Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 7/2000 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci na hraničních vodách

Datum vyhlášení 04.02.2000
Uzavření smlouvy 16.12.1999
Platnost od 16.12.1999
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

7

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. prosince 1999 byla v Židlochovicích podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci na hraničních vodách.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 19 odst. 1 dne 16. prosince 1999.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci na hraničních vodách

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen „smluvní strany“),

vycházejíce ze Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci, podepsané dne 23. listopadu 1992 v Bratislavě,

vycházejíce ze Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích, podepsané dne 4. ledna 1996 v Židlochovicích,

vycházejíce z Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, podepsané dne 29. října 1992 v Praze,

vedeny přáním upravit a dále zlepšovat spolupráci na hraničních vodách na základě dobrého sousedství a vzájemné výhodnosti,

s cílem zabezpečovat ochranu, udržování, koordinované a racionální využívání hraničních vod a zlepšovat jejich jakost,

se dohodly takto:

Článek 1

Místní působnost

1. Tato dohoda se vztahuje na hraniční vody, kterými jsou:

a) úseky vodních toků nebo jejich hlavních ramen, kterými probíhají státní hranice,

b) vodní toky a ostatní povrchové a podzemní vody v profilech, kde je protínají státní hranice.

2. Příslušná ustanovení této dohody se přiměřeně použijí také na:

a) území zaplavovaná hraničními vodami,

b) povrchové a podzemní vody v blízkosti státních hranic, na kterých by provedená vodohospodářská opatření na území státu jedné smluvní strany podstatně ovlivnila vodohospodářské poměry na území státu druhé smluvní strany,

c) vodohospodářská opatření provedená mimo hraniční vody a protínající státní hranice, zejména vodovody, kanalizace a převody vod.

Článek 2

Věcná působnost

Tato dohoda se vztahuje na všechna vodohospodářská opatření technického charakteru, prováděná na hraničních vodách, zejména v těchto oblastech:

a) změny vodního režimu,

b) udržování a úpravy vodních toků,

c) stavby, zařízení a činnosti, které mohou ovlivnit odtokové poměry,

d) ochrana před povodněmi, vnitřními vodami a chodem ledů,

e) opatření při mimořádném zhoršení jakosti vody a mimořádných hydrologických událostech, včetně varovné a hlásné služby,

f) odběry povrchových a podzemních vod,

g) vypouštění odpadních a jiných vod,

h) ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním, udržování a zlepšování jejich jakosti,

i) ochranná pásma vodních zdrojů,

j) meliorační opatření,

k) využívání vodní energie,

l) těžba písku, štěrkopísku, kamene a jiných materiálů z koryt vodních toků,

m) výstavba, provoz a údržba vodohospodářských děl a zařízení na nich,

n) měření a pozorování, jakož i jejich vyhodnocování a výměna výsledků,

o) vodohospodářské plánování a bilancování,

p) ochrana akvatických a litorálních biotopů,

r) vnitrozemská plavba, pokud souvisí s udržováním, vytyčováním, značením a případnou výstavbou vodní cesty v hraničních tocích,

s) ochrana hraničních vod jako součásti životního prostředí.

Článek 3

Všeobecné závazky a práva

1. Smluvní strany se zavazují, že

a) budou využívat a udržovat hraniční vodní toky a vodohospodářská díla na nich tak, aby na území státu druhé smluvní strany nebyly způsobeny škody a aby se nezhoršily vodohospodářské poměry,

b) nebudou provádět bez souhlasu druhé smluvní strany vodohospodářská opatření, která by podstatně nepříznivě ovlivnila vodohospodářské a plavební poměry na území státu druhé smluvní strany. Souhlas může být odepřen jen z vážných důvodů,

c) se budou včas vzájemně informovat o perspektivních záměrech rozvoje vodního hospodářství, zejména pokud jde o jejich vliv na hraniční vody, a předem projednají jejich účinky,

d) budou dbát na to, aby opatření na území jejich států přispívala k ochraně životního prostředí na hraničních vodách a v jejich okolí a budou přijímat nezbytná opatření k omezení, kontrole a snížení jejich případných negativních důsledků na území svých států.

2. Smluvní strany mají právo na spravedlivé a racionální využívání hraničních vod při zachování dohodnutého minimálního zůstatkového průtoku.

3. O udržování vybraných hraničních vodních toků a o provozu a údržbě vodohospodářských děl na nich mohou příslušné orgány smluvních stran sjednat zvláštní dohody.

Článek 4

Česko-slovenská komise pro hraniční vody

1. Smluvní strany zřizují k provádění této dohody Česko-slovenskou komisi pro hraniční vody (dále jen „Komise“).

2. Každá smluvní strana jmenuje do Komise svého zmocněnce pro hraniční vody (dále jen „zmocněnec“) a jeho zástupce.

3. Složení a činnost Komise upravuje její statut, který je nedílnou součástí této dohody.

4. Pracovními jazyky Komise jsou čeština a slovenština.

Článek 5

Spolupráce v Komisi

1. Spolupráce smluvních stran v Komisi zahrnuje zejména tyto úkoly:

a) projednávání všech otázek spolupráce na hraničních vodách uvedených v článku 2 této dohody,

b) koordinaci postupu příslušných orgánů obou smluvních stran při vodoprávním řízení,

c) přípravu a sjednávání koordinačních ujednání o ochraně a využívání vybraných hraničních vod zabezpečujících zájmy obou smluvních stran na těchto vodách.

2. Komise může dohodnout zásady a směrnice k plnění jednotlivých úkolů této dohody.

3. Komise může přijmout návrhy a doporučení smluvním stranám, které se mohou vztahovat zejména na:

a) opatření k ochraně a zlepšení jakosti vod, případně též stanovení cílových ukazatelů jakosti vod,

b) opatření k ochraně a zlepšení odtokových poměrů a k ochraně přirozených inundačních území,

c) opatření k ochraně akvatických a litorálních biotopů.

Článek 6

Ochrana vod

1. Smluvní strany budou v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy podporovat výstavbu zařízení a další opatření, která zabrání nebo zmírní znečištění hraničních vod odpadními a jinými vodami a látkami, které jakost těchto vod ohrožují.

2. Smluvní strany budou zajišťovat podle zásad stanovených Komisí systematické sledování jakosti hraničních vod, výsledky vyhodnocovat a vzájemně si je vyměňovat.

Článek 7

Ochrana před povodněmi, vnitřními vodami a chodem ledů

1. Ochranu před povodněmi, vnitřními vodami a chodem ledů provádí každá smluvní strana na území svého státu na své náklady.

2. Smluvní strany budou v rámci Komise koordinovat přípravu, výstavbu, provoz a udržování vodohospodářských opatření na ochranu před povodněmi, vnitřními vodami a chodem ledů, která přecházejí z území státu jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany.

Článek 8

Údržba hraničních vodních toků a vodohospodářských děl na nich

1. Smluvní strany zajistí údržbu hraničních vodních toků, vodohospodářských děl a zařízení na nich tak, aby byl zabezpečen určený průběh státních hranic.

2. Vodohospodářská opatření uvedená v článku 2 této dohody, která mají vliv na koryta hraničních vodních toků nebo na vyznačení státních hranic, musí být předem projednána Stálou česko-slovenskou hraniční komisí.

3. Při údržbě hraničních vodních toků, vodohospodářských děl a zařízení na nich nesmí dojít k poškození hraničních znaků, které slouží k vyznačení a zaměřování státních hranic. Hraniční znaky nesmí být vyjmuty nebo přemístěny bez předchozího souhlasu Stálé česko-slovenské hraniční komise.

Článek 9

Varovná služba

1. Smluvní strany budou vzájemně koordinovat poplachové a zásahové plány na hraničních vodách:

a) při mimořádných zhoršeních jakosti vody,

b) při povodních a chodu ledů,

c) pro ochranu před vnitřními vodami.

2. Příslušné orgány a pověřená odborná pracoviště smluvních stran se neprodleně informují o opatřeních, která byla nebo budou provedena bez předchozího projednání v Komisi pro odvrácení nebo zmírnění škod:

a) při mimořádných zhoršeních jakosti vody,

b) při povodních a chodu ledů,

c) při nebezpečně zvýšených stavech vnitřních vod,

d) při mimořádných změnách odtokových poměrů způsobených vypouštěním vody z nádrží.

3. Ohlašování mimořádných událostí podle odstavců 1 a 2 bude prováděno na základě směrnic stanovených Komisí.

4. Při mimořádných událostech podle odstavců 1 a 2 a při odstraňování jimi způsobených škod si poskytnou příslušné orgány a pověřená odborná pracoviště smluvních stran pomoc, pokud je o ni požádáno a je-li tato pomoc možná, přičemž náklady nese ta smluvní strana, která o pomoc požádala.

Článek 10

Úhrada nákladů

1. Každá smluvní strana nese náklady na vodohospodářská opatření provedená na území svého státu, která budou výhradně sloužit jejímu zájmu.

2. Náklady na provedení vodohospodářských opatření, která slouží zájmům obou smluvních stran, nesou smluvní strany v poměru svých zájmů, dohodnutém v Komisi, bez ohledu na to, zda jde o práce na území státu jedné nebo obou smluvních stran.

3. Náklady na vodohospodářská opatření, která budou provedena na území státu jedné smluvní strany, avšak budou sloužit jen zájmům druhé smluvní strany, nese ta smluvní strana, jejímž zájmům budou tato opatření sloužit.

4. Náklady spojené se zaměřováním, průzkumem, přípravou a projektováním prováděných vodohospodářských opatření si smluvní strany nebudou vzájemně hradit, pokud Komise nedohodne jinak.

5. Náklady na údržbu hraničních vodních toků nesou smluvní strany v poměru 1:1, pokud Komise nedohodne jinak.

6. Náklady na vodohospodářská opatření provedená podle odstavců 2, 3, 5 a případně 4 podléhají pravidelnému vyúčtování za každý kalendářní rok.

7. Vyrovnání nákladů na vodohospodářská opatření mezi smluvními stranami se provede pracemi, výkony a dodávkami materiálu na vodohospodářská opatření podle této dohody.

8. Vykazuje-li bilance ročního vyúčtování po delším období zůstatek ve prospěch jedné smluvní strany, který nelze vyrovnat pracemi, výkony a dodávkami materiálu v rámci plnění této dohody, mohou se smluvní strany dohodnout na finančním vyrovnání.

9. Oceňování prací, výkonů a dodávek materiálu, jakož i společné kolaudace a vzájemná vyúčtování vodohospodářských opatření na hraničních vodách se provádějí na základě směrnic stanovených Komisí.

Článek 11

Technická a finanční kontrola

Smluvní strany si vzájemně umožní technickou a finanční kontrolu provedených společných vodohospodářských opatření a vodohospodářských opatření, prováděných jednou smluvní stranou v zájmu druhé smluvní strany, na základě směrnic stanovených Komisí.

Článek 12

Poskytování hydrologických a hydrometeorologických údajů

1. Smluvní strany budou zajišťovat podle zásad stanovených Komisí měření vodních stavů a průtoků hraničních vod, výsledky vyhodnocovat a vzájemně si je vyměňovat.

2. Příslušné orgány a pověřená odborná pracoviště smluvních stran si budou podle zásad stanovených Komisí poskytovat údaje o vodních stavech, průtocích, vnitřních vodách, atmosférických srážkách a ledových jevech z dohodnutých vodočtů a měrných stanic.

Článek 13

Měřické značky

Smluvní strany zajistí na území svých států zřizování, ochranu, udržování a podle potřeby doplňování a obnovování výškových a směrových měřických značek pro vodohospodářská opatření a plavební znaky pro provoz vodní cesty na hraničních vodních tocích. Příslušné orgány a pověřená odborná pracoviště smluvních stran mohou tyto značky vzájemně používat a poskytovat si o nich údaje.

Článek 14

Spolupráce Komise

1. Komise, pokud je to potřebné, spolupracuje a koordinuje činnost s Mezinárodní komisí pro ochranu Dunaje, jakož i s dalšími mezinárodními komisemi v oblasti vodního hospodářství.

2. Komise spolupracuje se Stálou česko-slovenskou hraniční komisí při řešení otázek, které se týkají vyznačení a průběhu státních hranic.

Článek 15

Vodoprávní řízení

1. Vodohospodářská opatření na hraničních vodách se posuzují podle vnitrostátních právních předpisů a příslušnými orgány té smluvní strany, na území jejíhož státu se tato opatření provádějí. Ve vodoprávním řízení, konaném za tímto účelem, musí být projednáno stanovisko druhé smluvní strany, s výjimkou opatření, u kterých hrozí nebezpečí z prodlení. O těchto případech se budou zmocněnci neprodleně informovat.

2. Pro vodohospodářská opatření na hraničních vodách, která budou prováděna na územích států obou smluvních stran, vydává povolení příslušný orgán každé smluvní strany pro tu část vodohospodářských opatření, která budou prováděna na území jejího státu. Tato vodoprávní řízení musí být těmito orgány obou smluvních stran koordinována.

3. Příslušné orgány smluvních stran mohou ve vodoprávních řízeních vstupovat do přímého styku.

Článek 16

Překračování státních hranic

Osoby pověřené plněním úkolů podle této dohody se mohou volně pohybovat po státních hranicích a překračovat je bez omezení v kteroukoli dobu, pokud je to pro plnění těchto úkolů potřebné. Na požádání kontrolních orgánů smluvních stran se musí prokázat cestovním dokladem, vždy spolu s písemným pověřením k plnění těchto úkolů.

Článek 17

Celní ustanovení

1. Zboží dovezené z celního území státu jedné smluvní strany na celní území státu druhé smluvní strany určené pro výkon prací, které vyplývají z této dohody, je osvobozeno od cla, daní a jiných poplatků. Nespotřebované zboží musí být vyvezeno zpět na území státu té smluvní strany, ze kterého bylo dovezeno.

2. Vozidla, přístroje, nástroje, nářadí, aparáty, stroje a další zařízení, které byly dovezeny pro výkon prací uvedených v odstavci 1, jsou osvobozeny od cla, daní a jiných poplatků a od povinnosti zajištění celního dluhu s podmínkou, že budou vyvezeny zpět. Tento vývoz bude uskutečněn na území toho státu, ze kterého bylo zboží dovezeno, do jednoho měsíce od data ukončení prací.

3. Nevyvezené zboží uvedené v odstavcích 1 a 2 podléhá clu, daním a jiným poplatkům podle vnitrostátních právních předpisů státu smluvní strany, na jejímž území zůstalo.

4. Osoby pověřené úkoly vyplývajícími z této dohody mohou dovézt předměty pro svou osobní potřebu, včetně cestovních potřeb, potravin, nápojů, léků a tabákových výrobků, v množství stanoveném vnitrostátními právními předpisy smluvních stran.

Článek 18

Řešení sporných otázek

Sporné otázky, které vzniknou při výkladu nebo při provádění této dohody a které nebude moci vyřešit Komise, budou smluvní strany řešit diplomatickou cestou.

Článek 19

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.

2. Po vstupu této dohody v platnost zůstávají stávající vodoprávní rozhodnutí na hraničních vodách nedotčena. Komise posoudí, zda jsou tato vodoprávní rozhodnutí v souladu s ustanovením článku 3 odst. 2, a případné změny projedná podle článku 15 této dohody.

3. Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá smluvní strana může tuto dohodu písemně vypovědět nejpozději šest měsíců před uplynutím probíhajícího kalendářního roku, přičemž platnost Dohody skončí 31. prosince tohoto roku.

4. V případě ukončení platnosti této dohody se neukončené závazky z ní vyplývající budou považovat za splněné s výjimkou závazků, které se týkají již započatých nebo časově omezených společných vodohospodářských opatření. Tyto závazky zůstanou v platnosti až do jejich ukončení v souladu s ustanoveními této dohody.


Dáno v Židlochovicích dne 16. prosince 1999 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Miloš Kužvart v. r.
ministr životního prostředí

Za vládu Slovenské republiky:
Pavel Koncoš v. r.
ministr zemědělství


Příloha

STATUT Česko-slovenské komise pro hraniční vody

Článek 1

Složení Komise

1. Komise se skládá z delegací smluvních stran. Každá delegace má nejvýše osm členů.

2. Vedoucími delegací smluvních stran v Komisi jsou zmocněnci.

3. Každá delegace může pro projednání určitých otázek v Komisi přizvat odborníky.

Článek 2

Působnost Komise

Komisi přísluší plnění úkolů vyplývajících z této dohody, a to zejména:

a) stanovit zásady a směrnice pro přípravu, projektování, výstavbu, provoz a udržování vodohospodářských opatření na hraničních vodách,

b) stanovit směrnice pro oceňování prací, výkonů a dodávek, jakož i směrnice pro společné technické a finanční kontroly a vzájemná vyúčtování vodohospodářských opatření na hraničních vodách,

c) stanovit zásady pro zpracování vodohospodářských bilancí a vodohospodářských plánů na vybraných hraničních vodách,

d) stanovit zásady pro přípravu koordinačních ujednání pro jednotlivé oblasti své činnosti, zejména o budoucím využívání vybraných hraničních vod,

e) stanovit zásady pro systematické sledování jakosti hraničních vod, vyhodnocení a vzájemnou výměnu výsledků, jakož i kritéria hodnocení a klasifikace jakosti hraničních vod,

f) stanovit zásady pro hydrologická měření na hraničních vodách, vyhodnocení a vzájemnou výměnu výsledků,

g) stanovit zásady pro poskytování údajů o vodních stavech, průtocích, atmosférických srážkách a ledových jevech z dohodnutých vodočtů a měrných stanic,

h) stanovit směrnice pro vzájemnou spolupráci varovné služby a zásady spolupráce při mimořádných událostech,

i) projednávat vodohospodářská opatření na hraničních vodách,

j) kontrolovat a schvalovat činnost společných pracovních skupin a skupin expertů,

k) plnit další úkoly vyplývající z Dohody.

Článek 3

Zasedání Komise

1. Komise zasedá zpravidla jednou ročně, v naléhavých případech nejpozději do dvou měsíců na žádost jednoho ze zmocněnců.

2. Zasedání Komise svolává a vede zmocněnec té smluvní strany, na území jejíhož státu se zasedání koná.

3. Zasedání Komise se koná, není-li dohodnuto jinak, střídavě na území států smluvních stran.

4. Zmocněnci mohou v případě potřeby projednávat aktuální otázky spolupráce na hraničních vodách i mezi zasedáními Komise. O výsledcích těchto jednání informují Komisi na jejím nejbližším zasedání.

Článek 4

Způsob práce Komise

1. Komise stanoví svůj jednací řád.

2. K rozhodnutí Komise je potřebný souhlas obou delegací.

3. Z každého zasedání Komise se sepíše protokol ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, který podepisují zmocněnci, v případě jejich nepřítomnosti zástupci zmocněnců.

Článek 5

Společné pracovní skupiny a skupiny expertů

1. Komise zřizuje k plnění úkolů vyplývajících z této dohody společné pracovní skupiny nebo skupiny expertů a schvaluje zásady jejich činnosti.

2. Zmocněnci jmenují vedoucí příslušných částí společných pracovních skupin a skupin expertů. O tomto jmenování se vzájemně informují.

3. Jednání společných pracovních skupin a skupin expertů se konají zpravidla střídavě na územích států obou smluvních stran. O výsledcích jednání se pořizují zápisy v jazycích smluvních stran.

Článek 6

Náklady na činnost Komise

1. Každá smluvní strana hradí náklady na účast členů své delegace a přizvaných odborníků na zasedáních Komise, na účast svých zmocněnců na jejich jednáních a na činnost svých částí společných pracovních skupin a skupin expertů.

2. Další náklady vzniklé v souvislosti s činností Komise hradí obě smluvní strany v poměru dohodnutém v Komisi.

Článek 7

Schvalování protokolů Komise

Protokoly ze zasedání Komise schvalují smluvní strany a vstupují v platnost dnem, kdy oba zmocněnci obdrží oznámení o schválení protokolu druhou smluvní stranou.

Přesunout nahoru