Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 63/2000 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společném postupu při dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a o jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku

Datum vyhlášení 28.06.2000
Uzavření smlouvy 24.11.1999
Ratifikace Smlouvy 22.05.2000
Platnost od 22.05.2000
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

63

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. listopadu 1999 byla v Bratislavě podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společném postupu při dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a o jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 22. května 2000.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 6 odst. 2 dne 22. května 2000.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


SMLOUVA

mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společném postupu při dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a o jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku

Česká republika a Slovenská republika

vědomy si potřeby zachovat a rozvíjet dobré sousedské vztahy,

vedeny přáním smluvně upravit způsob dělení a přechod majetku České a Slovenské Federativní Republiky na Českou republiku a Slovenskou republiku,

dohodly se tako:

Článek 1

Česká republika a Slovenská republika, dále uváděné jako „Smluvní strany“, považují za právní základ dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky, Federálního fondu národního majetku a Státní banky československé, ústavní zákon č. 541/1992 Sb., o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku (dále jen „ústavní zákon“), který se stal součástí právních řádů Smluvních stran.

Článek 2

(1) Dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Smluvní strany a úprava vzájemných vztahů Smluvních stran souvisejících s tímto dělením byly uskutečněny přímo z ústavního zákona nebo na základě dohod, uzavřených podle ustanovení článku 3, článku 5 odst. 3, článku 7, článku 8 odst. 5, článku 9, článku 12 odst. 1, článku 12 odst. 3, článku 13 odst. 5 a článku 13 odst. 6 ústavního zákona.

(2) Dělení majetku Federálního fondu národního majetku mezi Fond národního majetku České republiky a Fond národního majetku Slovenské republiky bylo uskutečněno přímo z ústavního zákona nebo na základě dohod, uzavřených podle ustanovení článku 1 a článku 11 ústavního zákona.

(3) Dělení a převzetí majetku, práv a povinností Státní banky československé Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska bylo uskutečněno přímo z ústavního zákona nebo na základě dohod, uzavřených podle ustanovení článku 1 a článku 6 odst. 4 ústavního zákona.

(4) Konečný seznam dohod podle odstavců 1 až 3 je uveden v příloze k této Smlouvě.

Článek 3

Pokud se po vstupu této Smlouvy v platnost dodatečně zjistí nemovitý majetek České a Slovenské Federativní Republiky, který se nachází na území třetích států a který nebyl předmětem dělení majetku podle ústavního zákona nebo na základě dohod uvedených v příloze k této Smlouvě, bude rozdělen dohodou mezi vládami Smluvních stran.

Článek 4

(1) Smluvní strany, majíce na zřeteli ustanovení této Smlouvy, prohlašují, že je dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky, Federálního fondu národního majetku a Státní banky československé, podle ústavního zákona ukončené, a potvrzují, že v souvislosti s tůno dělením neuplatňují a ani v budoucnosti nebudou uplatňovat žádné další majetkové nároky s výjimkou nároků podle článku 3 této Smlouvy.

(2) Smluvní strany se současně dohodly a potvrzují, že neuplatňují a v budoucnu nebudou uplatňovat žádné další majetkové nároky v souvislosti se společnou měnou České republiky a Slovenské republiky, která existovala od zániku České a Slovenské Federativní Republiky do 7. února 1993 na základě Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o měnovém uspořádání z 29. října 1992.

Článek 5

Smluvní strana umožní subjektům druhé Smluvní strany v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy využívat dokumentaci, vzniklou před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky, na kterou se vztahuje článek 7 ústavního zákona a která podle ústavního zákona anebo dohod uvedených v příloze k této Smlouvě přešla do vlastnictví první Smluvní strany.

Článek 6

(1) Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

(2) Tato Smlouva podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost dnem výměny ratifikačních listin.


Dáno v Bratislavě dne 24. listopadu 1999 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku
Miloš Zeman v. r.
předseda vlády

Za Slovenskou republiku
Mikuláš Dzurinda v. r.
předseda vlády


Příloha

I. Doprava a spoje

1. Zmluva o rozdelení majetku štátnej organizácie Československé státně dráhy (22. 12. 1992, Bratislava),

2. Dodatek ke smlouvě o rozdělení majetku s. o. ČSD (28. 7. 1993, Praha),

3. Protokol k zajištění rozdělení a převodu majetku, majetkových práv a závazků a jiných práv a závazků České a Slovenské Federativní Republiky, k nimž přísluší právo hospodaření Československým státním drahám (28. 7. 1993, Praha),

4. Dohoda (delimitační protokol) o předání a převzetí majetku a dalších náležitostí, uzavřená Státní leteckou inspekcí ČSFR a Statnou leteckou inšpekciou SR (16. 12. 1992, Praha),

5. Dodatek delimitačního protokolu, uzavřeného 16. 12. 1992 v Praze mezi Státní leteckou inspekcí ČSFR a Statnou leteckou inšpekciou SR v souladu s ústavním zákonem č. 542/1992 Sb., o zániku ČSFR, a ústavním zákonem č. 541/1992 Sb., o dělení majetku ČSFR mezi Českou republiku a Slovenskou republiku (20. 5. 1993),

6. Delimitační dohoda uzavřená mezi federálním ministerstvem hospodářství - divizí spojů a Ministerstvem dopravy, spojů a veřejných prací Slovenské republiky (13. 11. 1992, Praha),

7. Dohoda medzi Ministerstvem dopravy, spojov a veřejných práč Slovenskej republiky a Ministerstvem hospodárstva Českej republiky o spolupráci v oblasti pošty (17. 12. 1992, Praha/Bratislava),

8. Dohoda o dělení majetku Poštovního muzea a zásoby známek v HÚP Praha, uzavřená mezi Ministerstvem hospodářství ČR a Ministerstvem dopravy, spojů a veřejných prací SR (22. 12. 1992, Praha),

9. Dodatok k článku 6 Dohody medzi MH ČR a MDSVP SR o spolupráci v oblasti pošt, zo dna 17. 12. 1992 v súlade s článkom 4 Delimitačnej dohody medzi divíziou spojov MH ČR a MDSVP SR zo dňa 13. 11. 1992 a Dohodou o dělení majetku Poštového muzea a zásob poštových známok v HÚP Praha zo dňa 22. 12. 1992 (9. 6. 1993, Praha/Bratislava),

10. Dohoda o předání a převzetí majetku a dalších náležitostí, uzavřená mezi Řízením letového provozu České a Slovenské Federativní Republiky a Řízením letového provozu Slovenské republiky (17. 12. 1992, Praha),

11. Dohoda medzi Železnicami Slovenskej republiky a Českými dráhami statnou organizáciou o dělení majetku Československých statných drah zaniknutých zákonom č. 625/1992 Zb. (12. 10. 1999, Praha).

II. Finance

1. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o sukcesi do smluv o zahraničních půjčkách přijatých Českou a Slovenskou Federativní Republikou formou vládních úvěrů na podporu platební bilance a o zajištění s tím spojeného vnitřního financování (7. 4. 1993, Bratislava),

2. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o převodu záruk České a Slovenské Federativní Republiky za půjčky poskytnuté ze zahraničí do kompetence České republiky a Slovenské republiky (7. 4. 1993, Bratislava),

3. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o převodu majetkových účastí České a Slovenské Federativní Republiky u mezinárodních měnových a finančních institucí do kompetence České republiky a Slovenské republiky (7. 4. 1993, Bratislava),

4. Dodatek č. 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dalším postupu při vyrovnání salda clearingových účtů a vyrovnání zůstatků pohledávek a závazků subjektů obou republik po ukončení platnosti Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou ze dne 4. února 1993, podepsané v Brně dne 14. prosince 1995 (24. 9. 1998, Bratislava),

5. Dohoda mezi vládami České republiky a Slovenské republiky o převodu vládních pohledávek vůči zahraničí do kompetence České republiky a Slovenské republiky a o zajištění vnitřního financování poskytnutých vládních úvěrů (7. 4. 1993, Bratislava),

6. Dodatek č. 1 k Dohodě mezi vládami České republiky a Slovenské republiky o převodu vládních pohledávek vůči zahraničí do kompetence České republiky a Slovenské republiky a o zajištění vnitřního financování poskytnutých vládních úvěrů ze dne 7. 4. 1993 (1. 2. 1999, Praha),

7. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o nástupnictví České republiky a Slovenské republiky k mezivládním dohodám o účasti na výstavbě Krivorožského těžebního a úpravárenského kombinátu na Ukrajině (KTUK) a o vypořádání závazků státního rozpočtu federace z této účasti (15. 7. 1993, Praha/Bratislava),

8. Dohoda o převodu státních finančních aktiv a pasiv federace (bez vládních úvěrů) do kompetence České republiky a Slovenské republiky (15. 7. 1993),

9. Dohoda o převodu pohledávek a závazků federace z poskytnutých návratných finančních výpomocí a státních záruk do kompetence České republiky a Slovenské republiky (15. 7. 1993),

10. Dohoda mezi Ministerstvem financí ČR a Ministerstvem financí SR o rozdělení pohledávky ČSFR za plynárenské integrační akce a postupu financování dostavby od roku 1993 (15. 7. 1993),

11. Smlouva o transformaci majetku EGAP, a. s. (21. 12. 1992),

12. Protokol mezi MF ČR a MF SR o dalším postupu při vypořádání pohledávek a závazků ČR a SR vůči zahraničí (1. 2. 1999, Praha),

13. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dalším postupu při vyrovnání salda clearingových účtů a vyrovnání zůstatků pohledávek a závazků subjektů obou republik po ukončení platnosti Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou ze dne 4. února 1993 (14. 12. 1995, Brno),

14. Dohoda mezi vládou České republiky a Slovenské republiky o Statutu Komise pro dokončení vypořádání majetku České a Slovenské Federativní Republiky po zániku České a Slovenské Federativní Republiky (16. 4. 1999, Praha).

III. Kultura

1. Dohoda mezi vládou ČR a vládou SR o spolupráci a postupu při správě a vzájemném vypořádání předmětů a hodnot kulturního dědictví, které se nacházejí na území nebo ve správě České republiky a Slovenské republiky (21. 1. 1993),

2. Dohoda mezi vládou ČR a vládou SR o výměně některých předmětů kulturního dědictví (15.12. 1995),

3. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vypořádání majetku, práv a závazků vyplývajících ze zrušení Československého rozhlasu, Československé televize a Československé tiskové kanceláře (23. 11. 1992, Bratislava).

IV. Obrana

1. Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o rozdělení archivních fondů a spisových celků Československé armády a jejich společném využívání (26. 10. 1995, Praha),

2. Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o způsobu vypořádání vztahů vyplývajících z rozdělení Československé armády a o přechodu majetku, práv, závazků a další spolupráci republikových armád (23. 11. 1992, Bratislava),

3. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o přechodu práv a povinností vyplývajících z výkonu vojenské činné služby vojáků v Československé lidové armádě (Československé armádě) a ze studia žáků a posluchačů vojenských škol v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky (26. 10. 1995, Praha).

V. Sociální věci

1. Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a SR (29. 10. 1992, Praha),

2. Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném zaměstnávání (29. 10. 1992),

3. Správní ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky ke Smlouvě mezi ČR a SR o vzájemném zaměstnávání občanů (8. 1. 1993),

4. Protokol ze dne 20. 3. 1995 mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvem práce, sociálních věcí a rodiny SR o prodloužení platnosti a změně Správního ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvem práce, sociálních věcí a rodiny SR ke Smlouvě mezi ČR a SR o vzájemném zaměstnávání občanů.

VI. Hospodářství, průmysl, obchod a místní rozvoj

1. Smlouva o majetkovém vypořádání a dalším zajištění provozu soustavy tranzitního plynovodu (31. 3. 1993, Zidlochovice),

2. Dohoda medzi Ministerstvem hospodárstva SR a Ministerstvem hospodárstva ČR o převzatí práv a povinností vyplývajúcich z účasti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na plnění Dohody o založení Spoločnej organizácie Interoceanmetal z 27. apríla 1987 (20. 8. 1993),

3. Dohoda o převodu vlastnického práva části majetku s. p. Čedok Praha na území Slovenské republiky a jiných států (26. 10. 1993, Praha/Bratislava).

VII. Justice

1. Dohoda o realizácii ústavného zákona o zániku ČSFR a rozdělení majetku Najvyššieho sudu ČSFR, uzavretá medzi zástupeami Najvyššieho sudu ČSFR, Najvyššieho sudu ČR a Najvyššieho sudu SR (29. 12. 1992, Bratislava),

2. Zápis na pamětnou o jednání uskutečněném dne 8. ledna 1993 na Nejvyšším soudě České republiky mezi Ing. Stefanem Vanekem, vedoucím soudní správy NS SR a JUDr. Otakarem Motejlem, předsedou NS ČR za přítomnosti JUDr. Karla Hasche a JUDr. Pavla Kučery, jehož přílohou jsou smlouvy č. 1/92/Převod, č. 2/92/Převod, č. 3/92/Převod a č. 4/92/Převod,

3. Dohoda o rozdělení majetku Generální prokuratury České a Slovenské Federativní Republiky mezi Generální prokuraturu České republiky a Generální prokuraturu Slovenské republiky o jeho přechodu na Generální prokuraturu České republiky a Generální prokuraturu Slovenské republiky (18. 12. 1992).

VIII. Školství a věda

Protokol o vysporiadaní majetkových a iných práv po zrušení ČSAV (10. 3. 1995).

IX. Vnitřní pořádek a bezpečnost

1. Dohoda o vypořádání majetku České a Slovenské Federativní Republiky spravovaného federálním ministerstvem vnitra mezi Ministerstvo vnitra České republiky a Ministerstvo vnitra Slovenské republiky uzavřená federálním ministerstvem vnitra zastoupeným ministrem vnitra ČSFR MUDr. Petrem Čermákem, CSc, Ministerstvem vnitra České republiky zastoupeným ministrem vnitra ČR Janem Rumlem a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky zastoupeným ministrem vnitra SR Ing. Jozefem Tuchyňou (14. 12. 1992, Praha),

2. Dohoda mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky o likvidaci majetku federálního ministerstva vnitra (31. 12. 1992, Bratislava),

3. Dohoda mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky o ukončení prací souvisejících s delimitací majetku bývalého FMV (4. 11. 1993, Praha),

4. Dohoda mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky o ukončení prací souvisejících s delimitací majetku FMV (14. 1. 1994, Piešťany),

5. Dohoda mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky o vypořádání majetku Úřadu FMV pro otázky uprchlíků (14. 1. 1994, Piešťany),

6. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archivních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti (29. 10. 1992, Praha),

7. Prováděcí protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archivních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti (14. 12. 1992, Praha),

8. Dohoda mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky o společném využívání expertizních sbírek vzniklých z činnosti kriminalistického ústavu FKP FPS (14. 12. 1992, Praha),

9. Dohoda mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky o rozdělení a dalším využívání písemností vzniklých z činnosti útvarů federálního ministerstva vnitra, Federálního policejního sboru, Správy vojsk ministerstva vnitra, Nezávislé komise při federálním ministerstvu vnitra a centrální personální evidence federálního ministerstva vnitra (14. 12. 1992, Praha),

10. Ujednání o doplnění Dohody mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky o rozdělení a dalším využívání písemností vzniklých z činnosti útvarů federálního ministerstva vnitra, Federálního policejního sboru, Správy vojsk ministerstva vnitra, Nezávislé komise při federálním ministerstvu vnitra a centrální personální evidence federálního ministerstva vnitra ze dne 14. 12. 1992 (23. 8. 1996, Brno),

11. Dohoda mezi ministrem vnitra České republiky a ministrem vnitra Slovenské republiky o zřízení společné komise Ministerstva vnitra České republiky a Ministerstva vnitra Slovenské republiky pro zabezpečení úkolů souvisejících s rozdělením, správou a provozováním informačních a archivních fondů a o Statutu této komise (14. 12. 1992, Praha),

12. Dodatek č. 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archivních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti ze dne 29. října 1992 (24. 6. 1994, Červená nad Vltavou),

13. Dodatek č. 1 k Prováděcímu protokolu ze dne 14. prosince 1992 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archivních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti ze dne 29. října 1992 (21. 4. 1994, Bratislava),

14. Dodatek č. 2 k Prováděcímu protokolu ze dne 14. prosince 1992 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archivních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti ze dne 29. října 1992 (9. 9. 1994),

15. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o přechodu práv a povinností ze skončení služebních poměrů policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie a vojáků z povolání vojsk ministerstva vnitra (14. 1. 1994, Piešťany),

16. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o přechodu práv a povinností vyplývajících z výkonu základní (náhradní) služby vojáků ve vojskách ministerstva vnitra a ve Federálním policejním sboru a vojáků v základní (náhradní) službě povolaných k plnění úkolů ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie (17. 3. 1995, Bratislava).

X. Zahraniční věci

1. Dohoda o předání a převzetí majetku, k němuž má právo hospodaření FMZV, sjednaná mezi zmocněncem České a Slovenské Federativní Republiky p. Jozefem Moravčíkem, ministrem zahraničních věcí ČSFR, pověřeným usnesením vlády ČSFR č. 674 ze dne 9. 12. 1992 jako stranou předávající a zmocněncem České republiky p. Josefem Zieleniecem, ministrem mezinárodních vztahů ČR pověřeným usnesením vlády ČR č. 753 ze dne 23. 12. 1992 a zmocněncem Slovenské republiky p. Milanem Kňažkem, ministrem zahraničních věcí SR, pověřeným usnesením vlády SR č. 952 ze dne 10. 12. 1992 jako stranami přejímajícími (29. 12. 1992, Praha),

2. Dohoda o pravidlech společného využívání Obchodně technického střediska Čertanovo v Moskvě sjednaná mezi MZV ČR zastoupeným RNDr. V. Zavázalém, CSc, vrchním ředitelem sekce provozní a MZV SR zastoupeným Ing. M. Tancárem (9. 11. 1994, Bratislava),

3. Protokol o ukončení prací spojených s likvidací Ministerstva zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky (2. 6. 1994).

XI. Zemědělství

1. Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem půdního hospodářství Slovenské republiky o vzájemném předání a převzetí údajů, dokladů a dokumentů z katastrů nemovitostí České republiky a Slovenské republiky (14. 4. 1998, Bratislava),

2. Dohoda o vysporiadaní práv k lesom a lesnému majetku (24. 4. 1994, Nitra),

3. Protokol o převodu práv a povinností vyplývajících z majetkoprávních, finančních a jiných vztahů, o převodu zásob a ostatního movitého majetku (30. 12. 1992, Praha).

XII. Statistika

1. Dohoda o rozdělení majetku Federálního statistického úřadu mezi Český statistický úřad a Slovenský statistický úřad a jeho přechodu na Český statistický úřad a Slovenský statistický úřad (18. 12. 1992, Praha),

2. Dohoda o přístupu k archiváliím a spisovým dokumentům bývalého Federálního statistického úřadu Praha (15. 8. 1996),

3. Dohoda mezi Ministerstvem hospodářství České republiky a Slovenským statistickým úřadem o dělení informačních fondů a dokumentace (16. 12. 1992),

4. Dohoda o právech v oblasti využívání knižních fondů bývalého Federálního statistického úřadu v Ústřední statistické knihovně Praha a knihovně Institutu informatiky a statistiky Bratislava (15. 8. 1996).

XIII. Jaderná bezpečnost

Protokol o převodu působnosti, úkolů, majetku a pracovníků Československé komise pro atomovou energii na Úřad jaderného dozoru Slovenské republiky, se třemi v něm vymezenými přílohami, podepsaný zástupci obou zúčastněných stran dne 29. 12. 1992.

XIV. Ochrana hospodářské soutěže

Protokol o naturálnom rozdělení, odevzdaní a převzatí hnutelného majetku predtým vo vlastníctve ČSFR (FÚHS) medzi Protimonopolným úradom Slovenskej republiky a Ministerstvem pre hospodársku súťaž Ceskej republiky (8. 1. 1993, Bratislava).

XV. Průmyslové vlastnictví

1. Protokol o jednání zástupců České republiky a Slovenské republiky o přechodu kompetencí Federálního úřadu pro vynálezy na příslušné orgány České republiky a Slovenské republiky (30. 10. 1992, Praha),

2. Protokol o předání věcné působnosti Federálního úřadu pro vynálezy na ústřední orgány České republiky a Slovenské republiky (27. 11. 1992, Praha),

3. Předávací protokol (personální agenda) (21. 12. 1992, Praha),

4. Dohoda mezi Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky a Úřadem průmyslového vlastnictví Slovenské republiky o podílu na plnění smlouvy o publikaci patentových spisů na CD ROM (25. 1. 1993, Praha),

5. Harmonogram předávání majetku Federálního úřadu pro vynálezy na Úřad průmyslového vlastnictví České republiky a Úřad průmyslového vlastnictví Slovenské republiky (25. 1. 1993, Praha),

6. Protokol o předání a převzetí nemovitého majetku Federálního úřadu pro vynálezy podle zákona č. 541/1992 Sb. (18. 2. 1993, Praha),

7. Protokol předané dokumentace k přihláškám o udělené ochraně předmětů průmyslového vlastnictví (23. 3. 1993, Praha/Bratislava),

8. Protokol o ukončení dělení movitého majetku bývalého Federálního úřadu pro vynálezy (4. 10. 1993, Praha),

9. Protokol o kontrole průběhu prací souvisejících s ukončeným přechodem majetku, spisové agendy a dokumentace průmyslového vlastnictví Federálního úřadu pro vynálezy na Úřad průmyslového vlastnictví České republiky a Úřad průmyslového vlastnictví Slovenské republiky (7. 10. 1993, Praha),

10. Závěrečný protokol o předání spisové dokumentace individuálních správních aktů v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky z České republiky do Slovenské republiky (12. 9. 1994, Praha).

XVI. Státní kontrola

1. Předávací protokol ze dne 22. 12. 1992 obsahující dohodu o předání:

a) činností a působností dosud zabezpečovaných Federálním ministerstvem kontroly,

b) majetku, pohledávek, závazků a ostatních aktiv a pasiv,

c) počtu pracovníků

na Ministerstvo státní kontroly ČR a Úřad vlády SR (Praha),

2. Dílčí předávací protokol o převodu části movitého majetku FMK Slovenské republice, který je součástí předávacího protokolu (17. 12. 1992, Praha),

3. Dílčí předávací protokol, který je součástí předávacího protokolu, obsahuje dohodu o předání movitého majetku FMK Slovenské republice. Dohoda byla uzavřena dne 22. 12. 1992 v Praze.

XVII. Technická normalizace, metrologie a státní zkušebnictví

1. Zápis z jednání o ukončení prací spojených s likvidací majetku bývalého Federálního úřadu pro normalizaci a měření (8. 4. 1993),

2. Protokol o předání věcné agendy dokumentace z oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví mezi orgány ČSFR a SR (29. 12. 1992, Praha),

3. Protokol o předání věcné působnosti Federálního úřadu pro normalizaci a měření na Úřad pro normalizaci, měření a zkušebnictví SR (29. 12. 1992, Praha),

4. Zápis z jednání ohledně dělby movitého a nemovitého majetku mezi zástupci MH SR, MH ČR, MF ČR a FÚNM (27. 11. 1992, Praha),

5. Zápis z jednání odborné komise pro ověření soupisu majetku rozpočtových a příspěvkových organizací a pro zpracování návrhu na rozdělení movitých věcí (2. 12. 1992, Praha),

6. Delimitační protokol o převodu práv a závazků a práva hospodaření, resp. převodu majetku mezi Státním metrologickým inspektorátem v Brně a Československým metrologickým ústavem v Bratislavě (18. 12. 1992, Brno/Bratislava),

7. Hospodářská smlouva o převodu práva hospodaření s národním majetkem č. 02/003-92/C (18. 12. 1992, Brno/Bratislava),

8. Hospodářská smlouva o převodu práva hospodaření s národním majetkem č. 03/003-92/C (18. 12. 1992, Brno/Bratislava),

9. Hospodářská smlouva o převodu práva hospodaření s národním majetkem č. 04/003-92/C (18. 12. 1992, Brno/Bratislava),

10. Hospodářská smlouva o převodu práva hospodaření s národním majetkem č. 05/003-92/C (18. 12. 1992, Brno/Bratislava),

11. Delimitační protokol o převodu práva hospodaření k budově na Štefanovičové ulici č. 3, Bratislava, pozemku a movitému majetku (14. 12. 1992, Brno),

12. Hospodářská smlouva o převodu práva hospodaření s národním majetkem č. 01-003-92/B (14. 12. 1992, Brno),

13. Delimitační protokol o odevzdání a převzetí majetku odboru 250 Československý metrologický ústav Bratislava se sídlem v Praze (18. 12. 1992, Bratislava),

14. Delimitační protokol o převedení movitého majetku.

XVIII. Státní hmotné rezervy

1. Dohoda o přechode posobnosti, práv a povinností z pracovnoprávnych, obchodnoprávnych a majetkovo-právnych vzťahov a o převode majetku v súvislosti so zánikom činnosti SFHR (31. 12. 1992, Praha),

2. Závěrečný protokol o vysporiadaní hnutelného a nehnutelného majetku bývalej SFHR, zásob federálnych hmotných rezerv a statných mobilizačných rezerv bývalej ČSFR medzi SSHR ČR a SŠHR SR (24. 9. 1993).

XIX. Fondy národního majetku

1. Dohoda o předání a převzetí majetku Federálního fondu národního majetku (28. 12. 1992, Praha),

2. Protokol o předání a převzetí schválených privatizačních projektů uzavřený mezi FNM ČR a FNM SR (14. 1. 1993, Praha),

3. Protokol o vypořádání majetku bývalého Federálního fondu národního majetku (4. 3. 1997, Praha),

4. Protokol mezi Fondem národního majetku České republiky a Fondem národního majetku Slovenské republiky o dokončení řešení majetkových podílů akcií u Komerční banky, a. s. Praha a Všeobecné úvěrové banky, a. s. Bratislava (7. 10. 1999, Praha).

XX. Národní banky

1. Protokol o vypořádání majetkových nároků plynoucích z členství v BIS (21. 1. 1993, Praha),

2. Protokol o rozdělení emisí obligací v cizí měně vydaných SBČS k 31. 12. 1992 (4. 1. 1993),

3. Protokol o rozdělení pozice vůči Mezinárodnímu měnovému fondu do bilancí České národní banky a Národní banky Slovenska (20. 1. 1993, Praha),

4. Protokol o rozdělení položky bilance SBČS k 31. 12. 1992 „Státní pokladniční poukázky Slovenské republiky“,

5. Protokol o rozdělení položky bilance SBČS k 31. 12. 1992 „Redistribuční úvěr“,

6. Protokol o předání a převzetí zásob zlata Státní banky československé (31. 12. 1992, Praha/Bratislava),

7. Protokol o předání a převzetí bankovek a mincí v oběhu Státní banky československé (31. 12. 1992, Praha/Bratislava),

8. Protokol o rozdělení pozice vůči Světové bance a jejím institucím do bilance České národní banky a Národní banky Slovenska (21. 1. 1993, Praha),

9. Protokol o rozdělení členského podílu v EBRD (21. 1. 1993, Praha),

10. Protokol o předání a převzetí devizových aktiv Státní banky československé (4. 1. 1993, Praha/Bratislava),

11. Protokol o předání a převzetí akcií Československé obchodní banky, a. s. (21. 1. 1993),

12. Protokol o rozdělení Fondu kulturních a sociálních potřeb Státní banky československé (27. 1. 1993, Praha/Bratislava),

13. Protokol o předání kursových rozdílů (26. 1. 1993),

14. Protokol o rozdělení Fondu odměn Státní banky československé (21. 1. 1993, Praha/Bratislava),

15. Protokol o rozdělení Rezervního fondu Státní banky československé (25. 1. 1993, Praha/Bratislava),

16. Protokol o rozdělení Statutárního fondu Státní banky československé (25. 1. 1993, Praha/Bratislava),

17. Protokol o delimitaci položek evidovaných v účetnictví Státní banky československé (SBČS) k 31. 12. 1992 územně (pobočky XXI, XX2) na Českou národní banku (ČNB) a Národní banku Slovenska (NBS), (1. 2. 1993),

18. Protokol o rozdělení účtu Státní banky československé č. 21 311-183075-901 k 31. 12. 1992 „Cestovní šeky“ (28. 1. 1993, Praha/Bratislava).

Přesunout nahoru