Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 71/2000 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/1998 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou

Datum vyhlášení 03.08.2000
Uzavření smlouvy 28.12.1998
Platnost od 18.03.1999
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

71

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. prosince 1998 bylo v Tallinu podepsáno Rozhodnutí č. 1/l998 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou.

Rozhodnutí se na základě svého článku 2 odst. 2 předběžně provádělo od 1. ledna 1999 a v souladu se zněním článku 39 odst. 2 Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou ze dne 19. dubna 1996, vyhlášené pod č. 53/1998 Sb., vstoupilo v platnost dne 18. března 1999.

Anglické znění a český překlad Rozhodnutí se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

ROZHODNUTÍ Č. 1/1998 SPOLEČNÉHO VÝBORU DOHODY O VOLNÉM OBCHODU MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A ESTONSKOU REPUBLIKOU

Majíce na zřeteli Dohodu o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou, podepsanou v Tallinu dne 19. dubna 1996, a Protokol 2 týkající se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce k této Dohodě;

Berouce v úvahu ustanovení článků 36, 37 a 39 Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou;

Vzhledem k tomu, že v rámci protokolu 2 je třeba upravit definici pojmu „původní výrobky“ k zajištění správného fungování rozšířeného systému kumulace, který umožňuje použití materiálů původních v Evropském společenství, Polsku, Maďarsku, České republice, Slovenské republice, Bulharsku, Rumunsku, Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Slovinsku, Evropském hospodářském prostoru, Islandu, Norsku a Švýcarsku;

Vzhledem k tomu, že je účelné zachovat do 31. prosince 2000 v účinnosti systém jednotných sazeb poplatků stanovených v článku 15 Protokolu 2 v souvislosti se zákazem navracení cla a osvobození od cla;

Vzhledem k tomu, že by bylo rovněž vhodné rozšířit systém kumulace na tyto výrobky původní v Turecku;

Vzhledem k tomu, že v zájmu usnadnění a zjednodušení administrativních úkonů je žádoucí změnit znění článků 3, 4 a 12 Protokolu 2;

Vzhledem k tomu, že je třeba brát v úvahu změny ve výrobních postupech a nedostatky určitých surovin, je nutno provést některé úpravy v seznamu požadavků na opracování a zpracování, kterému musí být podrobeny nepůvodní materiály za účelem získání statusu původu;

Společný výbor složený z představitelů Stran ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Protokol 2 týkající se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce se tímto mění následovně:

1. Písmeno (i) článku 1 se nahrazuje tímto:

(i) „přidanou hodnotou“ se rozumí cena ze závodu snížená o celní hodnotu každého z použitých materiálů původních v ostatních zemích uvedených v článku 4, nebo, není-li celní hodnota známa nebo nemůže být zjištěna, o první cenu prokazatelně zaplacenou za tyto výrobky ve Straně.“

2. Článek 3 se ruší.

3. Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Kumulace původu

1. Bez dotčení ustanovení odstavce 1 článku 2 se výrobky považují za původní ve Straně, jestliže jsou zde tyto výrobky získány s použitím materiálů původních v Evropském společenství, Bulharsku, Polsku, Maďarsku, České republice, Slovenské republice, Rumunsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Slovinsku, Islandu, Norsku, Švýcarsku (včetně Lichtenštejnská)1) nebo Turecku v souladu s ustanovením protokolu o pravidlech původu, který je součástí dohod mezi touto Stranou a každou z těchto zemí, za předpokladu, že opracování nebo zpracování provedené v této Straně přesahuje operace uvedené v článku 7 tohoto protokolu. Není nutné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování.

2. Jestliže opracování nebo zpracování provedené ve Straně nepřesahuje operace uvedené v článku 7, získaný výrobek se považuje za původní v této Straně, pouze je-li hodnota zde přidaná větší než hodnota použitých materiálů původních v jedné z ostatních zemí uvedených v odstavci 1. Pokud tomu tak není, získaný výrobek se považuje za původní v té zemi, ve které byla přidána nejvyšší hodnota původních materiálů použitých ve výrobě v této Straně.

3. Výrobky původní v jedné ze zemí uvedených v odstavci 1, které nejsou podrobeny žádnému opracování nebo zpracování ve Straně, si ponechávají svůj původ, jestliže jsou vyvezeny do jedné z těchto zemí.

4. Kumulace stanovená v tomto článku může být uplatněna pouze na materiály a výrobky, které získaly status původu použitím pravidel původu shodných s pravidly v tomto protokolu.“

4. Článek 12 se nahrazuje následujícím:

„Článek 12

Zásada teritoriality

1. Vyjma ustanovení článku 4 a odstavce 3 tohoto článku, musí být podmínky pro získání statutu původu stanovené v hlavě II splněny bez přerušení ve Stranách.

2. Vyjma ustanovení článku 4, vrací-li se zpět původní zboží vyvezené z jedné ze Stran do jiné země, musí být považováno za nepůvodní, pokud není možno uspokojivě prokázat celním orgánům, že:

a) zpět dovážené zboží je totožné s vyvezeným; a

b) nebylo podrobeno jiné operaci než operaci nezbytné pro jeho uchování v dobrém stavu v dané zemi nebo při vývozu.

3. Získání statusu původu v souladu s podmínkami stanovenými v hlavě II není dotčeno opracováním nebo zpracováním materiálů, vyvezených z jedné ze Stran a následně zpět dovezených, které je provedeno mimo území Stran, za předpokladu, že:

a) uvedené materiály jsou zcela získány v jedné ze Stran nebo byly před vyvezením podrobeny opracování nebo zpracování nad rámec nedostatečných operací stanovených v článku 7; a

b) celním orgánům může být uspokojivým způsobem prokázáno, že:

i) zpět dovážené zboží bylo získáno opracováním nebo zpracováním vyvezených materiálů; a

ii) celková hodnota přidaná mimo území Stran uplatněním ustanovení tohoto článku nepřesahuje 10 % ceny ze závodu výsledného výrobku, jehož status původu je požadován.

4. Pro účely odstavce 3 se podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II nevztahují na opracování nebo zpracování provedené mimo území Stran. Nicméně, stanoví-li pravidlo v příloze II, které je použito k určení původu výsledného výrobku, nejvyšší hodnotu všech použitých nepůvodních materiálů, nesmí součet celkové hodnoty nepůvodních materiálů použitých na uzemí příslušné strany a celkové hodnoty přidané mimo území Stran uplatněním ustanovení tohoto článku překročit stanovené procentuální kritérium.

5. Pro účely uplatnění ustanovení odstavců 3 a 4 se pojmem „celková přidaná hodnota“ rozumí všechny náklady vynaložené mimo Strany, včetně hodnoty materiálů tam použitých.

6. Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahuje na výrobky, které nesplňují podmínky uvedené v příloze II, nebo které mohou být považovány za dostatečně opracované nebo zpracované pouze uplatněním pravidla všeobecné hodnotové tolerance stanoveného v odstavci 2 článku 6.

7. Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahuje na výrobky zařazené v kapitolách 50 až 63 Harmonizovaného systému.

8. Jakékoli opracování a zpracování, na než se vztahují ustanovení tohoto článku a které bylo provedeno mimo Strany, se uskuteční v režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo v obdobném režimu.“

5. V odstavci 6 článku 15 se datum „31. prosince 1998“ nahrazuje „31. prosince 2000“.

6. V článku 26 se odkaz „C2/CP3“ nahrazuje odkazem „CN22/CN23“.

7. V příloze I poznámce 5.2 se doplňují „elektrovodivá vlákna“ mezi „umělá chemická vlákna“ a „syntetická chemická střižová vlákna z polypropylenu“.

8. V příloze I poznámce 5.2 se ruší pátý příklad („Koberec se střapci ... je splněno hmotnostní kritérium.“).

9. V příloze II se mezi pravidla pro čísla HS 2202 a 2208 vkládá následující pravidlo:

„Číslo HSPopis výrobkuOpracování nebo zpracování nepůvodních materiálů nezbytné pro získání statusu původu
(1)(2)(3) nebo(4)
2207Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80% vol nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholuVýroba:
- používající materiály nezařazené v číslech 2207 nebo 2208“

10. V příloze II se pravidlo pro kapitolu 57 nahrazuje tímto:

„kapitola 57Koberce a jiné textilní podlahové krytiny:
- Z vpichované plstiVýroba z7):
- přírodních vláken
nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Avšak:
- polypropylenové hedvábí čísla 5402,
- polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506,
- polypropylenový kabel čísla 5501, jejichž délková hmotnost je pro každé hedvábí nebo vlákno menší než 9 decitex, lze použít za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- jutová tkanina může být použita jako podložka
- Z jiné plstiVýroba z7):
- přírodních vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
- OstatníVýroba z 7:
- příze z kokosových nebo jutových vláken(a),
- syntetické nebo umělé příze,
- přírodních vláken,
nebo
- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání
Avšak jutová tkanina může být použita jako podložka

(a) Použití jutové příze je schváleno od 1. 7. 2000.“

11. V příloze II se pravidlo pro číslo HS 7006 nahrazuje tímto:

„7006Sklo Čísel 7003, 7004 nebo 7005, ohýbané, s broušenými hranami, ryté, vrtané, smaltované nebo jinak zpracované, avšak nezarámované nebo nespojované s jinými materiály:
- Ploché skleněné podložky potažené tenkým dielektrickým filmem, polovodičového typu, v souladu se standardy SEMII1)Výroba z materiálů (podložek) čísla 7006
- OstatníVýroba z materiálů čísla 7001

1) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated (Institut polovodičových vybavení a materiálů).“

12. V příloze II se pravidlo pro číslo HS 7601 nahrazuje tímto:

„7601Surový (nezpracovaný) hliníkVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku; a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
nebo
výroba tepelným nebo elektrolytickým zpracováním z nelegovaného hliníku nebo z hliníkového odpadu a šrotu“

Článek 2

1. Toto Rozhodnutí vstoupí v platnost dne 1. ledna 1999 za předpokladu, že si před tímto datem Strany vymění diplomatické noty potvrzující jeho schválení vládou příslušné Strany.

2. V případě, že toto Rozhodnutí nevstoupí v platnost podle odstavce 1 tohoto článku, bude od 1. ledna 1999 předběžně prováděno.


Dáno v Tallinu dne 28. prosince 1998 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Představitel České republiky:
Ing. Jiří Maceška v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu

Představitel Estonské republiky:
Clyde Kull v. r.
náměstek státního tajemníka Ministerstva zahraničních věcí

Poznámky pod čarou

1) Lichtenštejnské knížectví tvoří celní unii se Švýcarskem a je smluvní stranou dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Přesunout nahoru