Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 80/2000 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem národního vzdělávání Polské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání na léta 2000 - 2003

Datum vyhlášení 11.08.2000
Uzavření smlouvy 14.06.2000
Platnost od 14.06.2000
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

80

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. června 2000 bylo ve Varšavě podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem národního vzdělávání Polské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání na léta 2000 - 2003.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 17 dne 14. června 2000.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.


UJEDNÁNÍ

mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem národního vzdělávání Polské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání na léta 2000 - 2003

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo národního vzdělávání Polské republiky (dále jen „smluvní strany“), ve snaze rozvíjet a prohlubovat spolupráci v oblasti základního, středního, vyššího odborného a vysokého školství a vědy, se dohodly takto:

smluvní strany budou spolupracovat při vytváření kulturní a vědecké integrace Evropy, budou podporovat různé formy spolupráce v rámci programů Evropské unie a Rady Evropy vytvořených pro jednotlivé oblasti, budou podporovat realizaci projektů navrhovaných státy Visegrádské skupiny a státy Středoevropské iniciativy a projekty v rámci programu CEEPUS, který byl podepsán v Budapešti dne 8. prosince 1993.

Článek 1

Smluvní strany si budou vyměňovat informace o otázkách řízení, organizace a obsahu základního, středního, vyššího odborného a vysokého školství i odbornou pedagogickou literaturu.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci veřejných vysokých škol v České republice a vysokých škol v Polské republice uskutečňovanou na základě dohod o přímé spolupráci, které byly mezi nimi uzavřeny a vymezují rozsah a formu spolupráce.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat práci Stálé česko-polské komise pro humanitní vědy. Komise bude zasedat střídavě ve státech obou smluvních stran.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat práci Stálé pracovní skupiny pro vzdělávání a výměnu mládeže v rámci česko-polské Mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat zvyšování úrovně výuky českého jazyka na vysokých školách v Polské republice a polského jazyka na veřejných vysokých školách v České republice. Za tím účelem bude pokračovat působení učitelů

českého jazyka a literatury na:

Varšavské univerzitě ve Varšavě

Jagelonské univerzitě v Krakově

Slezské univerzitě v Katovicích

Univerzitě Mikuláše Koperníka v Toruni

Opolské univerzitě v Opoli

Vratislavské univerzitě ve Vratislavi

polského jazyka a literatury na:

Univerzitě Karlově v Praze

Masarykově univerzitě v Brně

Univerzitě Palackého v Olomouci

Ostravské univerzitě v Ostravě

Slezské univerzitě v Opavě.

Článek 6

Smluvní strany si každoročně poskytnou za účelem prohloubení znalostí jazyka a kultury státu druhé smluvní strany pro studenty a vyučující bohemistiky a polonistiky

a) 12 míst na letní kursy českého jazyka a kultury pořádané veřejnými vysokými školami v České republice,

b) 12 míst na letní kursy polského jazyka a kultury pořádané vysokými školami v Polské republice.

Článek 7

Smluvní strany si vymění každoročně akademické pracovníky na studijní, výzkumné a vědecké pobyty v celkovém ročním limitu do 40 měsíců.

Článek 8

Smluvní strany si každoročně poskytnou stipendia na celkovou dobu 100 měsíců pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami v České republice a státními vysokými školami v Polské republice ke studijním pobytům.

Smluvní strany si dále každoročně poskytnou až 10 stipendií pro studenty polonistiky a bohemistiky na semestrální jazykové studium.

Článek 9

Smluvní strany zajistí v souladu se svým zákonodárstvím možnost výuky rodného jazyka a možnost výuky v rodném jazyku pro ty osoby, které patří k polské menšině v České republice a české menšině v Polské republice. Za tím účelem budou podporovat činnost škol vyučujících v rodném jazyce a vyučujících rodný jazyk ve střediscích polské národnostní menšiny v České republice a české národnostní menšiny v Polské republice a budou podporovat na těchto školách vzájemné zaměstnávání českých učitelů v Polské republice a polských učitelů v České republice.

Článek 10

Smluvní strany budou pokračovat ve spolupráci v oblasti analýzy obsahů současných českých a polských školních učebnic.

Článek 11

Polská strana přijme každoročně 25 učitelů z českých mateřských, základních a středních škol s polským vyučovacím jazykem na letní vzdělávací kursy.

Článek 12

Smluvní strany budou podporovat spolupráci základních, středních a vyšších odborných škol států obou smluvních stran, zejména z příhraničních regionů.

Článek 13

Smluvní strany budou podporovat organizování společných seminářů, konferencí a sympozií.

Článek 14

Smluvní strany si budou vyměňovat delegace pracovníků ministerstev za účelem výměny zkušeností a projednávání realizace tohoto Ujednání.

Článek 15

Organizační a finanční ustanovení jsou obsažena v příloze tohoto Ujednání, která je jeho nedílnou součástí.

Článek 16

Toto Ujednání nevylučuje uskutečnění dalších forem spolupráce, pokud se na nich smluvní strany dohodnou.

Článek 17

Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 2003. Platnost Ujednání může být na základě souhlasu smluvních stran prodloužena o 1 rok.


Dáno ve Varšavě, dne 14. června 2000, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky:
Jan Misiarz v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

Za Ministerstvo národního vzdělávání Polské republiky:
Miroslaw Handke v. r.
ministr národního vzdělávání


Příloha

Organizační a finanční ustanovení

1. Vysílající smluvní strana předá návrhy programů studijních, výzkumných a vědeckých pobytů osob, které si přeje vyslat do státu druhé smluvní strany, a jejich materiály, které budou obsahovat údaje požadované v dotaznících přijímající smluvní strany, do 31. března každého kalendářního roku. Přijímající smluvní strana podá zprávu o přijetí nejpozději do 31. července každého kalendářního roku.
U krátkodobých pobytů vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů včetně osobních údajů a návrhu programu alespoň dva měsíce před navrhovaným datem uskutečnění pobytu. Přijímající smluvní strana oznámí svůj souhlas s přijetím nejméně 30 dnů před navrženým datem zahájení pobytu. Vysílající smluvní strana oznámí přesné datum a způsob příjezdu 14 dnů před zahájením pobytu.

2. Doklady nově navrhovaných učitelů si smluvní strany předají do 31. května každého kalendářního roku. Smluvní strany potvrdí přijetí nových učitelů, jakož i prodloužení působení stávajících učitelů do 31. července každého kalendářního roku. Vysílající strana zajistí učitelům didaktickou pomoc a materiály, které potřebují k výuce.

3. Smluvní strany uhradí osobám přijatým na základě článků 3, 7, 8 a 11 tohoto Ujednání zdravotní péči v nezbytně nutném rozsahu v případě náhlého onemocnění nebo úrazu kromě zubního a chronického onemocnění v souladu s platnými předpisy přijímající smluvní strany.

4. Osobám přijatým na základě článků 3 a 11 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne ubytování a stravování podle platných právních předpisů státu přijímající smluvní strany.

5. Osobám přijatým na základě článku 14 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne v případě potřeby tlumočníka. Vysílající strana uhradí náklady na cestovné a pobyt včetně ubytování.

6. Osobám přijatým na základě článku 6 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana uhradí zápisné v souladu s programem kursu, ubytování a stravování.

7. Osobám přijatým na základě článků 7 a 8 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne bezplatnou výuku, za úplatu ubytování a stravování ve studentských zařízeních za předpokladu, že taková možnost existuje. Výše plateb za ubytování a stravování bude stanovena na základě platných právních předpisů pro občany státu přijímající smluvní strany.
Vysílající smluvní strana poskytne stipendium, které zahrne i náklady na ubytování a stravování.

8. Osoby zaměstnávané na základě článku 5 tohoto Ujednání jsou přijímány zásadně na žádost vysoké školy. Těmto osobám náleží měsíční plat po dobu 12 měsíců v roce a samostatné, dle možnosti bezplatné, ubytování. Smluvní úprava pracovního poměru těchto osob podléhá platným právním předpisům státu přijímající smluvní strany včetně předpisům o zdravotním a nemocenském pojištění.

9. Česká strana osobám, které vysílá na základě tohoto Ujednání, uhradí v rámci svých rozpočtových možností dopravu do místa přijetí a zpět.

Přesunout nahoru