Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 86/2000 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o spolupráci ve využívání vojenských kmitočtů

Datum vyhlášení 17.08.2000
Uzavření smlouvy 23.05.2000
Platnost od 23.05.2000
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

86

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. května bylo v Bruselu podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o spolupráci ve využívání vojenských kmitočtů.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dne 23. května 2000.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.


UJEDNÁNÍ

mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o spolupráci ve využívání vojenských kmitočtů

Ministerstvo obrany České republiky a Spolkové ministerstvo obrany Spolkové republiky Německo, dále jen „smluvní strany“,

vycházejíce z Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o spolupráci ve vojenské oblasti, podepsaného dne 24. května 1993 v Bonnu,

ve snaze zajistit nerušené využívání vojenských kmitočtů a dostatečné a efektivní zabezpečení vojenskými kmitočty,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Cíl

(1) Cílem tohoto Ujednání je vytvořit vhodné předpoklady pro nerušený provoz vojenských rádiových stanic a systémů (dále jen „stanice“), zejména pro zabezpečení rádiových služeb, umožnit dostatečné a efektivní zabezpečení ozbrojených sil smluvních stran kmitočty a podpořit evropskou harmonizaci kmitočtového spektra.

(2) Základem pro úpravu vztahů tímto Ujednáním je Mezinárodní úmluva o telekomunikacích, Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie (International Telecommunication Union - ITU), plánování kmitočtů Konference evropských správ pošt a telekomunikací (Conference of European Postál and Telecommunications Administrations - CEPT), jakož i Společná dohoda NATO o civilních a vojenských kmitočtech (NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement - NJFA).

Článek 2

Rozsah spolupráce

Cíle uvedeného v článku 1 bude dosaženo následovně:

a) výměnou informací o mezinárodním vývoji v oblasti kmitočtového managementu a národních opatřeních k harmonizaci,

b) regulací využívání vojenských kmitočtů,

c) koordinací využívání vojenských kmitočtů v příhraniční oblasti,

d) zabráněním, popř. odstraněním rušení kmitočtů.

Článek 3

Výměna informací

Výměna informací o mezinárodním vývoji v oblasti kmitočtového managementu a o národních opatřeních k harmonizaci bude probíhat bezprostředně mezi orgány smluvních stran uvedenými v Příloze 1 bodu 1 v anglickém jazyce.

Článek 4

Regulace

(1) Regulace využívání vojenských kmitočtů se bude provádět zejména prostřednictvím koordinace kmitočtů, skupinového přidělování kmitočtů, přídělu kmitočtů a vyhodnocováním rušení a zpracováváním společných plánů využití kmitočtů v souladu s úmluvami uvedenými v článku 1.

(2) Koordinace kmitočtů využívaných vojenskými stanicemi se bude uskutečňovat v kmitočtových pásmech uvedených v Příloze 2.

(3) K regulaci využívání vojenských kmitočtů budou příslušné orgány uvedené v Příloze 1 bodu 1.

(4) Pro koordinaci využívání vojenských kmitočtů a řešení rádiového rušení, sjednávání dočasného využívání vojenských kmitočtů a sjednávání využívání vojenských kmitočtů v příhraniční oblasti budou příslušné vojenské kmitočtové správy smluvních stran uvedené v Příloze 1 bodu 2.

Článek 5

Využívání kmitočtů v příhraniční oblasti

(1) Pro účely tohoto Ujednání se příhraniční oblastí rozumí pásmo o šířce 50 km ležící po obou stranách státní hranice mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo.

(2) Vojenské kmitočtové správy se budou navzájem informovat o kmitočtech, které nesmí být v době míru využívány, a stanoví preferenční kmitočty a úseky kmitočtových pásem. Dále budou koordinovat veškeré využívání vojenských kmitočtů „pevných stanic“. Využívání vojenských kmitočtů „pohyblivými stanicemi“ bude přípustné bez koordinace na preferenčních kmitočtech, popř. ve sjednaných úsecích kmitočtových pásem.

(3) V kmitočtovém pásmu UKV 138-144 MHz OR (OFF ROUTE - mimo civilní letecké trasy) a v harmonizovaném NATO UKV kmitočtovém pásmu 225-400 MHz bude na koordinovaných kmitočtech přípustné pouze vysílání stanic pohyblivé rádiové služby, včetně pozemní pohyblivé rádiové služby.

(4) Využívání kmitočtových pásem 225-400 MHz, 790-960 MHz a 1350-2700 MHz taktických radioreléových spojů bude koordinováno.

Článek 6

Rádiové rušení

(1) Smluvní strany budou usilovat o zabránění rádiového rušení (dále jen „rušení“) vojenských stanic druhé smluvní strany.

(2) Provoz vojenských stanic pracujících na jiných než koordinovaných kmitočtech nesmí působit rušení vojenských stanic druhé smluvní strany. Vojenské stanice pracující na jiných než koordinovaných kmitočtech nemohou vyžadovat ochranu před rušením.

(3) V případě rušení se budou příslušné vojenské kmitočtové správy vzájemně informovat. Původce rušení podnikne veškerá potřebná opatření k odstranění rušení.

Článek 7

Prováděcí ustanovení

Za provádění tohoto Ujednání, sjednávání dočasného využívání vojenských kmitočtů a sjednávání využívání vojenských kmitočtů v příhraniční oblasti budou odpovědné orgány smluvních stran uvedené v Příloze 1.

Článek 8

Vymezení pojmů

Odborné pojmy použité v tomto Ujednání budou definovány a vykládány v souladu s ustanoveními ITU (Příloha 3).

Článek 9

Závěrečná ustanovení

(1) Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a sjednává se na dobu neurčitou.

(2) Každá ze smluvních stran může toto Ujednání kdykoli písemně vypovědět. Výpověď vstoupí v platnost šest měsíců po jejím doručení druhé smluvní straně.

(3) Smluvní strany mohou po vzájemné písemné dohodě toto Ujednání změnit nebo doplnit.

(4) Přílohy 1, 2 a 3 tvoří součást tohoto Ujednání. Přílohy 1 a 2 mohou být po vzájemné písemné dohodě kdykoli změněny orgány smluvních stran odpovědnými za provádění tohoto Ujednání.


Dáno v Bruselu dne 23. května 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a německém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo obrany České republiky
plk. gšt. Ing. Jan Ševčík v. r.
náčelník odboru rozvoje velení a řízení - zástupce náčelníka sekce velení a řízení GŠ AČR

Za Spolkové ministerstvo obrany Spolkové republiky Německo
admirál flotily Klaus-Peter Hintz v. r.
náčelník oddělení IV hlavního štábu ozbrojených sil (Fü S IV)


Příloha 1

k Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o spolupráci ve využívání vojenských kmitočtů

Kompetence

1. Za provádění tohoto Ujednání budou odpovědné následující orgány:

za Ministerstvo obrany České republiky „Sekce velení a řízení Generálního štábu Armády České republiky“

za Spolkové ministerstvo obrany Spolkové republiky Německo „oddělení štábu IV referátu 7 hlavního štábu ozbrojených sil (Fü S IV 7)“

2. Za koordinaci využívání vojenských kmitočtů a odstraňování rušení, za sjednávání dočasného využívání vojenských kmitočtů a za sjednávání využívání vojenských kmitočtů v příhraniční oblasti budou odpovědné následující orgány:

za Ministerstvo obrany České republiky

„Národní radiofrekvenční agentura (NARFA CZ)“

za Spolkové ministerstvo obrany Spolkové republiky Německo

„Národní radiofrekvenční agentura (NARFA GE)“ v „Úřadu spojovacích a informačních systémů Bundeswehru (AFmISBw)1)

Poznámky pod čarou

1) AFmISBw - Amt für Fernmelde - und Informationssysteme der Bundeswehr/Úřad pro spojovací a informační systémy Bundeswehru (Federal Armed Forces Communications and Information Systems Office - FAFCISO)

Příloha 2

k Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o spolupráci ve využívání vojenských kmitočtů

Koordinace využívání vojenských kmitočtů ve vybraných kmitočtových pásmech

(podle NJFA)2)

1. Kmitočtové pásmo 1,5-30 MHz

VF dálkový provoz prostorovou vlnou, KV vysílání pozemní vlnou

2. Kmitočtové pásmo 30,0-87,5 MHz

Vojskové letectvo, UKV vysílání

3. Kmitočtové pásmo 138-144 MHz

UKV vysílání letecké OR (OFF-ROUTE; mimo civilní letové trasy)

4. Kmitočtové pásmo 225-400 MHz (harmonizované UKV kmitočtové pásmo NATO)

Taktické radioreléové spoje (radioreléové pásmo I)

5. Kmitočtové pásmo 790-960 MHz

Taktické radioreléové spoje (radioreléové pásmo II)

6. Kmitočtové pásmo 1350-2700 MHz

Taktické radioreléové spoje (radioreléové pásmo III)

Poznámky pod čarou

2) NJFA - NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement

Příloha 3

k Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o spolupráci ve využívání vojenských kmitočtů

Vymezení pojmů podle ustanovení ITU

(platné pro disponibilní část elektromagnetického spektra od 9 kHz do 400 GHz - Stav k 3. 12. 98)

OznačeníDefinice
Vysílání
(Emission)
(ITU3) S1.138)
Vyzařování generované rádiovou stanicí nebo generování vyzařovaní touto stanicí.
Pojmy KM
(Standards)
(ITU SII.)
Specifické pojmy kmitočtového managementu (KM)
Allotment - Skupinové přidělení (kmitočtu nebo kmitočtového kanálu): Zápis kmitočtového kanálu vyznačeného ve schváleném plánu, přijatém kompetentní konferencí, za účelem jeho využití jednou nebo několika správami pro určitou zemskou nebo kosmickou radiokomunikační službu za specifikovaných podmínek v jedné nebo v několika zemích nebo zeměpisných regionech.
(ITU RR S1.18)Assignment - Příděl (kmitočtu nebo kmitočtového kanálu): Oprávnění udělené národní správou stanici k užívání kmitočtu nebo kmitočtového kanálu za specifikovaných podmínek.
Harmonizace kmitočtuPřizpůsobení používání kmitočtů v příhraničních oblastech ITU 1 až 3.
Kmitočtový management (KM)Hlavní část řízení spektra, která obsahuje:
- skupinové přidělování kmitočtů (Allotment) do oblastí, zemí, velitelství ozbrojených sil nebo vojenským uživatelům nebo jejich další přidělování;
- příděly kmitočtů (Assignment) stanicím jako správní akt;
- koordinace kmitočtů a vedení registrů kmitočtů.
Kmitočtový řadSouhrn činností, postupů a úprav k dostatečnému a efektivnímu zabezpečení ozbrojených sil kmitočty.
Správa kmitočtů
(Administration)
(ITU S1.2)
Každá vládní složka nebo vládní služba odpovědná za plnění závazků převzatých podle Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie, podle Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie a podle Řádů. Hlavní (vojenskou) kmitočtovou správou v působnosti Ministerstva obrany České republiky je NARFA CZ4) v sekci velení a řízení Generálního štábu Armády České republiky a v působnosti Spolkového ministerstva obrany Spolkové republiky Německo je NARFA GE5) v AFmISBw6) v Rheinbachu.
Rádiové stanice a systémy
(Radio Stations and Systems)
(ITU S1.61)
Jeden nebo několik vysílačů nebo přijímačů nebo soubor vysílačů a přijímačů včetně zařízení jejich příslušenství, potřebných na daném stanovišti k výkonu radiokomunikační služby nebo radioastronomické služby. Každá stanice se zařadí podle služby, na níž se trvale nebo dočasně podílí.
Bezpečnostní služba
(ITU S1.59)
Každá radiokomunikační služba provozovaná trvale nebo dočasně pro zajištění bezpečnosti lidského života a majetku.
Management spektra
(Spectrum Management)
Souhrn všech opatření zabezpečujících přípravu vhodných rádiových kmitočtů a jejich nerušené využívání stanicemi.
Patří sem:
- kmitočtový management;
- skupinové přidělování kmitočtů zemím, velitelstvím ozbrojených sil nebo vojenským uživatelům;
- příděl kmitočtů vojenským stanicím;
- koordinace kmitočtů a vedení kmitočtových registrů;
- zkoumání elektromagnetické koexistence a opatření k odstranění rušení.
Rušení
(Interference)
(ITU S1.166)
Účinek nežádoucí energie působený v radiokomunikačním systému jedním nebo několika vysíláními, vyzařováními nebo indukcí při příjmu, projevující se snížením jakosti přenosu, chybnou interpretací nebo ztrátou informace, což by bez přítomnosti takové nežádoucí energie nenastávalo.

Poznámky pod čarou

3) ITU - International telecommunication Union (Rádio Regulations)

4) NARFA CZ - National Radio Frequency Agency Czech Republic/Národní radiofrekvenční agentura České republiky

5) NARFA GE - National Radio Frequency Agency Germany/Národní radiofrekvenční agentura Spolkové republiky Německo

6) AFmISBw - Amt für fernmelde - und Informationssysteme der Bundeswehr/Úřad pro spojovací a informační systémy Bundeswehru (Federal Armed Forces Communications and Information Systems Office - FAFCISO)

Přesunout nahoru