Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 78/2000 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně vědeckých a technických informací

Datum vyhlášení 11.08.2000
Uzavření smlouvy 01.03.1996
Platnost od 01.03.1996
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

78

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. března 1996 byla ve Washingtonu podepsána Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně vědeckých a technických informací.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XI odst. 5 dne 1. března 1996.

České znění Dohody se vyhlašuje současně. Do Přílohy o výměně informací (DEA) A-97-CZ-1567 k Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně vědeckých a technických informací technologie pro zjišťování a identifikaci bojových chemických látek a toxických průmyslových chemikálií ze dne 3. dubna 2000, jež tentýž den vstoupila v platnost, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu obrany.


DOHODA

mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně vědeckých a technických informací

PREAMBULE

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Spojených států amerických, dále nazývané „smluvní strany“;

majíce společný zájem v otázkách obrany;

provádějíce nezávisle výzkum a vývoj a uznávajíce výhody spolupráce ve vzájemné výměně vědeckých a technických informací;

se dohodly takto:

Článek I

Definice pojmů a zkratek

Pro účely této Dohody:

1. „Zmocněnci“ jsou státní představitelé uvedení v této Dohodě, kteří jsou oprávněni jednat jménem smluvních stran v záležitostech vztahujících se k této Dohodě.

2. „Zmocněnci pro přílohy“ jsou státní představitelé uvedení v této Dohodě, kteří jsou oprávněni jednat jménem smluvních stran v záležitostech týkajících se provádění této Dohody nebo příloh k Dohodě.

3. „Zmocněnci pro technické projekty“ (TPOs) jsou zástupci státních organizací, kteří jsou specificky zmocněni v souladu s obvyklým postupem státu k výměně vědeckých a technických informací na základě příloh k této Dohodě.

4. „Instituce“ jsou státní organizace uvedené v Příloze k Dohodě, které mají zájem o výměnu vědeckých a technických informací nebo ji zajišťují.

5. „Styční pověřenci“ (LOs) jsou zástupci smluvních stran, obvykle osoby akreditované u velvyslanectví nebo mísí, kteří napomáhají zmocněncům pro přílohy, zmocněncům pro technické projekty a institucím v činnostech souvisejících s Přílohou k Dohodě.

6. „Příloha k Dohodě“ (DEA) je Příloha k Dohodě vypracovaná po vstupu této Dohody v platnost, která specificky popisuje vědecké a technické informace vzájemného zájmu, které mohou být mezi smluvními stranami vyměňovány.

7. „Vědecká a technická informace“ je informace vztahující se k zásadním teoriím, projektům a k údajům teoretického nebo experimentálního zkoumání možné vojenské aplikace těchto znalostí. Nezahrnuje výrobní informaci.

8. „Výrobní informace“ je informace, která je nutná pro výrobu nebo podstatně zdokonaluje munici a jiný vojenský materiál. Tvoří ji zejména projekty, výkresy, chemické a matematické vzorce, specifikace, modely, způsoby výroby, softwarové zdrojové programy a informace (mimo vědeckých a technických informací).

9. „Utajovaná informace“ je informace v jakékoliv podobě, která je vytvářena smluvními stranami nebo pro smluvní strany nebo která je pod jejich jurisdikcí a kontrolou a která vyžaduje ochranu v zájmu bezpečnosti států smluvních stran.

10. „Informace pro služební potřebu“ je neutajovaná informace, k níž je omezen přístup nebo jejíž distribuce je omezena v souladu se zákony a předpisy státu a která bude označena a bude s ní zacházeno v souladu s touto Dohodou.

11. „Orgán určený pro bezpečnost“ (DSA) je bezpečnostní úřad schválený smluvními stranami jako odpovědný za bezpečnostní aspekty této Dohody.

Článek II

Cíl a rozsah výměny informací

1. Cílem této Dohody je provádět reciproční a vyváženou výměnu vědeckých a technických informací v souladu s oboustranným zájmem smluvních stran.

2. Tato Dohoda opravňuje k výměně vědeckých a technických informací na podkladě jednotlivých dojednaných příloh k Dohodě. Každá taková jednotlivá Příloha k Dohodě, uzavřená podle této Dohody, bude specifikovat cíl konkrétní výměny vědeckých a technických informací. Výměna vědeckých a technických informací podle každé takové Přílohy k Dohodě bude reciproční a vyvážená tak, aby vyměňované informace mezi stranami měly přibližně stejnou kvantitativní a kvalitativní hodnotu v rámci každé jednotlivé Přílohy k této Dohodě.

3. Po dojednání bude každá Příloha k této Dohodě tvořit nedílnou součást této Dohody. Každá Příloha k této Dohodě se bude všeobecně řídit vzorem v Příloze 1. Každá Příloha bude:

a) specifikovat rámec vyměňovaných vědeckých a technických informací;

b) uvádět zmocněnce pro přílohy, zmocněnce pro technické projekty a instituce;

c) v případě nutnosti specifikovat ustanovení o zvláštním zpřístupnění a užití informací;

d) stanovovat nejvyšší stupeň utajení u utajovaných informací, které mohou být vyměněny podle příloh k této Dohodě;

e) stanovovat datum ukončení platnosti Přílohy k Dohodě nejdéle pět let po vstupu Přílohy k této Dohodě v platnost.

4. Na základě této Dohody nemůže být vyměňováno nebo poskytováno žádné obranné vybavení ani služby.

5. Činnosti smluvních stran na základě této Dohody budou prováděny v souladu s platnými zákony jejich států.

6. V případě rozporu mezi ustanoveními této Dohody a Přílohou 1 nebo kteroukoliv Přílohou k této Dohodě bude rozhodující Dohoda.

Článek III

Řízení

1. Smluvní strany tímto zřizují následující zmocněnce pro tuto Dohodu nebo jejich ekvivalent v případě reorganizace:

Česká republika: Zástupce náměstka ministra obrany.

Spojené státy americké:Zástupce náměstka ministra obrany. (mezinárodní programy)

2. Tito zmocněnci budou odpovědni za:

a) doporučování změn této Dohody v souladu s článkem XI;

b) změny Přílohy 1 k této Dohodě v souladu s článkem XI;

c) řešení problematiky předložené zmocněnci pro přílohy.

3. Smluvní strany zřizují následující zmocněnce pro přílohy, aby koordinovali jejich úsilí týkající se příloh k této Dohodě nebo jejich ekvivalenty v případě reorganizace:

Česká republika: Vedoucí funkcionář obranného výzkumu.
Spojené státy americké:Zástupce ministra pozemního vojska (výzkum, vývoj a akvizice), (pro záležitosti pozemního vojska),
Zástupce ministra námořnictva (výzkum, vývoj a akvizice), (prostřednictvím Úřadu pro mezinárodní programy pro záležitosti námořnictva), Zástupce náměstka ministra vzdušných sil (mezinárodní záležitosti), (pro záležitosti vzdušných sil).

4. Zmocněnci pro přílohy budou odpovědni za:

a) provádění dohledu nad činnostmi spojenými s přílohami k této Dohodě;

b) řešení problematiky předložené zmocněnci pro technické projekty;

c) dojednání nových příloh k této Dohodě jménem smluvních stran;

d) schvalování změn a ukončení platnosti příloh k této Dohodě v souladu s obvyklým postupem státu podle článku XI;

e) koordinaci požadavků na postoupení informací v souladu s článkem IX jménem smluvních stran.

5. Každou Přílohou k Dohodě bude určen jeden zmocněnec pro technické projekty, aby zastupoval každou smluvní stranu. Pokud není v individuální Příloze k Dohodě stanoveno jinak, zmocněnci budou odpovědni za:

a) každodenní řízení činností prováděných na základě příloh k této Dohodě;

b) řešení problematiky a problémů příloh k této Dohodě předložených institucemi;

c) předkládání problémů, které nemohou být vzájemně vyřešeny zmocněnci pro technické projekty, zmocněncům pro přílohy;

d) doporučování přípravy nových příloh k této Dohodě zmocněncům pro přílohy;

e) doporučování změn nebo ukončení platnosti příloh k této Dohodě zmocněncům pro přílohy;

f) úpravy seznamu institucí v přílohách k této Dohodě;

g) stanovení a dodržování ročních cílů výměny vědeckých a technických informací pro každou Přílohu podle potřeby;

h) vykonávání dohledu nad bezpečnostními aspekty Přílohy k této Dohodě v souladu s článkem VII a článkem VIII;

i) výkon funkce ústředního národního centra pro výměnu vědeckých a technických informací podle Přílohy k této Dohodě a za vedení seznamů vyměněných vědeckých a technických informací;

j) jakékoliv jiné specifické odpovědnosti vyžadované pro řízení činností prováděných na základě příloh k Dohodě.

6. Každou z příloh k této Dohodě budou určeny instituce, které mohou na základě oprávnění vydaného zmocněncem pro technické projekty v souladu s ustanoveními článku IV provést výměnu vědeckých a technických informací a financovat návštěvy v souladu s Přílohou k této Dohodě.

Článek IV

Způsoby komunikace a návštěvy

1. Vyměňovat základní vědecké a technické informace na základě jednotlivých příloh k této Dohodě jsou oprávněni pouze zmocněnci pro technické projekty uvedení v jednotlivých přílohách k této Dohodě. Vyměňované vědecké a technické informace budou doručovány zmocněnci pro technické projekty jedné smluvní strany protějškům druhé smluvní strany vládními cestami k příslušnému použití. Styční pověřenci smluvních stran mohou být nápomocni zmocněncům pro technické projekty při výměně vědeckých a technických informací podle potřeby v souladu s článkem VIII.

2. Každá smluvní strana povolí návštěvy u svých zmocněnců pro technické projekty a institucí podle Přílohy k této Dohodě personálu druhé smluvní strany, pokud tato návštěva je schválena oběma smluvními stranami a navštěvující personál má patřičné pověření pro seznamování se s utajovanými skutečnostmi a informace potřebuje.

3. Navštěvující personál bude povinen postupovat v souladu s bezpečnostními předpisy hostitelské strany. S jakoukoliv vědeckou a technickou informací zpřístupněnou či předanou navštěvujícímu bude nakládáno, jako by byla předána smluvní straně navštěvujícího, a budou se na ni vztahovat ustanovení této Dohody.

4. Žádosti o umožnění návštěv personálu jedné smluvní strany u zmocněnců pro technické projekty nebo institucí druhé smluvní strany budou koordinovány vládními cestami a budou uskutečňovány v souladu se stanovenou procedurou návštěv u hostitelské strany. V žádostech o návštěvu bude uvedena Příloha k této Dohodě, které se návštěva týká.

Článek V

Způsob financování

Každá ze smluvních stran bude plně hradit náklady, které jí vzniknou v souvislosti s prováděním, řízením a vyřizováním záležitostí spojených s obsahem kterékoliv Přílohy k této Dohodě. Mezi smluvními stranami nebudou převáděny žádné finanční prostředky. Finanční závazky smluvních stran budou podmíněny dostupností přidělených finančních prostředků pro tyto účely.

Článek VI

Poskytování a použití vědeckých a technických informací

1. Vědecké a technické informace vyměněné na základě Přílohy k Dohodě v ní budou specificky popsány. Podle této Dohody budou vyměňovány pouze vědecké a technické informace. Podle této Dohody nebudou vyměňovány výrobní informace.

2. Kromě ustanovení uvedeného v odstavci 5 může smluvní strana použít vědecké a technické informace vyměněné podle této Dohody jedině pro informační a vyhodnocovací účely.

3. Vědecké a technické informace nebudou přijímající smluvní stranou použity pro žádný jiný účel než pro účel, pro který byly poskytnuty, bez zvláštního předběžného písemného souhlasu poskytující smluvní strany. Přijímající smluvní strana neposkytne vědecké a technické informace vyměněné v rámci této Dohody smluvním dodavatelům nebo jiným osobám bez zvláštního předběžného písemného souhlasu poskytující smluvní strany.

4. Přijímající smluvní strana zabezpečí, aby smluvní dodavatelé nebo jakékoliv jiné osoby, kterým poskytne vědecké a technické informace získané podle této Dohody, byli právně zavázáni k dodržování ustanovení této Dohody a příslušné Přílohy k této Dohodě týkající se použití, kontroly a ochrany těchto informací.

5. Smluvní strany mohou stanovit ve zvláštní Příloze k této Dohodě, že vědecké a technické informace podle ní vyměněné mohou být použity jejich obrannými institucemi pro účely jiné než účely informační a vyhodnocovací. Uvedená zvláštní Příloha k této Dohodě bude obsahovat specifická ustanovení pro takové použití, která nemohou překročit obranné účely v ní stanovené. Příloha k této Dohodě může také obsahovat zvláštní ustanovení, která povolují předání vědeckých a technických informací vyměněných v rámci Přílohy k této Dohodě určeným smluvním dodavatelům států smluvních stran; taková ustanovení budou považována jako vyhovující požadavku odstavce 3 na zvláštní předběžný písemný souhlas smluvní strany poskytující informaci týkající se takového předání informace.

6. V rámci této Dohody nedojde k žádnému převodu vlastnictví vědecké informace. Vědecké a technické informace zůstanou vlastnictvím smluvní strany původu nebo jejích smluvních dodavatelů.

7. Vědecké a technické informace budou vyměněny pouze tehdy, jestliže:

a) nebudou ohroženy závazky vůči držitelům vlastnických práv;

b) předání informací je v souladu s politikou státu při zpřístupňování informací a s předpisy poskytující smluvní strany.

8. Všechny vědecké a technické informace podléhající vlastnickým právům budou identifikovány, označeny a bude s nimi zacházeno v souladu s článkem VII.

9. Vědecké a technické informace vyměněné podle této Dohody budou předány smluvní stranou vládě třetího státu, osobě nebo jinému subjektu třetího státu pouze v souladu s článkem IX.

10. Smluvní strana, která přijme informace, odškodní držitele vlastnických práv k vědeckým a technickým informacím za jakoukoliv škodu způsobenou jim z důvodů nedovoleného uvolnění či použití takové informace přijímající smluvní stranou.

Článek VII

Informace pro služební potřebu

1. S výjimkou případů, kdy touto Dohodou nebo písemným vyjádřením smluvní strany původu informace bude stanoveno jinak, bude s informacemi pro služební potřebu vyměněnými na základě této Dohody zacházeno takto:

a) taková informace bude použita pouze pro účely povolené pro použití vědeckých a technických informací uvedené v článku VI;

b) přístup k takové informaci bude omezen na personál, pro který je přístup k informaci nutný za účelem povoleného použití v souladu s výše uvedeným odstavcem a) a bude předmětem ustanovení článku IX;

c) každá smluvní strana provede všechny kroky, které mohou zahrnovat opatření pro jejich ochranu podle zákonů a předpisů svého státu, jež má k dispozici, aby zamezila dalšímu zpřístupnění (včetně požadavků na základě jakýchkoliv legislativních opatření) s výjimkou toho, co je uvedeno výše v odstavci b), pokud smluvní strana původu informace nedá souhlas k takovému zpřístupnění. V případě nepovoleného zpřístupnění nebo jestliže se stane pravděpodobným, že by informace mohla být dále zpřístupněna na základě jakéhokoliv legislativního opatření, bude o tom bezprostředně vyrozuměna smluvní strana původu informace.

2. Za účelem pomoci při zajišťování příslušného dohledu smluvní strana původu informace zabezpečí, že informace pro služební potřebu bude patřičně označena, aby vyjadřovala její důvěrnou povahu.

3. S informacemi jen pro služební potřebu předanými podle této Dohody se bude zacházet způsobem, který zajistí nakládání s nimi tak, jak je uvedeno výše v odstavci 1.

Článek VIII

Ochrana utajovaných informací

1. Všechny utajované informace předané podle této Dohody budou ukládány, bude s nimi zacházeno, budou předávány a zabezpečovány v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací z 19. září 1995.

2. Utajované informace budou předávány pouze prostřednictvím oficiálních cest mezi vládami nebo prostřednictvím cest schválených určenými bezpečnostními orgány smluvních stran v souladu s článkem IV Tyto informace budou označeny stupněm utajení, určením země původu, podmínkami pro uvolnění a skutečností, že utajovaná informace se vztahuje k této Dohodě nebo k jedné z příloh k této Dohodě.

3. Každá smluvní strana podnikne všechny dostupné kroky v souladu se zákony a předpisy jejího státu, aby utajovaná informace vyměněná podle této Dohody byla chráněna před dalším uvolněním, s výjimkou povolení podle odstavce 6 níže, pokud druhá smluvní strana nedá souhlas k takovému uvolnění. Každá smluvní strana zabezpečí, že:

a) příjemce neuvolní utajovanou informaci žádnému státu, občanovi, organizaci nebo jinému subjektu třetí strany bez předběžného písemného souhlasu smluvní strany původu v souladu s postupy uvedenými v článku IX;

b) příjemce nepoužije utajované informace k jiným účelům než těm, jež jsou uvedeny v této Dohodě;

c) příjemce se podřídí jakýmkoliv distribučním a přístupovým omezením týkajícím se utajované informace vyměněné podle této Dohody.

4. Smluvní strany vyšetří všechny případy, u nichž je známo nebo existuje podezření, že došlo ke ztrátě utajované informace vyměněné na základě této Dohody nebo k jejímu prozrazení neoprávněným osobám. Každá smluvní strana bude také pohotově a plně informovat druhou smluvní stranu o podrobnostech jakýchkoliv takových událostí, o konečných výsledcích vyšetřování a o nápravných opatřeních přijatých k jejich zamezení.

5. Pro jakékoliv zařízení, kde se bude používat utajovaná informace, odpovědná smluvní strana schválí jmenování osoby nebo osob odpovědných za zabezpečení utajovaných informací týkajících se této Dohody v takovém zařízení. Tito funkcionáři budou odpovědni za omezení přístupu k utajovaným informacím dotčeným touto Dohodou na ty osoby, které byly náležitě schváleny a informaci potřebují.

6. Každá smluvní strana zabezpečí, aby přístup k utajované informaci byl omezen na ty osoby, které jsou prověřeny pro styk s utajovanými informacemi a mají oprávněnou potřebu přístupu k takové informaci.

7. Podle této Dohody je povoleno vyměňovat jen utajované informace do stupně TAJNÉ (podle předpisů České republiky) a CONFIDENTIAL (podle předpisů Spojených států amerických).

Článek IX

Výměna vědeckých a technických informací

V souladu s článkem VI smluvní strana neprodá, nepřevede právní titul či držbu, nepřevede nebo jinak nezpřístupní vědecké a technické informace žádné vládě třetího státu, osobě nebo jinému subjektu třetího státu bez předběžného písemného souhlasu smluvní strany, která takovou informaci poskytla. Předávající smluvní strana bude výlučně odpovědná za povolení jakýchkoliv takových prodejů nebo převodů, a je-li to vhodné, za určování metod a podmínek uskutečnění jakýchkoliv takových prodejů nebo převodů.

Článek X

Urovnávání sporů

Spory mezi smluvními stranami vznikající na základě této Dohody nebo vztahující se k ní budou řešeny pouze jednáním mezi smluvními stranami a nebudou předkládány k urovnání jednotlivci, žádnému mezinárodnímu fóru nebo jakémukoliv jinému fóru.

Článek XI

Změna, ukončení platnosti, vstup v platnost a doba trvání

1. Pokud není stanoveno jinak, může být tato Dohoda změněna písemným souhlasem smluvních stran.

a) Příloha 1 k této Dohodě může být změněna písemným souhlasem zmocněnců.

b) Přílohy k této Dohodě mohou být změněny písemným souhlasem zmocněnců pro přílohy. Zmocněnci pro přílohy mohou změnit zařazení zmocněnců pro technické projekty a zmocněnci pro technické projekty mohou změnit seznam institucí v přílohách k této Dohodě prostřednictvím výměny korespondence.

2. Platnost této Dohody lze ukončit kdykoliv písemnou dohodou smluvních stran. Platnost příloh lze ukončit kdykoliv písemnou dohodou příslušných zmocněnců pro přílohy. V případě, že se smluvní strany rozhodnou ukončit platnost Dohody nebo zmocněnci pro přílohy se rozhodnou ukončit platnost kterékoliv Přílohy k Dohodě, budou konzultovat na příslušné úrovni před datem ukončení platnosti, aby zajistili ukončení platnosti za nejpřijatelnějších podmínek.

3. V případě, že některá ze smluvních stran shledá nutným jednostranně ukončit platnost Dohody nebo zmocněnec smluvní strany pro přílohy shledá nutným ukončit kteroukoliv z příloh k této Dohodě, bude se takové ukončení řídit ustanoveními této Dohody. Smluvní strana, která tuto Dohodu jednostranně ukončuje, bude pokračovat v postupu podle ní až do data ukončení své účasti.

a) Každá smluvní strana může ukončit svou účast na této Dohodě po 120 dnech od písemného oznámení takového rozhodnutí druhé smluvní straně.

b) Zmocněnec pro přílohy kterékoliv smluvní strany může ukončit účast na Příloze k Dohodě po 60 dnech od písemného oznámení takového rozhodnutí zmocněnci pro přílohy druhé smluvní strany.

4. Příslušná práva a povinnosti smluvních stran podle článku VI, článku VII, článku VIII a článku IX trvají nadále bez ohledu na ukončení platnosti nebo zánik platnosti této Dohody nebo příloh k této Dohodě uplynutím doby.

5. Tato Dohoda, která sestává z preambule, jedenácti článků a jedné přílohy, nabude platnosti podpisy smluvních stran a je uzavřena na dobu deseti let. Může být prodloužena písemně vyjádřenou shodou smluvních stran.


Na důkaz toho níže podepsaní, majíce k tomu odpovídající zmocnění, tuto Dohodu podepsali.

Ve Washingtonu dne 1. března 1996 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a jazyce anglickém, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo obrany České republiky:
RNDr. Vilém Holáň v. r.
ministr obrany

Za Ministerstvo obrany Spojených států amerických:
William Perry v. r.
ministr obrany


PŘÍLOHA 1

„VZOROVÁ“ PŘÍLOHA K DOHODĚ O VÝMĚNĚ INFORMACÍ

PŘÍLOHA K DOHODĚ O VÝMĚNĚ INFORMACÍ A/N/AF/D - YR - CZ - xxxx

K DOHODĚ MEZI MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM OBRANY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH O VÝMĚNĚ VĚDECKÝCH A TECHNICKÝCH INFORMACÍ

(ZKRÁCENÝ NÁZEV: Česko-americka Hlavní dohoda o výměně informací)

(NÁZEV PROJEKTU)

PŘÍLOHA 1

Přesunout nahoru