Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 70/2000 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/1998 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou pozměňující Protokol 3 týkající se pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce

Datum vyhlášení 03.08.2000
Uzavření smlouvy 22.12.1998
Platnost od 09.03.1999
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

70

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. prosince 1998 bylo v Praze podepsáno Rozhodnutí č. 1/l998 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou repubikou pozměňující Protokol 3 týkající se pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce.

Rozhodnutí vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 odst. 2 dne 9. března 1999.

Anglické znění a český překlad Rozhodnutí se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

ROZHODNUTÍ Č. 1/1998 SPOLEČNÉHO VÝBORU DOHODY O VOLNÉM OBCHODU MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A TURECKOU REPUBLIKOU

pozměňující Protokol 3 týkající se pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce

Majíce na zřeteli Dohodu o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou, podepsanou v Ankaře dne 3. října 1997, a Protokol 3 týkající se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce k této Dohodě;

Berouce v úvahu ustanovení článků 33, 34 a 36 Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou;

Vzhledem k tomu, že v rámci Protokolu 3 je třeba upravit definici pojmu „původní výrobky“ k zajištění správného fungování rozšířeného systému kumulace, který umožňuje použití materiálů původních v České republice, Turecku, Slovenské republice, Evropském společenství, Polsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Slovinsku, Islandu, Norsku a Švýcarsku;

Vzhledem k tomu, že je účelné zachovat do 31. prosince 2000 v účinnosti systém jednotných sazeb poplatků stanovených v článku 15 Protokolu 3 v souvislosti se zákazem navracení cla a osvobození od cla;

Vzhledem k tomu, že v zájmu usnadnění obchodu a zjednodušení administrativních úkonů je žádoucí změnit znění článků 3, 4, 12 a 15 Protokolu 3;

Vzhledem k tomu, že je třeba brát v úvahu změny ve výrobních postupech a nedostatky určitých surovin, je nutno provést některé úpravy v seznamu požadavků na opracování a zpracování, kterému musí být podrobeny nepůvodní materiály za účelem získání statusu původu,

Společný výbor složený z představitelů Stran ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Protokol 3 týkající se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce se tímto mění následovně:

1. Písmeno (i) článku 1 se nahrazuje tímto:

(i) „přidanou hodnotou“ se rozumí cena ze závodu snížená o celní hodnotu každého z použitých materiálů původních v ostatních zemích uvedených v článcích 3 a 4, nebo, není-li celní hodnota známa nebo nemůže být zjištěna, o první cenu prokazatelně zaplacenou za tyto výrobky ve Straně.“

2. Články 3 a 4 se nahrazují tímto:

„Článek 3

Kumulace původu v Turecku

1. Bez dotčení ustanovení článku 2 se výrobky považují za původní v Turecku, jestliže jsou zde tyto výrobky získány s použitím materiálů původních v Turecku, České republice, Slovenské republice, Bulharsku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Slovinsku, Islandu, Norsku, Švýcarsku (včetně Lichtenštejnská)1) a Evropském společenství,2) v souladu s ustanovením Protokolu o pravidlech původu, který je součástí dohod mezi Tureckem a každou z těchto zemí, za předpokladu, že opracování nebo zpracování provedené v Turecku přesahuje operace uvedené v článku 7 tohoto protokolu. Není nutné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování.

2. Jestliže opracování nebo zpracování provedené v Turecku nepřesahuje operace uvedené v článku 7, získaný výrobek se považuje za původní v Turecku, pouze je-li hodnota zde přidaná větší než hodnota použitých materiálů původních v jedné z ostatních zemí uvedených v odstavci 1. Pokud tomu tak není, získaný výrobek se považuje za původní v té zemi, ve které byla přidána nejvyšší hodnota původních materiálů použitých ve výrobě v této Straně.

3. Výrobky původní v jedné ze zemí uvedených v odstavci 1, které nejsou podrobeny žádnému opracování nebo zpracování v Turecku, si ponechávají svůj původ, jestliže jsou vyvezeny do jedné z těchto zemí.

4. Kumulace stanovená v tomto článku může být uplatněna pouze na materiály a výrobky, které získaly status původu použitím pravidel původu shodných s pravidly v tomto protokolu.“

„Článek 4

Kumulace původu v České republice

1. Bez dotčení ustanovení článku 2 se výrobky považují za původní v České republice, jestliže jsou zde tyto výrobky získány s použitím materiálů původních v České republice, Turecku, Slovenské republice, Bulharsku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Slovinsku, Islandu, Norsku, Švýcarsku (včetně Lichtenštejnská)1) a Evropském společenství,2) v souladu s ustanoveními Protokolu o pravidlech původu, který je součástí dohod mezi Českou republikou a každou z těchto zemí, za předpokladu, že opracování nebo zpracování provedené v Turecku přesahuje operace uvedené v článku 7 tohoto protokolu. Není nutné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování.

2. Jestliže opracování nebo zpracování provedené v České republice nepřesahuje operace uvedené v článku 7, získaný výrobek se považuje za původní v České republice, pouze je-li hodnota zde přidaná větší než hodnota použitých materiálů původních v jedné z ostatních zemí uvedených v odstavci 1. Pokud tomu tak není, získaný výrobek se považuje za původní v té zemi, ve které byla přidána nejvyšší hodnota původních materiálů použitých ve výrobě v České republice.

3. Výrobky původní v jedné ze zemí uvedených v odstavci 1, které nejsou podrobeny žádnému opracování nebo zpracování v České republice, si ponechávají svůj původ, jestliže jsou vyvezeny do jedné z těchto zemí.

4. Kumulace stanovená v tomto článku může být uplatněna pouze na materiály a výrobky, které získaly status původu použitím pravidel původu shodných s pravidly v tomto protokolu.“

3. Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Zásada teritoriality

1. Vyjma ustanovení článků 3 a 4 a odstavce 3 tohoto článku musí být podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II splněny bez přerušení ve Stranách.

2. Vyjma ustanovení článků 3 a 4, vrací-li se zpět původní zboží vyvezené z jedné ze Stran do jiné země, musí být považováno za nepůvodní, pokud není možno uspokojivě prokázat celním orgánům, že:

a) zpět dovážené zboží je totožné s vyvezeným; a

b) nebylo podrobeno jiné operaci než operaci nezbytné pro jeho uchování v dobrém stavu v dané zemi nebo při vývozu.

3. Získání statusu původu ve smyslu podmínek stanovených v hlavě II není dotčeno opracováním nebo zpracováním materiálů, vyvezených z jedné ze Stran a následně zpět dovezených, které je provedeno mimo území Stran, za předpokladu, že:

a) uvedené materiály jsou zcela získány v jedné ze Stran nebo byly před vyvezením podrobeny opracování nebo zpracování nad rámec nedostatečných operací stanovených v článku 7; a

b) celním orgánům může být uspokojivým způsobem prokázáno, že:

i) zpět dovážené zboží bylo získáno opracováním nebo zpracováním vyvezených materiálů; a

ii) celková hodnota přidaná mimo území Stran uplatněním ustanovení tohoto článku nepřesahuje 10 % ceny za závodu výsledného výrobku, jehož status původu je požadován.

4. Pro účely odstavce 3 se podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II nevztahují na opracování nebo zpracování provedené mimo území Stran. Nicméně, stanoví-li pravidlo v příloze II, které je použito k určení původu výsledného výrobku, nejvyšší hodnotu všech použitých nepůvodních materiálů, nesmí součet celkové hodnoty nepůvodních materiálů použitých na území příslušné strany a celkové hodnoty přidané mimo území Stran uplatněním ustanovení tohoto článku překročit stanovené procentuální kritérium.

5. Pro účely uplatnění ustanovení odstavců 3 a 4 se pojmem „celková přidaná hodnota“ rozumí všechny náklady vynaložené mimo Strany, včetně hodnoty materiálů tam použitých.

6. Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahuje na výrobky, které nesplňují podmínky uvedené v příloze II, nebo které mohou být považovány za dostatečně opracované nebo zpracované pouze uplatněním pravidla všeobecné hodnotové tolerance stanoveného v článku 6(2).

7. Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahuje na výrobky zařazené v kapitolách 50 až 63 Harmonizovaného systému.

8. Jakékoli opracování a zpracování, na něž se vztahují ustanovení tohoto článku a které bylo provedeno mimo Strany, se uskuteční v režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo v obdobném režimu.“

4. V článcích 13, 14, 15, 17, 21, 27, 30 a 32 se obrat „ve vztahu k článku 4“ nahrazuje „ve vztahu k článkům 3 a 4“.

5. V odstavci 6 článku 15 se datum „31. prosince 1998“ nahrazuje „31. prosince 2000“.

6. V článku 26 se odkaz „CN23“ nahrazuje odkazem „CN22/CN23“.

7. V příloze I poznámce 5.2 se doplňují „elektrovodivá vlákna“ mezi „umělá chemická vlákna“ a „syntetická chemická střižová vlákna z polypropylenu“.

8. V příloze I poznámce 5.2 se ruší pátý příklad („Koberec se střapci... je splněno hmotnostní kritérium.“).

9. V příloze II se mezi pravidla pro čísla HS 2202 a 2208 vkládá následující pravidlo:

„Číslo HSPopis výrobkuOpracování nebo zpracování nepůvodních materiálů nezbytné pro získání statusu původu
(1)(2)(3) nebo(4)
2207Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80% vol nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholuVýroba:
- používající materiály nezařazené v číslech 2207 nebo 2208“

10. V příloze II se pravidlo pro kapitolu 57 nahrazuje tímto:

„kapitola 57Koberce a jiné textilní podlahové krytiny:
- Z vpichované plstiVýroba z7):
- přírodních vláken nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Avšak:
- polypropylenové hedvábí čísla 5402,
- polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506,
- polypropylenový kabel čísla 5501, jejichž délková hmotnost je pro každé hedvábí nebo vlákno menší než 9 decitex, lze použít za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- jutová tkanina může být použita jako podložka
- Z jiné plstiVýroba z7):
- přírodních vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
- OstatníVýroba z7):
- příze z kokosových nebo jutových vláken(a),
- syntetické nebo umělé příze,
- přírodních vláken,
nebo
- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání
Avšak jutová tkanina může být použita jako podložka

(a) Použití jutové příze je schváleno od 1. 7. 2000. “

11. V příloze II se pravidlo pro číslo HS 7006 nahrazuje tímto:

„7006Sklo čísel 7003, 7004 nebo 7005, ohýbané, s broušenými hranami, ryté, vrtané, smaltované nebo jinak zpracované, avšak nezarámované nebo nespojované s jinými materiály:
- Ploché skleněné podložky potažené tenkým dielektrickým filmem, polovodičového typu, v souladu se standardy SEMII1)Výroba z materiálů (podložek) čísla 7006
- OstatníVýroba z materiálů čísla 7001

1) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated (Institut polovodičových vybavení a materiálů).“

12. V příloze II se pravidlo pro číslo HS 7601 nahrazuje tímto:

„7601Surový (nezpracovaný) hliníkVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku; a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
nebo
výroba tepelným nebo elektrolytickým zpracováním z nelegovaného hliníku nebo z hliníkového odpadu a šrotu“

13. Za přílohu IV se přidává:

„Příloha V

Seznam výrobků původních v Evropském společenství, na které se nevztahují ustanovení článků 3 a 4, seřazených dle HS

Číslo HSPopis výrobku
(1)(2)
kapitola 01
kapitola 02
kapitola 03
0401 až 0402
ex 0403Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefir a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla
0404 až 0410
0504
0511
kapitola 06
0701 až 0709
ex 0710Zelenina, kromě sladké kukuřice podpoložky 0710 40 00, též vařená ve vodě nebo v páře, zmrazená,
ex0711Zelenina, kromě sladké kukuřice podpoložky 0711 90 30, prozatímně konzervovaná (např. oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířenou vodou nebo přidáním jiných konzervačních látek), ale v tomto stavu nevhodná k požívání
0712 až 0714
kapitola 08
ex kapitola 09Káva, čaj a koření, kromě mate čísla 0903
kapitola 10
kapitola 11
kapitola 12
ex 1302Pektinové látky, pektináty a pektany
1501 až 1514
ex 1515Ostatní rostlinné tuky a oleje (kromě jojobového oleje a jeho frakcí) a jejich frakce, pevné, též rafinované, ale chemicky neupravené
ex 1516Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné a jejich frakce, částečně nebo úplně hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené, kromě hydrogenovaného ricinového oleje, zvaného „opalwax“ (opálový vosk)
ex 1517 aex 1518Margariny, umělé (nepravé) vepřové sádlo a ostatní připravené poživatelné tuky
ex 1522Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo rostlinných vosků, kromě degrasu
kapitola 16
1701
1 ex 1702Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fřuktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel, kromě podpoložek 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00 a 1702 90 10
1703
1801 a 1802
ex 1902Nadívané těstoviny obsahující více než 20% hmotnostních ryb, korýšů, měkkýšů a jiných vodních bezobratlých, uzenek, salámů a podobných uzenářských výrobků z masa a drobů všeho druhu, včetně sádla a lojů všeho druhu
ex2001Okurky, nakládačky a malé nakládací okurčičky, cibule, „chutney“ z manga, plody rodu 1 Capsicum, jiné než sladké paprikové lusky, houby a olivy, připravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině octové
2002 a 2003
ex 2004Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006, kromě brambor ve formě mouky, šrotu nebo vloček a sladké kukuřice
ex 2005Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006, kromě brambor ve formě mouky, šrotu nebo vloček a sladké kukuřice
2006 a 2007
ex 2008Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté, vyjma arašídové máslo, palmová jádra, kukuřici, hlízy smldince Gam), sladké brambory a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5% hmotnostních nebo více, révové listy, chmelové výhonky a ostatní podobné jedlé části rostlin
2009
ex 2106Sirupy s přísadou aromatických látek nebo barviva
2204
2206
ex 2207Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80% vol nebo více, získaný ze zemědělských produktů zde uvedených
ex 2208Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80% vol, získaný ze zemědělských produktů zde uvedených
2209
kapitola 23
2401
4501
5301 a 5302“

Článek 2

1. Toto Rozhodnutí vstoupí v platnost dne 1. ledna 1999 za předpokladu, že si před tímto datem Strany vymění diplomatické noty potvrzující jeho schválení vládou příslušné Strany.

2. V případě, že toto Rozhodnutí nevstoupí v platnost podle odstavce 1 tohoto článku, vstoupí v platnost v den obdržení pozdější diplomatické noty potvrzující, že proběhly všechny vnitřní legislativní procedury příslušné Strany nutné pro vstup daného Rozhodnutí v platnost.

Dáno v Praze dne 22. prosince 1998 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Představitel České republiky:
doc. Ing. Miroslav Grégr v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Představitel Turecké republiky:
Temel Iskit v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

Poznámky pod čarou

1) Lichtenštejnské knížectví tvoří celní unii se Švýcarskem a je smluvní stranou dohody o Evropském hospodářském prostoru.

2) Kumulace dle ustanovení tohoto článku se nepoužije na materiál původem z Evropského společenství, který je uveden v seznamu Přílohy V k tomuto protokolu.

Přesunout nahoru