Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 101/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Společného ujednání o spolupráci v oblasti všeobecného školství mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství země Sasko-Anhaltsko na léta 2001 - 2005

Datum vyhlášení 12.10.2001
Uzavření smlouvy 19.07.2001
Platnost od 19.07.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

101

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. července 2001 bylo v Praze podepsáno Společné ujednání o spolupráci v oblasti všeobecného školství mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství země Sasko-Anhaltsko na léta 2001 - 2005.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 8 dnem podpisu.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.


SPOLEČNÉ UJEDNÁNÍ

o spolupráci v oblasti všeobecného školství mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství země Sasko-Anhaltsko na léta 2001-2005

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství země Sasko-Anhaltsko (dále jen „smluvní strany“),

usilujíce o těsnou partnerskou spolupráci v oblasti všeobecného školství,

přesvědčeny, že přeshraniční spolupráce je v oboustranném zájmu obou smluvních stran a je přínosem pro rozvoj školství,

s úmyslem prohloubit školskou spolupráci dohodnutou ve Smlouvě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci ze dne 27. února 1992,

se zřetelem k Memorandu předsedů vlád České republiky a země Sasko-Anhaltsko ze dne 21. listopadu 1992,

na základě Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím vývoji ze dne 21. ledna 1997,

s ohledem na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o kulturní spolupráci ze dne 30. září 1999

a na základě již stávajících dobrých kontaktů a přání tyto oboustranné vztahy rozšiřovat a prohlubovat,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou usilovat o prohloubení výměny zkušeností a o vzájemnou informovanost o aktuálních otázkách z oblasti vzdělávací politiky, které zajímají obě smluvní strany. Za tímto účelem se uskuteční pravidelná setkání mezi zástupci obou smluvních stran.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat vzdělávání učitelů, jakož i žáků v předmětu německý jazyk jako cizí jazyk v České republice a v předmětu český jazyk jako cizí jazyk v Sasku-Anhaltsku. Za tímto účelem se spolupráce bude realizovat zejména v těchto oblastech:

(1) Sasko-anhaltská smluvní strana nabídne každoroční účast na kursu pro 20 vyučujících německého jazyka z České republiky pořádaném Zemským ústavem pro další vzdělávání učitelů a pedagogického výzkumu (LISA) v Halle v délce trvání deseti dnů. S ohledem na dlouhotrvající spolupráci budou vyučující z České republiky vybráni Pedagogickým centrem Hradec Králové.

(2) Česká smluvní strana umožní každoroční účast jednoho až dvou vyučujících ze Saska-Anhaltska na Letní škole slovanských studií v České republice v délce trvání tří týdnů. Vyučující ze Saska-Anhaltska budou vybráni sasko-anhaltskou smluvní stranou.

(3) Sasko-anhaltská smluvní strana poskytne dvě stipendia v délce trvání jednoho školního roku pro žáky z České republiky ke studiu v Zemském gymnáziu v Sasku-Anhaltsku. S ohledem na dlouhotrvající spolupráci budou žáci z České republiky vybráni Pedagogickým centrem Hradec Králové.

(4) Česká smluvní strana umožní studijní pobyt pro žáky ze Saska-Anhaltska v partnerském gymnáziu v České republice v délce trvání jeden až tři týdny. Žáci ze Saska-Anhaltska budou vybráni sasko-anhaltskou smluvní stranou.

(5) Smluvní strany budou vzájemně podporovat výuku německého a českého jazyka prostřednictvím poskytování výukových materiálů.

Článek 3

Smluvní strany budou usilovat o prohlubování spolupráce v oblasti dalšího vzdělávání učitelů. Za tímto účelem bude podporována oboustranná výměna zkušeností a spolupráce mezi partnerskými institucemi působícími v oblasti dalšího vzdělávání učitelů, jakož i oboustranné otevření zajímavých nabídek v oblasti dalšího vzdělávání učitelů z České republiky a země Saska-Anhaltska. Učitelé budou vybíráni příslušnou vysílající smluvní stranou.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat výměnu zkušeností a odbornou spolupráci v oblasti speciálního školství a v oblasti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžného vzdělávacího proudu.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat všechna opatření umožňující oboustrannou výměnu žáků a učitelů. Budou podporovány zvláště následující záměry:

1. rozvíjení partnerství mezi školami obou zemí,

2. oboustranné návštěvy učitelů a žákovských skupin,

3. společná účast žáků v různých projektech a programech bilaterálních i multilaterálních v rámci Evropské unie a aktivit Koordinačních center česko-německých výměn mládeže uskutečňovaných o prázdninách a v době vyučování, např. podpora talentů, ekologické projekty a sportovní soutěže.

Finanční a organizační ustanovení

Článek 6

Aktivity a záměry uvedené v článcích 1, 2, 3, 4 a 5 budou uskutečňovány v rámci rozpočtových možností smluvních stran za následujících podmínek:

1. vysílající smluvní strana uhradí cestovní náklady do místa konání akce a zpět,

2. přijímající smluvní strana uhradí náklady spojené s programem akce (zvláště ubytování, stravování a doprovodný program) v souladu s platnými vnitrostátními předpisy,

3. účastníkům uvedeným v článku 1 uhradí zdravotní pojištění vysílající smluvní strana; vysílaní účastníci uvedení v článcích 2, s výjimkou odstavce 3, kde zdravotní pojištění uhradí sasko-anhaltská smluvní strana, 3, 4 a 5 uzavřou zdravotní pojištění v rozsahu postačujícím ke krytí léčebných výloh ve státě druhé smluvní strany.

Závěrečná ustanovení

Článek 7

Společné ujednání nevylučuje, po vzájemné dohodě smluvních stran, konání dalších akcí a umožňuje každoročně jejich specifikaci.

Článek 8

Toto Společné ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu. Sjednává se na dobu pěti let a bude dále automaticky prodlužováno vždy na další dva roky, pokud jej jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby jeho platnosti.


Dáno v Praze dne 19. července 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky:
Mgr. Eduard Zeman v. r.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Za Ministerstvo školství země Sasko-Anhaltsko:
Dr. Gerd Harms v. r.
ministr školství

Přesunout nahoru