Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 87/2000 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o hraničních přechodech na společných státních hranicích

Datum vyhlášení 17.08.2000
Uzavření smlouvy 28.03.2000
Platnost od 14.06.2000
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

87

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. března 2000 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o hraničních přechodech na společných státních hranicích.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 odst. 1 dne 14. června 2000. Podle odstavce 2 téhož článku dnem vstupu této Dohody v platnost pozbude platnosti Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zřízení celních přechodů na společných státních hranicích ze dne 30. března 1993, vyhlášená pod č. 132/1993 Sb.

Vyhlášením této Dohody se ruší IV. část Seznamu hraničních celních přechodů na státních hranicích České republiky na úseku státních hranic se Slovenskou republikou, vyhlášeného sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 59/1994 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o hraničních přechodech na společných státních hranicích

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky, dále jen „smluvní strany“,

- vedeny snahou přispět k dalšímu rozvoji vzájemných přátelských vztahů,

- projevujíce přání rozšiřovat spolupráci v oblasti pohybu osob, mezinárodního obchodu a dopravy,

- usilujíce o usnadnění překračování státních hranic v turistickém ruchu,

- sledujíce zajištění vhodných podmínek pro přestup osob, dopravních prostředků a zboží přes státní hranice,

se dohodly takto:

Článek 1

1. Překračování státních hranic mezi Českou republikou a Slovenskou republikou osobami, dopravními prostředky a přeprava zboží se uskutečňuje přes otevřené hraniční přechody, jestliže mezinárodní smlouvou, kterou jsou smluvní strany vázány, není stanoveno jinak. Seznam hraničních přechodů, jejich druh a charakter je uveden v příloze této Dohody.

2. Zřizování, rušení hraničních přechodů, jakož i stanovování rozsahu provozu a provozní doby se provádí formou výměny diplomatických not.

3. Výstavba nových objektů na hraničních přechodech se uskutečňuje po vzájemné dohodě příslušných orgánů států smluvních stran.

Článek 2

1. Každá ze smluvních stran může pozastavit nebo omezit provoz na hraničních přechodech z důvodu ohrožení bezpečnosti a veřejného pořádku, závažných hygienicko-epidemiologických důvodů, živelní pohromy, jakož i závažného ohrožení životního prostředí způsobeného provozem na hraničním přechodu.

2. Příslušné orgány státu smluvní strany, která hodlá pozastavit nebo omezit provoz na hraničním přechodu z důvodů uvedených v článku 2 odst. 1, vyrozumí o svém záměru příslušné orgány druhé smluvní strany nejpozději 5 dnů před pozastavením nebo omezením hraničního provozu.

3. V neodkladných případech musí být vyrozumění uvedené podle článku 2 odst. 2 uskutečněno nejpozději 24 hodin před pozastavením nebo omezením provozu.

4. O pozastavení nebo omezení provozu v souvislosti s plánovanou údržbou a rekonstrukcí objektů nebo silničních komunikací a železničních tratí na hraničních přechodech se příslušné orgány států smluvních stran vzájemně vyrozumí nejpozději tři měsíce před zahájením rekonstrukčních prací a současně uvedou rozsah omezení a předpokládaný termín ukončení těchto prací.

Článek 3

Smluvní strany se budou diplomatickou cestou informovat o tom, které orgány států smluvních stran se považují za příslušné orgány ve smyslu této Dohody.

Článek 4

Rozdílnost názorů příslušných orgánů smluvních stran týkající se provádění nebo výkladu této Dohody bude řešena vzájemnými konzultacemi a dále diplomatickou cestou.

Článek 5

1. Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy států obou smluvních stran a vstoupí v platnost třicátým dnem ode dne výměny diplomatických not o tomto vnitrostátním schválení.

2. Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbude platnosti Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zřízení celních přechodů na společných státních hranicích, podepsaná 30. března 1993 v Praze.

3. Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může Dohodu písemně vypovědět. Nebude-li dohodnuto jinak, platnost Dohody skončí 6 měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní strany.

4. Tato Dohoda může být měněna a doplňována na základě vzájemné dohody smluvních stran. Změny a doplňky musí být provedeny výměnou diplomatických not.

5. Příloha tvoří součást této Dohody. Může být měněna a doplňována ve sloupcích 2 až 5 písemně po dohodě příslušných orgánů smluvních stran výměnou diplomatických not.


Dáno v Praze dne 28. března 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
JUDr. Pavel Dvořák v. r.
náměstek ministra financí

Za vládu Slovenské republiky
JUDr. Milan Jasenovec v. r.
generální ředitel Celního ředitelství


Příloha

Seznam hraničních přechodů na společných státních hranicích

a) silniční hraniční přechody

Hraniční přechoddislokacekategorierozsah dopravyprovozní doba
12345
1. Lanžhot - BrodskéČR/SR1P,C,M,OA,B,N3nepřetržitá
2. Brodské (D2) - Břeclav (D2)ČR/SR1M,OA,B,N1nepřetržitá
3. Hodonín - HolíčSR1P,C,M,OA,B,N2nepřetržitá
4. Sudoměřice - SkalicaSR1P,C,M,OA,B,N2,N4nepřetržitá
5. Velká nad Veličkou - VrbovceČR1P,C,M,OA,B,N2nepřetržitá
6. Strání - Moravské LieskovéČR1P,C,M,OA,B,N3nepřetržitá
7. Březová - Nová BošácaČR1P,C,M,OA,B,N3nepřetržitá
8. Starý Hrozenkov - DrietomaČR1P,C,M,OA,B,Nnepřetržitá
9. Brumov-Bylnice - Horné SrnieSR1P,C,M,OA,B,N3nepřetržitá
10. Nedašova Lhota - Červený KameňSR1P,C,M,OA,N3nepřetržitá
11. Střelná - Lysá pod MakytouČR1P,C,M,OA,B,Nnepřetržitá
13. Bílá-Bumbálka - MakovSR1P,C,M,OA,B,Nnepřetržitá
14. Bílá - KlokočovČR1P, C, M, O A, B, N3nepřetržitá
15. Šance - Čadca-MilošováSR1P,C,M,OAnepřetržitá
16. Mosty u Jablunkova - SvrčinovecČR/SR1P,C,M,OA,B,Nnepřetržitá

Vysvětlivky:

Kategorie
1 - hraniční přechod pro občany všech států

P - pěší
C - cyklisté
M - motocykly
OA - osobní automobily
B - autobusy
N - nákladní doprava

1. jen pro motorová vozidla a jízdní soupravy, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší než 50 km/h

2. nákladní doprava jen pro přepravu vozidly evidovanými v ČR a SR, včetně přepravy do třetích zemí a zpět

3. nákladní doprava jen pro přepravu vozidly do 7,5 t celkové hmotnosti evidovanými v SR a ČR, včetně přepravy do třetích zemí a zpět

4. nadměrná nákladní doprava jen na povolení

b) železniční hraniční přechody

Hraniční přechoddislokacekategorierozsah dopravyprovozní dobamísto a úsek společné kontroly
123456
1. Lanžhot - KútySR1OS, NnepřetržitáKúty, jakož i železniční trať mezi Břeclaví a Kúty pro osobní vlaky a mezi Břeclaví a Bratislavou pro rychlíky
2. Hodonín - HolíčČR/SR1OS, N5, N6nepřetržitáželezniční stanice Hodonín a Holíč
3. Sudoměřice - SkalicaČR/SR1OS, N6nepřetržitáželezniční stanice Sudoměřice a Skalica
4. Velká nad Veličkou - VrbovceČR/SR1OS, N6nepřetržitáželezniční stanice Velká nad Veličkou a Vrbovce, jakož i železniční trať mezi těmito stanicemi
5. Vlárský průsmyk - Horné SrnieČR1OS, N5nepřetržitáželezniční stanice Vlárský průsmyk a železniční trať mezi Trenčianskou Teplou a Bylnicí
6. Horní Lideč - Lúky pod MakytouČR1OS, NnepřetržitáHorní Lideč, jakož i železniční trať mezi Horní Lidčí a Lúkami pro osobní vlaky a mezi Vsetínem a Púchovem pro rychlíky
7. Mosty u Jablunkova - ČadcaSR1OS, NnepřetržitáČadca, jakož i železniční trať mezi Mosty u Jablunkova a Čadcou pro osobní vlaky a mezi českým Těšínem a Žilinou pro rychlíky

Vysvětlivky:

Kategorie
1 - hraniční přechod pro občany všech států

OS - osobní doprava
N - nákladní doprava

5. nákladní doprava omezená na dopravu ucelených vlaků s hromadnými substráty s výjimkou zboží, které podléhá rostlinolékařské nebo veterinární kontrole a přeprava souprav vlaků prázdných železničních vozů

6. nákladní doprava jen mimořádně

c) říční hraniční přechody

hraniční přechodkategoriehraniční znakrozsah dopravyprovozní doba
Hodonín přístaviště - Skalica prístavisko1IX 7/4C - 7/5C
IX 4/4S - 4/5S
OS1. 4. - 31. 10.
9:30 - 10:00 hod.
11:30 - 12:00 hod.
13:30 - 14:00 hod.
15:30 - 16:00 hod.
Rohatec přístaviště - Skalica prístavisko1IX 1/5C - 1/6C
IX 4/4S - 4/5S
OS1. 4. - 31. 10.
10:30 - 11:30 hod.
14:30 - 15:30 hod.
Sudoměřice (Výklopník) - Skalica prístav1VIII 30/35S,
VIII 31C-VIII31/14C,
VIII 31/15S
OS1. 4. - 31. 10.
10:45 - 11:15 hod.
14:45 - 15:15 hod.

Vysvětlivky:

Kategorie:
1 - hraniční přechod pro občany všech států
OS - osobní doprava

Velvyslanectví České republiky navrhuje, aby v případě souhlasu vlády Slovenské republiky s výše uvedeným návrhem tato nóta společně se souhlasnou odpovědí slovenské strany na ni tvořily Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o změně přílohy k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o hraničních přechodech na společných státních hranicích, podepsané v Praze dne 28. března 2000, která vstoupí v platnost dnem doručení odpovědní nóty.

Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Slovenské republiky o své hluboké úctě.

Přesunout nahoru