Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 91/2000 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky

Datum vyhlášení 29.08.2000
Uzavření smlouvy 09.09.1999
Platnost od 11.04.2000
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

91

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. září 1999 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o výměně stážistů.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dne 11. dubna 2000.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o výměně stážistů

Vláda České republiky a vláda Maďarské republiky (dále jen „smluvní strany“),

při uzavření Dohody o výměně stážistů, jejímž cílem je rozvoj vzájemné spolupráce ve všech oblastech společenského a ekonomického života,

se dohodly takto:

Článek 1

Tato dohoda stanovuje podmínky pro výměnu občanů České republiky s trvalým pobytem na území České republiky a občanů Maďarské republiky s trvalým pobytem na území Maďarské republiky, kteří budou přechodně zaměstnáváni na území státu druhé smluvní strany (dále jen „přijímající země“) za účelem zdokonalování svých odborných a jazykových znalostí (dále jen „stážisté“). Stážisté mohou být zaměstnáni na území přijímající země ve všech povoláních, jejichž vykonávání není pro cizince podle jejích právních předpisů omezeno. V případě povolání, pro jejichž výkon se vyžaduje zvláštní povolení, je nutno takovéto povolení získat.

Článek 2

Stážisté ve smyslu této dohody jsou zaměstnanci, kteří

1. mají odborné vzdělání,

2. a při nástupu do zaměstnání dovršili věk 18 let a nejsou starší 40 let.

Článek 3

1. Orgány smluvních stran zodpovědné za provádění této dohody (dále jen „zmocněné orgány“) jsou:

v České republice - Ministerstvo práce a sociálních věcí,

v Maďarské republice - Ministerstvo sociálních věcí a rodiny.

2. Pověřeny prováděním této dohody (dále jen „pověřené úřady“) jsou:

v České republice - Ministerstvo práce a sociálních věcí/Správa služeb zaměstnanosti ve spolupráci s úřady práce,

v Maďarské republice - Národní pracovní a metodické centrum ve spolupráci s úřady práce.

Článek 4

1. Občané, kteří mají zájem o zaměstnání jako stážisté, si zaměstnání v přijímající zemi vyhledávají sami. Pověřené úřady mohou být pouze nápomocny při vyhledávání pracovního místa formou vhodných opatření.

2. K provádění této dohody vypracují pověřené úřady technický postup.

3. Žádost se všemi potřebnými údaji podá uchazeč o stáž u pověřeného úřadu ve státě svého trvalého pobytu. Tento úřad ověří, zda žádost splňuje všechny náležitosti, a poté ji zašle pověřenému úřadu přijímající země.

4. Zprostředkování zaměstnávání podle této dohody a vyřizování formalit spojených s vystavením povolení k zaměstnání prostřednictvím pověřených úřadů je bezplatné. Úhrady jiných nákladů a poplatků spojených s pobytem hradí stážista podle právních předpisů přijímající země.

Článek 5

1. Povolení k zaměstnání stážisty v rámci schváleného počtu podle článku 10 této dohody uděluje místně příslušný úřad práce přijímající země v souladu s jejími právními předpisy bez přihlédnutí k situaci na trhu práce. Toto povolení se uděluje zpravidla na dobu 12 měsíců a případně může být jednou prodlouženo o dalších 6 měsíců.

2. Zaměstnavatel musí písemně oznámit místně příslušnému úřadu práce přijímající země pověřenému prováděním současné Dohody následující údaje pracovní smlouvy:

- délku (datum zahájení a skončení) zaměstnání,

- místo výkonu a druh vykonávané práce,

- podstatné pracovní a mzdové podmínky.

3. Stážisté nesmějí vykonávat žádnou jinou výdělečnou činnost a ani nemohou být přijati do jiného zaměstnání, než pro které jim bylo uděleno povolení. Úřad příslušný k vydání povolení k zaměstnání může v odůvodněných případech schválit změnu při výkonu zaměstnání.

4. Povolení k zaměstnání musí být odňato, jestliže

a) zaměstnání stážisty není v souladu s podmínkami této dohody,

b) při zaměstnávání stážisty nejsou dodržovány mzdové a pracovní podmínky platné v místě zaměstnání.

Článek 6

1. Stážista bude zaměstnán na základě pracovní smlouvy sjednané na dobu určitou, která nebude v žádném případě delší, než doba stanovená v článku 5 odst. 1 této dohody.

2. Na zaměstnání stážisty se vztahují všechny pracovněprávní předpisy, jakož i předpisy o odměňování přijímající země, není-li v mezinárodní smlouvě zavazující obě smluvní strany stanoveno jinak.

3. Nemocenské, zdravotní a důchodové pojištění stážisty se řídí dohodou o spolupráci na poli sociální politiky platnou mezi oběma státy.

Článek 7

Zdaňování pracovních příjmů stážistů se řídí právními předpisy přijímající země, není-li ve Smlouvě o zamezení dvojího zdanění mezi oběma státy stanoveno jinak.

Článek 8

Smluvní strany umožní stážistům volný a neomezený vývoz a převod úspor z příjmů získaných z jejich zaměstnání.

Článek 9

Touto dohodou není dotčena povinnost stážistů dodržovat všechny další právní předpisy přijímající země, zejména předpisy upravující podmínky pro vstup, pobyt a vycestování cizinců.

Článek 10

1. Počet stážistů, kteří mohou být přijati do zaměstnání na území státu každé smluvní strany, nemůže být v kalendářním roce vyšší než 300 osob.

2. Dohodnutý počet stážistů lze přijmout nezávisle na počtu stážistů, kteří jsou již na základě této dohody na území přijímající země zaměstnáváni.

3. V případě, že počet stážistů stanovený podle odstavce 1 tohoto článku se jednou smluvní stranou plně nevyčerpá, nesmí druhá smluvní strana na základě této skutečnosti dohodnutý počet stážistů sama omezit. Nevyužitý počet stážistů v běžném roce se nesmí převádět do následujícího roku.

4. Prodloužení povolení k zaměstnání podle článku 5 odst. 1 této dohody je prováděno v souladu s právními předpisy přijímající země, nepovažuje se však za nové přijetí stážisty.

5. Změna počtu stážistů pro následující kalendářní rok může být dohodnuta nejpozději do 1. července běžného roku výměnou not mezi zmocněnými orgány.

Článek 11

1. Smluvní strany se výměnou not vzájemně informují o tom, že byly splněny vnitrostátní náležitosti nezbytné pro vstup Dohody v platnost. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem doručení poslední noty

2. Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou.

3. Každá ze smluvních stran může Dohodu kdykoliv písemně diplomatickou cestou vypovědět. Platnost Dohody zanikne uplynutím 6 měsíců ode dne, kdy bylo druhé smluvní straně diplomatickou cestou doručeno písemné oznámení o úmyslu Dohodu vypovědět.

4. V případě ukončení platnosti této dohody povolení k zaměstnání vydaná stážistům podle této dohody zůstávají v platnosti do uplynutí lhůty uvedené v povoleních.


Dáno v Praze dne 9. září 1999 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a maďarském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
PhDr. Vladimír Špidla v. r.
místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Za vládu Maďarské republiky
Peter Harrach v. r.
ministr sociálních věcí a rodiny

Přesunout nahoru