidelnou mezinárodní leteckou dopravní službu podle článku 2 této dohody a linku stanovenou v Příloze k této dohodě pro dopravu cestujících, zavazadel a zboží včetně poštovních zásilek, odděleně nebo v kombinaci;

(f) výraz „kapacity“ ve vztahu ke službám uvedeným v Příloze znamená kapacitu sedadel letadla používaného při takových službách násobenou počtem frekvencí provozovaných tímto letadlem za dané období na lince nebo úseku linky; ve vztahu k letadlu znamená prostor letadla nabízeného na lince nebo úseku linky;

(g) výraz „tarif“ znamená ceny nebo poplatky, které mají být zaplaceny za přepravu cestujících, zavazadel a zboží (s výjimkou náhrad a podmínek za přepravu poštovních zásilek), a podmínky, za kterých se tyto ceny používají, včetně provizí placených při přepravě za zprostředkovatelské služby, poplatky a podmínky za jakékoli vedlejší služby k této přepravě, které jsou nabízeny leteckými podniky, a rovněž zahrnuje jakékoli podstatné výhody poskytované v souvislosti s přepravou;

(h) výraz „Příloha“ znamená Přílohu k této dohodě a její změny provedené v souladu s ustanoveními článku 21 této dohody. Příloha tvoří nedílnou součást této dohody a všechna odvolání na tuto dohodu zahrnují odvolání na Přílohu, pokud není stanoveno jinak.

Článek 2

Přepravní práva

(1) Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená v této dohodě za účelem zřízení a provozování mezinárodních leteckých dopravních služeb určeným leteckým podnikem nebo leteckými podniky na linkách stanovených v Příloze.

(2) Podle ustanovení této dohody bude určený letecký podnik nebo letecké podniky každé smluvní strany využívat při provozování dohodnutých služeb na stanovených linkách následující práva:

(a) létat bez přistání přes území státu druhé smluvní strany;

(b) přistávat na území státu druhé smluvní strany pro potřeby nikoli obchodní;

(c) přistávat na území státu druhé smluvní strany v místech stanovených v Příloze k této dohodě za účelem nakládání a vykládání cestujících, zavazadel, zboží a poštovních zásilek v mezinárodní přepravě z území státu první smluvní strany.

(3) Letecké podniky každé smluvní strany, jiné než ty, které jsou určené podle článku 3 této dohody, budou také užívat práva stanovená v odstavci 2 (a) a (b) tohoto článku.

(4) Nic v odstavci 2 tohoto článku nemůže být považováno za udělení práva určenému leteckému podniku(ům) kterékoli smluvní strany nakládat cestující, zavazadla, zboží a poštovní zásilky přepravované za nájemné nebo úplatu mezi body na území státu druhé smluvní strany.

Článek 3

Určení a provozní oprávnění

(1) Každá smluvní strana bude mít právo určit letecký podnik nebo letecké podniky za účelem provozování dohodnutých služeb na stanovených linkách pro takovou smluvní stranu a odvolat určení kteréhokoli leteckého podniku nebo nahradit dříve určený jiným leteckým podnikem. Takové určení bude provedeno písemným oznámením mezi leteckými úřady obou smluvních stran.

(2) Letecký úřad, který obdržel oznámení o určení, udělí bez prodlení podle ustanovení odstavců 3 a 4 tohoto článku určenému leteckému podniku druhé smluvní strany potřebná provozní oprávnění.

(3) Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat, aby letecký podnik určený druhou smluvní stranou prokázal, že je schopen plnit podmínky stanovené právními předpisy, které tento úřad běžně a přiměřeně uplatňuje na provoz mezinárodních leteckých dopravních služeb v souladu s ustanoveními Úmluvy.

(4) Každá smluvní strana bude mít právo odmítnout přijetí určení leteckého podniku a odmítnout udělení provozního oprávnění uvedeného v odstavci 2 tohoto článku nebo uložit takové podmínky, které považuje za nezbytné pro výkon práv stanovených v článku 2 této dohody, kdykoli smluvní strana nemá důkaz, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola tohoto leteckého podniku náleží druhé smluvní straně nebo občanům jejího státu.

(5) Jakmile byl letecký podnik určen a oprávněn podle tohoto článku, může provozovat dohodnuté služby, pro které je určen, za předpokladu, že tarify a letové řády stanovené podle ustanovení článků 14 a 16 této dohody jsou pro tyto služby v platnosti.

Článek 4

Odvolání a pozastavení provozního oprávnění

(1) Letecký úřad každé smluvní strany bude mít právo odvolat provozní oprávnění nebo pozastavit výkon práv stanovených v článku 2 této dohody určenému leteckému podniku druhé smluvní strany nebo uložit dočasně nebo trvale takové podmínky, které považuje za nezbytné, jestliže tento letecký podnik:

(a) neprokáže, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola patří smluvní straně, která určila letecký podnik, nebo občanům jejího státu; nebo

(b) nejedná v souladu nebo porušil vnitrostátní právní předpisy státu smluvní strany, která uděluje tato práva;

(c) neprovozuje dohodnuté služby v souladu s podmínkami stanovenými touto dohodou.

(2) Pokud nebude nutné provést okamžitá opatření k zabránění dalšího porušování výše uvedených vnitrostátních právních předpisů, budou práva uvedená v odstavci 1 tohoto článku uplatněna pouze po konzultaci s leteckým úřadem druhé smluvní strany. Pokud nebude leteckými úřady dohodnuto jinak, budou tyto konzultace mezi leteckými úřady obou smluvních stran zahájeny do šedesáti (60) dnů od data přijetí požadavku.

Článek 5

Právní předpisy a postupy

(1) Vnitrostátní právní předpisy a postupy státu jedné smluvní strany vztahující se ke vstupu, přeletu nebo výstupu letadla jejího určeného leteckého podniku při mezinárodních letech z území jejího státu, anebo provoz nebo lety takových letadel během pobytu na jejím území, se vztahují na letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany a budou dodržovány takovým letadlem pro vstup nebo výstup nebo během pobytu na území státu této smluvní strany.

(2) Vnitrostátní právní předpisy a postupy státu jedné smluvní strany vztahující se ke vstupu, pobytu, tranzitu nebo výstupu cestujících, posádek, zavazadel a zboží včetně poštovních zásilek z území jejího státu, jako jsou právní předpisy a postupy týkající se vstupu, výstupu, přistěhovatelství a vystěhovatelství, cestovních dokladů, cel, měnových a zdravotních nebo hygienických opatření, se budou vztahovat na cestující, posádky, zavazadla, zboží a poštovní zásilky dopravované letadlem určeného leteckého podniku druhé smluvní strany při vstupu nebo výstupu nebo pobytu na území státu první smluvní strany.

(3) Při uplatňování celních, přistěhovatelských, karanténních a podobných předpisů nebude žádná smluvní strana dávat přednost svým vlastním nebo kterýmkoli jiným leteckým podnikům před leteckým podnikem druhé smluvní strany provozujícím podobné mezinárodní letecké dopravní služby.

Článek 6

Kontrola cestovních dokladů a nepřijatelné osoby

(1) Na žádost kterékoli smluvní strany povolí druhá smluvní strana leteckým podnikům, které vykonávají letecká přepravní práva v obou státech, provádět opatření, která zabezpečí, že budou přepravováni pouze cestující s cestovními doklady požadovanými pro vstup nebo tranzit žádajícím státem.

(2) Každá smluvní strana přijme k prověření osobu, která byla vrácena z místa výstupu na území státu druhé smluvní strany poté, co byla shledána osobou nepřijatelnou, pokud předtím tato osoba pobývala na území jejího státu před nástupem do letadla jinak než v přímém tranzitu. Smluvní strana nebude vracet takovou osobu do státu, v němž předtím byla shledána jako nepřijatelná.

(3) Jestliže osoba, která byla shledána nepřijatelnou, ztratila nebo zničila své cestovní doklady, smluvní strana přijme náhradou doklad úředně potvrzující okolnosti nástupu do letadla a příletu vydaný příslušnými státními orgány smluvní strany, na území jejíhož státu byla osoba shledána nepřijatelnou.

(4) Tato ustanovení nemají za cíl bránit příslušným státním orgánům v dalším prověření vrácené nepřijatelné osoby, aby byla zjištěna případná přijatelnost nebo byla učiněna opatření pro její přemístění, přestěhování nebo deportaci do státu, jehož je státním příslušníkem, nebo tam, kde je jinak přijatelná.

Článek 7

Bezpečnost civilního letectví

(1) V souladu se svými právy a závazky podle mezinárodního práva smluvní strany znovu potvrzují, že jejich závazek vůči druhé smluvní straně chránit bezpečnost civilního letectví před nezákonnými činy tvoří nedílnou součást této dohody.

(2) Bez omezení obecnosti svých práv a závazků podle mezinárodního práva budou smluvní strany zejména jednat v souladu s ustanoveními o ochraně civilního letectví podle Úmluvy o trestných činech a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, podepsané v Tokiu dne 14. září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsané v Haagu dne 16. prosince 1970, Úmluvy o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Montrealu dne 23. září 1971, a Protokolu o potlačení protiprávních činů násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, podepsaného v Montrealu dne 24. února 1988, a jakékoli jiné mnohostranné smlouvy upravující ochranu civilního letectví, která je závazná pro obě smluvní strany.

(3) Smluvní strany si na požádání vzájemně poskytnou veškerou nutnou pomoc k zabránění činům nezákonného zmocnění se civilních letadel a jiných nezákonných činů proti bezpečnosti těchto letadel, jejich cestujících a posádek, letišť a leteckých navigačních zařízení a jakémukoli jinému ohrožení bezpečnosti civilního letectví.

(4) Smluvní strany budou ve svých vzájemných vztazích jednat v souladu s ustanoveními o ochraně civilního letectví stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví a označovanými jako Přílohy k Úmluvě v rozsahu, ve kterém jsou tato bezpečnostní opatření použitelná vůči smluvním stranám; budou vyžadovat, aby provozovatelé letadel jejich registrace nebo provozovatelé letadel, kteří mají hlavní sídlo obchodní činnosti nebo stálé sídlo na území jejich států, a provozovatelé letišt na území jejich států jednali v souladu s takovými ustanoveními o ochraně civilního letectví.

(5) Každá smluvní strana souhlasí s tím, že může být požadováno, aby její provozovatelé letadel dodržovali ustanovení o ochraně civilního letectví uvedená výše v odstavci 4 vyžadovaná druhou smluvní stranou pro vstup, výstup a pobyt na území státu této druhé smluvní strany.

(6) Každá smluvní strana zajistí, že na území jejího státu budou účinně uplatňována odpovídající opatření k ochraně letadel, kontrole cestujících, posádek, příručních zavazadel, zapsaných zavazadel, zboží a palubních zásob před a v průběhu nastupování nebo nakládání.

(7) Každá smluvní strana bude s porozuměním posuzovat jakýkoli požadavek druhé smluvní strany na přiměřená bezpečnostní opatření za účelem čelit určité hrozbě.

(8) Dojde-li ke spáchání činu nebo hrozbě spáchání činu nezákonného zmocnění se civilního letadla nebo jiného nezákonného činu proti bezpečnosti takového letadla, jeho cestujících a posádky, letišť nebo navigačních zařízení, bude každá smluvní strana pomáhat druhé smluvní straně usnadňováním předávání zpráv a jinými příslušnými opatřeními směřujícími k rychlému a bezpečnému ukončení takového činu nebo hrozby.

(9) Má-li smluvní strana opodstatněné důvody se domnívat, že se druhá smluvní strana odchýlila od ustanovení tohoto článku na ochranu civilního letectví, může letecký úřad této smluvní strany požádat o neodkladné konzultace s leteckým úřadem druhé smluvní strany. Nedosažení uspokojivé dohody do jednoho (1) měsíce od data takové žádosti nebo naléhavé ohrožení bezpečnosti civilního letectví bude důvodem k uplatnění článku 4 této dohody.

Článek 8

Vyšetřování nehody letadla

(1) Každá smluvní strana se zavazuje usnadňovat a pomáhat letadlu druhé smluvní strany a jeho cestujícím a posádce v případě letecké nehody nebo události v leteckém provozu na svém území. Taková pomoc by měla být nabízena kteroukoli smluvní stranou stejným způsobem a ve stejném rozsahu, v jakém je nabízena vlastnímu letadlu, cestujícím a posádce.

(2) V případě letecké nehody, události v leteckém provozu, nuceného přistání, poškození nebo havárie letadla jedné smluvní strany druhá smluvní strana:

(a) bude jednat v souladu s ustanoveními Přílohy 13 k Úmluvě;

(b) poskytne veškerou možnou pomoc danému letadlu;

(c) okamžitě přijme veškerá možná opatření, aby pomohla posádce a cestujícím, kterých se letecká nehoda týká;

(d) bude okamžitě informovat druhou smluvní stranu o letecké nehodě;

(e) učiní nezbytné kroky pro ochranu posádky, zavazadel a zboží přepravovaného na palubě letadla;

(f) bude chránit veškeré trosky a stopy havarovaného letadla, jakož i veškerou dokumentaci na palubě letadla a veškerou dokumentaci týkající se letu.

(3) Smluvní strana, na území jejíhož státu dojde k letecké nehodě, přijme náležité kroky k prošetření okolností a příčin letecké nehody a povolí na požádání druhé smluvní strany volný vstup zástupcům této druhé smluvní strany na území svého státu, aby byli přítomni jako pozorovatelé při vyšetřování letecké nehody.

(4) Smluvní strana bude při provádění vyšetřování oznamovat výsledky tohoto vyšetřování druhé smluvní straně a na požádání poskytne první smluvní straně kopii závěrečné zprávy o vyšetřování. K této zprávě budou připojeny hlavní závazné dokumenty a údaje v souladu s Úmluvou a právními předpisy týkajícími se mezinárodních letů na území státu smluvní strany provádějící vyšetřování.

Článek 9

Uznání osvědčení a průkazů

(1) Osvědčení o letové způsobilosti, diplomy a průkazy vydané nebo potvrzené jednou ze smluvních stran a dosud mající platnost budou uznány za platné druhou smluvní stranou pro provozování dohodnutých služeb za předpokladu, že tato osvědčení a průkazy alespoň odpovídají nebo jsou přísnější než minimální normy stanovené podle Úmluvy.

(2) Každá smluvní strana si však vyhrazuje právo odmítnout uznat jako platné pro účely letů nad územím svého státu diplomy a průkazy vydané jejím vlastním státním příslušníkům druhou smluvní stranou nebo jiným státem.

Článek 10

Celní dávky a jiné poplatky

(1) Každá smluvní strana osvobodí na základě zásady reciprocity určený letecký podnik druhé smluvní strany do největší míry možné podle jejích vnitrostátních právních předpisů od dovozních omezení, cla, nepřímých daní, inspekčních poplatků a jiných celostátních a místních dávek a poplatků, pokud jde o letadla, pohonné hmoty, mazadla, spotřebitelný technický materiál, náhradní díly včetně motorů, obvyklé vybavení letadla, zásoby letadla a potraviny (včetně alkoholu, tabáku, nápojů a jiných výrobků určených v omezeném množství k prodeji cestujícím za letu) a jiné věci, které jsou určeny k použití výhradně v souvislosti s provozem nebo obsluhou letadla určeného leteckého podniku takové smluvní strany provozujícího dohodnuté služby, stejně tak jako tiskopisy letenek, leteckých nákladních listů, jakýkoli tištěný materiál nesoucí znaky společnosti a obvyklý náborový materiál bezplatně rozšiřovaný tímto určeným leteckým podnikem.

(2) Osvobození udělená podle tohoto článku se budou vztahovat na položky uvedené v odstavci 1 tohoto článku:

(a) dovezené na území státu jedné smluvní strany určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany nebo jeho jménem;

(b) ponechané na palubě letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany od příletu až do odletu z území státu druhé smluvní strany; a

(c) vzaté na palubu letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany a určené k použití při provozování dohodnutých služeb; a to bez ohledu na to, zda tyto položky jsou používány nebo spotřebovány zcela nebo zčásti na území státu smluvní strany, která poskytuje výjimku, za předpokladu, že takové položky nebudou zcizovány na území státu této smluvní strany.

(3) Obvyklé palubní vybavení letadla stejně tak jako materiál a zásoby obvykle uložené na palubě letadla určeného leteckého podniku kterékoli smluvní strany mohou být vyloženy na území státu druhé smluvní strany pouze se souhlasem celního úřadu na tomto území. V takovém případě mohou být uloženy pod celním dohledem tohoto celního úřadu do doby, než budou znovu vyvezeny nebo s nimi bude naloženo jinak v souladu s celními předpisy.

(4) Osvobození poskytnutá v odstavci 1 tohoto článku ve vztahu ke spotřebitelnému technickému materiálu, náhradním dílům včetně motorů, obvyklému vybavení letadla se budou vztahovat i na situace, kdy letecký podnik jedné smluvní strany uzavře ujednání s jiným leteckým podnikem, který požívá stejná osvobození od druhé smluvní strany, o zápůjčce nebo přenechání na území státu druhé smluvní strany.

Článek 11

Užívání letišť a leteckých zařízení

(1) Poplatky uložené na území státu jedné smluvní strany určenému leteckému podniku druhé smluvní strany za použití letišť, leteckých navigačních a jiných zařízení nebudou vyšší než poplatky ukládané jakémukoli jinému letadlu téže kategorie vykonávajícímu podobné mezinárodní letecké dopravní služby.

(2) Žádná smluvní strana neposkytne výhody svému vlastnímu nebo jinému leteckému podniku před leteckým podnikem druhé smluvní strany, konajícímu podobné mezinárodní letecké dopravní služby, při užívání letišť, letových cest, leteckých provozních služeb a s nimi souvisejících zařízení nacházejících se pod její kontrolou.

Článek 12

Tranzit

Cestující v tranzitu přes území státu smluvní strany neopouštějící část letiště určenou pro takový účel budou podrobeni, s výjimkou ustanovení o ochraně civilního letectví uvedených v článku 7 této dohody a úkolu zabránit přepravě narkotik a psychotropních látek, jen zjednodušené kontrole. Zavazadla a zboží v tranzitu budou osvobozeny od celních a jiných poplatků.

Článek 13

Prodej a převod finančních prostředků

(1) Na základě příslušných oprávnění podle příslušných vnitrostátních právních předpisů a na základě zásady reciprocity bude mít určený letecký podnik jedné smluvní strany právo volně prodávat své letecké dopravní služby na území státu druhé smluvní strany, buď přímo nebo dle vlastní úvahy prostřednictvím svých zprostředkovatelů, a kterákoli osoba bude moci svobodně zakoupit tuto přepravu v místní měně nebo v jakékoli volně směnitelné měně uznávané devizovými předpisy platnými na území daného státu.

(2) Určené letecké podniky smluvních stran budou mít právo přepočítat a převést na území svého státu přebytek příjmů nad místními výdaji získaný na území státu druhé smluvní strany ve volně směnitelné měně. Přepočet a převod bude uskutečněn podle běžného tržního devizového kurzu pro tyto transakce platného v den převodu bez prodlení a nebude podléhat jakýmkoli poplatkům s výjimkou obvyklých poplatků vybíraných bankami za služby při těchto transakcích.

Článek 14

Tarify

(1) Tarify používané pro dohodnuté služby v této dohodě budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude náležitě přihlíženo ke všem v úvahu připadajícím činitelům včetně nákladů na provoz, přiměřeného zisku, povahy leteckých služeb (jako je rychlost a cestovní pohodlí) a tarifů jiných leteckých podniků. Smluvní strany budou považovat za nepřijatelné tarify, které jsou nepřiměřeně diskriminující, příliš vysoké nebo omezující přepravu vzhledem k zneužití dominantního postavení nebo uměle nízké vzhledem k přímé nebo nepřímé dotaci či podpoře nebo jsou kořistnické povahy. Tyto tarify budou stanoveny v souladu s následujícími ustanoveními tohoto článku.

(2) Tarify uvedené v odstavci 1 tohoto článku, je-li to možné, budou dohodnuty ve vztahu ke každé stanovené lince mezi příslušnými určenými leteckými podniky v rámci konzultací s jinými leteckými podniky provozujícími celou linku nebo její část. Tarify takto dohodnuté budou podléhat schválení leteckých úřadů smluvních stran.

(3) Tarify takto dohodnuté budou předloženy ke schválení leteckým úřadům smluvních stran nejméně šedesát (60) dnů před navrhovaným datem jejich účinnosti, s výjimkou zvláštních případů, kdy se dané úřady dohodnou na zkrácení lhůty.

(4) Schválení tarifů musí být učiněno výslovně; anebo, pokud žádný z leteckých úřadů nevyjádřil nesouhlas ve lhůtě třiceti (30) dnů od data jejich předložení, v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, bude tarif považován za schválený. V případě, že byla lhůta pro předložení zkrácena, jak je stanoveno v odstavci 3, mohou se letecké úřady dohodnout, že lhůta, v níž může být nesouhlas oznámen, bude přiměřeně zkrácena.

(5) Pokud se určené letecké podniky nemohou dohodnout na kterémkoli z těchto tarifů nebo pokud nemůže být tarif ze stejného důvodu dohodnut v souladu s ustanoveními odstavce 2 tohoto článku, vynasnaží se letecké úřady smluvních stran stanovit tarify vzájemnou dohodou.

(6) Pokud se letecké úřady nemohou dohodnout na schválení kteréhokoli tarifu, který jim byl předložen podle odstavce 2 tohoto článku, nebo na stanovení kteréhokoli tarifu podle odstavce 3 tohoto článku, bude spor vyřešen v souladu s ustanoveními článku 22 této dohody.

(7) Stanovené tarify zůstanou v platnosti do doby, než budou stanoveny nové tarify v souladu s ustanoveními tohoto článku.

(8) Žádné tarify nevstoupí v platnost, pokud nebudou schváleny leteckým úřadem kterékoli smluvní strany.

Článek 15

Kapacity

(1) Kapacita nabízená na dohodnutých službách určenými leteckými podniky bude schválena leteckými úřady obou smluvních stran na základě zásady řádné a stejné možnosti pro určené letecké podniky obou smluvních stran.

(2) Při provozování dohodnutých služeb budou určené letecké podniky každé smluvní strany brát v úvahu zájmy určených leteckých podniků druhé smluvní strany, aby nedošlo k nevhodnému ovlivňování služeb, které tyto podniky zajišťují na zcela nebo zčásti shodných linkách.

(3) Dohodnuté služby provozované určenými leteckými podniky smluvních stran budou v úzkém vztahu k požadavkům veřejnosti na přepravu na stanovených linkách a každý určený letecký podnik bude mít jako přednostní cíl poskytnout, při přiměřeném využití prostoru, kapacitu odpovídající současným a rozumně očekávaným požadavkům na přepravu cestujících, zboží a poštovních zásilek mezi územími obou smluvních stran.

(4) Dohodnuté služby budou ve vztahu k místům v třetích zemích provozovány určenými leteckými podniky v souladu s obecnými zásadami, že kapacita je ve vztahu k:

(a) dopravním požadavkům mezi zeměmi původu a určení;

(b) dopravním požadavkům oblasti, kterou dohodnuté služby prolétávají; a

(c) požadavkům průletového provozu leteckých podniků.

Článek 16

Letové řády

(1) Letecký podnik určený jednou smluvní stranou předloží leteckému úřadu druhé smluvní strany ke schválení nejméně čtyřicet pět (45) dnů předem letový řád svých zamýšlených služeb uvádějící počet frekvencí, typ letadla, časy, cestovní uspořádání a počet míst nabízených veřejnosti a období platnosti letového řádu.

(2) Pokud si určený letecký podnik přeje provozovat doplňkové lety k letům uvedeným v letových řádech, dohodne takové lety s určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany. V případě, že mezi zainteresovanými určenými leteckými podniky nemůže být dosaženo dohody, bude záležitost řešena s leteckým úřadem smluvní strany přijímající doplňkový let.

(3) Jakékoli následné změny schváleného letového řádu určeného leteckého podniku jedné smluvní strany s výjimkou změny typu letadla z provozních důvodů budou předloženy ke schválení leteckému úřadu druhé smluvní strany.

Článek 17

Zastoupení leteckého podniku

(1) Určený letecký podnik jedné smluvní strany bude mít na základě reciprocity povoleno vyslat a udržovat na území státu druhé smluvní strany svého zástupce, obchodní, technický a jiný odborný personál přiměřeně potřebný k provozování dohodnutých služeb.

(2) Zástupce a personál budou podléhat právním předpisům platným na území státu druhé smluvní strany a budou jednat v souladu s takovými právními předpisy. Zástupce a personál na žádost obdrží pracovní povolení bez ohledu na situaci a vývoj na trhu práce.

(3) Určené letecké podniky obou smluvních stran budou mít právo podle právních předpisů platných v příslušném státě zřizovat na území státu druhé smluvní strany kancelář nebo kanceláře na podporu letecké dopravy a pro prodej leteckých dopravních služeb.

(4) Každá smluvní strana udělí na základě zásady reciprocity a s minimálním zdržením nezbytné pracovní povolení, víza a jiné podobné dokumenty zástupci uvedenému v odstavcích 1 a 2 tohoto článku, aby ulehčila jeho činnost.

Článek 18

Pozemní odbavení

(1) Na základě reciprocity udělí každá smluvní strana každému určenému leteckému podniku druhé smluvní strany právo vybrat si na území státu druhé smluvní strany k částečnému nebo úplnému provádění pozemních odbavovacích služeb kteréhokoli agenta ze soutěžících odbavovacích agentů oprávněných příslušnými orgány druhé smluvní strany k poskytování těchto služeb.

(2) Kromě oprávnění uvedeného v odstavci 1 tohoto článku může každý určený letecký podnik provádět své vlastní pozemní odbavování, pokud jde o odbavování cestujících k letu. Toto právo bude podléhat pouze omezením vyplývajícím z požadavků na bezpečnost provozu a ochranu před nezákonnými činy a nezahrnuje právo k pozemním odbavovacím službám na letištní straně letiště. Pokud důvody bezpečnosti provozu a ochrany před nezákonnými činy brání vlastnímu pozemnímu odbavování uvedenému v tomto odstavci, musí být takové pozemní odbavovací služby bez preference nebo diskriminace dostupné každému leteckému podniku, který poskytuje podobné mezinárodní letecké dopravní služby.

Článek 19

Poskytování údajů

Letecký úřad každé smluvní strany na požádání poskytne nebo zajistí, aby jím určený letecký podnik poskytl leteckému úřadu druhé smluvní strany periodické statistické údaje nebo jiné podobné údaje týkající se přepravy uskutečněné určeným leteckým podnikem na linkách stanovených v této dohodě v rozsahu, který může být rozumně požadován za účelem posouzení provozování dohodnutých služeb.

Článek 20

Konzultace

(1) Letecké úřady obou smluvních stran budou v duchu úzké spolupráce čas od času ve spojení, které se může uskutečnit jednáním nebo písemně, aby zajistily úzkou spolupráci ve všech záležitostech ovlivňujících provádění této dohody.

(2) Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace ke kterémukoli problému týkajícímu se této dohody. Tyto konzultace budou zahájeny ve lhůtě šedesáti (60) dnů od data, kdy bude žádost doručena druhé smluvní straně, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak.

Článek 21

Změny

(1) Jestliže kterákoli ze smluvních stran považuje za žádoucí změnit jakékoli ustanovení této dohody v souladu s článkem 20 odst. 2, vstoupí taková změna, jestliže je dohodnuta mezi smluvními stranami, v platnost po potvrzení formou výměny diplomatických not.

(2) Změny v Příloze k této dohodě mohou být dohodnuty přímo mezi leteckými úřady smluvních stran. Budou prozatímně prováděny od data dohodnutého těmito leteckými úřady a vstoupí v platnost po potvrzení výměnou diplomatických not.

(3) Jestliže vstoupí v platnost obecná mnohostranná úmluva o mezinárodní letecké dopravě dotýkající se vztahů mezi oběma smluvními stranami, bude tato dohoda pozměněna tak, aby odpovídala ustanovením takové mnohostranné úmluvy v rozsahu, ve kterém byla ustanovení této mnohostranné úmluvy přijata oběma smluvními stranami.

Článek 22

Řešení sporů

Jakýkoli spor vztahující se k výkladu nebo provádění této dohody nebo její Přílohy bude řešen přímým jednáním mezi leteckými úřady smluvních stran. Nedosáhnou-li letecké úřady dohody, bude spor řešen diplomatickou cestou.

Článek 23

Registrace u ICAO

Tato dohoda a jakékoli její následné změny budou registrovány u Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

Článek 24

Ukončení platnosti

(1) Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou.

(2) Kterákoli smluvní strana může kdykoli oznámit písemně diplomatickou cestou druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost této dohody. Takové oznámení bude zároveň zasláno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. Platnost Dohody v takovém případě skončí uplynutím dvanácti (12) měsíců po datu doručení oznámení druhé smluvní straně, nebude-li před uplynutím tohoto období oznámení o ukončení vzato zpět na základě dohody mezi smluvními stranami. V případě, že chybí potvrzení o doručení druhé smluvní straně, bude oznámení považováno za doručené čtrnáct (14) dnů poté, kdy bylo přijato generálním tajemníkem Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 25

Vstup v platnost

(1) Tato dohoda vstoupí v platnost, jakmile každá smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně, že ústavně předepsané formality pro schválení této dohody byly v jejím státě splněny. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem doručení pozdějšího z těchto dvou oznámení.

(2) Po vstupu v platnost nahradí tato dohoda Dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o letecké dopravě, podepsanou v Moskvě dne 22. listopadu 1966, v části týkající se činností na území České republiky a na území Ukrajiny.


Na důkaz toho, níže podepsaní, jsouce náležitě zmocněni svými vládami, podepsali tuto dohodu a připojili k ní své pečetě.

Dáno v Kyjevě dne 1. července 1997 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, ukrajinském a anglickém jazyce. Všechny texty jsou stejně autentické. V případě sporu bude rozhodující anglický text.

Za vládu České republiky
Ing. Martin Říman v. r.
ministr dopravy a spojů

Za vládu Ukrajiny
Mikola Petrovič Kruglov v. r.
ministr dopravy


PŘÍLOHA

Oddíl I

Linky provozované určeným leteckým podnikem nebo leteckými podniky Ukrajiny:

linka 1.Kiev - Praha

Oddíl II

Linky provozované určeným leteckým podnikem nebo leteckými podniky České republiky:

linka 1.Praha - Kiev

Poznámky:

1. Linky mohou být provozovány v kterémkoli směru.

2. Určený letecký podnik může na kterémkoli nebo na všech letech vynechat přistání v kterémkoli z výše uvedených míst za předpokladu, že dohodnuté služby na těchto linkách začínají v místě na území státu smluvní strany, která letecký podnik určila.

3. Jakákoli mezilehlá místa nebo místa za mohou být obsluhována určeným leteckým podnikem(y) každé smluvní strany bez výkonu obchodních práv páté svobody. Případný výkon obchodních práv páté svobody může být dohodnut určenými leteckými podniky smluvních stran.

4. S ohledem na článek 3 odst. 1 nebude určen více než jeden letecký podnik každou smluvní stranou pro každou linku.

Přesunout nahoru